„Santaka“ / Po to, kai rašėme

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-13 08:21

Dalinkitės:  


Keturkaimio gyventojai Perliubai jau turi planą, liudijantį, kad šis vandens telkinys priklauso jiems. Privačią valdą beliko įregistruoti VĮ Registrų centre.

Autorės nuotr.


Po to, kai rašėme

Eglė MIČIULIENĖ

Pri­va­tus ar ne?

Lie­pos mė­ne­sį „San­ta­ko­je“ (Nr. 79) bu­vo iš­spaus­din­tas ra­ši­nys „Pri­va­čio­je te­ri­to­ri­jo­je sa­vi­nin­kas žve­jy­bą ga­li už­draus­ti“. Ja­me buvo ra­šo­ma apie ne­di­de­lį Ke­tur­kai­mio kai­mo te­ri­to­ri­jo­je esan­tį van­dens tel­ki­nį. „San­ta­kos“ skai­ty­to­jas tei­ra­vo­si, ar ga­lio­ja prie tven­ki­nio pa­sta­ty­ta len­te­lė su už­ra­šu „Pri­va­ti val­da. Žve­jo­ti drau­džia­ma“, ir ar ten tik­rai ne­ga­li­ma gau­dy­ti žu­vų.

Gud­kai­mio ka­dast­ri­nės vie­to­vės pro­jek­to au­to­rius Vy­tas Sa­ka­laus­kas tą­kart re­dak­ci­jai paaiš­ki­no, kad ry­ti­nė na­tū­ra­laus van­dens tel­ki­nio da­lis pri­klau­so pri­va­čiam as­me­niui – šio kai­mo gy­ven­to­jui Va­len­ti­nui Per­liu­bui. Ši pu­sė tven­ki­nio sa­vi­nin­kui įskai­čiuo­ta į pri­va­čią že­mę kaip ne že­mės ūkio pa­skir­ties naud­muo.

V.Sa­ka­laus­kas tei­gė, jog iš va­ka­rų pu­sės že­mė yra val­diš­ka. Tai­gi to­je pu­sė­je gy­ven­to­jai žve­jo­ti ga­li.Po tri­jų mė­ne­sių

Praė­jus trims mė­ne­siams po straips­nio iš­spaus­di­ni­mo į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no Da­nu­tė Per­liu­bie­nė.

– Prie ap­ra­šy­tos ply­nės gy­ve­na­me 20 me­tų, esa­me ten pri­lei­dę žu­vų. Kai laik­raš­ty­je per­skai­čiau, kad ply­nė ne vi­sa mums pri­klau­so, iš­si­gan­dau. Pa­si­žiū­rė­jo­me į do­ku­men­tus – pa­si­ro­do, nau­jai pa­da­ry­ta­me pla­ne iš tie­sų ne vi­sa ply­nė mums „už­pieš­ta“. Kai ku­rie kai­mo gy­ven­to­jai vi­sai suį­žū­lė­jo, ėmė mus va­din­ti gro­bi­kais. Nek­reip­da­mi dė­me­sio į drau­di­mus jie ėmė gau­dy­ti mū­sų kar­pius. Žu­vies ply­nė­je ne­be­li­ko, – aiš­ki­no D.Per­liu­bie­nė.

Mo­te­ris tvir­ti­no, jog že­mė, ku­rio­je yra tven­ki­nys, jau nuo se­no pri­klau­so jos vy­rui Va­len­ti­nui Per­liu­bui.

Ta­čiau, jos tei­gi­mu, ma­ti­nin­kas V.Sa­ka­laus­kas su­kly­do per­brai­žy­da­mas že­mės skly­po pla­ną. To­dėl iš vie­nos pu­sės Sa­ka­laus­kams pri­klau­san­čios že­mės at­si­ra­do dau­giau, o iš ki­tos – su­ma­žė­jo. Pu­sė van­dens tel­ki­nio ta­po val­diš­ka te­ri­to­ri­ja.Ko­mi­si­jos ne­su­lau­kė

D.Per­liu­bie­nė tei­si­no­si, jog į re­dak­ci­ją pa­skam­bi­no tik po tri­jų mė­ne­sių, nes iš pra­džių pa­tys ban­dė ieš­ko­ti tei­sy­bės.

– Mes anks­čiau net ne­pa­žiū­rė­jo­me į tą že­mė­la­pį. Spe­cia­lis­tas da­rė – pa­da­rė, o mes ir ti­ki­me, kad vis­kas ge­rai. Ką mes, kai­mo žmo­nės, ja­me su­pra­si­me. Tai jie, že­mėt­var­ki­nin­kai, spe­cia­lis­tai, tu­ri žiū­rė­ti, ką da­ro. Dar lai­mė, kad neužregistravome to pla­no Že­mės ka­dast­re, nes pa­skui jau bū­tų vė­lu... – kal­bė­jo D.Per­liu­bie­nė.

Mo­te­ris pik­ti­no­si, kad jau daug kar­tų va­žia­vo pas V.Sa­ka­laus­ką, bet šis klai­dos ne­pri­pa­žįs­ta, ke­tur­kai­mie­čių ėmė veng­ti.

Per­liu­bai tei­sy­bės ieš­ko­ti bu­vo nu­vy­kę ir pas Ky­bar­tų se­niū­no pa­va­duo­to­ją. Žmo­nėms bu­vo pa­ža­dė­ta su­da­ry­ti ko­mi­si­ją, ku­ri iš­spręs­tų, kas šio­je si­tua­ci­jo­je tei­sus. Bet jo­kia ko­mi­si­ja į Ke­tur­kai­mį neat­va­žia­vo. Tik rugp­jū­čio pa­bai­go­je Per­liu­bai pri­si­šau­kė pro­jek­to au­to­rių. At­vy­kęs šis vis tiek tvir­ti­no, jog jo klai­dos nė­ra.

– Že­mes jis jau pa­ma­ta­vo iš nau­jo, bet nau­jo pla­no vis tiek ne­su­lau­kia­me, – pik­ti­no­si D.Per­liu­bie­nė.Nie­kas ne­paaiš­ki­no

Krei­pė­mės į skly­po pro­jek­to au­to­rių V.Sa­ka­laus­ką.

– Aš da­bar tu­riu biu­le­te­nį, bet ga­liu pa­sa­ky­ti, kad jo­kios klai­dos ne­pa­da­riau. Vis­kas ten ge­rai su­ma­tuo­ta, ka­dast­re yra ki­taip, ne­gu jie no­ri. Pla­ną pa­tai­sy­siu, kai tik pa­sveik­siu, bet ta ply­nė jiems vis tiek ne­prik­lau­sys, – tada kal­bė­jo pro­jek­to va­do­vas.

Ban­dė­me šia te­ma kal­bė­ti su Ky­bar­tų se­niū­ni­jos se­niū­no pa­va­duo­to­ju Je­ro­ni­mu Ja­nu­lai­čiu, Ky­bar­tų se­niū­ni­jos Že­mės ūkio sky­riaus vy­res­niuo­ju spe­cia­lis­tu Ze­no­nu Žal­do­ku, ga­liau­siai – su V.Sa­ka­laus­ko vir­ši­nin­ku, UAB „Hid­rop­ro­jek­tas“ Vil­ka­viš­kio gru­pės va­do­vu Ro­ber­tu Kul­vins­ku.

Ga­li­ma pa­sa­ky­ti tik tiek, kad nie­kas taip ir ne­paaiš­ki­no, ko­dėl nau­ja­sis pla­nas taip smar­kiai ski­ria­si nuo se­no­jo ir kas šio­je si­tua­ci­jo­je tei­sus.

– Ten yra se­nas „ko­lū­ki­nis“ pla­nas. O kai per­brai­žė skly­pus, juos „stum­dė“, tvar­kė li­ni­jas leis­ti­nu­mo ri­bo­se. Tai­gi jei re­gist­ras ką pa­kei­tė – mes ne­la­bai ką ga­li­me pa­da­ry­ti, – kal­bė­jo R.Kul­vins­kas.

Va­do­vas pa­ža­dė­jo pa­ts at­va­žiuo­ti į Ke­tur­kai­mį ir si­tua­ci­ją įver­tin­ti vie­to­je.Ma­ta­vo ge­res­nę že­mę

Ta­čiau Per­liu­bai R.Kul­vins­ko taip ir ne­su­lau­kė. Kai dar kar­tą jam pa­skam­bi­no­me, UAB „Hid­rop­ro­jek­tas“ Vil­ka­viš­kio gru­pės va­do­vas šį­kart paaiš­ki­no, jog Per­liu­bai... nau­do­ja­si že­mės viršp­lo­čiu, o pla­nas, pa­si­ro­do, bu­vo pa­keis­tas dėl jų pa­čių ge­ro­vės.

„Jie val­do dau­giau že­mės, ne­gu pri­klau­so pa­gal as­me­ni­nio ūkio sky­ri­mą. Be to, pa­pras­tai žmo­nės no­ri ge­res­nės že­mės, tai jiems ir pa­ma­ta­vo ge­res­nės, o ne pra­stos. Bet jei jie no­ri ne taip, kaip 99 pro­cen­tai žmo­nių, ir at­si­sa­kys ge­ros že­mės, tai jiems ga­li­ma per­brai­žy­ti“, – paaiš­ki­no R.Kul­vins­kas.

Bu­vo keis­ta tai gir­dė­ti, nes Per­liu­bai tvir­ti­no at­virkš­čiai: kad Sa­ka­laus­kas jiems kaip tik pa­ma­ta­vęs per ma­žai že­mės.Ply­nė „su­til­po“

Po il­go ir kant­raus Per­liu­bų va­ži­nė­ji­mo į se­niū­ni­ją, po dau­ge­lio skam­bu­čių ir aiš­ki­ni­mų­si V.Sa­ka­laus­kas vis dėl­to pla­ną per­brai­žė. Ja­me „til­po“ ir vi­sa ply­nė. Da­bar do­ku­men­tai tvar­kin­gi – van­dens tel­ki­nys jau ofi­cia­liai pri­klau­so jiems.

Tie­sa, Per­liu­bai iki šiol ne­su­lau­kia, kol skly­po pro­jek­to au­to­rius at­va­žiuos ir su­žy­mės ri­bo­ženk­lius, pa­gal ku­riuos bus ma­ty­ti tik­ro­sios skly­po ri­bos.

Dar kar­tą pa­skam­bi­no­me V.Sa­ka­laus­kui. Jis pa­tvir­ti­no, jog da­bar brė­ži­nį pa­da­rė taip, kad Per­liu­bams pri­klau­so jau vi­sas tven­ki­nys. „Ri­bo­ženk­lius su­sta­ty­siu ta­da, kai jie pla­ną nu­si­neš įregistruoti ka­dast­re. Aš tai jiems jau sa­kiau“, – trum­pai at­sa­kė V.Sa­ka­laus­kas.

Ta­čiau to, jog pa­da­rė klai­dą, žmo­nėms kai­na­vu­sią ne­ma­žai ner­vų, pro­jek­to au­to­rius ne­pri­pa­ži­no. „Da­bar pa­da­riau taip, kaip jie no­ri. Bet se­nuo­se brė­ži­niuo­se, ka­dast­re bu­vo ki­taip“, – vis tiek tvir­ti­no V.Sa­ka­laus­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas