„Santaka“ / Pieno ir vaisių vartojimo rajono mokyklose (ne)skatinimas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-27 06:27

Dalinkitės:  


Valgyti vis tas pačias sūrio lazdeles vaikams atsibosta.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Pieno ir vaisių vartojimo rajono mokyklose (ne)skatinimas

Spren­džia tė­vai

Jau ke­le­ri me­tai Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja mū­sų ša­ly­je vyk­do pa­ra­mos prie­mo­nę „Pie­nas vai­kams“. Šia pro­gra­ma ska­ti­na­mas pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mas, o tai yra di­de­lė pa­ra­ma žem­dir­biams ir nau­da mū­sų vai­kams. Ži­no­me, kad iš pie­no, ypač rau­gin­to, žmo­gaus or­ga­niz­mas pui­kiai pa­si­sa­vi­na vie­ną svar­biau­sių mi­ne­ra­lų – kal­cį. Jis ypač rei­ka­lin­gas au­gan­čiam vai­kui. Tad bū­ti­na pa­si­nau­do­ti šia vai­kams skir­ta prie­mo­ne – te­gul mė­gau­ja­si ma­žie­ji ne­mo­ka­mais pie­no pro­duk­tais į svei­ka­tą! Ir mū­sų, tė­ve­lių, pa­rei­ga pa­si­rū­pin­ti, jog ši pro­gra­ma pa­siek­tų vai­kus, t. y. kad bū­tų pa­nau­do­tos vi­sos pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės, o ne tik tos, ku­rios pa­to­gios mai­ti­ni­mo pa­slau­gas mū­sų ra­jo­no mo­kyk­loms tei­kian­čiai VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“. Pa­ra­mos pro­gra­mos „Pie­nas vaikams“ ap­ra­še tei­gia­ma, jog prie vi­sų do­ku­men­tų tu­ri bū­ti ir tė­vų su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­las su spren­di­mu, kur pa­nau­do­ti pa­ra­mos lė­šas.Prik­lau­so ne tik pie­nas

Ne vi­si tė­ve­liai tur­būt ži­no, kad pa­ra­mos pro­gra­ma at­ve­ria ga­li­my­bes mū­sų vai­kams pa­siū­ly­ti ne tik stik­li­nę pie­no, bet ir įvai­rių pie­niš­kų pro­duk­tų: ke­fy­ro, jo­gur­tų, sū­re­lių ir pan. Ta­čiau, pa­si­ro­do, lai­min­ges­ni vai­kai tų ra­jo­nų mo­kyk­lų, ku­rios ne­si­nau­do­ja „Kre­tin­gos maisto“ pa­slau­go­mis. Pa­vyz­džiui, Kau­no, Pa­ne­vė­žio ir kai ku­rių ki­tų ra­jo­nų ug­dy­mo įstai­gos no­ri­mus pie­no pro­duk­tus pa­si­ren­ka ir už­si­sa­ko pa­čios. Juo la­biau kad už re­mia­mų pie­no ga­mi­nių iš­da­li­ji­mą ir ad­mi­nist­ra­vi­mą (ku­ris nuo šių moks­lo me­tų yra su­pap­ras­tin­tas) Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja su­mo­ka 7 ct už kiek­vie­ną po­rci­ją. Ki­taip ta­riant, įstai­ga, iš­da­li­ju­si pie­ną šim­tui vai­kų, per mė­ne­sį gau­na 140 li­tų. Tai pui­ki pro­ga dar­buo­to­jams pri­si­dur­ti li­tą ki­tą prie al­gos. Pa­gal 2009 m. su­ves­ti­nes (www.lit­food.lt) ma­ty­ti, jog Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Vil­niu­je vai­kai ga­vo ir pa­gar­din­to pie­no, ke­fy­ro, jo­gur­to, varš­kės bei pan. Pa­vyz­džiui, Kau­ne mo­ki­nu­kai la­bai mėgs­ta grū­dė­tą­ją varš­kę, nes jiems ska­nu ne tik sal­du­my­nai. Tuo tar­pu Vil­ka­viš­ky­je pa­gal tą pa­čią pa­ra­mos pro­gra­mą pra­di­nu­kai gau­na tik pie­no ir sū­rio laz­de­lių.Bū­ti­na keis­ti asor­ti­men­tą

Bet ar­gi ga­li­ma dieg­ti vai­kams pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mo įpro­čius, jei­gu nuo to pa­ties pro­duk­to kiek­vie­ną die­ną jiems jau kok­tu da­ro­si? O ką da­ry­ti tiems vai­kams, ku­rių or­ga­niz­mas ap­skri­tai pie­no ne­to­le­ruo­ja? Ši­lu­tės ra­jo­no mo­kyk­lo­se vie­to­je stik­li­nės pie­no mo­ki­niams lei­džia­ma pa­si­rink­ti ke­fy­rą. Ta­čiau ir ki­tus pie­no pro­duk­tus ne vi­si vai­kai mėgs­ta. Tik di­di­nant pie­no pro­duk­tų asor­ti­men­tą ga­li­ma priar­tė­ti prie pro­gra­mos tiks­lo, kad vai­kai pa­mėg­tų to­kį svar­bų jiems mais­tą. Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne tas pa­ts pie­nas ar sū­rio laz­de­lės tie­kia­mi mė­ne­sių mė­ne­siais. Kei­čiant asor­ti­men­tą kad ir kas sa­vai­tę, ir­gi ne ką ge­riau: jei­gu vai­kas kaž­ku­rio pro­duk­to ne­mėgs­ta, tai vi­są sa­vai­tę jis ir ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­ge­rin­ti sa­vo mi­ty­bą. Tik kei­čiant re­mia­mų pie­no pro­duk­tų asor­ti­men­tą kiek­vie­ną die­ną, vai­kai ga­lė­tų ras­ti ke­lis jiems pa­tin­kan­čius ga­mi­nius. Juo­lab kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ja tą pa­tį karš­tą pie­tų pa­tie­ka­lą mo­ki­niams tiek­ti ne daž­niau nei kar­tą per dvi sa­vai­tes. Ir tai tei­sin­ga – vai­kai pri­va­lo gau­ti įvai­rų ir neat­si­bo­du­sį mais­tą.Pro­duk­tų kai­nos

Pa­gal pa­ra­mos pro­gra­mą vie­nam vai­kui per die­ną ga­li bū­ti ski­ria­ma 0,250 l pa­gar­din­to ir ne­pa­gar­din­to pie­no už 0,50–1,35 Lt, 0,258 kg de­ser­ti­nio ir na­tū­ra­laus jo­gur­to už 0,62–1,38 Lt, 0,086 kg pa­gar­din­to ir ne­pa­gar­din­to sū­rio bei varš­kės už 0,95–1,39 Lt, taip pat 0,034 kg fer­men­ti­nio sū­rio už 0,56 Lt (kai­nos su PVM). Abi – ES ir na­cio­na­li­nė – pa­ra­mos tai­ko­mos tik dar­že­li­nu­kams ir pra­di­nu­kams. Ma­žie­ji kas­dien ga­li gau­ti ne­mo­ka­mus pie­no pro­duk­tus, o vy­res­nie­ji mo­ki­niai jau tu­ri pri­mo­kė­ti, nes jiems ski­ria­ma tik ES pa­ra­ma. Jiems skir­to pie­no, ke­fy­ro, jo­gur­to 100 kg re­mia­ma su­ma yra 62 Lt, varš­kės, sū­rių – 188 Lt. Šie moks­lei­viai jau ir pa­tys ga­li pa­si­skai­čiuo­ti, kiek pri­mo­kė­tų už mėgs­ta­mus įvai­rius pie­no ga­mi­nius, jei­gu jų tė­ve­liai pa­si­rū­pin­tų ES pa­ra­ma.Ve­ži­mas... prieš ark­lį

Vie­nas iš šių gar­du­my­nų ga­min­to­jų yra „Že­mai­ti­jos pienas“, ku­ris pro­gra­mo­je „Pie­nas vaikams“ da­ly­vau­ja tie­sio­giai kaip pa­ra­mos ga­vė­jas. Mū­sų at­ve­ju pa­ra­mos ga­vė­jas yra „Kre­tin­gos maistas“, ku­ris pie­no pro­duk­tų ne­ga­mi­na, o per­ka juos iš ki­tų įmo­nių. Tad si­tua­ci­ja – ku­rio­ziš­ka: „Že­mai­ti­jos pienui“ mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tos re­mia­mų pie­no pro­duk­tų kai­nos tin­ka, o „Kre­tin­gos maistas“ už to­kią kai­ną jų neį­per­ka? Va­di­na­si, mū­sų vai­kai yra kre­tin­giš­kių įkai­tai – ne­gi šie įsi­leis į sa­vo ap­tar­nau­ja­mą te­ri­to­ri­ją „Že­mai­ti­jos pieno“ tie­kė­jus? Kaip to­je pa­tar­lė­je: nei pa­ts ėda, nei ki­tam duo­da… Ša­ly­je yra daug mo­kyk­lų, ku­rios pa­čios da­ly­vau­ja šio­je pro­gra­mo­je. Gal jų bū­tų dar dau­giau, bet si­tua­ci­ją ap­sun­ki­na tai, jog Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra už su­var­to­tus pro­duk­tus at­si­skai­to tik per 3 mė­ne­sius. Ku­ri mo­kyk­la ga­li tu­rė­ti tiek apy­var­ti­nių lė­šų, kad ga­lė­tų jas įšal­dy­ti ir lauk­ti, kol mi­nis­te­ri­ja grą­žins?! Im­ti pro­duk­tus į sko­lą ir­gi nei­šei­na (o ir koks tie­kė­jas no­rės taip duo­ti?), nes tei­kiant pra­šy­mą pa­ra­mai bū­ti­na pri­sta­ty­ti re­mia­mų pie­no pro­duk­tų pir­ki­mą pa­tvir­ti­nan­čius bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tus. Išei­tų, kad pro­gra­mos kū­rė­jai pa­sta­tė ve­ži­mą prieš ark­lį...Re­dak­ci­jos prie­ra­šas. Kai straips­nis jau bu­vo pa­ruoš­tas spau­dai, au­to­rę pa­sie­kė VšĮ „Kre­tin­gos mais­to“ vyk­dan­čio­sios di­rek­to­rės Ali­sos Nor­ku­vie­nės pa­si­ra­šy­tas raš­tas.

Šiuo raš­tu in­for­muo­ja­ma, kad Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra yra pa­tvir­ti­nu­si 34 pa­va­di­ni­mų pie­no, 6 pa­va­di­ni­mų pa­gar­din­to pie­no, 30 pa­va­di­ni­mų fer­men­tuo­tų pie­no pro­duk­tų, 43 pa­va­di­ni­mų varš­kės ar varš­kės sū­rių bei 51 pa­va­di­ni­mo sū­rių asor­ti­men­tą, iš ku­rio ga­li­ma rink­tis pro­duk­tus pa­gal pa­ra­mos pro­gra­mą „Pie­nas vai­kams“.

Ta­čiau to­liau „Kre­tin­gos mais­to“ at­sto­vė var­di­ja prie­žas­tis, dėl ku­rių di­džio­ji da­lis šių siū­lo­mų ga­mi­nių mū­sų vai­kų sta­lo vis dėl­to ne­pa­sie­kia. Tai esą ne­pa­kan­ka­ma kai­na nu­ro­dy­tiems pro­duk­tams įsi­gy­ti ar­ba Lie­tu­vos ga­min­to­jų pro­duk­ci­ja nea­ti­tin­ka pa­ra­mos pro­gra­mos rei­ka­la­vi­mų.

Pa­vyz­džiui, fer­men­tuo­to pie­no pro­duk­tų su vai­siais pa­gal rei­ka­lau­ja­mą ka­te­go­ri­ją Lie­tu­vo­je iš vi­so ne­ga­mi­na­ma ar­ba jie nea­ti­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. O sū­re­liai, kaip tei­gia „Kre­tin­gos mais­to“ at­sto­vė, į pa­tvir­tin­tų pro­duk­tų są­ra­šą dėl šios prie­žas­ties ap­skri­tai neįt­rauk­ti, nes 90 pro­c. jų svo­rio tu­ri su­da­ry­ti varš­kė, o to­kių sū­re­lių Lie­tu­vos ga­min­to­jai ne­ga­mi­na.

Dar vie­na prie­žas­tis, dėl ku­rios kai ku­rie pro­duk­tai ne­ga­li bū­ti tie­kia­mi, yra ta, kad jie ap­skri­tai drau­džia­mi vai­kams.

An­tai šo­ko­la­di­nį pie­no gė­ri­mą, kaip ne­tin­kan­tį moks­lei­vių mi­ty­bai, sa­vo įsa­ky­mu šią va­sa­rą yra už­drau­dęs pa­ts svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras. O, pa­vyz­džiui, kai ku­rie jo­gur­tai, nors ir įtrauk­ti į pa­ra­mos pro­duk­tų są­ra­šą, ne­ga­li bū­ti pa­tiek­ti moks­lei­viams dėl mo­di­fi­kuo­to krak­mo­lo.

Vi­sai kaip to­je pa­tar­lė­je: de­ši­nė ne­ži­no, ką da­ro kai­rė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas