„Santaka“ / „Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai Tavęs pasigenda“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2008-07-15 08:27

Dalinkitės:  


Viena kitos sėkme pasidžiaugė konkurso nugalėtojos V.Žalienė ir J.Gražulytė.

Romo ČĖPLOS nuotr.


„Gimtoji žemė Tavęs ilgisi ir savo širdyje didžiai Tavęs pasigenda“

Laima VABALIENĖ

Bir­že­lio pa­bai­go­je ra­šy­to­jo An­ta­no Vai­čiu­lai­čio tė­viš­kė­je, Di­džių­jų Šel­vių kai­me, vėl skam­bė­jo jau­nes­nių ir vy­res­nių li­te­ra­tų kū­ry­ba. Mi­nint gar­baus kraš­tie­čio gim­ta­die­nį čia bu­vo su­si­rin­kę kon­kur­so „Gim­to­ji že­mė Ta­vęs il­gi­si ir sa­vo šir­dy­je Ta­vęs di­džiai pa­si­gen­da“ da­ly­viai.

No­rė­da­mi pri­min­ti jau­ni­mui apie iš­ki­lias mū­sų kraš­to as­me­ny­bes, šį kon­kur­są, skir­tą A.Vai­čiu­lai­čiui, jau ant­rą kar­tą ren­gė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­rius, Vil­ka­viš­kio kraš­to mu­zie­jus ir Su­val­ki­jos (Sū­du­vos) re­gio­ni­nis kul­tū­ros cent­ras. Šie­met kon­kur­sui kū­ry­bi­nius dar­bus pa­tei­kė sep­ty­nių ra­jo­no ug­dy­mo įstai­gų auk­lė­ti­niai ir ke­le­tas suau­gu­sių­jų. Ka­dan­gi au­to­riai ga­lė­jo lais­vai rink­tis kū­ry­bos ti­pą, kon­kur­sui bu­vo pa­teik­ta įvai­rios for­mos kū­ri­nių.

Gau­siau­siai da­ly­va­vu­sios Gied­rių pa­grin­di­nės mo­kyk­los moks­lei­viai dau­giau­siai pie­šė iliust­ra­ci­jas ir pa­veiks­lus A.Vai­čiu­lai­čio kū­ry­bos mo­ty­vais, iš jo pa­sa­kų rin­ko vaiz­din­gus veiks­ma­žo­džius, pa­tei­kė ren­gi­nio ap­ra­šy­mą. Ne ką ma­žiau dai­lės dar­bų pri­sta­tė ir Vir­ba­lio bei Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nių mo­kyk­lų vai­kai. Gied­rė Gri­ga­le­vi­čiū­tė iš Al­vi­to su­kū­rė ei­lė­raš­čių cik­lą, o Klam­pu­čių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mo­ki­niai, pa­mė­gę ko­lek­ty­vi­nį dar­bą, kaip ir per­nai iš­pie­šė ir sa­vo min­ti­mis iš­ra­šė vi­są di­džiu­lį pla­ka­tą. Iš daug smul­kių rank­dar­bė­lių su­si­dė­jo vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Bu­ra­ti­nas“ auk­lė­ti­nių kū­ry­bi­nis dar­bas. La­bai įvai­ria­pu­siš­kai į kon­kur­so už­duo­tis pa­žvel­gė Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viai, pri­sta­tę ir fo­tog­ra­fi­jų cik­lą, ir spal­vo­tą gra­fi­ką, ir imp­re­si­ją pa­gal fo­tog­ra­fi­jas, ir mi­nia­tiū­ras, o aš­tun­to­kė Gin­ta­rė Stoš­ku­tė, A.Vai­čiu­lai­čio gi­mi­nės at­sto­vė, rin­ko­si me­mua­rų žan­rą. Pir­ma­ja­me dar­bo la­pe, po gra­žia gi­mi­nės nuo­trau­ka, ji ra­šė: „Daug me­tų ma­no gi­mi­nai­čiai dė­dę ir jo šei­mą ma­tė tik nuo­trau­ko­se. Ma­žie­ji vai­kai­čiai net neį­si­vaiz­da­vo, kur jų se­ne­lio gim­ti­nė. Tik iš se­ne­lių pa­sa­ko­ji­mų jie ma­tė Di­džių­jų Šel­vių so­de­lį, pie­vas, Vil­niaus se­na­mies­tį, kur stu­di­ja­vo dė­dės žmo­na. Po dau­ge­lio me­tų jų duk­ros ir jų vai­kai lai­min­gi šyp­so­si „ma­no kai­me“ – Di­džiuo­siuo­se Šel­viuo­se“.

Sa­vais įkvė­pi­mais, ki­lu­siais skai­tant ar pri­si­me­nant A.Vai­čiu­lai­tį, pa­si­da­li­jo ir suau­gę kū­rė­jai: Vi­li­ja Ža­lie­nė, Eleo­no­ra Bau­kie­nė, Vi­da Vo­sy­lie­nė, Kos­tas Mi­liaus­kas, Ja­ni­na Kur­ti­nai­tie­nė, Kal­va­ri­jos li­te­ra­tės As­ta Jan­ke­liū­nie­nė ir Zi­ta Šiup­šins­kai­tė.

Vi­si kon­kur­so da­ly­viai bu­vo pa­kvies­ti į li­te­ra­tū­ri­nius skai­ty­mus A.Vai­čiu­lai­čio tė­viš­kė­je. Čia, tie­siog kie­me, bu­vo su­reng­ta pie­ši­nių pa­ro­da, įteik­tos pa­dė­kos, pa­svei­kin­ti ir pa­gerb­ti kon­kur­so nu­ga­lė­to­jai at­ski­ro­se am­žiaus gru­pė­se.

Pri­zi­nin­kais I–IV kla­sių gru­pė­je ta­po Do­vi­lė Lu­ko­še­vi­čiū­tė (Pa­je­vo­nys) bei Mo­ni­ka Ma­ra­zai­tė (Vir­ba­lis) už sa­vo spal­vin­gus pie­ši­nius ir „De­be­siu­kų“ gru­pė iš „Bu­ra­ti­no“ dar­že­lio. Tarp V–VIII kla­sių mo­ki­nių pir­mą­sias tris vie­tas užė­mė Gied­rės Gri­ga­le­vi­čiū­tės (Al­vi­tas) ei­lė­raš­čių cik­las „Ma­no gy­ve­ni­mo aki­mir­kos“, Gin­ta­rės Ma­liš­kai­tės (Pa­je­vo­nys) iliust­ra­ci­ja ir Gin­ta­rės Stoš­ku­tės (Sa­lo­mė­jos Nė­ries vid. m-kla) me­mua­rai. Šios mo­kyk­los auk­lė­ti­niai vi­sas tris pri­zi­nes vie­tas užė­mė vy­riau­sių mo­ki­nių gru­pė­je. Pir­ma vie­ta te­ko vie­nuo­lik­to­kėms Ju­di­tai Gra­žu­ly­tei ir Bri­gi­tai Pė­če­ly­tei, pa­tei­ku­sioms imp­re­si­jas pa­gal fo­tog­ra­fi­jas iš A.Vai­čiu­lai­čio tė­viš­kės, ant­ra – de­vin­to­kei Ok­sa­nai Zem­lians­ka­jai už mi­nia­tiū­ras, tre­čia – de­vin­to­kui To­mui Rik­liui už spal­vo­tos gra­fi­kos dar­bą.

Tarp suau­gu­sių­jų ge­riau­siai įver­tin­ta Vi­li­jos Ža­lie­nės poe­zi­ja, ant­rą ir tre­čią vie­tas užė­mė A.Jan­ke­liū­nie­nės ir J.Kur­ti­nai­tie­nės mi­nia­tiū­ros.

Kaip ir praė­ju­siais me­tais, pi­ni­gi­nes li­te­ra­tū­ri­nes pre­mi­jas įstei­gė A.Vai­čiu­lai­čio duk­ros. Šį­kart pre­mi­jos bu­vo skir­tos V.Ža­lie­nei ir imp­re­si­jų bend­raau­to­rėms J.Gra­žu­ly­tei bei B.Pė­če­ly­tei.

Šie­met ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir su li­te­ra­tais bend­ra­vo vieš­nios iš JAV Da­nu­tė ir Al­do­na Vai­čiu­lai­ty­tės bei A.Vai­čiu­lai­čio duk­te­rė­čia Zi­ta Rim­ku­vie­nė iš Vil­niaus.

Skai­tant įdo­mius kon­kur­so da­ly­vių dar­bus, žvel­giant į pie­ši­nius, kon­kur­so or­ga­ni­za­to­riams ir A.Vai­čiu­lai­čio ar­ti­mie­siems ki­lo idė­ja juos iš­leis­ti at­ski­ru lei­di­niu. Tai bū­tų gra­žus A.Vai­čiu­lai­čio at­mi­ni­mo įpras­mi­ni­mas, šiuo­lai­ki­nių kū­rė­jų dar­bų įver­ti­ni­mas.

Šį pa­va­sa­rį A.Vai­čiu­lai­čio se­sers Onos duk­ra Z.Rim­ku­vie­nė bei anū­kės Dai­na Čep­kaus­kai­tė ir Jus­ta Rim­ku­tė įkū­rė An­ta­no Vai­čiu­lai­čio tė­viš­kės lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dą. Jo veik­lo­je su­kaup­tas lė­šas nu­ma­ty­ta nau­do­ti po­pu­lia­ri­nant A.Vai­čiu­lai­čio at­mi­ni­mą, ren­giant kul­tū­ri­nius, pa­žin­ti­nius ren­gi­nius apie ra­šy­to­ją, re­miant jo tė­viš­kės so­dy­bos res­tau­ra­ci­ją, už­sii­mant lei­dy­ba ir kt.

Vi­si ga­li pri­si­dė­ti prie A.Vai­čiu­lai­čio at­mi­ni­mo puo­se­lė­ji­mo. An­ta­no Vai­čiu­lai­čio tė­viš­kės lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do są­skai­ta AB ban­ke „Han­sa­ban­kas“ yra LT327300010107701199. Įmo­nės ko­das – 301696065.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas