„Santaka“ / Tušti būstai irgi gali šiukšlinti?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-05 07:21

Dalinkitės:  


Prie konteinerių paliekami savininkams nereikalingi daiktai ne tik nepuošia miesto, bet ir didina atliekų išvežimo kainą.

Autorės nuotr.


Tušti būstai irgi gali šiukšlinti?

Eglė MIČIULIENĖ

At­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­mo­je – dar daug svars­ty­ti­nų da­ly­kų. Tai pri­pa­žįs­ta ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, at­sa­kin­gi už tai, kad at­lie­kų tvar­ky­mo rei­ka­lai mū­sų ra­jo­ne vyk­tų sklan­džiai.


Bu­tas ne­gy­ve­na­mas


Bui­ti­nių at­lie­kų su­rin­ki­mas, tvar­ky­mas, iš­ve­ži­mas, rink­lia­va už šią pa­slau­gą – tai sri­tis, ku­rio­je klau­si­mai ir pro­ble­mos nie­kaip ne­si­bai­gia. Gy­ven­to­jų skam­bu­čiai, nors ir ne to­kie gau­sūs kaip šio mo­kes­čio įve­di­mo pra­džio­je, nuo­lat pa­sie­kia re­dak­ci­ją.

„Bu­te gy­ve­no vy­riš­kis, jis mi­rė ir būs­tas li­ko gi­mi­nai­čiams. Kol kas šis bu­tas yra tuš­čias, ja­me nie­kas ne­gy­ve­na ir nie­kas ne­re­gist­ruo­tas, nau­jie­ji jo šei­mi­nin­kai gy­ve­na ne­tgi ki­ta­me mies­te. Tai­gi kaup­ti šiukš­les šia­me būs­te tik­rai nė­ra kam. Ta­čiau at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tį vis tiek rei­kia mo­kė­ti, ir dar pa­gal plo­tą, nes gy­ven­to­jų nė­ra. O už plo­tą mo­kes­tis – di­des­nis. Iš­va­da to­kia: tuš­čias bu­tas „šiukš­li­na“ dau­giau ne­gu ki­ta­me būs­te gy­ve­nan­tys vie­nas ar du žmo­nės“, – ste­bė­jo­si „San­ta­kos“ skai­ty­to­ja iš Vil­ka­viš­kio.


Skai­čia­vo už du


Į re­dak­ci­ją už­su­ko ir Kau­ne gy­ve­nan­tis vy­riš­kis, ku­rio žmo­na prieš ke­le­tą me­tų pa­vel­dė­jo na­mą Ky­bar­tuo­se. Šia­me na­me anks­čiau bu­vo re­gist­ruo­ti du as­me­nys: mi­nė­tos mo­ters duk­te­rė­čia ir sū­nė­nas. Ta­čiau duk­te­rė­čia jau dau­giau nei prieš tre­jus me­tus iš­si­kraus­čiu­si į Klai­pė­dą, ten dek­la­ra­vu­si ir gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Sū­nė­nas daug me­tų gy­ve­na Ang­li­jo­je, ta­čiau jo gy­ve­na­mo­ji vie­ta iki šiol dek­la­ruo­ta Ky­bar­tuo­se.

Tai­gi na­me gy­ven­to­jų ne­be­li­kę, bet Kau­ne gy­ve­nan­ti mo­ters šei­ma vi­są lai­ką mo­kė­jo už at­lie­kų su­rin­ki­mą ir iš­ve­ži­mą. Kau­nie­čiai bu­vo įsi­ti­ki­nę, jog mo­ka už vie­ną as­me­nį – na­me re­gist­ruo­tą sū­nė­ną.

„Ne­se­niai į Vil­ka­viš­kį at­vy­kęs ir į At­lie­kų ap­skai­tos gru­pę dek­la­ra­ci­jos už­pil­dy­ti už­su­kęs su­ži­no­jau, jog vi­są lai­ką mo­kė­jo­me už du as­me­nis. Už­su­kau į Ky­bar­tų se­niū­ni­ją – ten kom­piu­te­riai ro­do, jog na­me re­gist­ruo­tas vie­nas žmo­gus. O Vil­ka­viš­ky­je, At­lie­kų tvar­ky­mo gru­pė­je, jau ro­do du as­me­nis. Kaip taip ga­li bū­ti? Iš kur jie ima duo­me­nis? Vi­suo­met gal­vo­jau, kad jei dek­la­ruo­ji gy­ve­na­mą­ją vie­tą ki­tur, tai au­to­ma­tiš­kai esi iš­brau­kia­mas iš se­nos gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Pa­si­ro­do, Vil­ka­viš­ky­je yra ki­taip. Kas man kom­pen­suos už tai, kad tre­jus me­tus mo­kė­jau dvi­gu­bai dau­giau, nei pri­klau­sė?“ – klau­sė bu­tą pa­vel­dė­ju­sios mo­ters vy­ras.


Mo­kė­ti – už kiek­vie­ną ob­jek­tą


At­lie­kų tvar­ky­mo sri­tį ra­jo­ne ku­ruo­jan­tys Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Va­ba­las ir vyr. spe­cia­lis­tas Da­rius Bu­ni­kis ne­slė­pė, jog to­kių at­ve­jų – to­li gra­žu ne vie­nas, ir ne tik mū­sų ra­jo­ne. Į Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (MAATC) val­dy­bos po­sė­dį at­va­žia­vę ki­tų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai at­si­ve­žė pluoš­tus ne­pa­ten­kin­tų žmo­nių pa­reiš­ki­mų.

Ta­čiau pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką rink­lia­va už at­lie­kas įve­da­ma vi­siems ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tu­rė­to­jams. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą tvar­ky­mą nuo­sta­tuo­se ra­šo­ma: „Jei­gu vie­nam as­me­niui pri­klau­so ke­li ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tai, už ku­riuos pa­gal šiuos Nuos­ta­tus tu­ri bū­ti mo­ka­ma vie­ti­nė rink­lia­va, jis pri­va­lo su­mo­kė­ti už vi­sus šiuos ob­jek­tus.“


Yra ar nė­ra – mo­kė­ti rei­kia


Kaip ži­nia, už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą ga­li­ma mo­kė­ti pa­gal būs­to plo­tą ar­ba ja­me gy­ve­nan­čių as­me­nų skai­čių. Jei tų as­me­nų nė­ra, va­di­na­si, teks mo­kė­ti vie­ti­nę rink­lia­vą už būs­to plo­tą.

Per bran­gu? Tuo­met savininkui teks nuei­ti į At­lie­kų tvar­ky­mo gru­pę, tuš­čia­me būs­te „pri­ra­šy­ti“ gy­ven­to­ją bei mo­kė­ti už būs­te tik teo­riš­kai gy­ve­nan­čių as­me­nų skai­čių.

„Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do ne­tei­sin­ga mo­kė­ti už tuš­čią plo­tą. Vis dėl­to pa­žiū­rė­ki­me iš ki­tos pu­sės. Tar­ki­me, žmo­gus ta­me būs­te ne­gy­ve­na, to­dėl at­lei­džia­mas nuo mo­kes­čio už at­lie­kas.

Ta­čiau jei savininkas, pa­vyz­džiui, po pu­sės me­tų sa­vo būs­tą iš­nuo­mos, priims kaž­ką gy­ven­ti, ar ta­da jis ateis dek­la­ruo­ti, kad na­me jau at­si­ra­do gy­ven­to­jas?“ – abe­jo­jo MAATC val­dy­bos na­rys D. Bu­ni­kis.


Siū­lo su­da­ry­ti ko­mi­si­jas


Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai pri­pa­ži­no, jog priim­ta tvar­ka nė­ra la­bai ge­ra.

„Ne vis­kas iš­spręs­ta iki ga­lo, ta­čiau pro­ble­mų ky­la vi­so­je Lie­tu­vo­je. Kai ku­rie klau­si­mai yra la­bai in­di­vi­dua­lūs, iš­skir­ti­niai ir ap­svars­ty­ti rei­kia kiek­vie­ną at­ski­rai. To­dėl pa­sku­ti­nia­me MAATC val­dy­bos po­sė­dy­je kaip tik apie tai ir kal­bė­ta. Bu­vo pa­siū­ly­ta, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė in­di­vi­dua­liai su­da­ry­tų ko­mi­si­ją pa­na­šiems rei­ka­lams spręs­ti. Į šias ko­mi­si­jas įei­tų sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jos, at­lie­kų ve­žė­jo ir MAATC at­sto­vai. Ta­čiau kol kas tai – tik pa­siū­ly­mas“, – aiš­ki­no D. Bu­ni­kis.


Pri­va­lo in­for­muo­ti


Dėl to, kad tre­jus me­tus žmo­nės mo­kė­jo už gy­ven­to­ją, ku­ris se­niai na­me ne­gy­ve­na, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai kal­ti­no pa­čius sa­vi­nin­kus.

Pa­sak Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo S. Va­ba­lo, iš­si­kraus­ty­da­mas iš būs­to žmo­gus pri­va­lo in­for­muo­ti At­lie­kų ap­skai­tos gru­pę. Mat ji tu­ri tik Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro pa­teik­tus duo­me­nis, o apie gy­ven­to­jus duo­me­nų ne­tu­ri.

„Jei kaž­kas iš būs­to iš­si­kraus­tė ar lai­ki­nai ten ne­gy­ve­na, pa­tys žmo­nės tu­ri bū­ti suin­te­re­suo­ti apie tai pra­neš­ti: juk jiems ta­da rei­kės mo­kė­ti ma­žiau. At­sek­ti, kas kur gy­ve­na, kas į na­mą at­si­kraus­tė ir ka­da iš­si­kraus­tė, – juo­das dar­bas. Tu­ri dirb­ti „sek­lių ko­man­da“, nes pa­si­kliau­ti vien žmo­nių są­ži­ne dar tik­rai ne­ga­li­ma“, – kal­bė­jo S. Va­ba­las.


Stam­bias at­lie­kas – į aikš­te­lę


Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai tei­gė iš gy­ven­to­jų su­lau­kian­tys ir dau­giau įvai­rių klau­si­mų ne tik dėl mo­kes­čio, bet ir dėl kon­tei­ne­rių trū­ku­mo, at­lie­kų iš­ve­ži­mo ir kt.

Prob­le­mas mė­gi­na­ma spręs­ti ta­rian­tis su MAATC ir at­lie­kų ve­žė­jais – UAB „Eco­ser­vi­ce“.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, pa­tys žmo­nės ne vi­sa­da lin­kę priim­ti net ir jiems pa­lan­kias nau­jo­ves.

Pa­vyz­džiui, il­gai lauk­ta, kol Vil­ka­viš­ky­je bus ati­da­ry­ta stam­bių­jų at­lie­kų aikš­te­lė Šiau­rės gat­vė­je. Nuo rug­sė­jo ji jau vei­kia, tad se­nus bal­dus, bui­ti­nę tech­ni­ką ir ki­tas pa­na­šias at­lie­kas rei­kia vež­ti bū­tent ten. Už at­lie­kų priė­mi­mą šio­je aikš­te­lė­je mo­kė­ti ne­rei­kia.

Ta­čiau daug gy­ven­to­jų ne­si­var­gi­na vež­ti stam­bių­jų at­lie­kų į ne­mo­ka­mą aikš­te­lę ir ra­miai su­krau­na jas prie bend­rų bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių.

Bet pa­pil­do­mai siun­čia­mas trans­por­tas ir ve­žė­jų dar­bas tik di­di­na at­lie­kų su­rin­ki­mo sa­vi­kai­ną, o tai ati­tin­ka­mai ga­li dar la­biau pa­kel­ti mo­kes­tį rajono gy­ven­to­jams.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas