„Santaka“ / Po to, kai rašėme

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalinga melžėja (galimas apgyvendinimas). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-10-20 10:52:17

Parduoda 7,5 a sodą „Paskenduolės“ bendrijoje (yra vasarnamis). Tel. 8 620 49 187.
Galioja iki: 2019-10-25 09:31:08

Parduoda traktorių MTZ-80, siaurus ratus, 5 m vartytuvą DEUTZ-FAHR, krautuvo („autokaro“) šakes, kabinamos gale. Tel. 8 618 50 719.
Galioja iki: 2019-10-26 13:27:28

Šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 5 durų didelę medinę spintą, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-10-28 09:50:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-13 08:21

Dalinkitės:  


Keturkaimio gyventojai Perliubai jau turi planą, liudijantį, kad šis vandens telkinys priklauso jiems. Privačią valdą beliko įregistruoti VĮ Registrų centre.

Autorės nuotr.


Po to, kai rašėme

Eglė MIČIULIENĖ

Pri­va­tus ar ne?

Lie­pos mė­ne­sį „San­ta­ko­je“ (Nr. 79) bu­vo iš­spaus­din­tas ra­ši­nys „Pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je sa­vi­nin­kas žve­jy­bą ga­li už­draus­ti“. Ja­me buvo ra­šo­ma apie ne­di­de­lį Ke­tur­kai­mio kai­mo te­ri­to­ri­jo­je esan­tį van­dens tel­ki­nį. „San­ta­kos“ skai­ty­to­jas tei­ra­vo­si, ar ga­lio­ja prie tven­ki­nio pa­sta­ty­ta len­te­lė su už­ra­šu „Pri­va­ti val­da. Žve­jo­ti drau­džia­ma“, ir ar ten tik­rai ne­ga­li­ma gau­dy­ti žu­vų.

Gud­kai­mio ka­dast­ri­nės vie­to­vės pro­jek­to au­to­rius Vy­tas Sa­ka­laus­kas tą­kart re­dak­ci­jai paaiš­ki­no, kad ry­ti­nė na­tū­ra­laus van­dens tel­ki­nio da­lis pri­klau­so pri­va­čiam as­me­niui – šio kai­mo gy­ven­to­jui Va­len­ti­nui Per­liu­bui. Ši pu­sė tven­ki­nio sa­vi­nin­kui įskai­čiuo­ta į pri­va­čią že­mę kaip ne že­mės ūkio pa­skir­ties naud­muo.

V.Sa­ka­laus­kas tei­gė, jog iš va­ka­rų pu­sės že­mė yra val­diš­ka. Tai­gi to­je pu­sė­je gy­ven­to­jai žve­jo­ti ga­li.Po tri­jų mė­ne­sių

Praė­jus trims mė­ne­siams po straips­nio iš­spaus­di­ni­mo į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no Da­nu­tė Per­liu­bie­nė.

– Prie ap­ra­šy­tos ply­nės gy­ve­na­me 20 me­tų, esa­me ten pri­lei­dę žu­vų. Kai laik­raš­ty­je per­skai­čiau, kad ply­nė ne vi­sa mums pri­klau­so, iš­si­gan­dau. Pa­si­žiū­rė­jo­me į do­ku­men­tus – pa­si­ro­do, nau­jai pa­da­ry­ta­me pla­ne iš tie­sų ne vi­sa ply­nė mums „už­pieš­ta“. Kai ku­rie kai­mo gy­ven­to­jai vi­sai suį­žū­lė­jo, ėmė mus va­din­ti gro­bi­kais. Nek­reip­da­mi dė­me­sio į drau­di­mus jie ėmė gau­dy­ti mū­sų kar­pius. Žu­vies ply­nė­je ne­be­li­ko, – aiš­ki­no D.Per­liu­bie­nė.

Mo­te­ris tvir­ti­no, jog že­mė, ku­rio­je yra tven­ki­nys, jau nuo se­no pri­klau­so jos vy­rui Va­len­ti­nui Per­liu­bui.

Ta­čiau, jos tei­gi­mu, ma­ti­nin­kas V.Sa­ka­laus­kas su­kly­do per­brai­žy­da­mas že­mės skly­po pla­ną. To­dėl iš vie­nos pu­sės Sa­ka­laus­kams pri­klau­san­čios že­mės at­si­ra­do dau­giau, o iš ki­tos – su­ma­žė­jo. Pu­sė van­dens tel­ki­nio ta­po val­diš­ka te­ri­to­ri­ja.Ko­mi­si­jos ne­su­lau­kė

D.Per­liu­bie­nė tei­si­no­si, jog į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no tik po tri­jų mė­ne­sių, nes iš pra­džių pa­tys ban­dė ieš­ko­ti tei­sy­bės.

– Mes anks­čiau net ne­pa­žiū­rė­jo­me į tą že­mė­la­pį. Spe­cia­lis­tas da­rė – pa­da­rė, o mes ir ti­ki­me, kad vis­kas ge­rai. Ką mes, kai­mo žmo­nės, ja­me su­pra­si­me. Tai jie, že­mėt­var­ki­nin­kai, spe­cia­lis­tai, tu­ri žiū­rė­ti, ką da­ro. Dar lai­mė, kad neužregistravome to pla­no Že­mės ka­dast­re, nes pa­skui jau bū­tų vė­lu... – kal­bė­jo D.Per­liu­bie­nė.

Mo­te­ris pik­ti­no­si, kad jau daug kar­tų va­žia­vo pas V.Sa­ka­laus­ką, bet šis klai­dos ne­pri­pa­žįs­ta, ke­tur­kai­mie­čių ėmė veng­ti.

Per­liu­bai tei­sy­bės ieš­ko­ti bu­vo nu­vy­kę ir pas Ky­bar­tų se­niū­no pa­va­duo­to­ją. Žmo­nėms bu­vo pa­ža­dė­ta su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri iš­spręs­tų, kas šio­je si­tua­ci­jo­je tei­sus. Bet jo­kia ko­mi­si­ja į Ke­tur­kai­mį neat­va­žia­vo. Tik rugp­jū­čio pa­bai­go­je Per­liu­bai pri­si­šau­kė pro­jek­to au­to­rių. At­vy­kęs šis vis tiek tvir­ti­no, jog jo klai­dos nė­ra.

– Že­mes jis jau pa­ma­ta­vo iš nau­jo, bet nau­jo pla­no vis tiek ne­su­lau­kia­me, – pik­ti­no­si D.Per­liu­bie­nė.Nie­kas ne­paaiš­ki­no

Krei­pė­mės į skly­po pro­jek­to au­to­rių V.Sa­ka­laus­ką.

– Aš da­bar tu­riu biu­le­te­nį, bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jo­kios klai­dos ne­pa­da­riau. Vis­kas ten ge­rai su­ma­tuo­ta, ka­dast­re yra ki­taip, ne­gu jie no­ri. Pla­ną pa­tai­sy­siu, kai tik pa­sveik­siu, bet ta ply­nė jiems vis tiek ne­prik­lau­sys, – tada kal­bė­jo pro­jek­to va­do­vas.

Ban­dė­me šia te­ma kal­bė­ti su Ky­bar­tų se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ju Je­ro­ni­mu Ja­nu­lai­čiu, Ky­bar­tų se­niū­ni­jos Že­mės ūkio sky­riaus vy­res­niuo­ju spe­cia­lis­tu Ze­no­nu Žal­do­ku, ga­liau­siai – su V.Sa­ka­laus­ko vir­ši­nin­ku, UAB „Hid­rop­ro­jek­tas“ Vil­ka­viš­kio gru­pės va­do­vu Ro­ber­tu Kul­vins­ku.

Ga­li­ma pa­sa­ky­ti tik tiek, kad nie­kas taip ir ne­paaiš­ki­no, ko­dėl nau­ja­sis pla­nas taip smar­kiai ski­ria­si nuo se­no­jo ir kas šio­je si­tua­ci­jo­je tei­sus.

– Ten yra se­nas „ko­lū­ki­nis“ pla­nas. O kai per­brai­žė skly­pus, juos „stum­dė“, tvar­kė li­ni­jas leis­ti­nu­mo ri­bo­se. Tai­gi jei re­gist­ras ką pa­kei­tė – mes ne­la­bai ką ga­li­me pa­da­ry­ti, – kal­bė­jo R.Kul­vins­kas.

Va­do­vas pa­ža­dė­jo pa­ts at­va­žiuo­ti į Ke­tur­kai­mį ir si­tua­ci­ją įver­tin­ti vie­to­je.Ma­ta­vo ge­res­nę že­mę

Ta­čiau Per­liu­bai R.Kul­vins­ko taip ir ne­su­lau­kė. Kai dar kar­tą jam pa­skam­bi­no­me, UAB „Hid­rop­ro­jek­tas“ Vil­ka­viš­kio gru­pės va­do­vas šį­kart paaiš­ki­no, jog Per­liu­bai... nau­do­ja­si že­mės viršp­lo­čiu, o pla­nas, pa­si­ro­do, bu­vo pa­keis­tas dėl jų pa­čių ge­ro­vės.

„Jie val­do dau­giau že­mės, ne­gu pri­klau­so pa­gal as­me­ni­nio ūkio sky­ri­mą. Be to, pa­pras­tai žmo­nės no­ri ge­res­nės že­mės, tai jiems ir pa­ma­ta­vo ge­res­nės, o ne pra­stos. Bet jei jie no­ri ne taip, kaip 99 pro­cen­tai žmo­nių, ir at­si­sa­kys ge­ros že­mės, tai jiems ga­li­ma per­brai­žy­ti“, – paaiš­ki­no R.Kul­vins­kas.

Bu­vo keis­ta tai gir­dė­ti, nes Per­liu­bai tvir­ti­no at­virkš­čiai: kad Sa­ka­laus­kas jiems kaip tik pa­ma­ta­vęs per ma­žai že­mės.Ply­nė „su­til­po“

Po il­go ir kant­raus Per­liu­bų va­ži­nė­ji­mo į se­niū­ni­ją, po dau­ge­lio skam­bu­čių ir aiš­ki­ni­mų­si V.Sa­ka­laus­kas vis dėl­to pla­ną per­brai­žė. Ja­me „til­po“ ir vi­sa ply­nė. Da­bar do­ku­men­tai tvar­kin­gi – van­dens tel­ki­nys jau ofi­cia­liai pri­klau­so jiems.

Tie­sa, Per­liu­bai iki šiol ne­su­lau­kia, kol skly­po pro­jek­to au­to­rius at­va­žiuos ir su­žy­mės ri­bo­ženk­lius, pa­gal ku­riuos bus ma­ty­ti tik­ro­sios skly­po ri­bos.

Dar kar­tą pa­skam­bi­no­me V.Sa­ka­laus­kui. Jis pa­tvir­ti­no, jog da­bar brė­ži­nį pa­da­rė taip, kad Per­liu­bams pri­klau­so jau vi­sas tven­ki­nys. „Ri­bo­ženk­lius su­sta­ty­siu ta­da, kai jie pla­ną nu­si­neš įregistruoti ka­dast­re. Aš tai jiems jau sa­kiau“, – trum­pai at­sa­kė V.Sa­ka­laus­kas.

Ta­čiau to, jog pa­da­rė klai­dą, žmo­nėms kai­na­vu­sią ne­ma­žai ner­vų, pro­jek­to au­to­rius ne­pri­pa­ži­no. „Da­bar pa­da­riau taip, kaip jie no­ri. Bet se­nuo­se brė­ži­niuo­se, ka­dast­re bu­vo ki­taip“, – vis tiek tvir­ti­no V.Sa­ka­laus­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žmonės stojo į „Pažadų kelią“
* Ūkininkas dėl galimybės dirbti žemę atsisakė politinių postų
* Problema, kurios negalima spręsti tyliai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar eidami tamsiu metu segite atšvaitus?
Taip, būtinai.
Mano atšvaitas – dar stalčiuje.
Pėsčiomis nevaikštau.
Kam atšvaitas, jei einu tik šalikele?Kalbos patarimai

Didžiuma ar diduma?
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ teikiamas tik žodis diduma – didesnė dalis, dauguma. Pvz.: Didžiumą (= Didumą ) derliaus jau nuėmė.
Netaisyklingai vartojamas vietininkas didžiumoje irgi turi būti taisomas. Pvz.: Šiandien romano autorius didžiumoje (= iš esmės, beveik visai ) užmirštas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas