„Santaka“ / Kaimynai nesutaria dėl stovėjimo aikštelės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2010-08-25 06:48

Dalinkitės:  


Prie Vil­niaus gat­vės 8-o na­mo ša­li­gat­vio praė­ju­sią sa­vai­tę bu­vo nu­brėž­tos su­sto­ti drau­džian­čios li­ni­jos.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Kaimynai nesutaria dėl stovėjimo aikštelės

Eglė KVIESULAITIENĖ

Tarp dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jų ki­lu­sį konf­lik­tą dėl au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės ga­li­ma įvar­dy­ti kar­tų pro­ble­ma: vy­res­nio­ji kar­ta ieš­ko ra­my­bės, jau­no­ji – pa­to­gu­mo.Prob­le­ma neišsp­ren­džia­ma

– Tai kur man pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lį, jei aikš­te­lė­je trūks­ta vie­tų? – to­kį klau­si­mą ne kar­tą gir­dė­jo­me iš nu­si­mi­nu­sių vai­ruo­to­jų, ku­riems te­ko mo­kė­ti bau­das už tai, kad au­to­mo­bi­lį sta­tė ant ša­li­gat­vio ar ža­lio­sios ve­jos.

Per ma­žos au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės jau ta­po be­ne ak­tua­liau­sia dau­gia­bu­čių pro­ble­ma. Pa­gal ke­lių de­šimt­me­čių se­nu­mo stan­dar­tus reng­tos aikš­te­lės se­niai ne­be­pa­ten­ki­na šiuo­lai­ki­nių po­rei­kių, kurs­to aist­ras tarp kai­my­nų, ta­čiau iš­spręs­ti pro­ble­mą, ypač ak­tua­lią di­des­niuo­se mies­tuo­se ir mies­te­liuo­se, pra­ktiš­kai neį­ma­no­ma.

Ne vie­no Vil­ka­viš­kio dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jai krei­pė­si į se­niū­ni­ją, kad ras­tų ga­li­my­bių pa­di­din­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­les. Aikš­te­lės bu­vo ple­čia­mos nai­ki­nant da­lį ža­lių­jų ve­jų, „paau­ko­jant“ vie­ną ki­tą me­dį ar krū­mą ir įren­giant bent ke­lias pa­pil­do­mas sto­vė­ji­mo vie­tas. Ki­tų dau­gia­bu­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės krei­pė­si į se­niū­ni­ją, pra­šy­da­mos pa­žy­mė­ti au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo vie­tas gre­ta ša­li­gat­vių ir taip pa­di­din­ti vie­tų skai­čių.

Ta­čiau vi­siš­kai at­virkš­ti­nis pro­ce­sas vyks­ta Vil­niaus gat­vės 8-o na­mo kie­me. Jo gy­ven­to­jai krei­pė­si į se­niū­ni­ją pra­šy­da­mi nu­brėž­ti gel­to­nas li­ni­jas, drau­džian­čias sto­vė­ti gre­ta kie­me esan­čio ša­li­gat­vio.Drums­čia ra­my­bę

Se­niai sta­ty­to na­mo aikš­te­lė – vie­na ma­žiau­sių mies­te ir dar ri­bo­ja­ma sta­ti­nių: vie­na­me jos ga­le įreng­tas pri­va­tus ga­ra­žas, ki­ta­me – įva­žia­vi­mas į prie­šais sto­vin­tį dau­gia­bu­tį. Pai­sant Ke­lių eis­mo tai­syk­lių, įva­žia­vi­mo į šiuos pa­sta­tus už­sta­ty­ti ne­ga­li­ma.

Ankš­to­je aikš­te­lė­je ga­li­ma su­tal­pin­ti aš­tuo­nis au­to­mo­bi­lius. Ne­sun­ku pa­skai­čiuo­ti, kad jei­gu kiek­vie­na iš 36 na­me gy­ve­nan­čių šei­mų tu­rė­tų bent po vie­ną au­to­mo­bi­lį, juos rei­kė­tų su­sta­ty­ti ma­žiau­siai ke­tu­riais aukš­tais. Tad ne­nuos­ta­bu, jog ne­be­ra­dę vie­tos aikš­te­lė­je vai­ruo­to­jai au­to­mo­bi­lius sta­ty­da­vo gre­ta ša­li­gat­vio, po na­mo lan­gais.

Ta­čiau toks au­to­mo­bi­lių sta­ty­mo bū­das ne­pa­ti­ko na­mo sen­bu­viams – vy­res­nio­sios kar­tos žmo­nėms. Anot na­mo įga­lio­ti­nės Bi­ru­tės Tu­mė­nie­nės, vos ke­li met­rai nuo na­mo sta­to­mų au­to­mo­bi­lių iš­me­ta­mo­sios du­jos pro lan­gus pa­ten­ka į gy­ven­to­jų bu­tus, nea­ti­dūs jau­ni vai­ruo­to­jai nu­dau­žo nuo se­no ve­šė­ju­sių de­ko­ra­ty­vi­nių krū­mų ša­kas. Be to, jau­ni žmo­nės į na­mus daž­nai grįž­ta jau po vi­dur­nak­čio ir pro pra­vi­rus lan­gus sklin­dan­tis triukš­mas gy­ven­to­jus pri­ža­di­na. Už kai­my­nų in­te­re­sus ko­vo­jan­ti B. Tu­mė­nie­nė įsi­ti­ki­nu­si, kad prie jų na­mo įreng­ta au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė iš­vis nea­ti­tin­ka jo­kių hi­gie­nos nor­mų, rei­ka­lau­jan­čių, jog ma­ši­nos sto­vė­tų ne ar­čiau 10 met­rų nuo na­mo. Tad įga­lio­ti­nė su­rin­ko be­veik tri­jų de­šim­čių kai­my­nų pa­ra­šus ir krei­pė­si į se­niū­ni­ją, kad ši im­tų­si prie­mo­nių ir ap­sau­go­tų se­nų­jų gy­ven­to­jų ra­my­bę.Po­li­ci­ja ne­ži­no

Tuo tar­pu jau­noms šei­moms, ku­rių kiek­vie­nas suau­gęs šei­mos na­rys tu­ri po au­to­mo­bi­lį, to­kie kai­my­nų ar­gu­men­tai at­ro­do ab­sur­diš­ki. Mat va­do­vau­jan­tis to­kio­mis „nor­mo­mis“ pri­va­čių val­dų gy­ven­to­jai sa­vo kie­muo­se iš vi­so ne­ga­lė­tų lai­ky­ti au­to­mo­bi­lių.

– Taip išei­na, kad tu­ri­me au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, ku­rio­je au­to­mo­bi­liams sto­vė­ti drau­džia­ma, – to­kiu kai­my­nų ir se­niū­ni­jos spren­di­mu ste­bė­jo­si jau­na­jai kar­tai at­sto­vau­jan­ti na­mo gy­ven­to­ja. – Ma­nau, tu­rė­tu­me bū­ti pa­kan­tes­ni vie­ni ki­tiems ir pai­sy­ti ne tik sa­vų in­te­re­sų. Juo­lab kad spe­cia­liai po lan­gais au­to­mo­bi­lių nie­kas ir ne­sta­to, ne­bent pri­trūks­ta vie­tos. Aš ma­nau, jog ne­ga­lin­tys tai­ky­tis prie ki­tų žmo­nių in­te­re­sų, su­si­tai­ky­ti su dau­gia­bu­čio trū­ku­mais ir mėgs­tan­tys pri­mes­ti sa­vo tai­syk­les as­me­nys tu­rė­tų įsi­gy­ti pri­va­tų būs­tą.

Vil­ka­viš­kio se­niū­nas Al­gis Ki­se­liū­nas sa­kė ži­nąs dau­gia­bu­čių ir ma­žų aikš­te­lių pro­ble­mas, bet šiuo at­ve­ju va­do­va­vę­sis dau­gu­mos gy­ven­to­jų pra­šy­mu, ku­rį ga­vo dar pa­va­sa­rį. Dau­ge­lis šio na­mo gy­ven­to­jų – so­li­daus am­žiaus žmo­nės ir au­to­mo­bi­lių ne­vai­ruo­ja, tad jiems vie­ta aikš­te­lė­je vi­sai neak­tua­li. Kiek­vie­nas tu­ri tei­sę ko­vo­ti už sa­vus in­te­re­sus. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai į se­niū­ni­ją krei­pė­si neį­ga­lus vie­no dau­gia­bu­čio gy­ven­to­jas. Jo pra­šy­mu se­niū­ni­ja au­to­mo­bi­lių aikš­te­lė­je pa­žy­mė­jo neį­ga­lie­siems skir­tą sto­vė­ji­mo vie­tą.

Se­niū­nas ne­nei­gė, jog da­lis gy­ven­to­jų pra­šy­mu at­lik­tų ženk­li­ni­mų su po­li­ci­jos pa­rei­gū­nais ne­su­de­rin­ti. Tad ky­la klau­si­mas, kuo va­do­vau­da­mie­si pa­rei­gū­nai baus ne vie­to­je su­sto­ju­sį vai­ruo­to­ją ir ar toks ženk­li­ni­mas įtei­sin­tas įsta­ty­mais.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas