„Santaka“ / Socialinės pagalbos centrui pinigų vis nesurandama

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Skubiai parduoda 7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-06-24 12:55:30

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-06-24 12:56:25

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-18 09:07

Dalinkitės:  


So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ro va­do­vė Ri­ta Mic­ku­vie­nė ga­li tik pa­si­džiaug­ti, jog jų be­si­ple­čian­čios pa­slau­gos žmo­nėms rei­ka­lin­gos ir nau­din­gos.

Autorės nuotr.


Socialinės pagalbos centrui pinigų vis nesurandama

Birutė NENĖNIENĖ

Gy­ve­na su vil­ti­mi

Prieš me­tus nuo­ša­lio­je Vys­ku­po A.Ka­ro­so gat­vė­je, Vil­ka­viš­ky­je, bu­vo pa­ts dar­bų įkarš­tis – UAB „Vilkasta“ dar­bi­nin­kai dai­li­no ir įren­gi­nė­jo VšĮ So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ro pa­tal­pas. Šių me­tų va­sa­rį, kai sta­ty­bi­nin­kai per­da­vė rak­tus tik­rie­siems šei­mi­nin­kams, iš­si­skir­ta su vil­ti­mi, jog ne­truks iš­si­pil­dy­ti lū­kes­čiai – at­si­ras lė­šų ir bu­vęs tu­ber­ku­lio­zi­nės li­go­ni­nės pa­sta­tas bus baig­tas re­konst­ruo­ti, pri­tai­kant jį įvai­rioms so­cia­li­nėms reik­mėms.

Cent­ro di­rek­to­rė Ri­ta Mic­ku­vie­nė sa­kė, jog tik­rai dė­jo vil­čių į So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jai pa­teik­tą pro­jek­tą. Ra­jo­ne lan­ky­da­ma­si mi­nist­rė V.Blin­ke­vi­čiū­tė ap­žiū­rė­jo cent­ro pa­tal­pas, su­si­pa­ži­no su pla­nais ir ža­dė­jo pa­rem­ti. Po ke­lių mė­ne­sių atė­jo pra­ne­ši­mas, jog vil­ka­viš­kie­čiams rei­ka­lin­gų lė­šų neiš­teks. Pa­gal 2004 me­tų pa­skai­čia­vi­mus pa­sta­to re­konst­ruk­ci­jai už­baig­ti bū­tų rei­kė­ję 1 mln 40 tūkst. li­tų. R.Mic­ku­vie­nės ma­ny­mu, da­bar­ti­nė­mis kai­no­mis su­ma ga­li bū­ti šok­te­lė­ju­si iki tri­jų mi­li­jo­nų. „Jau ne pir­mus me­tus esa­me įtrau­kia­mi į Vals­ty­bės in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą, ne­pa­liau­da­mi tei­kia­me pro­jek­tus Eu­ro­pos struk­tū­ri­niams fon­dams, ta­čiau vis at­si­ran­da svar­bes­nių ob­jek­tų. Mes ir to­liau gy­ve­na­me su vil­ti­mi“, – sa­kė R.Mic­ku­vie­nė.

Da­bar už­ten­ka pa­si­džiaug­ti tuo, ką tu­ri, – ad­mi­nist­ra­ci­jos ka­bi­ne­tais. Ne­rei­kia grūs­tis, kaip daug me­tų bu­vo, ankš­to­se lai­ki­no­se pa­tal­po­se.Pa­gal­ba šei­moms

Nuo pa­va­sa­rio So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­re iš­si­plė­tė pa­slau­gų apim­tys ir pa­di­dė­jo dar­buo­to­jų skai­čius: įsteig­ta dvy­li­ka eta­tų dar­bui su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis.

„No­ri­me, kad šios šei­mos į mus ne­žiū­rė­tų kaip į prie­var­tos me­cha­niz­mą. Jei so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mos no­ri ki­to­kio gy­ve­ni­mo, tu­rė­tų at­vi­riau bend­ra­dar­biau­ti su mū­sų dar­buo­to­jais. Pir­mie­ji su­ra­šy­ti tei­gia­mi ak­tai bus pir­mu­ti­nis žings­nis į jų pa­si­kei­ti­mą ir ženk­las, jog šei­mas ga­li­ma iš­brauk­ti iš to sąrašo“, – sa­kė R.Mic­ku­vie­nė.

Pas­ta­ruo­ju me­tu so­cia­li­nės pa­slau­gos tei­kia­mos vi­so­se ra­jo­no se­niū­ni­jo­se 330 šei­mų, jo­se au­ga 872 vai­kai. Ka­dan­gi eta­tai pa­tvir­tin­ti se­niū­ni­joms, tai dar­bų apim­tys nė­ra to­ly­gios, nors vi­du­ti­niš­kai vie­nam dar­buo­to­jui ten­ka 24 šei­mos.

R.Mic­ku­vie­nės nuo­mo­ne, tai, ką įstai­ga ga­lė­jo ge­riau­sio duo­ti šiems spe­cia­lis­tams per neil­gą lai­ko tar­pą, yra nuo­sek­li me­to­di­nė pa­gal­ba, su­teik­ta ga­li­my­bė da­ly­vau­ti kur­suo­se, se­mi­na­ruo­se ir pa­si­sem­ti juo­se ži­nių. De­ja, per trum­pą lai­ką įvy­ko di­de­lė šių dar­buo­to­jų kai­ta. Mat nau­ja veik­los kryp­tis ir dar­bų apim­tys, nea­pib­rėž­tu­mas bei ne­di­de­li at­ly­gi­ni­mai at­šal­dė kon­kur­so me­tu dar pa­si­reiš­ku­sį alt­ruiz­mą.

At­ro­dy­tų, jog pa­si­li­ko tie, ku­rie su­pra­to ir ži­no, kaip rei­kia dirb­ti. Di­džio­ji da­lis su so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­mis dir­ban­čių spe­cia­lis­tų yra bai­gę aukš­tą­sias mo­kyk­las ar­ba mo­ko­si. Juos džiu­gi­na ži­nia, jog nuo atei­nan­čių me­tų bus ke­lia­mi at­ly­gi­ni­mai, kad su­si­klos­tė drau­giš­ki ir dar­bin­gi san­ty­kiai se­niū­ni­jo­se.Lau­kia kaip vieš­nių

Šiuo me­tu 29 So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ro dar­buo­to­jai (yra pa­tvir­tin­ta 13 pa­rei­gy­bių) tei­kia pa­slau­gas na­muo­se per 90-iai se­nų, vie­ni­šų, neį­ga­lių ra­jo­no gy­ven­to­jų. Ei­lė­je lau­kia dar 24 as­me­nys, ku­rių pra­šy­mai ne­pa­ten­kin­ti dėl dar­buo­to­jų trū­ku­mo.

Cent­ras krei­pė­si į ra­jo­no Ta­ry­bą su pra­šy­mu įsteig­ti dar sep­ty­nis lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros tar­ny­bos eta­tus.

Lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros dar­buo­to­jams nė­ra ke­lia­mi rei­ka­la­vi­mai dėl iš­si­la­vi­ni­mo – jie atei­na į na­mus at­lik­ti pa­pras­čiau­sių pa­tar­na­vi­mų.

To­kios pa­slau­gos rei­ka­lin­gas žmo­gus pa­gal­bi­nin­ko su­lau­kia ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę po po­rą va­lan­dų.

Pap­ras­tai ke­liems žmo­nėms pa­tar­nau­jan­čių lan­ko­mo­sios prie­žiū­ros dar­buo­to­jų svar­biau­sia už­duo­tis yra pa­dė­ti su­si­tvar­ky­ti bui­tį, pa­dė­ti žmo­gui gy­ven­ti: už­kur­ti kros­nį, iš­plau­ti grin­dis, at­neš­ti mal­kų, nu­pirk­ti mais­to ar iš­vir­ti sriu­bos ir t. t.

„Lie­tu­viai yra to­kie žmo­nės, kad pa­gal­bos pra­šo tik ta­da, kai tik­rai nepajėgia“, – sa­kė R.Mic­ku­vie­nė.

Da­lis lan­ko­mų žmo­nių gal dar su­ge­bė­tų ir pa­tys pa­si­tvar­ky­ti, ta­čiau juos ka­muo­ja vie­ni­šu­mas, to­dėl pa­gal­bi­nin­kių lau­kia kaip vieš­nių, va­di­na jas ma­žy­bi­niais var­dais, be jų ne­si­jaus­tų sau­gūs, ypač ato­kiau gy­ve­nan­tys.Pra­šo nedelsti

So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ras yra vie­nin­te­lė ra­jo­no įstai­ga, ku­ri tei­kia iš­skir­ti­nę pa­slau­gą – ap­rū­pi­na tech­ni­nė­mis pa­gal­bos prie­mo­nė­mis. Tai in­va­li­do ve­ži­mė­liai, laz­de­lės, ra­men­tai, kel­tu­vai į vo­nią ir vi­sos ki­tos prie­mo­nės, ku­rios rei­ka­lin­gos neį­ga­lu­mo ar­ba trau­mų at­ve­jais. „La­bai no­ri­me pa­pra­šy­ti ra­jo­no gy­ven­to­jų, kad jie, ži­no­da­mi, jog ar­ti­mam žmo­gui rei­kės to­kių pa­gal­bos prie­mo­nių, ne­lauk­tų pa­sku­ti­nės die­nos. Pap­ras­tai ar­ti­mie­ji va­žiuo­ja žmo­gų at­siim­ti iš gy­dy­mo įstai­gos, pa­ke­liui už­su­ka pas mus ir sa­ko, jog da­bar rei­kia lo­vos, ve­ži­mė­lio, tua­le­ti­nės kė­dės ar pan. Bet yra tam tik­ra pri­va­lo­ma tvar­ka – mes tik ga­vę gy­dy­to­jo pa­žy­mą ir ar­ti­mų­jų pra­šy­mą ga­li­me už­sa­ky­ti rei­ka­lin­gą tech­ni­ką. Lė­šų nė­ra tiek daug, kad gau­tu­me vis­ką, to­dėl su­si­da­ro ati­tin­ka­mos ei­lės, su­lau­kia­me priekaištų“, – kal­bė­jo R.Mic­ku­vie­nė. Ji pri­myg­ti­nai pra­šo to­kiais da­ly­kais pra­dė­ti rū­pin­tis, kol jų li­go­nis dar te­bė­ra gy­dy­mo įstai­go­je.Technika nėra nuo­sa­vy­bė

So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ras vi­są kom­pen­sa­ci­nę tech­ni­ką gau­na pa­gal pa­nau­dą iš Tech­ni­nės pa­gal­bos cent­ro ir ją gy­ven­to­jams per­duo­da pa­gal su jais su­da­ry­tą su­tar­tį. „Kaž­ko­dėl žmo­nėms at­ro­do, jog jei jie ga­vo li­go­niui, pa­vyz­džiui, lo­vą, ji jau yra jų šei­mos nuo­sa­vy­bė. To­kia lo­va kai­nuo­ja 2–3 tūks­tan­čius litų“, – kal­bė­jo cent­ro va­do­vė apie di­de­lę pro­ble­mą – vi­siš­kai „įstrigusį“ kom­pen­sa­ci­nės tech­ni­kos grą­ži­ni­mą ir neat­sa­kin­gą po­žiū­rį.

Nuo rea­ly­bės ne­pa­bėg­si – kom­pen­sa­ci­nė tech­ni­ka at­lie­ka po li­go­to as­mens mir­ties, ta­čiau ma­žai kas iš ar­ti­mų­jų pa­si­rū­pi­na grą­žin­ti šį vals­ty­bės tur­tą.

Cent­ro dar­buo­to­joms pri­siei­na jo ieš­ko­ti te­le­fo­nais, net ten­ka krūp­te­lė­ti pa­ma­čius skel­bi­mą apie par­duo­da­mą in­va­li­do ve­ži­mė­lį ar­ba iš­girs­ti, jog kaž­kas jį pri­si­tai­kė mal­koms ve­žio­ti.

R.Mic­ku­vie­nė taip pat no­ri per­spė­ti, kad žmo­nės at­li­ku­sią kom­pen­sa­ci­nę tech­ni­ką sa­va­no­riš­kai ne­per­duo­tų, ne­sko­lin­tų ki­tiems, nes jie pa­tys su cent­ru su­ra­šė su­tar­tį, tad jie ir tu­rės grą­žin­ti. Įstai­gos tur­tą rei­kia su­grą­žin­ti ne­su­lau­žy­tą, šva­rų.

Šieme­t So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ras su­lau­kė per pust­re­čio šim­to žmo­nių pra­šy­mų kom­pen­sa­ci­nei tech­ni­kai gau­ti, pa­gal ei­lę ji iš­duo­ta 210 as­me­nų. La­biau­siai trūks­ta funk­ci­nių lo­vų ir tua­le­ti­nių kė­džių.Ne sva­jo­nė – bū­ti­ny­bė

Kai bus re­konst­ruo­tas So­cia­li­nės pa­gal­bos cent­ro pa­sta­tas, į Vil­ka­viš­kį iš Pil­viš­kių per­si­kels neį­ga­laus jau­ni­mo užim­tu­mo pa­da­li­nys.

„Čia su­kur­ti šei­mos kri­zių, pa­gal­bos šei­mai cent­rą jau ne sva­jo­nė, o bū­ti­ny­bė. Lan­ky­da­mi ir na­muo­se kon­sul­tuo­da­mi so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mas žen­gia­me tik vie­ną laip­te­lį. Tam tik­rais at­ve­jais, pa­vyz­džiui, šei­mo­se smur­tau­jant, ne­tu­ri­me kur smur­tą ken­čian­čių žmo­nių nu­kreip­ti, kaip jiems pa­gel­bė­ti. Ra­jo­ne ga­lė­tu­me tu­rė­ti ati­tin­ka­mą dar­bo šio­je sri­ty­je pro­gra­mą, specialistus“, – apie atei­tį mąs­to cent­ro va­do­vė.

Be to, rū­pi įkur­ti la­bai rei­ka­lin­gas kom­pen­sa­ci­nės tech­ni­kos re­mon­to dirb­tu­ves, ku­rio­se dar­bo vie­tų ga­lė­tų at­si­ras­ti ir neį­ga­liems žmo­nėms.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Nepavykęs jėgainių verslas atskleidė užkastas paslaptis
* Gedulo ir vilties dieną – gyvi tremtinių liudijimai
* Bitės neša ne tik medų, bet ir... sielos ramybę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip per karščius vėsinate patalpas?
Įjungiu kondicionierių.
Uždengiu langus, vėdinu.
Jungiu ventiliatorių.
Man karštis netrukdo.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „špokas“?
Špokas – nevartotina svetimybė. Taigi uogas lesa ne špokai, o varnėnai.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas