„Santaka“ / „Margės ūkiui“ žiemą – dvigubos šventės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-21 17:25

Dalinkitės:  


Koo­pe­ra­ti­nės bend­ro­vės pir­mi­nin­kė Zi­ta Ast­raus­kie­nė ro­dė, ko­kį šal­dy­tu­vą pie­nui ne taip se­niai įsi­gi­jo iš­si­mo­kė­ti­nai.

Autorės nuotr.


„Margės ūkiui“ žiemą – dvigubos šventės

Kristina VAITKEVIČIENĖ

Al­vi­te be­maž prieš me­tus įsi­kū­ru­si koo­pe­ra­ti­nė bend­ro­vė „Mar­gės ūkis“ žie­mą šven­čia ne tik šven­tas Ka­lė­das ar Nau­juo­sius me­tus, bet ir sa­vo veik­los pra­džią. Lapk­ri­tį su­tvar­kę koo­pe­ra­ty­vui rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus, jau po ge­ro mė­ne­sio jo na­riai su­pir­ko iš žmo­nių pir­mą­jį pie­ną.

Prieš di­džią­sias šven­tes šį­met pir­mą kar­tą darbuotojos pa­puo­šė ir sa­vo vit­ri­ną. Pas­kam­bi­nu­si koo­pe­ra­ty­vo pir­mi­nin­kė Zi­ta Ast­raus­kie­nė sa­kė, kad ir jų jau­nas ko­lek­ty­vas no­ri da­ly­vau­ti vit­ri­nų puo­ši­mo kon­kur­se.Pie­no vers­le – ne nau­jo­kė

„Mar­gės ūkis“ su­si­kū­rė drą­sios ir vis­ką ap­skai­čiuo­jan­čios bend­ro­vės pir­mi­nin­kės pa­stan­go­mis. Pa­kal­bin­ta Zi­ta tik šyp­so­jo­si ir sa­kė, kad pie­no vers­le ji – jau ne pir­mus me­tus. Tik anks­čiau dir­bo ne sau, o su­pir­ki­nė­jo pie­ną „Že­mai­ti­jos pie­no“ bend­ro­vei.

Veik­li mo­te­ris su­pra­to, jog su­kū­rus koo­pe­ra­ty­vą ir pa­si­nau­do­jus vals­ty­bės bei Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­kia­mo­mis lė­šo­mis ga­li­ma su­kur­ti ne­blo­gą vers­lą ir sėk­min­gai kon­ku­ruo­ti. Vi­sus rei­kia­mus do­ku­men­tus Zi­ta tvar­kė pa­ti. Lapk­ri­tį, su­si­bū­rus vie­nuo­li­kai bend­ra­min­čių ir bend­rai su­dė­jus rei­kia­mus pi­ni­gė­lius, įre­gist­ruo­ta koo­pe­ra­ti­nė bend­ro­vė „Mar­gės ūkis“, o jau po ge­ro mė­ne­sio iš Na­cio­na­li­nės mo­kė­ji­mo agen­tū­ros gau­tas lei­di­mas su­pirk­ti pie­ną.Su­si­kū­rė dar­bo są­ly­gas

Vers­lą „už­su­ku­siai“ Zi­tai ne­rei­kė­jo net dar­bo po­bū­džio keis­ti. Tik vi­si rū­pes­čiai da­bar už­griu­vo ant jos gal­vos.

Bend­ro­vei iš­nuo­mo­tas pie­no su­pir­ki­mo punk­tas, ku­ria­me prieš tai taip pat bu­vo įsi­kū­ru­si pie­no su­pirk­tu­vė. Vos įkė­lę ko­ją į pa­sta­tą, koo­pe­ra­ti­nės bend­ro­vės na­riai ėmė­si tvar­ky­ti sa­vo nau­ją­ją dar­bo­vie­tę. Iš­be­to­na­vo grin­dis, kei­tė lan­gus, du­ris, rū­pi­no­si šal­dy­mo įran­ga. Šal­dy­tu­vų rei­kė­jo la­biau­siai – juk su­per­ka­mą pro­duk­ci­ją rei­kė­jo kaž­kur dė­ti ir lai­ky­ti ją tin­ka­mo­mis są­ly­go­mis.Pro lan­gą atkeliavo di­de­lis „šim­ta­ko­jis“

Iš pra­džių bend­ro­vė tu­rė­jo du 1 to­nos tal­pos šal­dy­tu­vus, vė­liau, au­gant su­pir­ki­mo mas­tams, pri­rei­kė di­des­nio. Mat tik pra­dė­jęs dirb­ti koo­pe­ra­ty­vas su­pirk­da­vo po 1 to­ną pie­no, po kiek lai­ko no­rin­čių par­duo­ti at­si­ra­do dau­giau. Įsi­gy­tas 3 to­nų tal­pos pie­no šal­dy­mo įren­gi­nys. Už pir­ki­nį, kai­na­vu­sį apie 16 tūks­tan­čių li­tų, iš­mo­kė­ta da­li­mis.

– Bū­tu­mė­te ma­tę, kaip mes jį ne­šė­me į vi­dų, – pri­si­mi­nu­si juo­kė­si koo­pe­ra­ty­vo bu­hal­te­rė As­ta Sau­ru­se­vi­čie­nė. – Di­džiu­lį šal­dy­tu­vą te­ko įkel­ti pro lan­gą, o dau­gy­bė jį ne­šan­čių vy­rų at­ro­dė kaip į punk­tą ro­po­jan­tis mil­ži­niš­kas šim­ta­ko­jis.Kai­no­mis sten­gia­si neat­si­lik­ti

Su­si­pir­kę vis­ką, ko rei­kia vers­lui, koo­pe­ra­ty­vo na­riai pa­si­sam­dė vai­ruo­to­ją, ku­ris au­to­bu­siu­ku su­ren­ka pie­ną iš gy­ven­to­jų.

Šiuo me­tu koo­pe­ra­ty­vas pie­no su­per­ka ma­žiau, nes žie­mos me­tu pro­duk­ci­jos su­ma­žė­ja. Kas­dien į punk­tą pri­sta­to­ma vi­du­ti­niš­kai apie 1600 ki­log­ra­mų pie­no.

Iš vi­so „Mar­gės ūkis“ už­re­gist­ra­vęs apie 63 pie­no sta­ty­to­jus. Šiuo me­tu sa­vo pro­duk­ci­ją jiems tie­kia 45. Ne­se­niai pra­dė­jęs dirb­ti koo­pe­ra­ty­vas kai­no­mis sten­gia­si neat­si­lik­ti nuo šio vers­lo „vil­kų“.

Už ki­log­ra­mą na­tū­ra­laus pie­no mo­ka­ma 75 cen­tai tiems, kas pri­sta­to iki 100 ki­log­ra­mų, ir 85 cen­tai tiems, kas par­duo­da dau­giau. Vi­du­ti­niš­kai, skai­čiuo­jant su vi­so­mis iš­mo­ko­mis, žmo­gus už pie­ną gau­na apie 1 li­tą.

Su­rink­tą pie­ną iš „Mar­gės ūkio“ iš­si­ve­ža UAB „Ma­ri­jam­po­lės pie­no kon­ser­vai“.Nau­do­ja­si įvai­rio­mis pro­gra­mo­mis

Koo­pe­ra­ty­vas sėk­min­gai pa­si­nau­do­jo lė­šo­mis, skir­to­mis koo­pe­ra­ci­jos plėt­rai. Iš pra­džių bend­ro­vės pir­mi­nin­kė vis­ką tvar­kė na­muo­se nau­do­da­ma­si sa­vo kom­piu­te­riu. Vė­liau dar­be bu­vo įsi­gy­tas nau­jas kom­piu­te­ris, spaus­din­tu­vas, fak­so apa­ra­tas, už­sa­ky­ti rei­ka­lin­giau­si bal­dai.

Da­bar bend­ro­vė­je dir­ba ne tik sam­do­mas vai­ruo­to­jas, bet ir va­ly­to­ja, pie­no la­bo­ran­tė-priė­mė­ja ir la­bo­ran­tė su­rink­to pie­no ty­ri­mams at­lik­ti. Įsi­gy­tas apa­ra­tas pie­no bal­ty­mams, rie­ba­lams, so­ma­ti­nėms ląs­te­lėms, van­dens kie­kiui nu­sta­ty­ti. Pas­ta­ro­ji dar­bo vie­ta įsteig­ta va­sa­rą, da­ly­vau­jant dar­bo bir­žos siū­lo­muo­se pro­jek­tuo­se. Taip įsteig­tas ir vai­ruo­to­jo eta­tas.

Koo­pe­ra­ci­jos plėt­ros pro­gra­ma truks pen­ke­rius me­tus. Iš jos gau­tos lė­šos pa­den­gia jau pa­nau­do­tus pi­ni­gus. Tad pra­džio­je rei­kė­jo im­ti pa­sko­lą iš ban­ko, kad vė­liau bū­tų ga­li­ma at­siim­ti in­ves­tuo­tas su­mas. Juo­lab kad lai­kas spau­dė. Vos įsi­kū­ręs koo­pe­ra­ty­vas vi­sas lė­šas tu­rė­jo pa­nau­do­ti iki bir­že­lio 30 die­nos, mat ta­da bai­gia­si ūki­niai me­tai. Per tą lai­ką su­ge­bė­ta pa­nau­do­ti apie 30 tūks­tan­čių li­tų.

Zi­ta pri­si­pa­ži­no, kad pie­ną jau sap­nuo­ja ir nak­tį. Ypač kai rei­kia kruopš­čiai įvyk­dy­ti smulk­me­niš­kas pro­jek­tų są­ly­gas. Bet, pa­sak jos, vis­kas įgy­ven­di­na­ma.Pa­si­ti­ki tik rim­tais žmo­nė­mis

Pra­džio­je te­ko kiek pa­ko­vo­ti su ne­są­ži­nin­gais statytojais, ku­rie mė­go pie­ną ir nu­grieb­ti, ir van­dens šliūkš­te­lė­ti. Mo­te­rys įro­dė, kad mo­der­nūs apa­ra­tai vis­ką pa­ro­do, tad to­kių at­ve­jų da­bar jau ne­pa­si­tai­ko.

Pak­laus­tos, ar ky­la pro­ble­mų dėl pie­no rie­bu­mo nea­ti­ti­ki­mų, darbuotojos sa­kė, kad bū­na vis­ko. Juo­lab kad įro­dy­ti ką nors sun­ku, nes pa­siųs­ti ty­ri­mai at­lie­ka­mi il­gai, o žmo­gus jų re­zul­ta­tus su­ži­no dar vė­liau, tad ką nors at­sek­ti su­dė­tin­ga. Gy­vu­lių pro­duk­ty­vu­mo kont­ro­lės asis­ten­tai ne­la­bai at­sa­kin­gai ima pie­no ty­ri­mus iš ap­tar­nau­ja­mų gy­ven­to­jų ban­dų.

Pa­sak mo­te­rų, jei jiems pa­tiems rei­kė­tų mo­kė­ti už pie­ną, jie sa­vo dar­bą at­lik­tų kruopš­čiau – iš­mai­šy­tų pie­ną, o ne im­tų mė­gi­nius nuo vir­šaus. Sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad ta­da rie­bu­mas bū­na ge­res­nis. Yra ir ki­to­kių prie­žas­čių, dėl ko ty­ri­mai ski­ria­si.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas