„Santaka“ / PVM registre turėtų likti tik pareigingi mokesčių mokėtojai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-27 06:09

Dalinkitės:  


PVM registre turėtų likti tik pareigingi mokesčių mokėtojai

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, įgy­ven­din­da­ma vie­ną iš šie­met nu­ma­ty­tų pro­jek­tų „Ko­dėl esi pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jas?“, iša­na­li­za­vo ša­lies įmo­nių, sa­va­ran­kiš­kai įsi­re­gist­ra­vu­sių PVM mo­kė­to­jo­mis, duo­me­nis, o ne­tru­kus nu­ma­to su­reng­ti ir jų ap­klau­są. Jau at­lik­ta duo­me­nų ana­li­zė at­sklei­dė, jog dau­ge­liui įmo­nių PVM mo­kė­to­jų sta­tu­sas iš es­mės rei­ka­lin­gas su­si­grą­žin­ti mo­kes­čiams. Gau­ti ob­jek­ty­vūs re­zul­ta­tai mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui pa­dės nu­sta­ty­ti tik­rą­sias sa­va­ran­kiš­ko re­gist­ra­vi­mo­si PVM mo­kė­to­jais prie­žas­tis ir ga­li­mus pikt­nau­džia­vi­mo įsta­ty­mu bei mo­kes­čių slė­pi­mo at­ve­jus.

At­lik­ta ana­li­zė pa­ro­dė, kad ne­ma­ža da­lis PVM mo­kė­to­jų po ke­le­tą mė­ne­sių ne­dek­la­ruo­ja PVM ap­mo­kes­ti­na­mų pir­ki­mų, par­da­vi­mų, tie­ki­mų, sam­do­mų dar­buo­to­jų, ne­rea­guo­ja į mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riaus pri­mi­ni­mus ir ra­gi­ni­mus. To­kiu at­ve­ju mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius tu­ri tei­sę juos iš­re­gist­ruo­ti iš PVM mo­kė­to­jų re­gist­ro. Pro­jek­tu sie­kia­ma „iš­gry­nin­ti“ PVM mo­kes­čių mo­kė­to­jų są­ra­šą, ja­me pa­lie­kant tik rea­liai vei­kian­čias ir mo­kes­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dan­čias įmo­nes.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad net 40 pro­c. PVM mo­kė­to­jų ne­sie­kia nu­sta­ty­tos re­gist­ra­vi­mo­si ri­bos – 100 tūks­tan­čių li­tų, to­dėl nu­tar­ta šią gru­pę il­ges­nį lai­ką ste­bė­ti dėl ga­li­mo mo­kes­čių slė­pi­mo ir mo­kes­ti­nių prie­vo­lių ne­vyk­dy­mo.

Ana­li­zuo­jant pa­si­rink­tus PVM mo­kė­to­jus šie­met at­lik­ta dau­giau nei 3 tūkst. smul­kių mo­kes­čių mo­kė­to­jų ste­bė­se­na, lei­džian­ti įžvelg­ti pir­mą­sias ten­den­ci­jas ir lei­džian­ti ma­ny­ti, jog dau­ge­liui tie­siog nau­din­ga bū­ti PVM mo­kė­to­jais. Treč­da­lį ana­li­zuo­ja­mų­jų su­da­ro PVM mo­kė­to­jai, ku­rių vi­du­ti­nės dek­la­ruo­ja­mos pa­ja­mos per me­tus sie­kia nuo 50 iki 100 tūkst. li­tų, praė­ju­siais me­tais 37,5 pro­c. PVM mo­kė­to­jų dek­la­ra­vo grą­žin­ti­ną iš biu­dže­to PVM, o di­des­nę nei 10 tūkst. li­tų mo­kė­ti­ną PVM su­mą dek­la­ra­vo tik 6,5 pro­c. ana­li­zuo­tų PVM mo­kė­to­jų.

„Di­des­nė da­lis įmo­nių, tarp ku­rių do­mi­nuo­ja pre­ky­bos ir sta­ty­bos sek­to­riaus at­sto­vės, ne­su­kur­da­mos pri­dė­ti­nės ver­tės, sie­kia su­si­grą­žin­ti iš biu­dže­to pi­ni­gus, ir tik ne­di­de­lė da­lis – dau­giau­sia vyk­dan­čių pro­fe­si­nę, moks­li­nę ir tech­ni­nę veik­lą – su­mo­ka į biu­dže­tą dau­giau kaip 10 tūkst. li­tų PVM. Va­di­na­si, daž­niau­siai PVM mo­kė­to­jo­mis įmo­nės re­gist­ruo­ja­mos sie­kiant su­si­grą­žin­ti su­mo­kė­tus mo­kes­čius“, – pir­muo­sius re­zul­ta­tus api­bend­ri­no pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja Bi­ru­tė Aku­ce­vi­čie­nė.

Ki­ta pro­jek­to da­li­mi – an­ke­ti­ne ap­klau­sa – ti­ki­ma­si su­ži­no­ti pa­čių mo­kes­čių mo­kė­to­jų nuo­mo­nę apie jų įsi­re­gist­ra­vi­mo PVM mo­kė­to­jais tiks­lus ir prie­žas­tis. Vi­so­je ša­ly­je ap­klau­sa bus at­lie­ka­ma spa­lio mė­ne­sį, pa­si­rink­tiems mo­kes­čių mo­kė­to­jams elekt­ro­ni­niu pa­štu iš­siun­čiant an­ke­tas.

2011 me­tų sau­sio 1 die­ną ša­ly­je iš vi­so bu­vo įre­gist­ruo­ta apie 70 400 PVM mo­kė­to­jų, iš jų 16 400 fi­zi­nių as­me­nų ir 54 000 ju­ri­di­nių as­me­nų (Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je – 3289 PVM mo­kė­to­jai, iš jų 1667 fi­zi­niai as­me­nys ir 1622 ju­ri­di­niai as­me­nys). Praė­ju­siais me­tais pa­teik­ta dau­giau kaip 100 tūks­tan­čių pra­šy­mų dėl PVM per­mo­kos grą­ži­ni­mo ar­ba įskai­ty­mo (pra­šo­ma su­ma – per 3 mlrd. li­tų). Iš vi­so 2010 me­tais mo­kes­čių mo­kė­to­jams grą­žin­ta apie 2,3 mlrd. li­tų PVM, į vals­ty­bės biu­dže­tą šio mo­kes­čio su­rink­ta dau­giau kaip 5,7 mlrd. li­tų.

Ma­ri­jam­po­lės AV­MI pri­me­na, kad įmo­nės ir gy­ven­to­jai pri­va­lo re­gist­ruo­tis PVM mo­kė­to­jais, jei­gu jų vyk­do­mos eko­no­mi­nės veik­los pa­ja­mos vir­ši­ja 100 tūkst. li­tų. Įmo­nės pri­va­lo įsi­re­gist­ruo­ti, jei­gu iš ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių įsi­gy­ja pre­kių dau­giau kaip už 35 tūkst. li­tų; per­ka už­sie­nio ap­mo­kes­ti­na­mų­jų as­me­nų, neį­si­kū­ru­sių ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, Lie­tu­vo­je tei­kia­mas pa­slau­gas, ki­to­je vals­ty­bė­je na­rė­je tei­kia pa­slau­gas, ku­rių tei­ki­mo vie­ta pa­gal Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tas yra ki­ta vals­ty­bė na­rė, taip pat jei­gu už­sie­nio vals­ty­bių as­me­nys Lie­tu­vo­je vyk­do nuo­to­li­nę pre­ky­bą ir jų gau­tos pa­ja­mos vir­ši­ja 125 tūkst. li­tų.

Jei­gu gau­tos pa­ja­mos per pa­sku­ti­niuo­sius 12 mė­ne­sių ne­vir­ši­jo 100 tūkst. li­tų, PVM mo­kė­to­jais ga­li­ma re­gist­ruo­tis ir sa­va­ran­kiš­kai, ne­pa­mirš­tant lai­ku ir tin­ka­mai vyk­dy­ti mo­kes­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Mo­kes­čių ap­skai­čia­vi­mo, dek­la­ra­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo klau­si­mais Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės vi­są in­for­ma­ci­ją ga­li gau­ti pa­skam­bi­nę trum­puo­ju Mo­kes­čių in­for­ma­ci­jos cent­ro te­le­fo­nu 1882, ap­si­lan­kę Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je www.vmi.lt ar­ba at­vy­kę į sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos mo­kes­čių ins­pek­ci­ją.Ma­ri­jam­po­lės AV­MI in­for­ma­ci­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas