„Santaka“ / Pirmoji Vilkaviškio bendrovė „Rytas“ atšventė dvidešimtmetį

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-15 23:52

Dalinkitės:  


Jubiliejaus šventėje dalyvavo ne tik vilkaviškiečiai, bet ir „Ryto“ bendrovės filialo Vilniuje darbuotojai.

Arvydo STANAIČIO nuotr.


Pirmoji Vilkaviškio bendrovė „Rytas“ atšventė dvidešimtmetį

Vil­ka­viš­ky­je įsi­kū­ru­si UAB „Ry­tas“ ne­se­niai at­šven­tė gar­bin­gą 20 me­tų gy­va­vi­mo ju­bi­lie­jų. 1990 m. spa­lio 31 d. įre­gist­ruo­ta įmo­nė ta­po ne tik pir­mą­ja Vil­ka­viš­ky­je, bet ir vie­na iš pir­mų­jų vi­so­je ša­ly­je ofi­cia­liai įre­gist­ruo­tų už­da­rų­jų ak­ci­nių bend­ro­vių.


Iš pra­džių – įvai­ri veik­la


Dau­giau­sia did­me­ni­ne bei maž­me­ni­ne že­mės ūkio tech­ni­kos at­sar­gi­nių da­lių, pa­dan­gų, aku­mu­lia­to­rių ir ki­tų pa­na­šios pa­skir­ties ga­mi­nių pre­ky­ba be­si­ver­čian­ti bend­ro­vė se­niau už­siė­mė vi­sai ki­to­kia veik­la.

„Pir­mą­jį gy­va­vi­mo pus­me­tį pa­dė­da­vo­me žmo­nėms gau­ti vi­zas į už­sie­nio ša­lis. Ta­da vals­ty­bes dar sky­rė sie­nos ir ke­liau­ti ne­bu­vo taip pa­pras­ta, kaip da­bar“, – pri­si­mi­nė UAB „Ry­tas“ pre­zi­den­tas Ro­ber­tas Ma­ti­jo­šai­tis. Jis pa­sa­ko­jo, kad vė­liau įmo­nė dar ban­dė pre­kiau­ti įvai­rio­mis mais­to pre­kė­mis – alie­ju­mi, ka­va, kon­den­suo­tu pie­nu. „Net ir mo­te­riš­kų pėd­kel­nių bu­vo ga­li­ma ras­ti mū­sų par­duo­tu­vės len­ty­no­se“, – šyp­so­jo­si pa­šne­ko­vas. Jis tvir­ti­no, kad tais lai­kais svar­biau­sia bu­vo ne­bi­jo­ti pra­dė­ti kaž­kuo vers­tis ir ži­no­ti, kaip tą da­ry­ti. Tuo­met ša­ly­je eg­zis­ta­vo di­džiu­lis pre­kių trū­ku­mas ir to­kio jų pa­si­rin­ki­mo, koks yra šian­dien, tik­rai ne­bu­vo. „Žmo­nėms rei­kė­jo vis­ko. Bū­da­vo, par­vyks­ta­me su nau­ja pre­kių siun­ta, o žmo­nės prie du­rų jau ei­lė­je lau­kia“, – pa­sa­ko­jo bend­ro­vės va­do­vas.


Ga­mi­no net ma­ka­ro­nus


Nors šiuo me­tu pa­grin­di­nė UAB „Ry­tas“ veik­la yra pre­ky­ba, ta­čiau taip bu­vo ne vi­sa­da. „Gal­būt dau­ge­liui ga­li pa­si­ro­dy­ti keis­ta, bet po­rą me­tų mes net ma­ka­ro­nus ga­mi­no­me, nors da­bar su tuo ne­tu­ri­me nie­ko bend­ro“, – sa­kė R. Ma­ti­jo­šai­tis.

Bend­ro­vės pre­zi­den­tas pa­sa­ko­jo, kad Čyč­kų kai­me bu­vo įreng­tas ma­žas ce­chas, ku­ria­me ir vy­ko ma­ka­ro­nų ga­my­ba. „Vė­liau su­pra­to­me, kad no­rint iš to tu­rė­ti pel­no rei­kia ar­ba in­ves­tuo­ti ir plės­tis, ar­ba stab­dy­ti šią veik­lą. Pa­bi­jo­jo­me sta­ty­ti di­džiu­lį ma­ka­ro­nų fab­ri­ką, to­dėl ga­my­bą nu­trau­kė­me“, – pri­si­mi­nė pa­šne­ko­vas.


Su­rink­da­vo aku­mu­lia­to­rius


Šiuo me­tu UAB „Ry­tas“ tarp ša­lies bend­ro­vių pa­gal par­duo­da­mų aku­mu­lia­to­rių skai­čių yra vie­na iš ly­de­rių. Kas šeš­tas ša­ly­je nu­pirk­tas aku­mu­lia­to­rius „pe­rei­na“ per įmo­nės ran­kas.

Nors šiuo me­tu Vil­ka­viš­kio bend­ro­vė tik pre­kiau­ja aku­mu­lia­to­riais, ta­čiau maž­daug prieš 12 me­tų pa­ti juos ir su­rink­da­vo. „Sup­ra­to­me, kad Lie­tu­vos rin­ka mums per ma­ža. Ša­ly­je kas­met aku­mu­lia­to­rių par­duo­da­ma apie 250–300 tūks­tan­čių, o no­rint sėk­min­gai gy­vuo­ti rei­kė­tų jų ga­min­ti bent mi­li­jo­ną. Tuo­met tek­tų ieš­ko­ti rin­kų už­sie­nio ša­ly­se, o to da­ry­ti mes ne­pa­no­ro­me“, – sa­kė R. Ma­ti­jo­šai­tis.

Prezidentas pa­sa­ko­jo, kad pra­dė­ti ga­min­ti aku­mu­lia­to­rius ne­bū­tų sun­ku, nes nu­si­pirk­ti pre­ky­bos li­ni­ją yra ga­na pa­pras­ta, ta­čiau vien to neuž­ten­ka. „No­rint ko­ky­biš­kai ga­min­ti aku­mu­lia­to­rius, rei­kia tu­rė­ti tam tik­rų ži­nių, pa­sam­dy­ti kom­pe­ten­tin­gus spe­cia­lis­tus, o Lie­tu­vo­je jų trūks­ta“, – kal­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Pa­sak jo, dar praė­ju­sį mė­ne­sį į bend­ro­vę krei­pė­si vie­nas klien­tas, tei­rau­da­ma­sis, ar ne­ga­lė­tų įsi­gy­ti bū­tent šio­je įmo­nė­je su­rink­tų aku­mu­lia­to­rių. „Nors tuo ne­si­ver­čia­me jau dau­giau nei de­šimt­me­tį, ta­čiau sma­gu, jog žmo­nės vis dar pri­si­me­na ir ver­ti­na tai, ką da­rė­me“, – pa­si­džiau­gė R. Ma­ti­jo­šai­tis.


Įsi­min­ti­nos ke­lio­nės


UAB „Ry­tas“ va­do­vas pri­si­mi­nė, kaip įmo­nės dar­buo­to­jai pa­tys vyk­da­vo su sunk­ve­ži­miais į už­sie­nio vals­ty­bes par­si­ga­ben­ti įvai­rių pre­kių.

„Tais lai­kais di­džiau­sia ri­zi­ka bū­da­vo vyk­ti kur nors su gry­nai­siais pi­ni­gais. Prik­rau­da­vo­me pil­ną sunk­ve­ži­mį pro­duk­tų, o vi­du­ry­je pa­slėp­da­vo­me vie­ną dė­žę su pi­ni­gais“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.

Jis pri­si­mi­nė, kad dar vie­na pro­ble­ma, su ku­ria su­si­dur­da­vo ke­lio­nių me­tu, bū­da­vo de­ga­lų trū­ku­mas. Mat se­niau tiek de­ga­li­nių ne­bū­da­vo. At­va­žiuo­ja au­to­mo­bi­lis į de­ga­li­nę, o ten žar­nos už­vy­nio­tos – ben­zi­no bus tik ry­toj. Ka­dan­gi lauk­ti ne­tu­rė­da­vo ka­da, tek­da­vo įvai­riais bū­dais de­rė­tis, kad bent kiek įpil­tų ku­ro, nes ki­ta de­ga­li­nė bū­da­vo tik už 100 km. Taip ir ke­liau­da­vo vil­ka­viš­kie­čiai nuo vie­nos de­ga­li­nės prie ki­tos.


Kri­zė – praei­ty­je


Per 20 gy­va­vi­mo me­tų bend­ro­vė ma­tė ir šil­to, ir šal­to. Per šį lai­ko­tar­pį iš­gy­ven­ta ne vie­na fi­nan­sų kri­zė, ne vie­nas sun­kus lai­ko­tar­pis. Pa­sak bend­ro­vės va­do­vo, sun­kiau­sia bu­vo 1996–1998 me­tais, kai per va­di­na­mą­ją Ru­si­jos kri­zę įmo­nės apy­var­ta bu­vo kri­tu­si net tris kar­tus – nuo 20 mln. iki 6–7 mln. li­tų.

Sėk­min­giau­si įmo­nei bu­vo 2007–2008 me­tai. Vė­liau ša­lį pra­dė­jo kaus­ty­ti fi­nan­sų kri­zė ir apy­var­ta vėl kri­to be­veik 30 pro­c. Šiuo me­tu, pa­sak bend­ro­vės pre­zi­den­to, jau pa­ste­bi­mas eko­no­mi­kos pa­ki­li­mas. „Spa­lio mė­nuo bu­vo vie­nas iš sėk­min­giau­sių lai­ko­tar­pių mū­sų gy­va­vi­mo is­to­ri­jo­je. Aiš­ku, dar nė­ra taip ge­rai, kaip bu­vo se­niau, nes pa­di­dė­ju­si kon­ku­ren­ci­ja, su­ma­žė­ję ant­kai­niai, bet ma­nau, kad jei taip bus ir to­liau, kri­zę bū­si­me iš­gy­ve­nę“, – kal­bė­jo R. Ma­ti­jo­šai­tis. Pa­sak jo, tik­ro­ji si­tua­ci­ja paaiš­kės sausio–kovo mė­ne­siais, ku­rie bend­ro­vei pa­pras­tai bū­na sun­kiau­si.


Ap­dai­ri ri­zi­ka


Ne­se­niai dvi­de­šimt­me­tį at­šven­tu­si UAB „Ry­tas“ per sa­vo gy­va­vi­mo pe­rio­dą stip­riai pa­si­kei­tė. „Per šį lai­ko­tar­pį mes la­bai išau­go­me. Ta­po­me įmo­ne, įga­vu­sia par­tne­rių pa­si­ti­kė­ji­mą. Su kai ku­riais iš jų šiuo me­tu mus sie­ja ne tik dalykiški dar­bo, bet ir nuoširdaus bendravimo san­ty­kiai“, – džiau­gė­si R. Ma­ti­jo­šai­tis.

O rak­tas į sėk­mę, pa­sak va­do­vo, bu­vo ne tik sun­kus dar­bas, bet ir su­ma­nu­mas, ap­dai­rus ri­zi­kos ap­skai­čia­vi­mas. „1994–1995 me­tais at­si­ra­do ten­den­ci­ja, kai žmo­nės pa­tys atei­da­vo ir siū­ly­da­vo in­ves­tuo­ti sa­vo pi­ni­gus. Tais lai­kais pa­lū­ka­nos bu­vo be­pro­tiš­kos ir iš to bu­vo ga­li­ma grei­tai už­si­dirb­ti. Ne­ži­nau, ko­kia nuo­jau­ta man pa­kuž­dė­jo, bet nė iš vie­no žmo­gaus ne­paė­mė­me jo san­tau­pų. Vė­liau, kai vi­si gy­ven­to­jai vie­nu me­tu už­si­ma­nė at­siim­ti sa­vo įna­šus, dau­ge­lis įmo­nių dėl šių „leng­vų pi­ni­gų“ ir bank­ru­ta­vo“, – pa­sa­ko­jo UAB „Ry­tas“ pre­zi­den­tas.

Anot jo, ven­gi­mas vel­tis į įvai­rias avan­tiū­ras ir ta­po svar­biau­siu fir­mos sta­bi­lu­mo bei sėk­mės ga­ran­tu.And­rius GRY­GE­LAI­TIS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas