„Santaka“ / Vidurvasario rūpestis – pamaitinti visus pradinukus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Turintis patirties suvirintojas dujomis ir elektra ieško darbo. Tel. 8 638 51 766.
Galioja iki: 2019-05-20 13:15:33

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-16 16:22

Dalinkitės:  


Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai, praei­tą sa­vai­tę ap­si­lan­kę Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los Mai­ro­nio gat­vė­je esan­čių pradinių klasių vir­tu­vė­je ir val­gyk­lo­je, iš bu­din­čių dar­buo­to­jų su­lau­kė pa­pil­do­mų klau­si­mų, ka­da bus su­re­mon­tuo­tas pastato sto­gas, ap­tver­ta te­ri­to­ri­ja.

Autorės nuotr.


Vidurvasario rūpestis – pamaitinti visus pradinukus

Birutė NENĖNIENĖ

Mo­kyk­lo­se nuo lie­pos mė­ne­sio kla­sės iš­tuš­tė­ju­sios – moks­lei­viai ir mo­ky­to­jai ato­sto­gau­ja. Tuo tar­pu so­cia­li­niams dar­buo­to­jams ir Sa­vi­val­dy­bės at­sa­kin­giems spe­cia­lis­tams šios va­sa­ros dar­bot­var­kė pa­si­pil­do vie­nu svar­biu nau­ju punk­tu – tin­ka­mai pa­si­ruoš­ti, kad nuo rug­sė­jo mė­ne­sio ne­mo­ka­mais pie­tu­mis bū­tų ga­li­ma pa­mai­tin­ti vi­sus vai­ku­čius, lan­kan­čius prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir pra­di­nes kla­ses.

Kaip ži­nia, nuo šių me­tų lie­pos 1 die­nos kei­tė­si Lie­tu­vos Res­pub­li­kos so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams įsta­ty­mas. Ge­gu­žės mė­ne­sį Sei­mui pri­ta­rus, vi­si priešmokyklinukai, pra­di­nių mo­kyk­lų moks­lei­viai, ne­prik­lau­so­mai nuo tė­vų pa­ja­mų, gaus ne­mo­ka­mą mai­ti­ni­mą. Ša­ly­je to­kių vai­kų yra apie 150 tūks­tan­čių. Be to, pa­di­di­na­mos ir mai­ti­ni­mui ski­ria­mos su­mos. Ne­mo­ka­mi pie­tūs ir pus­ry­čiai pri­klau­sys ir pla­tes­niam ra­tui vi­du­ri­nių mo­kyk­lų moks­lei­vių. Ti­ki­ma­si, jog to­kia so­cia­li­nė pa­ra­ma pa­si­tar­naus ma­ži­nant so­cia­li­nę at­skir­tį ir di­fe­ren­cia­ci­ją tarp mo­ki­nių gru­pių, pa­ge­rins so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams priei­na­mu­mą ir tei­ki­mo ko­ky­bę.

Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, nuo rug­sė­jo ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­las tu­rė­tų lan­ky­ti 7210 mo­ki­nių, iš jų 2180 – prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo ir pra­di­nių kla­sių mo­ki­niai, ku­riems bus pri­va­lo­mi ne­mo­ka­mi pie­tūs.

„Kaip juos pa­mai­tin­ti, iš­ky­la di­džiu­lės pro­ble­mos vi­so­se mo­kyk­lo­se, ypač Vil­ka­viš­ky­je“, – sa­kė ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Sau­lius Va­ba­las.

Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nei mo­kyk­lai pri­klau­san­čio­se pa­tal­po­se Vie­ny­bės gat­vė­je („Aušros“ vidurinės mokyklos buvusios pradinės klasės) mo­ky­sis per 200 vai­kų, o da­bar čia vie­nu me­tu ga­li­ma pa­mai­tin­ti tik 50 vai­kų. Se­na­ja­me pa­sta­te Mai­ro­nio gat­vė­je mo­ky­sis 250 vai­kų, o vie­nu me­tu pa­val­gy­ti tel­pa 48. Prob­le­mų ky­la ir dėl bend­ra­bu­ty­je Nep­rik­lau­so­my­bės gat­vė­je be­si­mo­ky­sian­čių pen­kių kla­sių vai­ku­čių pa­mai­ti­ni­mo.

Šio­mis die­no­mis ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tai lan­kė­si mo­kyk­lo­se, ap­žiū­rė­jo pa­tal­pas, da­bar spren­džia­ma, kaip jas pra­plės­ti, per­tvar­ky­ti, su­da­ro­mos są­ma­tos.

„Šiuos rei­ka­lus spren­džiant rei­kės ge­ra­no­riš­ku­mo ir lanks­tu­mo“, – sa­kė S.Va­ba­las. Mi­nis­te­ri­jai ­siųs­ta­me raš­te Sa­vi­val­dy­bė įvar­di­jo ga­li­mas pro­ble­mas: dėl to, kad mo­kyk­lo­se esan­čių val­gyk­lų pa­tal­pos ma­žos, no­rint pa­mai­tin­ti pra­di­nu­kus, rei­kės pra­tęs­ti pie­tų per­trau­kas ar­ba mai­ti­ni­mą or­ga­ni­zuo­ti per ke­lias per­trau­kas. Ma­no­ma, kad dėl to die­na mo­kyk­lo­je vai­kams ga­li pail­gė­ti apie 30 mi­nu­čių. Be to, vir­tu­vės ne­pri­tai­ky­tos ga­min­ti di­de­lių mais­to kie­kių, o įren­gi­niai su­si­dė­vė­ję. Kai ku­rio­se val­gyk­lo­se rei­kės di­din­ti dar­buo­to­jų skai­čių, įsi­gy­ti nau­jos įran­gos, in­dų.

Ba­lan­džio mė­ne­sio duo­me­ni­mis, ne­mo­ka­mi pie­tūs pri­klau­sė 2117 ra­jo­no moks­lei­vių, be to, 998 mo­ki­niai ga­vo pus­ry­čius. Pri­dė­jus 2180 prieš­mo­kyk­li­nu­kų ir pra­di­nu­kų, su­si­da­ro ne­ma­ži skai­čiai. Be abe­jo, mo­kyk­lų val­gyk­lo­se ir to­liau no­rės pa­val­gy­ti vals­ty­bės re­mia­mų mo­ki­nių ka­te­go­ri­jai ne­prik­lau­san­tys vai­kai, mo­ky­to­jai, ki­ti mo­kyk­lų dar­buo­to­jai.

Atei­nan­čiais moks­lo me­tais, kaip ir iki šiol, mais­tas į kai ku­rias mo­kyk­las bus atve­ža­mas. Praė­ju­siais moks­lo me­tais vir­tu­ves į sa­vo mo­kyk­las su­si­grą­ži­no Ke­tur­va­la­kių pa­grin­di­nė ir Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nė mo­kyk­los, šie­met tam ruo­šia­si Al­vi­to pa­grin­di­nė mo­kyk­la.

Pa­si­ren­gi­mo moks­lei­vių ne­mo­ka­mam mai­ti­ni­mui pro­ble­mos ir nau­ji rei­ka­la­vi­mai bu­vo ap­tar­ti praė­ju­sią sa­vai­tę įvy­ku­sia­me se­niū­ni­jų so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­si­ta­ri­me. So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rius ruo­šia Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pa­teik­ti tvir­tin­ti ati­tin­ka­mą spren­di­mą.

Skir­tin­gai nei anks­tes­niais me­tais, ne­mo­ka­mam mai­ti­ni­mui do­ku­men­tų ne­rei­kės pa­tei­ki­nė­ti du kar­tus per moks­lo me­tus, ne­rei­kės pra­šy­mų dėl pra­di­nių kla­sių vai­kų mai­ti­ni­mo. Mai­ti­ni­mo po­rei­kis bus nu­sta­to­mas ne ka­len­do­ri­niams, bet moks­lo me­tams.

Do­ku­men­tai dėl so­cia­li­nės pa­ra­mos mo­ki­niams sky­ri­mo (ne­mo­ka­mo mai­ti­ni­mo ir pa­ra­mos mo­ki­nio reik­mėms įsi­gy­ti) šie­met pra­dė­ti prii­mi­nė­ti mė­ne­siu anks­čiau – nuo lie­pos 1 die­nos.

Be prieš­mo­kyk­li­nių gru­pių ir pra­di­nių kla­sių vai­kų, tei­sę gau­ti ne­mo­ka­mus pie­tus tu­ri mo­ki­niai, ku­rie mo­ko­si pa­gal pa­grin­di­nio, vi­du­ri­nio ar spe­cia­lio­jo ug­dy­mo pro­gra­mas, jei pa­ja­mos vie­nam jų šei­mos na­riui per mė­ne­sį yra ma­žes­nės kaip 1,5 vals­ty­bės re­mia­mų pa­ja­mų dy­džio.

Nuo rugp­jū­čio 1 die­nos valstybės remiamos pajamos bus 350 litų vie­nam šei­mos na­riui.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ką vartoti vietoj skolinio blògas?
Vietoj nenorminio žodžio blògas (angl. blog, weblog, web log ) teikiamas lietuviškas atitikmuo tinklaraštis. Tai internete paprastai viešai skelbiamas dienoraštis. Plg. kiti atitikmenys: tinklaraštininkas (ne blogeris ), rašyti tinklaraštį (ne bloginti ), vesti vaizdo tinklaraštį (ne vloginti ) etc.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas