„Santaka“ / Putinų kaimo pakraštyje suspindo atnaujintas paminklas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2009-09-14 22:33

Dalinkitės:  


Pa­mink­lą at­šven­ti­no jo at­sta­ty­mo ini­cia­to­rius – Ku­dir­kos Nau­mies­čio kle­bo­nas Do­na­tas Ja­su­lai­tis.

Autorės nuotr.


Putinų kaimo pakraštyje suspindo atnaujintas paminklas

Birutė NENĖNIENĖ

Kad pa­jaus­tų šven­tę

Sau­lė­tą ru­dens pra­džios die­ną Klau­su­čių se­niū­ni­jo­je, prie ne­gy­ve­na­mo­je te­ri­to­ri­jo­je ant aukš­to po­sta­men­to sto­vin­čio Die­vo Mo­ti­nos Ma­ri­jos pa­mink­lo, su­si­rin­ko gau­sus bū­rys ap­lin­ki­nių kai­mų gy­ven­to­jų, at­vy­ko se­niū­ni­jos at­sto­vai.

Ku­dir­kos Nau­mies­čio kle­bo­nas Do­na­tas Ja­su­lai­tis pa­mink­lą at­šven­ti­no. Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Dar­ži­nin­kų sky­riaus mo­ki­niai pa­ro­dė spe­cia­liai šiai pro­gai pa­reng­tą pro­gra­mė­lę.

Žmo­nės prie pa­mink­lo pa­pė­dės klo­jo sa­vo dar­že­lių gė­lių žie­dus, už­de­gė žva­ke­les.

Nie­kas ne­sku­bė­jo skirs­ty­tis, tad pa­si­šne­ku­čiuo­ti ir pa­si­vai­šin­ti nu­žings­nia­vo prie bu­vu­sio Pu­ti­nų dva­ro pa­sta­to, ku­ria­me 1958–1972 me­tais vei­kė pra­di­nė mo­kyk­la, o da­bar gy­ve­na ke­le­tas šei­mų. Gy­ven­to­jai, iš anks­to su­si­ta­rę su se­niū­ni­ja, pa­den­gė kuk­lų vai­šių sta­lą.

Po dan­gaus žyd­ry­nę ap­tin­gu­sio rug­sė­jo vė­jo gai­nio­ja­mi bal­ti de­be­sys tam že­mės kam­pe­liui at­sei­kė­jo ra­my­bės va­lan­dą, kuri susirinkusiesiems priminė rug­sė­jo 8-osios re­li­gi­nę pra­smę.

Pa­mink­lo res­tau­ra­vi­mu pa­si­rū­pi­nęs ku­ni­gas D. Ja­su­lai­tis jo at­šven­ti­ni­mo da­ta pa­si­rin­ko Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos gi­mi­mo die­ną, no­rė­da­mas žmo­nėms pri­min­ti apie dva­si­nes ver­ty­bes, pa­sa­ky­ti, jog pra­si­de­da Ši­li­nių at­lai­dų Ši­lu­vo­je aš­tuon­die­nis.Atp­lau­kė pri­si­mi­ni­mai

Da­bar­ti­nio Vil­ka­viš­kio ra­jo­no pa­kraš­ty­je, prie Še­šu­pės vin­gio, nuo se­niau­sių lai­kų drie­kė­si Pu­ti­nų dva­ro lau­kai. Nuo neat­me­na­mų lai­kų juo­se sto­vė­jo Ma­ri­jos sta­tu­la.

„Mes ži­no­me tiek, kiek mū­sų tė­vai pa­sa­ko­jo, gal ne vi­si tie pa­sa­ko­ji­mai – tei­sy­bė“, – vie­na po ki­tos kal­bė­jo gar­baus am­žiaus mo­te­rys, ku­rių vai­kys­tė pra­bė­go ta­da ap­lin­kui įsi­kū­ru­sio­se, bet da­bar jau iš­ny­ku­sio­se so­dy­bo­se.

Įsid­rą­si­nu­si vie­na iš jų, An­ge­lė Za­lans­kie­nė, ku­rios se­ne­lis ir ma­ma tar­na­vo dva­re, pa­sa­ko­jo, kad pir­mo­ji Mo­ti­nė­lės sta­tu­la, tik daug di­des­nė už da­bar­ti­nę, galėjo bū­ti pa­sta­ty­ta ko­kiais 1914 me­tais su­len­kė­ju­sio dva­ri­nin­ko Pi­ly­paus­ko, žmo­nių va­din­to Pi­ly­pu, ini­cia­ty­va. Dva­ri­nin­ko žmo­na bu­vo len­kė, trys jos bro­liai ku­ni­gai stu­di­ja­vo Var­šu­vo­je, o va­sa­ro­da­vo jie Pu­ti­nų dva­re ir ten įreng­to­je la­bai gra­žio­je kop­ly­čio­je au­ko­da­vo šv. Mi­šias.

Mo­te­rys pri­si­mi­nė, jog da­bar prie Slabadų–Kudirkos Nau­mies­čio ke­lio sto­vin­ti skulp­tū­ra bu­vo pa­puoš­ta žvaigž­džių ka­rū­na, ku­ri švie­tė ir ma­tė­si iš la­bai to­li.

Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tais sta­tu­la bu­vo ge­ro­kai ap­ga­din­ta. Gal apie 1970 me­tus ją pa­re­mon­tuo­ti pa­si­rū­pi­no tuo­me­ti­nė vie­tos gy­ven­to­ja Onu­tė Būb­nai­tie­nė. Ji pri­žiū­rė­jo ir tvar­kė ap­lin­ką.

Žmo­nių at­min­ty­je dar iš­li­kę tik­rų ar pa­gra­žin­tų le­gen­dų, kaip sta­tu­la bu­vo iš­sau­go­ta. Ta­čiau dvi­de­šimt me­tų Ku­dir­kos Nau­mies­čio pa­ra­pi­jo­je kle­bo­nau­jan­tis D. Ja­su­lai­tis ge­rai pri­si­me­na, kaip pa­gar­biai šį re­li­gi­nį pa­mink­lą glo­bo­jo tuo­me­ti­nis Ša­pa­lų ta­ry­bi­nio ūkio di­rek­to­rius J. Ig­no­tas.

Klau­su­čių se­niū­nė G. Skys­ti­mie­nė sa­kė, jog to­li­miau­sia­me se­niū­ni­jos pa­kraš­ty­je sto­vin­tis pa­mink­las maž­daug prieš pen­kio­li­ka me­tų bu­vo at­nau­jin­tas se­niū­ni­jos rū­pes­čiu. Ta­čiau il­gai­niui jis ap­šiu­ro, suai­žė­jo, o lė­šų su­tvar­ky­ti vis neat­si­ras­da­vo. To­dėl la­bai ge­ra, kad kle­bo­nas pa­si­rū­pi­no skulp­tū­ros res­tau­ra­vi­mu, o se­niū­ni­ja įsi­pa­rei­go­jo pa­puoš­ti ir pri­žiū­rė­ti ap­lin­ką.Skir­ti dva­siai pa­ky­lė­ti

Pa­sak ku­ni­go D. Ja­su­lai­čio, nyks­tan­tis, ap­leis­tas pa­mink­las žmo­nėms vi­sa­da at­ro­do ne­pat­rauk­lus, o ta­da ne­si­rū­pi­na­ma ir jo ap­lin­ka. Ma­ty­da­mas ap­leis­tą skulp­tū­rą, pa­ra­pi­jos kle­bo­nas sa­kė jau­tęs są­ži­nės prie­kaiš­tus, kad tik ste­bi, o pa­ts nie­ko ne­da­ro.

„Šis pa­mink­las nė­ra kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tas. Tai mū­sų ti­kė­ji­mo re­li­gi­nis sim­bo­lis, tu­rin­tis gra­žią pa­skir­tį – at­kreip­ti kas­die­ny­bės var­gų sle­gia­mų ir dar­bų pri­spaus­tų žmo­nių dė­me­sį į tai, kad yra ir dva­si­niai da­ly­kai, kad ir sun­kiau­siais gy­ve­ni­mo at­ve­jais rei­kia tu­rė­ti vil­ties.

Vi­sus re­li­gi­nius sim­bo­lius, ku­rie yra vie­nos ar ki­tos pa­ra­pi­jos te­ri­to­ri­jo­je, vie­nam kle­bo­nui pri­žiū­rė­ti yra su­dė­tin­ga. Tuos, ku­rie sto­vi kai­muo­se, so­dy­bo­se, pa­tys pa­ra­pi­jie­čiai ir tu­rė­tų pri­si­žiū­rė­ti. Bet bū­na taip, kad žmo­nės pa­mirš­ta, – ta­da jau ku­ni­gų ir Baž­ny­čios rei­ka­las at­kreip­ti į tai dė­me­sį“, – sa­kė dva­si­nin­kas.

Ku­ni­gas D. Ja­su­lai­tis su­si­rū­pi­nęs ir ki­tų šia­me kraš­te esan­čių pa­mink­lų li­ki­mu. Jam, kaip Vil­ka­viš­kio vys­ku­pi­jos krikš­čio­niš­ko kul­tū­ros cent­ro va­do­vui, to­kie da­ly­kai yra svar­būs ir ar­ti­mi. Vys­ku­pi­jos is­to­ri­jos ir baž­ny­ti­nio me­no mu­zie­ju­je D. Ja­su­lai­čio ini­cia­ty­va su­rink­ta be­nyks­tan­čių re­li­gi­nių me­ni­nių da­ly­kų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas