„Santaka“ / „Žemės vidurys“ garsėja gamta ir meną mylinčiais žmonėmis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-11 08:32

Dalinkitės:  


G.Bisikirskas mano, jog Pajevonio seniūnijoje pagrįstai turėtų būti Suvalkijos nacionalinio parko informacinis centras.

Romo ČĖPLOS nuotr.


„Žemės vidurys“ garsėja gamta ir meną mylinčiais žmonėmis

Eglė MIČIULIENĖ

Įs­pū­din­ga gam­ta

Pa­je­vo­nie­čiai pa­grįs­tai ga­li di­džiuo­tis gy­ve­nan­tys gra­žia­me Lie­tu­vos kam­pe­ly­je.

Šis kraš­tas ap­do­va­no­tas nuo­sta­bia, nors ir ne vi­sai Su­val­ki­jai bū­din­ga gam­ta – kal­vo­mis, pi­lia­kal­niais, miš­kais.

Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jo­je ply­ti Ky­li­nin­kų kraš­to­vaiz­džio, Ta­da­ri­nės bo­ta­ni­nis zoo­lo­gi­nis, Šir­vin­tos hid­rog­ra­fi­nis draus­ti­niai, Dab­ra­vo­lės re­zer­va­tas.

Į se­niū­ni­jos te­ri­to­ri­ją įei­na maž­daug treč­da­lis Viš­ty­čio re­gio­ni­nio par­ko. Pla­nuo­ja­ma, jog dar di­des­nė te­ri­to­ri­jos da­lis įeis į bū­si­mą­jį Su­val­ki­jos na­cio­na­li­nį par­ką.

Pa­je­vo­nio se­niū­nas Ge­di­mi­nas Bi­si­kirs­kas ti­ki­si, kad se­niū­ni­jo­je bus ir par­ko in­for­ma­ci­nis cent­ras. Juk čia – daug pi­lia­kal­nių, ki­tų sau­go­mų, ver­tin­gų ir gra­žių vie­tų. Yra pės­čių­jų, dvi­ra­čių ta­kai, sli­di­nė­ti at­vyks­ta šio spor­to mė­gė­jai. Stra­te­gi­nia­me ra­jo­no pla­ne nu­ma­ty­ta Ky­li­nin­kų kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je įreng­ti kal­nų dvi­ra­čių tra­są.

Rug­sė­jį se­niū­ni­jos tar­nau­to­jai pa­tir­ties pa­si­sem­ti vy­ko į Mer­ki­nę, vie­ną iš pa­grin­di­nių Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko in­for­ma­ci­nių cent­rų.Tvar­ko­mas ke­lių tink­las

Pa­je­vo­nio se­niū­nas G.Bi­si­kirs­kas pa­sa­ko­jo, kad kiek­vie­nais me­tais daug dė­me­sio ski­ria­ma se­niū­ni­jos ke­liams ir gat­vėms tvar­ky­ti.

– Vie­na iš pa­grin­di­nių vei­klų – ke­lių tink­lo at­nau­ji­ni­mas. Šie­met bai­gė­me as­fal­tuo­ti ke­lią pi­lia­kal­nio link. Tę­sia­me praė­ju­siais me­tais pra­dė­tą nau­ją veik­los kryp­tį – žvy­ruo­ja­me ke­lius, ku­rie ve­da į vien­kie­mius. Per­nai pa­da­ry­ta san­ka­sa į Ša­kių kai­mą, šie­met – nau­ja san­ka­sa iš Klėt­ki­nin­kų kai­mo Anč­lau­kio kai­mo link, taip pat – į Ėg­lu­pius. Pla­nuo­ja­ma at­nau­jin­ti dar du kai­mų ke­liu­kus, – pa­sa­ko­jo se­niū­nas.

To­kios in­ves­ti­ci­jos pa­ly­gin­ti di­de­lės, o kiek­vie­nas tų ke­lių ve­da vos į tris ke­tu­ris vien­kie­mius, ūki­nin­kų lau­kus. Ta­čiau se­niū­nas ma­no, kad bū­ti­na pa­dė­ti ir nuo­ša­liau gy­ve­nan­tiems žmo­nėms. „Be to, gal tai ir jau­ni­mą iš did­mies­čių pa­dės pri­vi­lio­ti na­mo“, – kal­bė­jo G.Bi­si­kirs­kas.Įsi­gi­jo trak­to­riu­ką

Šiemet už ES ir Savivaldybės lėšas kapitaliai suremontuoti du seniūnijos medicinos punktai, esantys Pajevonyje ir Karalkrėslyje.

To­liau tvar­ko­ma Pa­je­vo­nio cent­ri­nė aikš­tė, pa­je­vo­nie­čių him­no žo­džiais va­di­na­ma „Pa­je­vo­nys – že­mės vi­du­rys“. Dėl šio pro­jek­to bu­vo ki­lę gin­čų, dis­ku­si­jų, ta­čiau se­niū­nas lai­ko­si sa­vo nuo­mo­nės, jog mies­te­lio cent­ras skir­tas ne gy­vu­liams ga­ny­tis, jis tu­ri bū­ti tvar­kin­gas ir gra­žus. „Dau­gu­ma žmo­nių no­ri, kad cent­ras bū­tų su­tvar­ky­tas, tad ti­kiuo­si, kad iki 2009 me­tų, kai mi­nė­si­me Lie­tu­vos tūks­tant­me­tį, aikš­tę baig­si­me įrengti“, – kal­bė­jo se­niū­ni­jos va­do­vas.

G.Bi­si­kirs­kas džiau­gė­si, jog se­niū­ni­ja įsi­gi­jo trak­to­riu­ką, ku­ris pa­de­da „įveik­ti“ di­džiu­lius pri­žiū­ri­mus plo­tus: mies­te­lio cent­rą, ka­pi­nes, pi­lia­kal­nius ir kt.

Se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai pri­žiū­ri, tvar­ko ir ne­ma­žą gre­ta esan­čios Pa­je­vo­nio vi­du­ri­nės mo­kyk­los te­ri­to­ri­ją. G.Bi­si­kirs­kui ma­lo­nu, jog ša­lia vi­du­ri­nės mo­kyk­los esan­tis sta­dio­nas šie­met pri­pa­žin­tas vie­nu iš tvar­kin­giau­sių sta­dio­nų, esan­čių kai­miš­ko­je te­ri­to­ri­jo­je.

Šios dvi ne­to­lie­se esan­čios įstai­gos glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja.

Mo­kyk­los bend­ruo­me­nė tal­ki­na se­niū­ni­jai, kai, pa­vyz­džiui, rei­kia su­tvar­ky­ti di­de­les, de­šim­tį hek­ta­rų už-i­man­čias Pa­je­vo­nio ka­pi­nes.

Pa­ti mo­kyk­la šie­met taip pat at­nau­jin­ta. Pa­da­ry­tas re­mon­tas, pa­keis­ti lan­gai, su­tvar­ky­ti tua­le­tai.Vi­lios kai­mo tu­riz­mu

Pa­čia­me Pa­je­vo­ny­je gy­ve­na ne­to­li 600 gy­ven­to­jų, ir jų skai­čius be­veik ne­si­kei­čia.

Vi­so­je se­niū­ni­jo­je yra 22 kai­mai, juo­se gy­ve­na be­veik 1700 žmo­nių. Čia su­si­kū­ru­sios dvi bend­ruo­me­nės: Pa­je­vo­nio kai­mo „Je­vo­nio vers­mė“ ir Būd­vie­čių kai­mo „Za­ny­la“. „Kai pra­dė­jau dirb­ti 2001 me­tais, se­niū­ni­jo­je bu­vo 1825 gy­ven­to­jai. Nuo­ša­les­nė­se vie­to­vė­se žmo­nių ma­žė­ja. Gy­ven­to­jai sens­ta, gims­ta­mu­mas ma­žė­ja. Ne­ma­žai ir iš­vy­ku­sių už­dar­biau­ti į už­sie­nį“, – sa­kė G.Bi­si­kirs­kas.

Ta­čiau na­cio­na­li­nio par­ko vi­zi­ja su­tei­kia vil­čių, jog žmo­nių trau­ka į šį kraš­tą pa­di­dės. Be to, stra­te­gi­nia­me pla­ne nu­ma­ty­ta, jog čia bus vie­nas iš tu­riz­mo vys­ty­mo cent­rų ra­jo­ne.

Pa­sak se­niū­no, kai ku­rio­se vie­to­vė­se nuo per­nai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nos šok­te­lė­jo 5–7 kar­tus. Beg­riū­van­tiems būs­tams, ku­rių anks­čiau ne­bu­vo įma­no­ma par­duo­ti, at­si­ran­da pir­kė­jai.

Vi­sai ne­se­niai vie­ną so­dy­bą įsi­gi­jo jau­ni kau­nie­čiai. „Te­ko bend­rau­ti su šia po­ra. Abu jie mo­ko­si aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se, o pas mus no­rė­tų įsteig­ti kai­mo tu­riz­mo so­dy­bą“, – pa­sa­ko­jo se­niū­nas.Ren­gia­mi ple­ne­rai

Pa­tys pa­je­vo­nie­čiai taip pat ska­ti­na­mi veik­lai.

„Mū­sų tiks­las pa­ruoš­ti tin­ka­mą inf­rast­ruk­tū­rą, kad vie­ti­niai gy­ven­to­jai ir­gi im­tų­si pa­pil­do­mo vers­lo, gal­būt pri­si­min­tų se­nuo­sius ama­tus – už­siim­tų dro­žy­ba, kal­vys­te“, – sa­kė G.Bi­si­kirs­kas.

Pa­je­vo­nys nuo se­no gar­sė­ja ne tik gra­žia gam­ta, bet ir me­nui jaut­riais žmo­nė­mis. Čia ren­gia­mi poe­zi­jos va­ka­rai, li­te­ra­tū­ri­niai skai­ty­mai. Šiais me­tais su­si­kū­rė poe­zi­jos my­lė­to­jų klu­bas „Rasakila“.

Per tre­jus me­tus Pa­je­vo­ny­je bu­vo suor­ga­ni­zuo­ti du ple­ne­rai: dai­lės ple­ne­ras, su­reng­tas Sta­sės Ze­li­naus­kai­tės dė­ka, ir ak­men­ta­šių bei dro­žė­jų ple­ne­ras. Ąžuo­lus me­džio dro­žė­jams pa­do­va­no­jo Pa­je­vo­nio gi­ri­nin­ki­ja. Ple­ne­ro me­tu su­kur­tos skulp­tū­ros pa­puo­šė mies­te­lio te­ri­to­ri­ją.

Prie Pa­je­vo­nio pi­lia­kal­nio su­reng­tas pir­ma­sis kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos są­skry­dis. Jo me­tu ant pi­lia­kal­nio ati­deng­ta Rai­mun­do Bla­žai­čio skulp­tū­ra „Šauklys“. Ti­ki­ma­si, jog žmo­nių mėgs­ta­mo­je vie­to­je bus iš­plės­ta poil­sio, tu­riz­mo zo­na.Ren­ka „Me­tų žmo­gų“

Nuo 2003 me­tų Pa­je­vo­ny­je pra­dė­tos steig­ti „Me­tų žmogaus“ no­mi­na­ci­jos.

Pir­ma­sis no­mi­na­ci­ją už at­lik­tus ty­ri­nė­ji­mus Sū­du­vos kraš­te bei lei­di­nį „Se­nie­ji vy­žiai ir jų paminklai“ pel­nė kraš­to­ty­ri­nin­kas Al­bi­nas Kur­ti­nai­tis.

Vė­liau „Me­tų žmogaus“ no­mi­na­ci­jos skir­tos mies­te­lio var­go­ni­nin­kui Fi­le­mo­nui Lon­gi­nui Bruz­gu­liui (šio žmo­gaus ini­cia­ty­va Pa­je­vo­nio cent­re pa­sta­ty­tas San­tar­vės kry­žius), se­niū­nui Ge­di­mi­nui Bi­si­kirs­kui bei poe­zi­jos kū­rė­jui Jus­ti­nui Nau­jo­kai­čiui.

No­mi­na­ci­jos įtei­kia­mos va­sa­ros šven­čių me­tu – tai pa­grin­di­nis se­niū­ni­jos me­tų ren­gi­nys.

No­mi­nan­tams do­va­no­ja­mas ne tik no­mi­na­ci­ją pa­tvir­ti­nan­tis do­ku­men­tas, bet ir kri­vio skulp­tū­rė­lė. Mi­nia­tiū­ri­nę kri­vio, sto­vin­čio ant Ku­ni­giš­kių pi­lia­kal­nio, ko­pi­ją iš­dro­žia sa­va­moks­lis dai­li­nin­kas Li­nas Lu­ko­še­vi­čius.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas