„Santaka“ / Skaitytojų laiškai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01

Parduoda arba išnuomuoja 3 ha žemės Vilkupių kaime. Tel. 8 626 38 767.
Galioja iki: 2019-02-28 08:11:49

Parduoda naudotą 6 stalčių šaldiklį BOSCH, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-02-28 08:12:20Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-11-19 00:24

Dalinkitės:  


Apdovanotieji aktyviausi projekto dalyviai – su Kelių policijos poskyrio specialistu Evaldu Raginiu.

Skaitytojų laiškai

Įrengta viešojo interneto prieiga

Paežerių kaimo (Pilviškių sen.) bibliotekoje duris atvėrė viešojo interneto prieiga, kurioje gyventojams suteikta galimybė nemokamai naudotis internetu.

Viešoji interneto prieiga įrengta įgyvendinant Melindos ir Bilo Geicų fondo finansuojamą projektą „Bibliotekos pažangai“. Bibliotekoje pastatyti penki nauji kompiuteriai, taip pat – kopijavimo aparatas.

Kviečiame visus kaimo bendruomenės gyventojus atvykti į biblioteką ir pasinaudoti viešojo interneto prieiga. Jums bus suteikta galimybė naudotis kompiuteriais, ieškoti informacijos internete, mokytis, bendrauti, pramogauti ir kt.. Taip pat galėsite atsispausdinti, nusikopijuoti reikiamą dokumentą. Suderinus su bibliotekininke, informaciją galima įrašyti į diskelį arba į USB raktą.

Kaimo žmonėms atsirado galimybė patogiau naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir elektroninėmis paslaugomis. Internetas gyventojams suteiks galimybę rasti naujų užsiėmimų, plėsti akiratį, bendrauti su platesniu žmonių ratu.

Įgyvendinant projektą mums daug padėjo Vilkaviškio viešosios bibliotekos direktorė Vilija Gilienė ir UAB ATEA Vilkaviškio filialo vadybininkai Vaidas Saukaitis bei Remigijus Valiūnas.Irena VALINSKIENĖ

Paežerių filialo bibliotekininkė


Vakarą sušildė poezija

„Bo­čių“ bend­ri­jos na­riai pa­mi­nė­jo mū­sų kraš­tie­tės S. Nė­ries 105-ąsias gi­mi­mo me­ti­nes.

Su­si­rin­kę į sa­vo po­pie­tę Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ra­bu­čio sa­lė­je, pa­si­nė­rė­me į šios nuo­sta­bios poe­tės ei­lių ver­pe­tus.

Ap­lan­kė­me ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries mu­zie­jų. Džiau­gia­mės, kad mo­ky­to­ja Ri­ma Šli­vins­kie­nė su­ra­do lai­ko su mu­mis pa­bend­rau­ti ir iš­sa­miai pa­pa­sa­ko­jo apie poe­tės gy­ve­ni­mo vin­gius bei kū­ry­bą.

Mes pa­tys, va­do­vau­ja­mi Al­gi­man­to Še­ro­no, pa­ruo­šė­me kon­cer­ti­nę pro­gra­mą pa­gal dai­no­mis ta­pu­sius S. Nė­ries ei­lė­raš­čius.

Klau­san­tis pro­gra­mos at­ro­dė, kad va­ka­ras nu­švi­to vi­sai ki­to­mis spal­vo­mis, ati­to­li­no mus nuo sun­kių kas­die­nio gy­ve­ni­mo ir neaiš­kios atei­ties pro­ble­mų.Al­do­na PE­ČE­LIE­NĖ

Vil­ka­viš­kio „Bo­čių“

bend­ri­jos pir­mi­nin­kė


Kunigų seminarija tarpukaryje buvo ir Gižuose

Ma­žai kas iš jau­no­sios kar­tos ži­no, kad 1922–1930 me­tais Gi­žuo­se vei­kė Sei­nų (vė­liau – Vil­ka­viš­kio) vys­ku­pi­jos ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja.

Len­ki­jai įsi­tvir­ti­nus Sei­nų kraš­te, vys­ku­pas A. Ka­ro­sas ir ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja bu­vo pri­vers­ti šį se­ną lie­tu­vių mies­tą ap­leis­ti ir per­si­kel­ti į Lie­tu­vą. Nuo 1920 iki 1922 m. ku­ni­gų se­mi­na­ri­ja glau­dė­si Zyp­lių dva­re, o nuo 1922 m. iki 1930 m. – Gi­žuo­se. K. Že­mai­tis kny­go­je „Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­ja“ (Ma­ri­jam­po­lė, 2004 m.) ra­šo: „Kal­bant apie ku­ni­gų se­mi­na­ri­ją Gi­žuo­se, rei­kia pa­brėž­ti tris da­ly­kus: aukš­tą pro­fe­sū­ros pa­si­ren­gi­mą, moks­lo ly­gį ir stu­den­tų ug­dy­mą.“

Tai liu­di­ja ten dir­bu­sių ku­ni­gų pa­var­dės: V. Viz­gir­da, V. Bo­ri­se­vi­čius, J. Nau­jo­kas, Pi­jus Alek­sa, klie­ri­kai Vin­cen­tas Briz­gys (vė­liau vys­ku­pas), Vin­cas Bal­sys ir Jus­ti­nas Dab­ri­la.

Čia mo­kė­si gar­sus ku­ni­gas is­to­ri­kas Vac­lo­vas Stri­mai­tis, fi­lo­so­fas An­ta­nas Ma­cei­na, vys­ku­pu ta­po Vin­cen­tas Pa­dols­kis.

Vys­ku­pas Vin­cen­tas Briz­gys šil­tai pri­si­me­na stu­di­jų lai­kus Gi­žuo­se: „Čia vei­kė ke­li sa­vi­veik­los bū­re­liai, vy­ko įvai­rūs kon­kur­sai, lei­džia­mas laik­raš­tė­lis „Mū­sų ai­das“, klie­ri­kai da­ly­vau­da­vo įvai­riuo­se Gi­žų mies­te­lio ir jo apy­lin­kė­se vyk­da­vu­siuo­se ren­gi­niuo­se, taip pa­gy­vin­da­mi kul­tū­ri­nį, po­li­ti­nį gy­ve­ni­mą.“An­ta­nas ŽI­LINS­KAS


Černobyliečiai susitikę smagiai pabendrauja

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no čer­no­by­lie­čiai kas­met po du kar­tus iš­vyks­ta pail­sė­ti. Daž­niau­siai vyks­ta­me į Viš­ty­tį pa­si­mau­dy­ti „Vik­to­ri­jos“ SPA ba­sei­ne. Su­si­rin­ku­sios čer­no­by­lie­čių šei­mos drau­giš­kai pa­bend­rau­ja, pa­si­kal­ba įvai­rio­mis te­mo­mis. Dis­ku­tuo­ja­me ir apie ne­mo­ka­mą gy­dy­mą, vais­tus, puo­se­lė­ja­me no­rą gau­ti pen­si­jas jau nuo 52 me­tų.

Esa­me pa­ten­kin­ti, kad pa­gal pro­jek­tą gau­na­me lė­šų iš Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nės pa­ra­mos ir svei­ka­tos prie­žiū­ros sky­riaus. Tai pa­di­di­na mū­sų ga­li­my­bes su­si­tik­ti ir pa­bend­rau­ti tar­pu­sa­vy­je.

Skau­di Čer­no­by­lio te­ma – neuž­mirš­ta­ma, ta­čiau jau­no­ji kar­ta apie šią ka­tast­ro­fą, ku­rios pa­da­ri­nius lik­vi­duo­ti bu­vo­me iš­siųs­ti ir mes, lie­tu­viai, ži­no ne­daug.

Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­jo­je dir­bu vai­ruo­to­ju ir kar­tais man ten­ka ves­ti pa­mo­kas apie Čer­no­by­lį. Į jas pa­pras­tai atei­nu ap­si­ren­gęs ka­ri­ne uni­for­ma.

Pir­mą kar­tą ves­da­mas pa­mo­ką gal­vo­jau, kad vai­kams ne­bus įdo­mu. Bet, pa­si­ro­do, aš kly­dau – jie vi­suo­met ma­nęs klau­si­nė­ja įvai­rių da­ly­kų, do­mi­si, įdė­miai klau­so­si. Pa­mo­kas ve­džiau be­veik vi­so­se kla­sė­se, nes vai­kų su­si­do­mė­ji­mas Čer­no­by­liu – di­de­lis.Vir­gi­li­jus MA­TU­LE­VI­ČIUS

Vi­suo­me­ni­nio ju­dė­ji­mo

„Čer­no­by­lis“ Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas


Darželinukai mokėsi saugaus elgesio kelyje

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ ugdytiniai kartu su savo tėveliais ir auklėtojomis keletą savaičių ruošėsi projektui „Saugus kelias namo“. Iš didelių ir mažų kartono dėžių jie gaminosi automobilius, kuriuos puošė, kaip tik išmanė: linksmais piešinukais ant šonų ar didelėmis akimis su BMV ženklu, policijos užrašais, gėlėmis, šypsenėlėmis, grupių pavadinimais ar savo vardais.

Lapkričio 3 dienos rytą vyresnieji vaikai rinkosi papuoštoje darželio salėje. Čia stovėjo kelio ženklai, ant grindų buvo patiestas kilimėlis su pavaizduota pėsčiųjų perėja. Kabojo plakatai su situacijomis, kaip elgtis gatvėje, bei kai kurie kiti kelio ženklai. Į svečius buvome pasikvietę Vilkaviškio rajono policijos komisariato Kelių policijos poskyrio specialistą Evaldą Raginį. Jis su vaikais diskutavo, kur yra saugu žaisti ar važinėti dviračiu, kaip taisyklingai pereiti gatvę. Svečias rodė policijos draugo šuniuko Amsio animacinius filmukus apie tai, kaip reikia elgtis gatvėje, kaip saugiai grįžti namo, ką daryti matant daromą nusikaltimą, kam reikalingi saugos diržai ir kt.

Antroji projekto „Saugus kelias namo“ dalis vyko darželio kieme. Čia mažieji ugdytiniai „važinėjo“ su pačių pasigamintais automobiliais, mokėsi, kaip drausmingai elgtis kelyje, eiti per perėją. Kelių policijos poskyrio specialistas E. Raginis mokė vaikus saugiai įlipti į autobusą ir iš jo išlipti bei pereiti gatvę jam nuvažiavus. Taip pat pareigūnas vaikams aiškino, kaip taisyklingai pereiti gatvę, jeigu nėra pėsčiųjų perėjos.

Visiems dalyviams linksmiausia dalis buvo automobilių lenktynės. Vaikai galėjo parodyti savo greitumą, vikrumą, sumanumą. Ugdytiniai lenktyniavo ne tik su „bėgiojančiais“ automobiliais, bet ir su dviratukais, paspirtukais, žaislinėmis mašinomis.

Projekto kulminacija tapo padėkos raštų, kuriais vaikus apdovanojo Kelių policijos poskyrio specialistas, įteikimo ceremonija. Jie buvo įteikti už gražiausią, greičiausią, mažiausią, didžiausią, originaliausią, spalvingiausią, linksmiausią automobilį. Padėkos raštais apdovanoti ir drausmingiausias „vairuotojas“ bei pėsčiasis, aktyviausias dalyvis.

Visiems šventės dalyviams įteiktos mažos simbolinės dovanėlės. Atsidėkodami Kelių policijos poskyrio specialistui E. Raginiui padovanojome tradicinį vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ puodelį – suvenyrą su visų 12 grupių logotipais.

Visą savaitę vaikai kartu su savo auklėtojomis dar mokėsi saugaus eismo taisyklių bei „važinėjo“ su savo nepaprastais automobiliais, žaidė saugaus eismo žaidimus. Mažieji ugdytiniai įspūdžius išreiškė savo piešiniuose, kurie buvo eksponuojami darželio galerijoje.Ingrida AUKSORAITYTĖ

Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ socialinė

pedagogė, projekto

koordinatorė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „bendrai paėmus“?
Ne, prieveiksmis „bendrai“ nevartotinas kaip apibendrinamasis žodis, vartotina apskritai paėmus. Pvz.: Bendrai (= Apskritai ) paėmus, rezultatai buvo neblogi.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas