„Santaka“ / Šiukšlių vežėjai protestavo prieš nežmoniškas darbo sąlygas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-10-22 05:55

Dalinkitės:  


UAB „Ecoservice“ Kazlų Rūdos padalinio vadovas A. Barinovas (dešinėje) netekusiems kantrybės atliekų vežėjams žadėjo, jog nuo pirmadienio bus atsiųstas dar vienas automobilis.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Šiukšlių vežėjai protestavo prieš nežmoniškas darbo sąlygas

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­ky­je dir­ban­tys UAB „Eco­ser­vi­ce“ at­lie­kų ve­žė­jai penk­ta­die­nį į dar­bą, kaip vi­suo­met, su­si­rin­ko šeš­tą ry­to. Ta­čiau šiukš­lia­ve­žiai au­to­mo­bi­liai į gat­ves ne­pa­ju­dė­jo ir li­ko iš­ri­kiuo­ti kie­me: taip dar­buo­to­jai pro­tes­ta­vo prieš sunkias dar­bo są­ly­gas.


Tik pažadai


Šiau­rės gat­vė­je, stam­bių­jų at­lie­kų su­rin­ki­mo aikš­te­lė­je, su­sto­ję vai­ruo­to­jai ir kro­vė­jai sa­kė, jog jie pri­vers­ti dirb­ti po 16–18 va­lan­dų per pa­rą.

„Dirb­ti pra­de­da­me 6 val. ry­to, bai­gia­me 22–23 val. Ir taip – be­veik kiek­vie­ną die­ną. Ne kar­tą apie tai kal­bė­jo­me, bet iš val­džios gir­di­me tik pa­ža­dus, kad si­tua­ci­ja pa­ge­rės, ta­čiau nie­kas ne­si­kei­čia. Mū­sų žmo­nė­mis ne­lai­ko“, – kal­bė­jo vie­nas dar­buo­to­jas.

„Mū­sų dis­pe­če­rė še­še­rius me­tus dir­bo šio­je sri­ty­je, bet ji jau pa­ra­šiu­si pa­reiš­ki­mą išei­ti iš dar­bo, nes vil­nie­čiai ją kas­dien pri­ve­da iki aša­rų. Dispečerė gau­na py­los už tai, kad mes kai­muo­se ne­ran­da­me kon­tei­ne­rių. Ta­čiau marš­ru­tai su­pai­nio­ti, nea­ti­tin­ka kon­tei­ne­rių nu­me­riai“, – kal­bė­jo ki­tas.


Krūviai per dideli


Vy­rai svars­tė, jog juos į dar­bą priė­mu­si „Eco­ser­vi­ce“ įmo­nė ne­bu­vo tin­ka­mai pa­si­ruo­šu­si atei­ti į Vil­ka­viš­kio ra­jo­ną. Pa­sak ve­žė­jų, dar­bo krū­viai per di­de­li, trūks­ta tech­ni­kos.

Vil­ka­viš­kio ir Kaz­lų Rū­dos ra­jo­nus ap­tar­nau­ja tik ke­tu­rios šiukš­lia­ve­žės ma­ši­nos – jų aki­vaiz­džiai per ma­žai.

Iš dar­bo jau išė­jęs šios įmo­nės dar­bi­nin­kas ro­dė la­pą, ku­ria­me bu­vo už­fik­sa­vęs vi­są sa­vo gra­fi­ką. „Per 17 die­nų iš­dir­bau 245 va­lan­das. Jei skai­čiuo­tu­me po 8 dar­bo va­lan­das, kaip mums pri­klau­so dirb­ti, tai iš vi­so tu­rė­jau dirb­ti 30 die­nų. Už tai ga­vau 1131 li­tą – ir tik po to, kai pa­kė­liau triukš­mą. Kai ku­rie tiek ga­vo už vi­są mė­ne­sį“, – kal­bė­jo vy­riš­kis.


Neįp­ras­ta su­tar­tis


Pa­gal slan­kų­jį gra­fi­ką dir­ban­tys UAB „Eco­ser­vi­ce“ dar­buo­to­jai aiš­ki­no pa­gal su­tar­tį tu­rin­tys dirb­ti ke­tu­rias die­nas ir tu­rė­ti dvi lais­vas. „Ta­čiau iš tie­sų dir­ba­me pen­kias die­nas, o kai ka­da – dar ir šeš­ta­die­nį. Pa­gal iš­dirb­tas va­lan­das gau­na­me tik mi­ni­ma­lų at­ly­gį“, – tei­gė strei­kuo­to­jai.

Be­je, pa­čio­je dar­bo su­tar­ty­je yra įtrauk­tas įdo­mus punk­tas. Ja­me nu­ro­dy­ta, jog dar­buo­to­jas, nu­trau­kęs dar­bo san­ty­kius su šia bend­ro­ve, įsi­pa­rei­go­ja po nu­trau­ki­mo dve­jus me­tus ne­dirb­ti pa­na­šią kon­ku­ren­cin­gą veik­lą vyk­dan­čio­se įmo­nė­se. Dar­buo­to­jui pa­žei­dus šį su­si­ta­ri­mą, darb­da­vys tu­ri tei­sę rei­ka­lau­ti su­mo­kė­ti 10 tūkst. li­tų bau­dą už su­si­ta­ri­mo ne­vyk­dy­mą.

„Įdo­mu, ko­kią pa­slap­tį mes iš čia „iš­ne­ši­me“?“ – ste­bė­jo­si vy­rai.


Nuo pir­ma­die­nio bus ki­taip


Įmo­nės kie­me su­sto­ję dar­bi­nin­kai ti­kė­jo­si, jog su jais su­si­tik­ti at­vyks val­džia iš Vil­niaus. Ta­čiau su­lau­kė tik bend­ro­vės Kaz­lų Rū­dos pa­da­li­nio va­do­vo And­re­jaus Ba­ri­no­vo.

„Da­ro­me vis­ką, kad mū­sų tei­kia­ma pa­slau­ga bū­tų su­teik­ta ko­ky­biš­kai. Dėl to at­si­tin­ka, jog žmo­nės tu­ri dirb­ti il­giau. Bet šiuo me­tu de­da­me vi­sas pa­stan­gas, kad jų dar­bo lai­kas su­trum­pė­tų. Nuo pir­ma­die­nio bus skir­ta pa­pil­do­ma ma­ši­na, pa­ko­re­guo­ti marš­ru­tai. Dar­buo­to­jai su­ren­gė mi­tin­gą mū­sų raš­tu nein­for­ma­vę, to­dėl ne­ga­lė­jo­me tam pa­si­ruoš­ti ir da­bar ken­čia mū­sų klien­tai, nes at­lie­kos šiuo me­tu ne­ren­ka­mos nei Vil­ka­viš­ky­je, nei Kaz­lų Rū­do­je. Ta­čiau steng­si­mės vis­ką su­tvar­ky­ti, į dar­buo­to­jų klau­si­mus bus at­si­žvelg­ta. Su­sė­si­me, ap­tar­si­me pro­ble­mas. Jau nuo pir­ma­die­nio tvar­ka tik­rai kei­sis, krū­vis su­ma­žės“, – ža­dė­jo A. Ba­ri­no­vas.


Nė­ra tin­ka­mų są­ly­gų


Pa­da­li­nio va­do­vas tvir­ti­no, jog šis dar­bas pri­klau­so nuo dar­buo­to­jų tem­po. „Jei no­rės dirb­ti grei­čiau – dirbs grei­čiau, jei no­rės vil­kin­ti lai­ką – taip ir bus...“ – dės­tė A. Ba­ri­no­vas.

Aiš­ku, sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, kaip ir kur ga­li­ma vil­kin­ti lai­ką va­žiuo­jant su šiukš­lia­ve­že ma­ši­na. „Įdo­mu, ku­ris čia ne­no­rė­tų pa­rei­ti na­mo sep­tin­tą va­lan­dą va­ka­ro, o ty­čia vil­kin­tų lai­ką iki 23 va­lan­dos? Tai prieš­ta­rau­ja svei­kai lo­gi­kai. Bet, pa­si­ro­do, tai ne įmo­nės kal­tė, o mū­sų pa­čių – mes sa­va­no­riš­kai „tem­pia­me gu­mą“, – iro­ni­za­vo vie­nas iš dar­buo­to­jų.

Vy­rai tei­gė, jog per du mė­ne­sius įmo­nė ne­su­ge­bė­jo su­da­ry­ti dar­buo­to­jams tin­ka­mų są­ly­gų pa­si­ka­bin­ti dra­bu­žiams ir pa­si­džiau­ti ava­ly­nei – per­si­ren­gi­nė­ti ten­ka na­muo­se. „Pa­ban­dy­kit vi­są die­ną iš­trep­sė­ti su tais pa­čiais ba­tais po pur­vą ir grį­žę na­mo juos pa­si­džiau­ti ant ra­dia­to­riaus“, – kal­bė­jo šiukš­lių ve­žė­jai.

UAB „Eco­ser­vi­ce“ dar­bi­nin­kai sa­kė ne­nu­si­lei­sian­tys ir ko­vo­sian­tys jei ne dėl sa­vęs, tai dėl bū­si­mų dar­buo­to­jų.

„Jei­gu mus at­leis, tai no­ri­me, kad bent iš ki­tų ne­si­ty­čio­tų. Jau su­lau­kė­me gąs­di­ni­mų, bu­vo net nu­ro­dy­tas as­muo, ku­ris dau­giau­siai kal­bąs ir bus at­leis­tas iš dar­bo. Bet ty­lė­ti ne­ga­li­me. Įsi­vaiz­duo­ki­te, jei at­lie­kas į są­var­ty­ną nu­ve­žęs vai­ruo­to­jas už­mie­ga prie vai­ro ant svars­tyk­lių, koks pa­vo­jus ke­lia­mas vi­suo­me­nei? Gat­vė­mis va­ži­nė­ja per­var­gę „zom­biai“. In­for­muo­ki­te žmo­nes, kad pa­ma­tę „Eco­ser­vi­ce“ ma­ši­ną trauk­tų­si į šo­ną, nes po 18 va­lan­dų dar­bo vai­ruo­to­jas ke­ly­je ga­li už­mig­ti“, – si­tua­ci­jos ne­slė­pė dar­bi­nin­kai.


Kal­tas ru­duo?


Te­le­fo­nu pa­kal­bi­no­me „Ru­bi­con group“ pri­klau­san­čios at­lie­kų su­rin­ki­mo ir rū­šia­vi­mo bend­ro­vės „Eco­ser­vi­ce“ ge­ne­ra­li­nį di­rek­to­rių Sau­lių Bud­re­vi­čių.

– Ko­dėl Jū­sų dar­buo­to­jai pri­vers­ti strei­kuo­ti?


– Pra­dė­jo­me dirb­ti nuo rug­sė­jo 1 d. Įmo­nė­je tai­ko­mi aukš­ti ko­ky­bės pa­slau­gų tei­ki­mo stan­dar­tai. Na­tū­ra­lu, kad pra­džio­je, kol žmo­nės nė­ra įsi­dir­bę ir ap­si­pra­tę su dar­bo spe­ci­fi­ka, vis­kas už­trun­ka il­giau ir ten­ka pa­dė­ti dau­giau pa­stan­gų įgy­ven­di­nant iš­kel­tus už­da­vi­nius. Ma­tyt, įtam­pa, o gal ir ar­tė­jan­tis ru­duo bei tam­sa su­da­rė to­kią si­tua­ci­ją, jog žmo­nės šiek tiek pa­var­go ir ėmė­si to­kių prie­mo­nių. Mes ver­ti­na­me kiek­vie­ną mū­sų dar­buo­to­ją – ne­svar­bu, ar jis strei­kuo­ja, ar dir­ba – ir sten­gia­mės su­da­ry­ti jiems dau­giau nei nor­ma­lias dar­bo są­ly­gas.

– Ne­jau nor­ma­lu dirb­ti 18 va­lan­dų per die­ną?


– Ne­ga­liu pa­ko­men­tuo­ti, ar jie tiek dir­ba, ar tai bu­vo koks vie­nas at­ve­jis. Ne­no­rė­čiau vel­tis į ne­pag­rįs­tus kal­ti­ni­mus. Emo­ci­jos daž­nai bū­na di­des­nės nei pa­ti pro­ble­ma.

Bet mes ne­sup­ran­ta­me, ko­dėl ren­gia­mas strei­kas mū­sų nein­for­ma­vus. Ap­mau­du, jog dėl to ga­li nu­ken­tė­ti ra­jo­no gy­ven­to­jai. Ne­pai­sant to, ne­si­kra­to­me at­sa­ko­my­bės. Šiuo me­tu vai­ruo­to­jai iš­va­žia­vę dirb­ti, nors jau bu­vo­me iš­siun­tę iš ki­tų pa­da­li­nių dar­buo­to­jus. Be to, už­mo­kes­tį mo­ka­me lai­ku ir di­de­lį. Kai ša­ly­je ne­dar­bas, o vai­ruo­to­jas gau­na 2600 li­tų į ran­kas, tai tu­rė­tų ska­tin­ti žmo­gų dirb­ti.

Ta­čiau bus įsi­klau­sy­ta į dar­buo­to­jų nuo­mo­nę ir priim­ti ope­ra­ty­vūs spren­di­mai jų dar­bo rei­ka­lams pa­ge­rin­ti.

Šiuo me­tu esa­me už­sa­kę nau­jus au­to­mo­bi­lius MAN, jie Vil­ka­viš­kio ra­jo­ną pa­sieks šie­met po Ka­lė­dų. Bus su­teik­tos iš­skir­ti­nės są­ly­gos dirb­ti su nau­jo­mis kom­for­tiš­ko­mis ma­ši­no­mis. O šiuo me­tu siun­čia­me pa­pil­do­mų au­to­mo­bi­lių, kad su­ma­žė­tų krū­vis, dar­bo va­lan­dos. Ma­ža to, dar­buo­to­jams bus pa­ge­rin­tos bui­ties są­ly­gos.

– Žmo­nės ne­ri­mau­ja, kad po strei­ko bus at­leis­ti iš dar­bo.


– Jo­kiu bū­du ne­bus at­leis­ti, ne­siim­si­me jo­kių ra­di­ka­lių prie­mo­nių. Mes ger­bia­me kiek­vie­no žmo­gaus nuo­mo­nę, nors pa­gar­ba tu­rė­tų bū­ti abi­pu­sė. Ap­gai­les­tau­ja­me, kad dar­buo­to­jai ne­są­ži­nin­gai pa­siel­gė darb­da­vio at­žvil­giu. Ga­lė­jo­me šne­kė­tis ir su­si­tar­ti be strei­kų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas