„Santaka“ / Tušti būstai irgi gali šiukšlinti?

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-11-05 07:21

Dalinkitės:  


Prie konteinerių paliekami savininkams nereikalingi daiktai ne tik nepuošia miesto, bet ir didina atliekų išvežimo kainą.

Autorės nuotr.


Tušti būstai irgi gali šiukšlinti?

Eglė MIČIULIENĖ

At­lie­kų su­rin­ki­mo sis­te­mo­je – dar daug svars­ty­ti­nų da­ly­kų. Tai pri­pa­žįs­ta ir Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, at­sa­kin­gi už tai, kad at­lie­kų tvar­ky­mo rei­ka­lai mū­sų ra­jo­ne vyk­tų sklan­džiai.


Bu­tas ne­gy­ve­na­mas


Bui­ti­nių at­lie­kų su­rin­ki­mas, tvar­ky­mas, iš­ve­ži­mas, rink­lia­va už šią pa­slau­gą – tai sri­tis, ku­rio­je klau­si­mai ir pro­ble­mos nie­kaip ne­si­bai­gia. Gy­ven­to­jų skam­bu­čiai, nors ir ne to­kie gau­sūs kaip šio mo­kes­čio įve­di­mo pra­džio­je, nuo­lat pa­sie­kia re­dak­ci­ją.

„Bu­te gy­ve­no vy­riš­kis, jis mi­rė ir būs­tas li­ko gi­mi­nai­čiams. Kol kas šis bu­tas yra tuš­čias, ja­me nie­kas ne­gy­ve­na ir nie­kas ne­re­gist­ruo­tas, nau­jie­ji jo šei­mi­nin­kai gy­ve­na ne­tgi ki­ta­me mies­te. Tai­gi kaup­ti šiukš­les šia­me būs­te tik­rai nė­ra kam. Ta­čiau at­lie­kų tvar­ky­mo mo­kes­tį vis tiek rei­kia mo­kė­ti, ir dar pa­gal plo­tą, nes gy­ven­to­jų nė­ra. O už plo­tą mo­kes­tis – di­des­nis. Iš­va­da to­kia: tuš­čias bu­tas „šiukš­li­na“ dau­giau ne­gu ki­ta­me būs­te gy­ve­nan­tys vie­nas ar du žmo­nės“, – ste­bė­jo­si „San­ta­kos“ skai­ty­to­ja iš Vil­ka­viš­kio.


Skai­čia­vo už du


Į re­dak­ci­ją už­su­ko ir Kau­ne gy­ve­nan­tis vy­riš­kis, ku­rio žmo­na prieš ke­le­tą me­tų pa­vel­dė­jo na­mą Ky­bar­tuo­se. Šia­me na­me anks­čiau bu­vo re­gist­ruo­ti du as­me­nys: mi­nė­tos mo­ters duk­te­rė­čia ir sū­nė­nas. Ta­čiau duk­te­rė­čia jau dau­giau nei prieš tre­jus me­tus iš­si­kraus­čiu­si į Klai­pė­dą, ten dek­la­ra­vu­si ir gy­ve­na­mą­ją vie­tą. Sū­nė­nas daug me­tų gy­ve­na Ang­li­jo­je, ta­čiau jo gy­ve­na­mo­ji vie­ta iki šiol dek­la­ruo­ta Ky­bar­tuo­se.

Tai­gi na­me gy­ven­to­jų ne­be­li­kę, bet Kau­ne gy­ve­nan­ti mo­ters šei­ma vi­są lai­ką mo­kė­jo už at­lie­kų su­rin­ki­mą ir iš­ve­ži­mą. Kau­nie­čiai bu­vo įsi­ti­ki­nę, jog mo­ka už vie­ną as­me­nį – na­me re­gist­ruo­tą sū­nė­ną.

„Ne­se­niai į Vil­ka­viš­kį at­vy­kęs ir į At­lie­kų ap­skai­tos gru­pę dek­la­ra­ci­jos už­pil­dy­ti už­su­kęs su­ži­no­jau, jog vi­są lai­ką mo­kė­jo­me už du as­me­nis. Už­su­kau į Ky­bar­tų se­niū­ni­ją – ten kom­piu­te­riai ro­do, jog na­me re­gist­ruo­tas vie­nas žmo­gus. O Vil­ka­viš­ky­je, At­lie­kų tvar­ky­mo gru­pė­je, jau ro­do du as­me­nis. Kaip taip ga­li bū­ti? Iš kur jie ima duo­me­nis? Vi­suo­met gal­vo­jau, kad jei dek­la­ruo­ji gy­ve­na­mą­ją vie­tą ki­tur, tai au­to­ma­tiš­kai esi iš­brau­kia­mas iš se­nos gy­ve­na­mo­sios vie­tos. Pa­si­ro­do, Vil­ka­viš­ky­je yra ki­taip. Kas man kom­pen­suos už tai, kad tre­jus me­tus mo­kė­jau dvi­gu­bai dau­giau, nei pri­klau­sė?“ – klau­sė bu­tą pa­vel­dė­ju­sios mo­ters vy­ras.


Mo­kė­ti – už kiek­vie­ną ob­jek­tą


At­lie­kų tvar­ky­mo sri­tį ra­jo­ne ku­ruo­jan­tys Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Va­ba­las ir vyr. spe­cia­lis­tas Da­rius Bu­ni­kis ne­slė­pė, jog to­kių at­ve­jų – to­li gra­žu ne vie­nas, ir ne tik mū­sų ra­jo­ne. Į Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties at­lie­kų tvar­ky­mo cent­ro (MAATC) val­dy­bos po­sė­dį at­va­žia­vę ki­tų sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai at­si­ve­žė pluoš­tus ne­pa­ten­kin­tų žmo­nių pa­reiš­ki­mų.

Ta­čiau pa­gal da­bar­ti­nę tvar­ką rink­lia­va už at­lie­kas įve­da­ma vi­siems ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to tu­rė­to­jams. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Vie­ti­nės rink­lia­vos už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą tvar­ky­mą nuo­sta­tuo­se ra­šo­ma: „Jei­gu vie­nam as­me­niui pri­klau­so ke­li ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tai, už ku­riuos pa­gal šiuos Nuos­ta­tus tu­ri bū­ti mo­ka­ma vie­ti­nė rink­lia­va, jis pri­va­lo su­mo­kė­ti už vi­sus šiuos ob­jek­tus.“


Yra ar nė­ra – mo­kė­ti rei­kia


Kaip ži­nia, už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų tvar­ky­mą ga­li­ma mo­kė­ti pa­gal būs­to plo­tą ar­ba ja­me gy­ve­nan­čių as­me­nų skai­čių. Jei tų as­me­nų nė­ra, va­di­na­si, teks mo­kė­ti vie­ti­nę rink­lia­vą už būs­to plo­tą.

Per bran­gu? Tuo­met savininkui teks nuei­ti į At­lie­kų tvar­ky­mo gru­pę, tuš­čia­me būs­te „pri­ra­šy­ti“ gy­ven­to­ją bei mo­kė­ti už būs­te tik teo­riš­kai gy­ve­nan­čių as­me­nų skai­čių.

„Iš pir­mo žvilgs­nio at­ro­do ne­tei­sin­ga mo­kė­ti už tuš­čią plo­tą. Vis dėl­to pa­žiū­rė­ki­me iš ki­tos pu­sės. Tar­ki­me, žmo­gus ta­me būs­te ne­gy­ve­na, to­dėl at­lei­džia­mas nuo mo­kes­čio už at­lie­kas.

Ta­čiau jei savininkas, pa­vyz­džiui, po pu­sės me­tų sa­vo būs­tą iš­nuo­mos, priims kaž­ką gy­ven­ti, ar ta­da jis ateis dek­la­ruo­ti, kad na­me jau at­si­ra­do gy­ven­to­jas?“ – abe­jo­jo MAATC val­dy­bos na­rys D. Bu­ni­kis.


Siū­lo su­da­ry­ti ko­mi­si­jas


Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai pri­pa­ži­no, jog priim­ta tvar­ka nė­ra la­bai ge­ra.

„Ne vis­kas iš­spręs­ta iki ga­lo, ta­čiau pro­ble­mų ky­la vi­so­je Lie­tu­vo­je. Kai ku­rie klau­si­mai yra la­bai in­di­vi­dua­lūs, iš­skir­ti­niai ir ap­svars­ty­ti rei­kia kiek­vie­ną at­ski­rai. To­dėl pa­sku­ti­nia­me MAATC val­dy­bos po­sė­dy­je kaip tik apie tai ir kal­bė­ta. Bu­vo pa­siū­ly­ta, kad kiek­vie­na sa­vi­val­dy­bė in­di­vi­dua­liai su­da­ry­tų ko­mi­si­ją pa­na­šiems rei­ka­lams spręs­ti. Į šias ko­mi­si­jas įei­tų sa­vi­val­dy­bės, se­niū­ni­jos, at­lie­kų ve­žė­jo ir MAATC at­sto­vai. Ta­čiau kol kas tai – tik pa­siū­ly­mas“, – aiš­ki­no D. Bu­ni­kis.


Pri­va­lo in­for­muo­ti


Dėl to, kad tre­jus me­tus žmo­nės mo­kė­jo už gy­ven­to­ją, ku­ris se­niai na­me ne­gy­ve­na, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai kal­ti­no pa­čius sa­vi­nin­kus.

Pa­sak Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo S. Va­ba­lo, iš­si­kraus­ty­da­mas iš būs­to žmo­gus pri­va­lo in­for­muo­ti At­lie­kų ap­skai­tos gru­pę. Mat ji tu­ri tik Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to re­gist­ro pa­teik­tus duo­me­nis, o apie gy­ven­to­jus duo­me­nų ne­tu­ri.

„Jei kaž­kas iš būs­to iš­si­kraus­tė ar lai­ki­nai ten ne­gy­ve­na, pa­tys žmo­nės tu­ri bū­ti suin­te­re­suo­ti apie tai pra­neš­ti: juk jiems ta­da rei­kės mo­kė­ti ma­žiau. At­sek­ti, kas kur gy­ve­na, kas į na­mą at­si­kraus­tė ir ka­da iš­si­kraus­tė, – juo­das dar­bas. Tu­ri dirb­ti „sek­lių ko­man­da“, nes pa­si­kliau­ti vien žmo­nių są­ži­ne dar tik­rai ne­ga­li­ma“, – kal­bė­jo S. Va­ba­las.


Stam­bias at­lie­kas – į aikš­te­lę


Sa­vi­val­dy­bės dar­buo­to­jai tei­gė iš gy­ven­to­jų su­lau­kian­tys ir dau­giau įvai­rių klau­si­mų ne tik dėl mo­kes­čio, bet ir dėl kon­tei­ne­rių trū­ku­mo, at­lie­kų iš­ve­ži­mo ir kt.

Prob­le­mas mė­gi­na­ma spręs­ti ta­rian­tis su MAATC ir at­lie­kų ve­žė­jais – UAB „Eco­ser­vi­ce“.

Pa­sak Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų, pa­tys žmo­nės ne vi­sa­da lin­kę priim­ti net ir jiems pa­lan­kias nau­jo­ves.

Pa­vyz­džiui, il­gai lauk­ta, kol Vil­ka­viš­ky­je bus ati­da­ry­ta stam­bių­jų at­lie­kų aikš­te­lė Šiau­rės gat­vė­je. Nuo rug­sė­jo ji jau vei­kia, tad se­nus bal­dus, bui­ti­nę tech­ni­ką ir ki­tas pa­na­šias at­lie­kas rei­kia vež­ti bū­tent ten. Už at­lie­kų priė­mi­mą šio­je aikš­te­lė­je mo­kė­ti ne­rei­kia.

Ta­čiau daug gy­ven­to­jų ne­si­var­gi­na vež­ti stam­bių­jų at­lie­kų į ne­mo­ka­mą aikš­te­lę ir ra­miai su­krau­na jas prie bend­rų bui­ti­nių at­lie­kų kon­tei­ne­rių.

Bet pa­pil­do­mai siun­čia­mas trans­por­tas ir ve­žė­jų dar­bas tik di­di­na at­lie­kų su­rin­ki­mo sa­vi­kai­ną, o tai ati­tin­ka­mai ga­li dar la­biau pa­kel­ti mo­kes­tį rajono gy­ven­to­jams.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas