„Santaka“ / PVM registre turėtų likti tik pareigingi mokesčių mokėtojai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-07-27 06:09

Dalinkitės:  


PVM registre turėtų likti tik pareigingi mokesčių mokėtojai

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, įgy­ven­din­da­ma vie­ną iš šie­met nu­ma­ty­tų pro­jek­tų „Ko­dėl esi pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jas?“, iša­na­li­za­vo ša­lies įmo­nių, sa­va­ran­kiš­kai įsi­re­gist­ra­vu­sių PVM mo­kė­to­jo­mis, duo­me­nis, o ne­tru­kus nu­ma­to su­reng­ti ir jų ap­klau­są. Jau at­lik­ta duo­me­nų ana­li­zė at­sklei­dė, jog dau­ge­liui įmo­nių PVM mo­kė­to­jų sta­tu­sas iš es­mės rei­ka­lin­gas su­si­grą­žin­ti mo­kes­čiams. Gau­ti ob­jek­ty­vūs re­zul­ta­tai mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riui pa­dės nu­sta­ty­ti tik­rą­sias sa­va­ran­kiš­ko re­gist­ra­vi­mo­si PVM mo­kė­to­jais prie­žas­tis ir ga­li­mus pikt­nau­džia­vi­mo įsta­ty­mu bei mo­kes­čių slė­pi­mo at­ve­jus.

At­lik­ta ana­li­zė pa­ro­dė, kad ne­ma­ža da­lis PVM mo­kė­to­jų po ke­le­tą mė­ne­sių ne­dek­la­ruo­ja PVM ap­mo­kes­ti­na­mų pir­ki­mų, par­da­vi­mų, tie­ki­mų, sam­do­mų dar­buo­to­jų, ne­rea­guo­ja į mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­riaus pri­mi­ni­mus ir ra­gi­ni­mus. To­kiu at­ve­ju mo­kes­čių ad­mi­nist­ra­to­rius tu­ri tei­sę juos iš­re­gist­ruo­ti iš PVM mo­kė­to­jų re­gist­ro. Pro­jek­tu sie­kia­ma „iš­gry­nin­ti“ PVM mo­kes­čių mo­kė­to­jų są­ra­šą, ja­me pa­lie­kant tik rea­liai vei­kian­čias ir mo­kes­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus vyk­dan­čias įmo­nes.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad net 40 pro­c. PVM mo­kė­to­jų ne­sie­kia nu­sta­ty­tos re­gist­ra­vi­mo­si ri­bos – 100 tūks­tan­čių li­tų, to­dėl nu­tar­ta šią gru­pę il­ges­nį lai­ką ste­bė­ti dėl ga­li­mo mo­kes­čių slė­pi­mo ir mo­kes­ti­nių prie­vo­lių ne­vyk­dy­mo.

Ana­li­zuo­jant pa­si­rink­tus PVM mo­kė­to­jus šie­met at­lik­ta dau­giau nei 3 tūkst. smul­kių mo­kes­čių mo­kė­to­jų ste­bė­se­na, lei­džian­ti įžvelg­ti pir­mą­sias ten­den­ci­jas ir lei­džian­ti ma­ny­ti, jog dau­ge­liui tie­siog nau­din­ga bū­ti PVM mo­kė­to­jais. Treč­da­lį ana­li­zuo­ja­mų­jų su­da­ro PVM mo­kė­to­jai, ku­rių vi­du­ti­nės dek­la­ruo­ja­mos pa­ja­mos per me­tus sie­kia nuo 50 iki 100 tūkst. li­tų, praė­ju­siais me­tais 37,5 pro­c. PVM mo­kė­to­jų dek­la­ra­vo grą­žin­ti­ną iš biu­dže­to PVM, o di­des­nę nei 10 tūkst. li­tų mo­kė­ti­ną PVM su­mą dek­la­ra­vo tik 6,5 pro­c. ana­li­zuo­tų PVM mo­kė­to­jų.

„Di­des­nė da­lis įmo­nių, tarp ku­rių do­mi­nuo­ja pre­ky­bos ir sta­ty­bos sek­to­riaus at­sto­vės, ne­su­kur­da­mos pri­dė­ti­nės ver­tės, sie­kia su­si­grą­žin­ti iš biu­dže­to pi­ni­gus, ir tik ne­di­de­lė da­lis – dau­giau­sia vyk­dan­čių pro­fe­si­nę, moks­li­nę ir tech­ni­nę veik­lą – su­mo­ka į biu­dže­tą dau­giau kaip 10 tūkst. li­tų PVM. Va­di­na­si, daž­niau­siai PVM mo­kė­to­jo­mis įmo­nės re­gist­ruo­ja­mos sie­kiant su­si­grą­žin­ti su­mo­kė­tus mo­kes­čius“, – pir­muo­sius re­zul­ta­tus api­bend­ri­no pro­jek­te da­ly­vau­jan­čios Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­ja Bi­ru­tė Aku­ce­vi­čie­nė.

Ki­ta pro­jek­to da­li­mi – an­ke­ti­ne ap­klau­sa – ti­ki­ma­si su­ži­no­ti pa­čių mo­kes­čių mo­kė­to­jų nuo­mo­nę apie jų įsi­re­gist­ra­vi­mo PVM mo­kė­to­jais tiks­lus ir prie­žas­tis. Vi­so­je ša­ly­je ap­klau­sa bus at­lie­ka­ma spa­lio mė­ne­sį, pa­si­rink­tiems mo­kes­čių mo­kė­to­jams elekt­ro­ni­niu pa­štu iš­siun­čiant an­ke­tas.

2011 me­tų sau­sio 1 die­ną ša­ly­je iš vi­so bu­vo įre­gist­ruo­ta apie 70 400 PVM mo­kė­to­jų, iš jų 16 400 fi­zi­nių as­me­nų ir 54 000 ju­ri­di­nių as­me­nų (Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je – 3289 PVM mo­kė­to­jai, iš jų 1667 fi­zi­niai as­me­nys ir 1622 ju­ri­di­niai as­me­nys). Praė­ju­siais me­tais pa­teik­ta dau­giau kaip 100 tūks­tan­čių pra­šy­mų dėl PVM per­mo­kos grą­ži­ni­mo ar­ba įskai­ty­mo (pra­šo­ma su­ma – per 3 mlrd. li­tų). Iš vi­so 2010 me­tais mo­kes­čių mo­kė­to­jams grą­žin­ta apie 2,3 mlrd. li­tų PVM, į vals­ty­bės biu­dže­tą šio mo­kes­čio su­rink­ta dau­giau kaip 5,7 mlrd. li­tų.

Ma­ri­jam­po­lės AV­MI pri­me­na, kad įmo­nės ir gy­ven­to­jai pri­va­lo re­gist­ruo­tis PVM mo­kė­to­jais, jei­gu jų vyk­do­mos eko­no­mi­nės veik­los pa­ja­mos vir­ši­ja 100 tūkst. li­tų. Įmo­nės pri­va­lo įsi­re­gist­ruo­ti, jei­gu iš ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių įsi­gy­ja pre­kių dau­giau kaip už 35 tūkst. li­tų; per­ka už­sie­nio ap­mo­kes­ti­na­mų­jų as­me­nų, neį­si­kū­ru­sių ša­lies te­ri­to­ri­jo­je, Lie­tu­vo­je tei­kia­mas pa­slau­gas, ki­to­je vals­ty­bė­je na­rė­je tei­kia pa­slau­gas, ku­rių tei­ki­mo vie­ta pa­gal Pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio įsta­ty­mo nuo­sta­tas yra ki­ta vals­ty­bė na­rė, taip pat jei­gu už­sie­nio vals­ty­bių as­me­nys Lie­tu­vo­je vyk­do nuo­to­li­nę pre­ky­bą ir jų gau­tos pa­ja­mos vir­ši­ja 125 tūkst. li­tų.

Jei­gu gau­tos pa­ja­mos per pa­sku­ti­niuo­sius 12 mė­ne­sių ne­vir­ši­jo 100 tūkst. li­tų, PVM mo­kė­to­jais ga­li­ma re­gist­ruo­tis ir sa­va­ran­kiš­kai, ne­pa­mirš­tant lai­ku ir tin­ka­mai vyk­dy­ti mo­kes­ti­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų.

Mo­kes­čių ap­skai­čia­vi­mo, dek­la­ra­vi­mo ir su­mo­kė­ji­mo klau­si­mais Lie­tu­vos gy­ven­to­jai ir įmo­nės vi­są in­for­ma­ci­ją ga­li gau­ti pa­skam­bi­nę trum­puo­ju Mo­kes­čių in­for­ma­ci­jos cent­ro te­le­fo­nu 1882, ap­si­lan­kę Vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je www.vmi.lt ar­ba at­vy­kę į sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos mo­kes­čių ins­pek­ci­ją.Ma­ri­jam­po­lės AV­MI in­for­ma­ci­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas