„Santaka“ / Atgarsiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55

Parduoda dvi mėsines karves su veršiais, 12 metinių pieninių telyčių, 2 bulius (6 mėn. ir 1 metų). Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-08-01 13:32:23

Parduoda kombainą FERGUSON 206 (2,5 m pjaunamoji, yra smulkintuvas), 2 vietų melžimo aikštelę, grėblį-vartytuvą, 12 t traktorinę puspriekabę, traktorius FORTSCHRITT 323A ir MTZ-50, 5 korpusų plūgą KVERNELAND, traktorių T-150 su kultivatoriumi, 3 m grūdų sėjamąją, 800 l purkštuvą HARDI, ritininį presą, ekskavatorių JUMZ, vakuumo siurblį. Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-08-01 13:32:56Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-11 08:17

Dalinkitės:  


Atgarsiai

Svar­bu mo­ki­nys ar skam­bus pa­va­di­ni­mas „gim­na­zi­ja“?

Kai bu­vau mo­ki­nė, ma­no mies­te Vil­ka­viš­ky­je bu­vo dvi vi­du­ri­nės mo­kyk­los: Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir V.Vit­kaus­ko (da­bar „Auš­ros“).

Tais lai­kais vi­so­se sri­ty­se bu­vo pro­pa­guo­ja­mas ta­ry­bi­nis lenk­ty­nia­vi­mas. Ži­no­ma, bu­vo jun­ta­ma kon­ku­ren­ci­ja ir tarp mo­kyk­lų. Pa­ti da­ly­vau­da­vau ma­te­ma­ti­kos ir fi­zi­kos olim­pia­do­se, kad gin­čiau sa­vo mo­kyk­los var­dą. Tai bu­vo svei­kas lenk­ty­nia­vi­mas, ku­ris ska­ti­no pa­si­temp­ti ir mo­ky­to­jus, ir mo­ki­nius. Ta kon­ku­ren­ci­ja ne­lei­do snaus­ti ant lau­rų nei vie­nai, nei ki­tai mo­kyk­lai. No­rė­tų­si daug pa­pa­sa­ko­ti apie tų lai­kų mo­kyk­lų tra­di­ci­jas, var­žy­tu­ves ir kt.

Bu­mas, ku­ri iš šių dvie­jų mo­kyk­lų Vil­ka­viš­kio mies­te taps gim­na­zi­ja, pra­si­dė­jo tur­būt 1994 me­tais, kai abie­jų mo­kyk­lų mo­ky­to­jai pa­ra­šė ir Švie­ti­mo mi­nis­te­ri­jai pri­sta­tė mo­kyk­lų pro­gra­mas. Vis­kas bu­vo pui­ku, ir Vil­ka­viš­ky­je jau ta­da ga­lė­jo bū­ti dvi gim­na­zi­jos ar­ba dvi vi­du­ri­nės mo­kyk­los su „gim­na­zi­ji­nė­mis“ kla­sė­mis. Dvi mo­kyk­los ir to­liau bū­tų lenk­ty­nia­vu­sios pa­gal olim­pia­dų, eg­za­mi­nų ir ki­tus ro­dik­lius. Pa­gal tuo­me­ti­nį Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ti­kų spren­di­mą iš­lai­ky­ti dvi gim­na­zi­jas bu­vo per di­de­lė pra­ban­ga ir vi­są lai­ką kal­bė­ta, kad už­ten­ka vie­nos gim­na­zi­jos.

Dėl skam­baus pa­va­di­ni­mo „gim­na­zi­ja“ aist­ros ne­nu­ri­mo. Bu­vu­sio vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“ pa­tal­po­se gy­va­vo „Ži­bu­rio“ mo­kyk­la, ku­ri taip pat pre­ten­da­vo tap­ti gim­na­zi­ja. Ku­rį lai­ką mies­te bu­vo trys vi­du­ri­nės mo­kyk­los, bet su­si­klos­čius ap­lin­ky­bėms vėl li­ko dvi stip­rios Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir „Auš­ros“ bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los.

Ge­ra bu­vo ma­ty­ti kiek­vie­ną rug­sė­jį abie­jų mo­kyk­lų kie­muo­se šven­tę, o dar sma­giau re­gė­ti abi­tu­rien­tą, ve­dan­tį už ran­kos pir­mo­kė­lį. Ge­ra gir­dė­ti, kaip šau­niai praė­jo LIK-as, ku­ria­me rung­ty­nia­vo „Auš­ros“ ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ko­man­dos. Džiu­gu, kad ma­no mo­kyk­la su­kū­ru­si in­ter­ne­ti­nį pus­la­pį, ku­ria­me ga­li­ma su­ži­no­ti apie da­bar­ti­nių mo­ki­nių pa­sie­ki­mus, lai­mė­ji­mus, bend­ruo­me­nės veik­lą. Ga­li­ma bū­tų pa­ra­šy­ti il­giau­sią straips­nį apie abie­jų mo­kyk­lų tra­di­ci­jas, šven­tes ir kt.

Sun­ku net įsi­vaiz­duo­ti, kas bū­tų, jei šios dvi mo­kyk­los bū­tų reor­ga­ni­zuo­tos, kaip ra­šo­ma 2007 m. gruo­džio 1 d. „Santakoje“. Kas bus su mo­ki­niu? Kaip jau­čia­si da­bar­ti­nis še­šia­me­tis? Ar ne koš­ma­ras jo lau­kia? Anks­čiau atei­da­vo vai­kas į vie­ną iš dvie­jų mies­to mo­kyk­lų ir mo­ky­da­vo­si ra­miau­siai, kol ją baig­da­vo. Jo­kio blaš­ky­mo­si, jo­kių stre­sų. Šiuo­lai­ki­niai vai­kai įno­rin­gi. Jie ren­ka­si tą mo­kyk­lą, ku­ri mie­les­nė, jau­kes­nė, ge­res­nė jo aki­mis. Pa­gal to­kį Švie­ti­mo ta­ry­bos spren­di­mą, ku­ris pa­skelb­tas gruo­džio 1 die­ną, mo­ki­nys ir jo tė­vai ne­ga­lės rink­tis. Pa­vyz­džiui, da­bar­ti­nis še­šia­me­tis Vil­ka­viš­ky­je pri­va­lė­tų atei­ty­je mo­ky­tis, kol pe­reis 3 mo­kyk­las: bai­gęs pra­di­nę, ei­tų į Sa­lo­mė­jos Nė­ries mo­kyk­lą, po to – į gim­na­zi­ją ar­ba į pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­rą. Ne­no­rė­čiau bū­ti šiuo mo­ki­niu, nes ky­la daug klau­si­mų: kur aš spor­tuo­siu, kai bū­siu pra­di­nu­kė, ar ne­rei­kės man ei­ti Sa­lo­mė­jos Nė­ries mo­kyk­lo­je į ant­rą pa­mai­ną, nes ten bus la­bai daug kla­sių komp­lek­tų…

Skau­du, kai skai­tai spau­dą ir jau­ti, kaip ten­den­cin­gai pa­sku­ti­niu me­tu bu­vo juo­di­na­ma ir že­mi­na­ma ma­no mo­kyk­la. Gruo­džio 1 die­nos straips­ny­je mi­ni­ma, kad Švei­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas kal­ba apie skaid­ru­mą, bet man, ei­li­nei pi­lie­tei, trūks­ta to aiš­ku­mo.

Ka­da bu­vo in­for­muo­ta mies­to vi­suo­me­nė spau­do­je ir in­ter­ne­te, kiek mo­ki­nių mo­ko­si kiek­vie­no­je mo­kyk­lo­je; kiek mo­ki­nių iš kai­mo mo­kyk­lų atei­na į 11 kla­ses į kiek­vie­ną vi­du­ri­nę mies­te; kiek mo­ki­nių ren­ka­si lai­ky­ti vals­ty­bi­nius eg­za­mi­nus; kiek mo­ki­nių per pa­sku­ti­nius 3 moks­lo me­tus iš „Auš­ros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los pe­rė­jo į Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir kt. Pa­ga­liau, ko­kie bu­vo mo­ky­to­jų bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai mo­kyk­lo­se 2007 me­tų pa­va­sa­rį, kai bu­vo pa­siū­ly­ti šie va­rian­tai:

1 va­rian­tas. Sa­lo­mė­jos Nė­ries mo­kyk­la tam­pa ke­tur­me­tė gim­na­zi­ja nuo 2008 m. rug­sė­jo 1 d. (9–12 kl.). Ak­re­di­ta­ci­ja – 2007 m. ru­de­nį. Tuo­met „Auš­ros“ mo­kyk­lo­je mo­ko­si 5–10 kla­sės, 1–4 kla­sės – at­ski­ra pra­di­nė mo­kyk­la dvie­juo­se pa­sta­tuo­se.

2 va­rian­tas. Sa­lo­mė­jos Nė­ries mo­kyk­la – pa­grin­di­nė mo­kyk­la nuo 2008–09–01 (5–10 kl.). Tuo­met „Auš­ros“ mo­kyk­la – ke­tur­me­tė gim­na­zi­ja, o pra­di­nės 1–4 kla­sės – at­ski­ra pra­di­nė mo­kyk­la dvie­juo­se pa­sta­tuo­se

3 va­rian­tas. Prie Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nės mo­kyk­los sta­to­mas prie­sta­tas ir po 3–4 me­tų ten stei­gia­ma gim­na­zi­ja. „Auš­ros“ ir Sa­lo­mė­jos Nė­ries mo­kyk­los tam­pa pa­grin­di­nė­mis su 1–10 kla­sė­mis.

Kur vi­sa ši sta­tis­ti­ka? Kam nau­din­ga ją slėp­ti?

Skau­du dėl mo­kyk­los, ku­rio­je mo­kiau­si ir ku­rią bai­giau. Šiuo me­tu jau­čiuo­si, tar­si į ma­no mo­kyk­los „dar­žą“ bū­tų įmes­tas di­džiu­lis ak­muo.

Aš vi­sa­da ti­kė­jau ir da­bar dar ti­kiu, kad Lie­tu­vos švie­ti­mo stra­te­gi­ja iki 2012 me­tų ga­li pa­si­keis­ti. Ar ne­ver­tė­tų dar iki to lai­ko mies­te pa­lik­ti dvi stip­rias vi­du­ri­nes mo­kyk­las? Tre­jus me­tus dar rei­kė­tų ste­bė­ti mo­ki­nių kai­tą mo­kyk­lo­se, skai­čiuo­ti ir ana­li­zuo­ti, ar tik­rai mies­te taip dras­tiš­kai ma­žė­ja mo­ki­nių, pa­tiks­lin­ti Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo pa­teik­tas len­te­les Švie­ti­mo ta­ry­bo­je. Ko­dėl mū­sų ra­jo­ne sku­ba­ma priim­ti ge­rai nei­ša­na­li­zuo­tus svars­ty­ti­nus klau­si­mus dėl mo­kyk­lų li­ki­mo? Ar tik­rai rei­kia pri­tar­ti „Auš­ros“ sie­kiui tap­ti gim­na­zi­ja? Ar tik­rai rei­kia taip sku­biai „griau­ti“ mo­kyk­las ir kar­tu nai­kin­ti jų tra­di­ci­jas? Ti­kiuo­si, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu po­li­ti­kai priims pro­tin­gą spren­di­mą ir ne­sku­bės, o ge­rai pa­gal­vos ir apie bū­si­mą pi­lie­tį – mo­ki­nį, ku­ris no­rė­tų mo­ky­tis vie­no­je mo­kyk­lo­je, o ne blaš­ky­tis po mies­tą tuos 12 mo­ky­mo­si me­tų.

La­bai gra­ži Sa­vi­val­dy­bės vi­zi­ja, kad Vil­ka­viš­kio ra­jo­nas – tai sau­gus ir sa­vi­tas Lie­tu­vos pa­sie­nio kraš­tas, ku­ria­me mo­der­ni pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė ku­ria ge­ro­vę. Ti­kiu, kad ge­ro­vę pa­jus ir mo­ki­nys, o ne keiks­nos Sa­vi­val­dy­bę ir jos Ta­ry­bos na­rius.Jo­lan­ta PO­VI­LAI­TY­TĖ

Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos

Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los 1987 me­tų lai­dos abi­tu­rien­tėPeticijoje mokiniai reikalauja teisės baigti savo mokyklą

Lapk­ri­čio 28 d. Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo ta­ry­bos na­riai nu­ta­rė nuo 2009 m. rug­sė­jo 1d. reor­ga­ni­zuo­ti ra­jo­no cent­ro mo­kyk­lų tink­lą. „Auš­ros” vi­du­ri­nė mo­kyk­la po ak­re­di­ta­ci­jos nuo 2009 m. rug­sė­jo mėn. taps gim­na­zi­ja, ku­rio­je mo­ky­sis 9–12 kla­sių mo­ki­niai. To­kiu at­ve­ju Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė mo­kyk­la ta­ps pa­grin­di­ne mo­kyk­la ir jo­je mo­ky­sis 5–8 kla­sių mo­ki­niai.

Skaus­min­giau­siai šią ži­nią su­ti­ko­me mes, Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los 9–10 kla­sių mo­ki­niai, nes mo­kyk­lą teks keis­ti pa­sku­ti­niais moks­lo me­tais. Su­vo­kę esa­mą pa­dė­tį, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riui, ra­jo­no Švie­ti­mo ta­ry­bai, ra­jo­no Ta­ry­bai, Vil­ka­viš­kio sa­vi­val­dy­bės me­rui Al­gir­dui Ba­gu­šins­kui ir Sei­mo na­riui Al­gir­dui But­ke­vi­čiui pa­tei­kė­me pe­ti­ci­ją. Jo­je nu­ro­dė­me prie­žas­tis, dėl ku­rių rei­ka­lau­ja­me baig­ti sa­vo mo­kyk­lą.

Vi­siš­kai ne­sup­ran­ta­mas sku­bė­ji­mas prii­mant spren­di­mą dėl gim­na­zi­jos stei­gi­mo. Vi­suo­me­nė bu­vo in­for­muo­ta, jog Vil­ka­viš­ky­je gim­na­zi­ja tu­ri bū­ti įsteig­ta 2012 me­tais.

Mo­kyk­los pa­kei­ti­mas 11 ar 12 kla­sė­je ir mums, mo­ki­niams, ir mū­sų tė­vams su­teik­tų psi­cho­lo­gi­nį stre­są. Esa­me įsi­ti­ki­nę, kad toks mo­kyk­lų pa­kei­ti­mas tu­rė­tų nei­gia­mos įta­kos mū­sų bran­dos eg­za­mi­nų re­zul­ta­tams.

Ti­ki­mės, kad ins­tan­ci­jos, į ku­rias krei­pė­mės, mus iš­girs ir su­pras, o mes ga­lė­si­me di­džiuo­tis pa­bai­gę Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nę mo­kyk­lą.Jus­tė KUDŽ­MAI­TĖ

Vilkaviškio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los

10e kla­sės mo­ki­nė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vietoje tilto Naujamiestyje rengiama plieninė pralaida
* Mirusiųjų miestai lieka be medžių
* Kelyje kaip ir gyvenime – svarbiausia yra drausmė
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „šimtukininkas“?
Taip, naujadaras šimtukininkas, šimtukininkė yra vartotinas. Šio daiktavardžio apibrėžtis – „kas išlaikė bent vieną baigiamąjį egzaminą šimtuku“. Pvz.: Šimtukininkai dažnai rinkosi sveikatos mokslų, verslo ir viešosios vadybos, fizinių ir biomedicinos mokslų studijų krypties programas.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas