„Santaka“ / Už stažuotes Olandijoje vilkaviškietės dėkingos Rotary klubui

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-11 08:28

Dalinkitės:  


Apie stažuotes pasakojusios M.Janulevičiūtė (kairėje) ir A.Bagušytė su Rotary klubo prezidentu K.Akramu (dešinėje) ir jas į Olandiją palydėjusiu šio klubo nariu R.Žiemiu.

Li­no DU­BIC­KO nuo­tr.


Už stažuotes Olandijoje vilkaviškietės dėkingos Rotary klubui

Dangyra APANAVIČIENĖ

Vil­ka­viš­kio Ro­ta­ry klu­bo na­riai praė­ju­sio ket­vir­ta­die­nio su­si­rin­ki­mą pa­sky­rė su­si­ti­ki­mui su vil­ka­viš­kie­tė­mis stu­den­tė­mis, ku­rias klu­bas bu­vo de­le­ga­vęs į pro­fe­si­nes sta­žuo­tes Olan­di­jo­je.

Auš­ra Ba­gu­šy­tė ir pus­se­se­rės Mil­da bei Eg­lė Ja­nu­le­vi­čiū­tės tris mė­ne­sius gy­ve­no ir dir­bo Haks­ber­ge­no mies­te, glo­bo­ja­mos olan­dų ro­ta­rie­čių. Mer­gi­nos įgi­jo pui­kios pa­tir­ties, su­si­ra­do nau­jų drau­gų, o Eg­lės Ja­nu­le­vi­čiū­tės su­kur­tą stik­lo di­zai­no pro­jek­tą olan­dai ne­tgi nu­spren­dė įgy­ven­din­ti rea­ly­bė­je.Pak­vie­tė į Olan­di­ją

Ry­šius su Olan­di­jos Ro­ta­ry klu­bu vil­ka­viš­kie­čiai už­mez­gė per se­ną vil­ka­viš­kie­čių bi­čiu­lį vo­kie­tį B.Meyin­gą iš Ahaus mies­to, ku­ris jau dau­ge­lį me­tų kar­tu su sa­vo bend­ra­min­čiais į mū­sų ra­jo­ną ga­be­na lab­da­rą. Pa­gal jau­ni­mo mai­nų pro­gra­mą olan­dai, su kuriais ir suvedė vokietis, pa­kvie­tė ke­le­tą stu­den­tų iš mū­sų ra­jo­no pa­si­sta­žuo­ti.

Vil­ka­viš­kio Ro­ta­ry klu­bas at­rin­ko 11 pre­ten­den­tų ir jų an­ke­tas iš­siun­tė į Olan­di­ją. Olan­dai at­si­rin­ko pen­kis kan­di­da­tus ir at­vy­ko į Vil­ka­viš­kį su jais su­si­tik­ti. Vi­sus pen­kis pre­ten­den­tus olan­dai pa­kvie­tė į sa­vo ša­lį. Ta­čiau dėl įvai­rių prie­žas­čių du neiš­vy­ko, o stu­di­jas jau bai­gu­si Auš­ra bei dar be­si­mo­kan­čios pus­se­se­rės Eg­lė ir Mil­da pa­sku­ti­nę va­sa­ros die­ną iš­ke­lia­vo į sve­ti­mą kraš­tą pa­si­sem­ti pa­tir­ties. Jas į Olan­di­ją pa­ly­dė­jo Ro­ta­ry klu­bo na­riai vil­ka­viš­kie­čiai Rim­vy­das Žie­mys ir Vy­tau­tas Ja­nu­le­vi­čius.Pa­tei­kė ata­skai­tą

Kaip mer­gi­noms se­kė­si Olan­di­jo­je – ro­ta­rie­čiams ket­vir­ta­die­nį ir pa­pa­sa­ko­jo Auš­ra Ba­gu­šy­tė bei Mil­da Ja­nu­le­vi­čiū­tė. Eg­lė Ja­nu­le­vi­čiū­tė dėl moks­lų į su­si­ti­ki­mą at­vyk­ti ne­ga­lė­jo, to­dėl jos įspū­džius per­tei­kė drau­gės.

Kad pa­sa­ko­ji­mas bū­tų in­for­ma­ty­ves­nis, mer­gi­nos į pa­gal­bą pa­si­tel­kė mul­ti­me­di­ją ir pa­ro­dė pa­čių su­kur­tą vieš­na­gės pre­zen­ta­ci­ją, ku­rią at­si­svei­kin­da­mos pa­de­monst­ra­vo ir Haks­ber­ge­no Ro­ta­ry klu­bo na­riams. Šią ata­skai­tą jos pa­va­di­no „90 die­nų Nyderlanduose“.

Skaid­rė­se at­si­spin­dė­jo ne tik lie­tu­vai­čių dar­bo, gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka, poil­sis, bet ir ki­tos įspū­din­gos aki­mir­kos, per tris mė­ne­sius pa­tir­tos Olan­di­jo­je.S­te­bi­no pa­si­ti­kė­ji­mas

Haks­ber­ge­ne mer­gi­nos pra­lei­do vi­są gra­žų ru­de­nį – nuo rugp­jū­čio 31-osios iki lapk­ri­čio 29 die­nos.

Mil­da ir Auš­ra dir­bo tarp­tau­ti­nė­je kom­pa­ni­jo­je „Ge­ne­ral Elekct­ric“, ga­mi­nan­čio­je įvai­rius elekt­ros įren­gi­nius. Mer­gi­nos pa­pa­sa­ko­jo, ko­kius dar­bus ten tu­rė­jo at­lik­ti.

– Aš bu­vau priim­ta į fi­nan­sų sky­rių. Ka­dan­gi stu­di­juo­ju eko­no­met­ri­ką, tai man bu­vo įdo­mu ir nau­din­ga. Tu­rė­jau ga­li­my­bę įsi­ti­kin­ti, ar tik­rai mo­kau­si to da­ly­ko. Sta­žuo­tė­je Olan­di­jo­je su­pra­tau, kad man tai įdo­mu, ir įgi­jau tvir­tus pa­grin­dus to­liau stu­di­juo­ti, – pa­sa­ko­jo M.Ja­nu­le­vi­čiū­tė.

Vil­ka­viš­kie­tė stu­den­tė tu­rė­jo at­lik­ti ke­lis pro­jek­tus, pir­mas iš jų bu­vo apie kai­nų stan­dar­ti­za­vi­mą. Ji ly­gi­no nau­jas kai­nas su se­no­mis, žiū­rė­jo skir­tu­mus, tik­ri­no ža­lia­vų są­skai­tas, ieš­ko­jo prie­žas­čių, ko­dėl at­si­ra­dę skir­tu­mai ir t. t. Žings­nis po žings­nio mer­gi­na įgy­ven­di­no pro­jek­tus, ga­lė­jo pa­ma­ty­ti, kaip vis­kas vyks­ta įvai­riuo­se lyg­me­ny­se.

Auš­ra Ba­gu­šy­tė bu­vo pa­skir­ta į šios di­džiu­lės ga­myk­los ža­lia­vų sky­rių, dir­bo su ke­liais tie­kė­jais – taip pat stam­bio­mis įmo­nė­mis.

Mer­gi­na pri­si­pa­ži­no, kad iš pra­džių bu­vo sun­ku, nes, su­pran­ta­ma, net ne­ži­no­jo, kaip koks elekt­ros ka­be­lis va­di­na­si. Bet pa­ma­žu, daug mo­kan­tis, pa­vy­ko per­kąs­ti nau­jo dar­bo su­bti­ly­bes. Jai te­ko da­ly­vau­ti ku­riant au­to­ma­ti­nę pre­kių už­sa­ky­mo sis­te­mą.

La­biau­siai mer­gi­nas už­sie­ny­je nu­ste­bi­no ko­le­gų ge­ra­no­riš­ku­mas.

– Nes­var­bu, kad tu nie­ko ne­ži­nai ir ne­mo­ki, jie pa­si­ti­ki ta­vi­mi ir lei­džia dirb­ti sa­va­ran­kiš­kai, nuo­šir­džiai pa­de­da, – sa­kė Auš­ra, tvir­tin­da­ma, kad sve­ti­moj ša­ly mer­gi­nos iš­mo­ko at­sa­ko­my­bės.Pro­jek­tą įgy­ven­din­s

Su­si­ti­ki­me su Vil­ka­viš­kio Ro­ta­ry klu­bo na­riais ne­da­ly­va­vu­si E.Ja­nu­le­vi­čiū­tė stu­di­juo­ja vit­ra­žą, to­dėl ji da­lį lai­ko Olan­di­jo­je pra­lei­do me­no aka­de­mi­jo­je, lan­kė pa­skai­tas, už­siė­mė kū­ry­bi­ne veik­la. Ki­tus du mė­ne­sius mer­gi­na dir­bo ar­chi­tek­tų biu­re.

E.Ja­nu­le­vi­čiū­tė sta­žuo­tės Olan­di­jo­je me­tu pa­ren­gė stik­lo di­zai­no pro­jek­tą. Nu­ma­to­miems sta­ty­ti se­ne­lių na­mams ji su­kū­rė stik­lo vit­ra­žą, ku­ris bū­tų 21 m aukš­čio stik­li­nio lif­to da­lis. Jos drau­gės sa­kė, kad Eg­lė džiau­gė­si kiek­vie­na die­na, kurdama šį pro­jek­tą. Da­bar ji la­bai pa­siilgs­tanti dar­bo, ko­le­gų ir ti­ki­si juos ap­lan­ky­ti. Pa­na­šu, kad taip ir bus, nes kū­ry­bin­ga vil­ka­viš­kie­tė ga­vo pa­tvir­ti­ni­mą, kad jos pro­jek­tas bus įgy­ven­di­na­mas, jei­gu tik nie­kas ne­sut­ruk­dys pa­ties pa­sta­to sta­ty­bai.

Iš mer­gi­nų lū­pų iš­gir­dę to­kią pui­kią ži­nią su­ža­vė­ti su­si­ti­ki­mo da­ly­viai pra­dė­jo plo­ti.Daug keliavo

Per 90 sta­žuo­tės die­nų vil­ka­viš­kie­tės ne tik dir­bo, bet ir daug ke­lia­vo. Sa­vait­ga­liais ap­lan­kė ke­le­tą Olan­di­jos mies­tų, sos­ti­nę Ams­ter­da­mą. Ke­lio­nes mer­gi­noms or­ga­ni­za­vo ir vi­su ki­tu rū­pi­no­si vie­ti­nio Ro­ta­ry klu­bo na­riai, ku­rių šei­mo­se pa­si­keis­da­mos mer­gi­nos ir gy­ve­no.

Jos da­ly­va­vo įspū­din­ga­me ren­gi­ny­je ir pa­ma­tė pa­čią Olan­di­jos ka­ra­lie­nę Beatričę. Lan­kė­si mies­te­ly­je, ku­ria­me žmo­nės gy­ve­na kaip se­no­vė­je, be jo­kios ci­vi­li­za­ci­jos ir la­bai už­da­ro­je ap­lin­ko­je. Jie ren­gia­si tau­ti­niais dra­bu­žiais ir lai­ko­si se­nų­jų pa­pro­čių.

Di­de­lį įspū­dį lie­tu­vai­tėms pa­li­ko ir baž­ny­čios, ku­rias olan­dai pa­ver­tę žmo­nių su­si­bū­ri­mo vie­to­mis. Vie­no­se baž­ny­čio­se įreng­tos bib­lio­te­kos, ki­to­se – res­to­ra­nas, ka­vi­nė ir pan. Nė­ra jo­kių ku­ni­gų, jo­kių mi­šių. Re­li­gi­niai mo­ty­vai iš­li­kę tik sie­no­se.

Ne ma­žiau įdo­mu bu­vo ir mu­zie­ju­je, ku­ria­me ga­li­ma pa­ma­ty­ti su­ma­žin­tą Olan­di­ją.

– Olan­di­ja – dvi­ra­čių ša­lis, kiek­vie­nas olan­das tu­ri ne po vie­ną dvi­ra­tį, va­ži­nė­ja ne tik lais­va­lai­kiu, bet ir į dar­bą. Mes, kaip ir vi­sas jau­ni­mas, taip pat va­ži­nė­jo­me dvi­ra­čiais – į par­duo­tu­vę, šiaip pa­si­žval­gy­ti po mies­tą, – pa­sa­ko­jo mer­gi­nos. – Dvi­ra­ti­nin­kai čia tu­ri pir­me­ny­bę, jie mo­ko­mi tai­syk­lių, vi­sur įreng­ti dvi­ra­čių ta­kai ir sto­vė­ji­mo aikš­te­lės. Pa­ban­dęs grei­tai su­pran­ti, kad dvi­ra­tis – la­bai pa­to­gi ir grei­ta su­si­sie­ki­mo prie­mo­nė, ir mie­lai juo nau­do­jie­si.Ats­to­va­vo Lie­tu­vai ir Vil­ka­viš­kiui

Vil­ka­viš­kie­tės sa­kė, kad olan­dai – la­bai nuo­šir­dūs, pa­pras­ti žmo­nės, vi­suo­met pa­si­ren­gę pa­dė­ti ir vi­sa­da bend­rau­jan­tys su šyp­se­na vei­de. Ypač šil­tai jos at­si­lie­pė apie šei­mas, ku­rio­se te­ko gy­ven­ti.

Ir su šei­mi­nin­kais, ir su dar­bo ko­le­go­mis mer­gi­nos at­si­svei­ki­no la­bai drau­giš­kai, vie­ni ki­tus pa­kvie­tė į sve­čius. Pa­bend­ra­vę su lie­tu­vai­tė­mis olan­dai su­si­do­mė­jo Lie­tu­va, Bal­ti­jos ša­li­mis, ku­rios jiems lig tol bu­vo neat­ras­tas kraš­tas. Jie ža­dė­jo pa­svars­ty­ti ga­li­my­bę per ato­sto­gas ap­lan­ky­ti Lie­tu­vą.

Mer­gi­nos sa­kė esan­čios la­bai dė­kin­gos ir Haks­ber­ge­no, ir Vil­ka­viš­kio Ro­ta­ry klu­bų na­riams už su­teik­tą ga­li­my­bę pa­si­sta­žuo­ti Olan­di­jo­je.

– Įsi­ti­ki­no­me, kad lai­ko Olan­di­jo­je vel­tui ne­lei­do­te, daug ko iš­mo­ko­te, daug ką pa­ma­tė­te, o svar­biau­sia – bu­vo­te tik­ros Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rės, pui­kiai at­sto­va­vo­te ne tik mū­sų ša­liai, bet ir Vil­ka­viš­kiui, – su­si­ti­ki­mo min­tis api­bend­ri­no Ro­ta­ry klu­bo pre­zi­den­tas Kęs­tu­tis Ak­ra­mas.

Už­megz­tus ry­šius su olan­dais vil­ka­viš­kie­čiai ža­da stip­rin­ti ir plė­to­ti, pa­si­ren­gę juos kvies­tis į sve­čius, į sa­vo klu­bą. O atei­ty­je ro­ta­rie­čiai ti­ki­si su­ras­ti ga­li­my­bių ir Olan­di­jos stu­den­tams su­reng­ti sta­žuo­tę Vil­ka­viš­ky­je.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas