„Santaka“ / Pieno ir vaisių vartojimo rajono mokyklose (ne)skatinimas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-09-27 06:27

Dalinkitės:  


Valgyti vis tas pačias sūrio lazdeles vaikams atsibosta.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Pieno ir vaisių vartojimo rajono mokyklose (ne)skatinimas

Spren­džia tė­vai

Jau ke­le­ri me­tai Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja mū­sų ša­ly­je vyk­do pa­ra­mos prie­mo­nę „Pie­nas vai­kams“. Šia pro­gra­ma ska­ti­na­mas pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mas, o tai yra di­de­lė pa­ra­ma žem­dir­biams ir nau­da mū­sų vai­kams. Ži­no­me, kad iš pie­no, ypač rau­gin­to, žmo­gaus or­ga­niz­mas pui­kiai pa­si­sa­vi­na vie­ną svar­biau­sių mi­ne­ra­lų – kal­cį. Jis ypač rei­ka­lin­gas au­gan­čiam vai­kui. Tad bū­ti­na pa­si­nau­do­ti šia vai­kams skir­ta prie­mo­ne – te­gul mė­gau­ja­si ma­žie­ji ne­mo­ka­mais pie­no pro­duk­tais į svei­ka­tą! Ir mū­sų, tė­ve­lių, pa­rei­ga pa­si­rū­pin­ti, jog ši pro­gra­ma pa­siek­tų vai­kus, t. y. kad bū­tų pa­nau­do­tos vi­sos pro­gra­mo­je nu­ma­ty­tos ga­li­my­bės, o ne tik tos, ku­rios pa­to­gios mai­ti­ni­mo pa­slau­gas mū­sų ra­jo­no mo­kyk­loms tei­kian­čiai VšĮ „Kre­tin­gos mais­tas“. Pa­ra­mos pro­gra­mos „Pie­nas vaikams“ ap­ra­še tei­gia­ma, jog prie vi­sų do­ku­men­tų tu­ri bū­ti ir tė­vų su­si­rin­ki­mo pro­to­ko­las su spren­di­mu, kur pa­nau­do­ti pa­ra­mos lė­šas.Prik­lau­so ne tik pie­nas

Ne vi­si tė­ve­liai tur­būt ži­no, kad pa­ra­mos pro­gra­ma at­ve­ria ga­li­my­bes mū­sų vai­kams pa­siū­ly­ti ne tik stik­li­nę pie­no, bet ir įvai­rių pie­niš­kų pro­duk­tų: ke­fy­ro, jo­gur­tų, sū­re­lių ir pan. Ta­čiau, pa­si­ro­do, lai­min­ges­ni vai­kai tų ra­jo­nų mo­kyk­lų, ku­rios ne­si­nau­do­ja „Kre­tin­gos maisto“ pa­slau­go­mis. Pa­vyz­džiui, Kau­no, Pa­ne­vė­žio ir kai ku­rių ki­tų ra­jo­nų ug­dy­mo įstai­gos no­ri­mus pie­no pro­duk­tus pa­si­ren­ka ir už­si­sa­ko pa­čios. Juo la­biau kad už re­mia­mų pie­no ga­mi­nių iš­da­li­ji­mą ir ad­mi­nist­ra­vi­mą (ku­ris nuo šių moks­lo me­tų yra su­pap­ras­tin­tas) Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja su­mo­ka 7 ct už kiek­vie­ną po­rci­ją. Ki­taip ta­riant, įstai­ga, iš­da­li­ju­si pie­ną šim­tui vai­kų, per mė­ne­sį gau­na 140 li­tų. Tai pui­ki pro­ga dar­buo­to­jams pri­si­dur­ti li­tą ki­tą prie al­gos. Pa­gal 2009 m. su­ves­ti­nes (www.lit­food.lt) ma­ty­ti, jog Kau­ne, Pa­ne­vė­žy­je, Vil­niu­je vai­kai ga­vo ir pa­gar­din­to pie­no, ke­fy­ro, jo­gur­to, varš­kės bei pan. Pa­vyz­džiui, Kau­ne mo­ki­nu­kai la­bai mėgs­ta grū­dė­tą­ją varš­kę, nes jiems ska­nu ne tik sal­du­my­nai. Tuo tar­pu Vil­ka­viš­ky­je pa­gal tą pa­čią pa­ra­mos pro­gra­mą pra­di­nu­kai gau­na tik pie­no ir sū­rio laz­de­lių.Bū­ti­na keis­ti asor­ti­men­tą

Bet ar­gi ga­li­ma dieg­ti vai­kams pie­no pro­duk­tų var­to­ji­mo įpro­čius, jei­gu nuo to pa­ties pro­duk­to kiek­vie­ną die­ną jiems jau kok­tu da­ro­si? O ką da­ry­ti tiems vai­kams, ku­rių or­ga­niz­mas ap­skri­tai pie­no ne­to­le­ruo­ja? Ši­lu­tės ra­jo­no mo­kyk­lo­se vie­to­je stik­li­nės pie­no mo­ki­niams lei­džia­ma pa­si­rink­ti ke­fy­rą. Ta­čiau ir ki­tus pie­no pro­duk­tus ne vi­si vai­kai mėgs­ta. Tik di­di­nant pie­no pro­duk­tų asor­ti­men­tą ga­li­ma priar­tė­ti prie pro­gra­mos tiks­lo, kad vai­kai pa­mėg­tų to­kį svar­bų jiems mais­tą. Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne tas pa­ts pie­nas ar sū­rio laz­de­lės tie­kia­mi mė­ne­sių mė­ne­siais. Kei­čiant asor­ti­men­tą kad ir kas sa­vai­tę, ir­gi ne ką ge­riau: jei­gu vai­kas kaž­ku­rio pro­duk­to ne­mėgs­ta, tai vi­są sa­vai­tę jis ir ne­tu­ri ga­li­my­bės pa­ge­rin­ti sa­vo mi­ty­bą. Tik kei­čiant re­mia­mų pie­no pro­duk­tų asor­ti­men­tą kiek­vie­ną die­ną, vai­kai ga­lė­tų ras­ti ke­lis jiems pa­tin­kan­čius ga­mi­nius. Juo­lab kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­duo­ja tą pa­tį karš­tą pie­tų pa­tie­ka­lą mo­ki­niams tiek­ti ne daž­niau nei kar­tą per dvi sa­vai­tes. Ir tai tei­sin­ga – vai­kai pri­va­lo gau­ti įvai­rų ir neat­si­bo­du­sį mais­tą.Pro­duk­tų kai­nos

Pa­gal pa­ra­mos pro­gra­mą vie­nam vai­kui per die­ną ga­li bū­ti ski­ria­ma 0,250 l pa­gar­din­to ir ne­pa­gar­din­to pie­no už 0,50–1,35 Lt, 0,258 kg de­ser­ti­nio ir na­tū­ra­laus jo­gur­to už 0,62–1,38 Lt, 0,086 kg pa­gar­din­to ir ne­pa­gar­din­to sū­rio bei varš­kės už 0,95–1,39 Lt, taip pat 0,034 kg fer­men­ti­nio sū­rio už 0,56 Lt (kai­nos su PVM). Abi – ES ir na­cio­na­li­nė – pa­ra­mos tai­ko­mos tik dar­že­li­nu­kams ir pra­di­nu­kams. Ma­žie­ji kas­dien ga­li gau­ti ne­mo­ka­mus pie­no pro­duk­tus, o vy­res­nie­ji mo­ki­niai jau tu­ri pri­mo­kė­ti, nes jiems ski­ria­ma tik ES pa­ra­ma. Jiems skir­to pie­no, ke­fy­ro, jo­gur­to 100 kg re­mia­ma su­ma yra 62 Lt, varš­kės, sū­rių – 188 Lt. Šie moks­lei­viai jau ir pa­tys ga­li pa­si­skai­čiuo­ti, kiek pri­mo­kė­tų už mėgs­ta­mus įvai­rius pie­no ga­mi­nius, jei­gu jų tė­ve­liai pa­si­rū­pin­tų ES pa­ra­ma.Ve­ži­mas... prieš ark­lį

Vie­nas iš šių gar­du­my­nų ga­min­to­jų yra „Že­mai­ti­jos pienas“, ku­ris pro­gra­mo­je „Pie­nas vaikams“ da­ly­vau­ja tie­sio­giai kaip pa­ra­mos ga­vė­jas. Mū­sų at­ve­ju pa­ra­mos ga­vė­jas yra „Kre­tin­gos maistas“, ku­ris pie­no pro­duk­tų ne­ga­mi­na, o per­ka juos iš ki­tų įmo­nių. Tad si­tua­ci­ja – ku­rio­ziš­ka: „Že­mai­ti­jos pienui“ mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tos re­mia­mų pie­no pro­duk­tų kai­nos tin­ka, o „Kre­tin­gos maistas“ už to­kią kai­ną jų neį­per­ka? Va­di­na­si, mū­sų vai­kai yra kre­tin­giš­kių įkai­tai – ne­gi šie įsi­leis į sa­vo ap­tar­nau­ja­mą te­ri­to­ri­ją „Že­mai­ti­jos pieno“ tie­kė­jus? Kaip to­je pa­tar­lė­je: nei pa­ts ėda, nei ki­tam duo­da… Ša­ly­je yra daug mo­kyk­lų, ku­rios pa­čios da­ly­vau­ja šio­je pro­gra­mo­je. Gal jų bū­tų dar dau­giau, bet si­tua­ci­ją ap­sun­ki­na tai, jog Rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra už su­var­to­tus pro­duk­tus at­si­skai­to tik per 3 mė­ne­sius. Ku­ri mo­kyk­la ga­li tu­rė­ti tiek apy­var­ti­nių lė­šų, kad ga­lė­tų jas įšal­dy­ti ir lauk­ti, kol mi­nis­te­ri­ja grą­žins?! Im­ti pro­duk­tus į sko­lą ir­gi nei­šei­na (o ir koks tie­kė­jas no­rės taip duo­ti?), nes tei­kiant pra­šy­mą pa­ra­mai bū­ti­na pri­sta­ty­ti re­mia­mų pie­no pro­duk­tų pir­ki­mą pa­tvir­ti­nan­čius bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos do­ku­men­tus. Išei­tų, kad pro­gra­mos kū­rė­jai pa­sta­tė ve­ži­mą prieš ark­lį...Re­dak­ci­jos prie­ra­šas. Kai straips­nis jau bu­vo pa­ruoš­tas spau­dai, au­to­rę pa­sie­kė VšĮ „Kre­tin­gos mais­to“ vyk­dan­čio­sios di­rek­to­rės Ali­sos Nor­ku­vie­nės pa­si­ra­šy­tas raš­tas.

Šiuo raš­tu in­for­muo­ja­ma, kad Lie­tu­vos že­mės ūkio ir mais­to pro­duk­tų rin­kos re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ra yra pa­tvir­ti­nu­si 34 pa­va­di­ni­mų pie­no, 6 pa­va­di­ni­mų pa­gar­din­to pie­no, 30 pa­va­di­ni­mų fer­men­tuo­tų pie­no pro­duk­tų, 43 pa­va­di­ni­mų varš­kės ar varš­kės sū­rių bei 51 pa­va­di­ni­mo sū­rių asor­ti­men­tą, iš ku­rio ga­li­ma rink­tis pro­duk­tus pa­gal pa­ra­mos pro­gra­mą „Pie­nas vai­kams“.

Ta­čiau to­liau „Kre­tin­gos mais­to“ at­sto­vė var­di­ja prie­žas­tis, dėl ku­rių di­džio­ji da­lis šių siū­lo­mų ga­mi­nių mū­sų vai­kų sta­lo vis dėl­to ne­pa­sie­kia. Tai esą ne­pa­kan­ka­ma kai­na nu­ro­dy­tiems pro­duk­tams įsi­gy­ti ar­ba Lie­tu­vos ga­min­to­jų pro­duk­ci­ja nea­ti­tin­ka pa­ra­mos pro­gra­mos rei­ka­la­vi­mų.

Pa­vyz­džiui, fer­men­tuo­to pie­no pro­duk­tų su vai­siais pa­gal rei­ka­lau­ja­mą ka­te­go­ri­ją Lie­tu­vo­je iš vi­so ne­ga­mi­na­ma ar­ba jie nea­ti­tin­ka rei­ka­la­vi­mų. O sū­re­liai, kaip tei­gia „Kre­tin­gos mais­to“ at­sto­vė, į pa­tvir­tin­tų pro­duk­tų są­ra­šą dėl šios prie­žas­ties ap­skri­tai neįt­rauk­ti, nes 90 pro­c. jų svo­rio tu­ri su­da­ry­ti varš­kė, o to­kių sū­re­lių Lie­tu­vos ga­min­to­jai ne­ga­mi­na.

Dar vie­na prie­žas­tis, dėl ku­rios kai ku­rie pro­duk­tai ne­ga­li bū­ti tie­kia­mi, yra ta, kad jie ap­skri­tai drau­džia­mi vai­kams.

An­tai šo­ko­la­di­nį pie­no gė­ri­mą, kaip ne­tin­kan­tį moks­lei­vių mi­ty­bai, sa­vo įsa­ky­mu šią va­sa­rą yra už­drau­dęs pa­ts svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ras. O, pa­vyz­džiui, kai ku­rie jo­gur­tai, nors ir įtrauk­ti į pa­ra­mos pro­duk­tų są­ra­šą, ne­ga­li bū­ti pa­tiek­ti moks­lei­viams dėl mo­di­fi­kuo­to krak­mo­lo.

Vi­sai kaip to­je pa­tar­lė­je: de­ši­nė ne­ži­no, ką da­ro kai­rė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas