„Santaka“ / Bibliotekininkių tikslas – atskleisti skaitymo žavesį ir skatinti smalsumą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-11 08:30

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­kės at­si­kvė­pė – ren­gi­nys praė­jo sklan­džiai ir įdo­miai. Iš kai­rės: Zi­ta Ma­tu­lai­tie­nė, Jo­lan­ta Či­bir­kie­nė ir Ge­ma Iso­die­nė.

Autorės nuotr.


Bibliotekininkių tikslas – atskleisti skaitymo žavesį ir skatinti smalsumą

Birutė NENĖNIENĖ

Spar­čiai į gy­ve­ni­mą skver­bia­si in­for­ma­ci­nės tech­no­lo­gi­jos, ta­čiau kny­gos la­pų šna­re­sio neats­tos net ir to­bu­liau­sia tech­no­lo­gi­ja – su to­kia min­ti­mi bu­vo pra­dė­ta ra­jo­ni­nė bib­lio­te­ki­nin­kų kon­fe­ren­ci­ja pra­smin­gu pa­va­di­ni­mu „Įsi­leis­kit, kny­gos. Šian­dien že­mėj ly­ja“.

Pir­mo­jo to­kio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rės – Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los bib­lio­te­kos ve­dė­ja Zi­ta Ma­tu­lai­tie­nė ir jos ko­le­gės Ge­ma Iso­die­nė bei Jo­lan­ta Či­bir­kie­nė – su­lau­kė mo­kyk­los di­rek­to­rės Dai­nos Juš­kaus­kie­nės ir mo­ky­to­jų pa­gal­bos. Da­ly­kiš­kus pra­ne­ši­mus paį­vai­ri­no moks­lei­vių li­te­ra­tū­ri­nė kom­po­zi­ci­ja, skam­bios dai­nos ir šo­kiai. Šios mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­kės įtei­kė ap­do­va­no­ji­mus ak­ty­viau­siems ak­ci­jos „Drau­gauk su kny­ga. At­rask lie­tu­viš­ką kny­gą“ nu­ga­lė­to­jams.

Apie Vil­ka­viš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos ren­gi­nius vai­kams kal­bė­jo jos di­rek­to­rė Vi­li­ja Gi­lie­nė, sa­vo dar­bo pa­tir­ti­mi or­ga­ni­zuo­jant ak­ci­ją pa­si­da­li­jo Vilkaviško Salomėjos Nėries vidurinės mo­kyk­los bib­lio­te­ki­nin­kė Jo­lan­ta Či­bir­kie­nė. Lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ri­ma Šli­vins­kie­nė iš­kė­lė pro­ble­mą dėl pri­va­lo­mų pa­gal pro­gra­mą per­skai­ty­ti kū­ri­nių.

Švie­ti­mo sky­riaus vy­resn. spe­cia­lis­tė Ri­ta Vaš­čė­gie­nė pa­ren­gė pra­ne­ši­mą apie pro­jek­ti­nį dar­bą, per­da­vė Švie­ti­mo sky­riaus pa­dė­ką už kū­ry­biš­ką dar­bą Vil­ka­viš­kio S.Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los bib­lio­te­kos ve­dė­jai Zi­tai Ma­tu­lai­tie­nei.

Ki­ta ren­gi­nio vieš­nia – Vai­kų li­te­ra­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė, iš­rink­ta ša­lies Me­tų bib­lio­te­ki­nin­ke, Al­do­na Au­gus­tai­tie­nė kal­bą pra­dė­jo nuo jos ma­to­mų ir jau­čia­mų vil­tin­gų ženk­lų, jog skai­ty­mas vis tik grįš į šei­mas, į vi­suo­me­nę. Vil­ka­viš­ky­je jai iš­kart įstri­go tai, jog kon­fe­ren­ci­jos pro­gra­mo­je pa­ma­tė įra­šy­tas rė­mė­jų vers­li­nin­kų ir ūki­nin­kų pa­var­des. Iš to ky­ląs pa­si­drą­si­ni­mas, jog ver­ta ieš­ko­ti idė­jų ir ke­lių, kaip po­pu­lia­rin­ti kny­gą, iš­mok­ti pra­šy­ti pa­ra­mos pro­jek­tams.

Svei­kin­ti­na, kad mū­sų ša­lies vy­riau­sy­bė su­si­vo­kė, jog skai­ty­mas, kul­tū­ra, iš­si­la­vi­ni­mas taip pat yra svar­bi gy­ve­ni­mo da­lis, tad praė­ju­sių me­tų pa­bai­go­je bu­vo pa­tvir­tin­ta Skai­ty­mo ska­ti­ni­mo pro­gra­ma.

Ta­čiau so­cia­li­nė ir kul­tū­ri­nė ap­lin­ka ne vi­suo­met yra pa­lan­ki vai­kui su­si­drau­gau­ti su kny­ga. Lek­to­rė, rem­da­ma­si api­bend­rin­tų so­cio­lo­gi­nių ty­ri­mų re­zul­ta­tais, kė­lė klau­si­mus: kas yra skai­ty­mas, ko­kius jaus­mus ke­lia per­skai­ty­ta kny­ga, kaip daž­nai tė­vai skai­to kny­gas sa­vo ma­žiems vai­kams ir t. t.

Iš ty­ri­mų išaiš­kė­jo, jog skai­ty­mas vis re­čiau es­ti kaip ma­lo­nus už­siė­mi­mas, to­dėl šis abe­jin­gu­mas pri­dangs­to­mas ki­ta prie­žas­ti­mi: kny­gos bran­gios, daug kam neį­per­ka­mos. Ki­ta „nau­jie­na“ – nuo skai­ty­mo at­bai­do... mo­ky­to­jai. Kai vai­kams už­duo­da­ma per­skai­ty­ti nu­ro­dy­tą skai­čių pus­la­pių, jie bib­lio­te­ko­je ir tei­rau­ja­si tik to­kios apim­ties kny­gos. To­dėl pa­ts me­tas at­nau­jin­ti už­kla­si­nio skai­ty­mo kny­gų są­ra­šus ir jau šį pa­va­sa­rį gal­vo­ti apie va­sa­ros skai­ty­mo or­ga­ni­za­vi­mą (reng­ti įvai­rius ren­gi­nius įvai­rio­se erd­vė­se). To­kia kryp­tin­ga veik­la įpra­tin­tų vai­kus skai­ty­ti, o skai­ty­mo pro­ce­sas teik­tų ma­lo­nu­mą, ren­gi­nių da­ly­viai bend­rau­tų, da­ly­tų­si jaus­mais ir nuo­mo­nė­mis su bend­raam­žiais, ki­tais bend­ra­min­čiais. Pas­ta­ruo­ju me­tu bib­lio­te­ki­nin­kai iš vai­kų daž­niau­siai iš­girs­ta, jog vie­ną ar ki­tą kny­gą jiems per­skai­ty­ti lie­pė mo­ky­to­jas, tik re­tai ku­riam bū­na pa­ta­ręs drau­gas.

Ne­pa­sa­ky­si, kad tė­vai ma­žiems vai­kams ne­per­ka kny­gų, bet jų pa­si­rin­ki­mas su­tam­pa su pa­sta­ruo­ju me­tu kny­gy­nuo­se esan­čia gau­sia pa­siū­la įvai­rių spal­vin­gų en­cik­lo­pe­di­nių lei­di­nių. Daž­nai vai­kui neiš­lie­ka įspū­džio, ko­kia bu­vu­si pir­mo­ji mėgs­ta­miau­sia jo kny­ga. Ta­čiau suau­gu­sių­jų nuo­gąs­ta­vi­mų, jog vai­kai skai­to ne tai ir ne taip, kaip jie vai­kys­tė­je, ne­rei­kia priim­ti „už tik­rą pi­ni­gą“, nes kiek­vie­nai kar­tai ir laik­me­čiui – ki­toks pa­si­rin­ki­mas. Lek­to­rė pa­brė­žė, kad bib­lio­te­ki­nin­kas tu­ri jaus­ti, ko rei­kia vai­kui. Pap­ras­tai jie pa­gei­dau­ja skai­ty­ti tai, „ką vi­si skai­to“. Jau praė­jo „Ha­rio Po­te­rio lai­kai“, vai­kai ieš­ko ki­tų pa­na­šių he­ro­jų.

Svar­bi dar vie­na ap­lin­ky­bė: į skai­ty­mą šei­mo­je vi­sų pir­ma žiū­ri­ma kaip į pra­gma­tiš­ką da­ly­ką. Tė­vai, įver­tin­da­mi skai­ty­mo reikš­mę, pir­miau­sia pa­žy­mi tai, jog jų vai­kai gau­na in­for­ma­ci­jos, ži­nių, bet ne tai, kad skai­tant ža­di­na­mos emo­ci­jos ir vaiz­di­niai. Na­mų bib­lio­te­kas tė­vai taip pat for­muo­ja iš to­kių kny­gų, ku­rios vai­kui bū­tų nau­din­gos, sie­kiant ge­res­nio mo­ko­mų­jų da­ly­kų pa­žy­mio. Kal­bė­da­ma apie jau­niau­sio am­žiaus skai­ty­to­jus vieš­nia tei­gė, jog mū­sų ša­ly­je jie į bib­lio­te­kas atei­na per vė­lai. Už­sie­ny­je vai­kas prie kny­gos pra­ti­na­mas nuo ma­žens, o mū­sų tė­vai pra­mo­ku­sį skai­ty­ti ir lan­ky­ti mo­kyk­lą vai­ką tar­si nu­bau­džia, nes liau­na­si jam skai­tę kny­ge­les.

Kal­bė­da­ma apie pro­jek­tą „2008-ie­ji – skai­ty­mo me­tai“, ku­rio pri­sta­ty­mas įvy­ko gruo­džio 6 die­ną Vil­niu­je, V.Au­gus­tai­tie­nė ak­cen­ta­vo, jog ši pro­gra­ma nė­ra tik no­ras sau­sai iš­dės­ty­ti, ko­dėl skai­ty­mas yra svar­bus, ar įbruk­ti į ran­kas kny­gą kiek­vie­nam, ma­žiau­siai to no­rin­čiam. Tai tie­siog sie­ki­mas su­teik­ti pro­gą pa­na­šių po­lin­kių žmo­nėms bend­rau­ti pa­ro­dant, kad kny­gos dar gy­vuo­ja, o skai­ty­mas ga­li bū­ti ma­lo­nus da­ly­kas net tiems, ku­rie iki šiol ne­skai­tė. Juk kny­ga – pui­kiau­sias bū­das su­ras­ti drau­gų, su­ži­no­ti, iš­mok­ti, la­vin­ti vaiz­duo­tę.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei
* Dovanotomis gėlėmis pasipuošė ne tik Vilkaviškis
* Dėl šalnų prognozuojamos aukštesnės vaisių ir uogų kainos
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas