„Santaka“ / Švietimo skyriaus vadovas su Vilkaviškiu neatsisveikina

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda kombainą FERGUSON 206 (2,5 m pjaunamoji, yra smulkintuvas), 2 vietų melžimo aikštelę, grėblį-vartytuvą, 12 t traktorinę puspriekabę, traktorius FORSCHRITT 323A ir MTZ-50, 5 korpusų plūgą KVERNELAND, traktorių T-150 su kultivatoriumi, 3 m grūdų sėjamąją, 800 l purkštuvą HARDI, ritininį presą, vakuumo siurblį. Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-07-18 09:36:13

Parduoda dvi mėsines karves su veršiais, 12 metinių pieninių telyčių, 3 bulius (1 mėn., 6 mėn., 1 metų). Tel. 8 689 53 747.
Galioja iki: 2019-07-18 09:41:12

Nedideliam ūkiui reikalinga (-as) melžėja (-as)-pagalbinis darbininkas (gali apgyvendinti). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-07-18 09:46:55

Išsinuomotų butą Vilkaviškyje (pageidautina I–II a., bet siūlyti ir III a., gali sumokėti nuomos mokestį už kelis mėnesius, gali būti be baldų, be remonto, gali susiremontuoti). Tel. 8 672 02 631.
Galioja iki: 2019-07-21 09:42:20

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-11 08:07

Dalinkitės:  


Meras A.Bagušinskas, atsisveikindamas su A.Sernecku (kairėje), apgailestavo, kad švietimo sistemą palieka puikus specialistas.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Švietimo skyriaus vadovas su Vilkaviškiu neatsisveikina

Eglė KVIESULAITIENĖ

Penk­ta­die­nį de­šimt­me­tį ra­jo­no Švie­ti­mo sky­riui va­do­va­vęs Arū­nas Ser­nec­kas šias pa­rei­gas ėjo pa­sku­ti­nę die­ną.

Po dar­bo ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, ko­le­gos iš Švie­ti­mo sky­riaus, ki­tų sky­rių dar­buo­to­jai rin­ko­si į Sa­vi­val­dy­bės sa­lę pa­dė­ko­ti A.Ser­nec­kui už ge­rą dar­bą, pa­gar­bą ko­lek­ty­vui, nau­jo­ves, ku­rias jam pa­vy­ko įdieg­ti per va­do­va­vi­mo me­tus. Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai įtei­kė sim­bo­li­nę do­va­ną, ku­ri bu­vu­siam Švie­ti­mo sky­riaus va­do­vui tu­rė­tų pri­min­ti čia iš­dirb­tą lai­ką.

Ra­jo­no me­ras A.Ba­gu­šins­kas ap­gai­les­ta­vo, kad Sa­vi­val­dy­bę ir ra­jo­no švie­ti­mo sis­te­mą pa­lie­ka pui­kus dar­buo­to­jas, atė­jęs sky­riui va­do­vau­ti pa­čiais dar­bin­giau­siais sa­vo am­žiaus me­tais – tuo­met, kai jam bu­vo šiek tiek per tris­de­šimt. Per dar­bo de­šimt­me­tį A.Ser­nec­kui pa­vy­ko įgy­ven­din­ti daug pla­nų ir idė­jų ra­jo­no švie­ti­mo sis­te­mo­je, su­kur­ti ai­bę pro­jek­tų, at­ne­šu­sių aki­vaiz­džią nau­dą ra­jo­no mo­kyk­loms.

At­sis­vei­ki­ni­mo me­tu kal­bė­ju­si Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos ve­dė­ja D.Vilt­ra­kie­nė pri­si­mi­nė A.Ser­nec­ko dar­bo pra­džią, kai jis, dar bū­da­mas stu­den­tas, dir­bo vai­kų poil­sio sto­vyk­lo­je. Jau ta­da D.Vilt­ra­kie­nė sa­kė pa­ste­bė­ju­si iš­skir­ti­nius bū­si­mo pe­da­go­go ga­bu­mus – jį vi­suo­met bu­vo ap­spi­tę vai­kai. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos ve­dė­ja sa­kė pa­si­ge­sian­ti ko­lek­ty­ve dė­me­sin­go, žmo­giš­ko va­do­vo.

A.Ser­nec­kas dė­ko­jo ko­le­goms ir ra­jo­no va­do­vams, po­li­ti­kams už pa­lai­ky­mą, ku­rio su­lauk­da­vo dar­be, kai rei­kė­da­vo „pra­stum­ti“ sa­vo idė­jas, ra­jo­no Ta­ry­bos spren­di­mus, lie­čian­čius švie­ti­mo sis­te­mą.

Pa­rei­gas pa­li­kęs Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas sa­kė ap­gai­les­tau­jąs, kad jam ne­pa­vy­ko su­dė­ti vi­sų taš­kų spren­di­muo­se dėl Vil­ka­viš­kio gim­na­zi­jos stei­gi­mo bei dėl jau­ni­mo mo­kyk­los Gied­riuo­se. Ta­čiau be­li­kę pa­sku­ti­niai žings­niai, ku­riuos, ti­kįs, įgy­ven­dins jo ko­le­gos.

Pir­ma­die­nį Kau­ne „Švie­sos“ lei­dyk­lo­je vy­riau­siosios re­dak­to­rės pa­va­duo­to­ju pra­dė­jęs dirb­ti A.Ser­nec­kas sa­kė se­niai jau­tęs, kad iš­si­sė­mė ir švie­ti­mo sis­te­mo­je ne­be­tu­rįs pa­sa­ky­ti nie­ko nau­jo. Kar­je­ros, sa­kė, nie­ka­da ne­sie­kęs ir daž­nai mėg­da­vęs kar­to­ti fra­zę, kad, šian­dien bū­da­mas ve­dė­ju, ry­toj ga­li tap­ti šla­vė­ju. To­dėl gan leng­vai „už­ki­bo“ už va­sa­rą į jo elekt­ro­ni­nį pa­štą at­siųs­tos an­ke­tos su nau­jo dar­bo pa­siū­ly­mu Kau­ne. Juo la­biau kad dar­bas nė­ra vi­siš­kai ne­pa­žįs­ta­mas ir sve­ti­mas – „Švie­sa“ lei­džia va­do­vė­lius, ki­tą mo­ko­mą­ją, me­to­di­nę, pa­žin­ti­nę, iki­mo­kyk­li­nio ir prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo li­te­ra­tū­rą, kny­gas tė­vams, pe­da­go­gams.

Kad pa­tek­tų į nau­jas pa­rei­gas, A.Ser­nec­kas da­ly­va­vo net ke­liuo­se at­ran­kos eta­puo­se Kau­ne ir Vil­niu­je. Tik lapk­ri­čio pa­bai­go­je su­ži­no­jo, kad bus priim­tas ir ku­ruos is­to­ri­jos, gam­tos ir tiks­lių­jų moks­lų va­do­vė­lių lei­dy­bos rei­ka­lus. „Švie­sos“ lei­dyk­los vy­riau­sio­sios re­dak­to­rės pa­va­duo­to­jas pri­va­lės sek­ti švie­ti­mo sis­te­mos po­rei­kius bei po­ky­čius ir spręs­ti, ko­kie va­do­vė­liai tu­rė­tų bū­ti lei­džia­mi.

Nors stu­di­juo­da­mas A.Ser­nec­kas sva­jo­jo tap­ti is­to­ri­jos mo­ky­to­ju, juo dir­bo gan neil­gai – tre­jus me­tus. Po to po­rą me­tų te­ko ei­ti Švie­ti­mo sky­riaus spe­cia­lis­to pa­rei­gas ir ne­tru­kus tap­ti ve­dė­ju. Nors ir tol­da­mas nuo vai­kys­tės sva­jo­nių, A.Ser­nec­kas sa­ko ne­ži­nąs, ar ka­da nors ne­sug­rį­šiąs at­gal į mo­kyk­lą.

Pa­lik­ti Vil­ka­viš­kio il­ga­me­tis Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas ir kny­gos apie Vil­ka­viš­kį „Dvi­žie­dė le­li­ja“ bend­raau­to­rius ne­si­ren­gia. Iš na­mų, ku­riuos tik prieš ke­le­tą me­tų bai­gė įsi­reng­ti, į dar­bą lei­dyk­lo­je jis ža­da va­ži­nė­ti kas­dien.

Vil­ka­viš­ky­je jo šak­nys, na­mai, šei­ma, ku­riai tė­čio ap­si­spren­di­mas keis­ti dar­bą su­kels dau­giau bui­ti­nių rū­pes­čių.

– Esu pa­skai­čia­vęs, kad po ke­le­rių me­tų ra­jo­ne pra­dės trūk­ti is­to­ri­jos mo­ky­to­jų. Jo­kiu bū­du sa­vęs neį­si­vaiz­duo­ju dar dvi­de­šimt­me­tį va­ži­nė­jan­čio į Kau­ną. Kol kas ne­mąs­tau ir apie ga­li­my­bę gy­ven­ti ki­tur. Gy­ve­ni­mas – toks da­ly­kas, kad jo ne­ga­li su­pla­nuo­ti, – šyp­so­da­ma­sis sa­kė to­li­mų atei­ties pla­nų ne­ku­rian­tis ir su Vil­ka­viš­kiu dar neat­sis­vei­ki­nan­tis A.Ser­nec­kas.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujajam VMVT viršininkui Vilkaviškis nėra svetimas
* Rusų šeima namais vadina Vilkaviškį
* Nedidukuose Patilčiuose – didžiulio dvaro atminimas ir varnų karalystė
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar sekate orų prognozes?
Klausau per radiją.
Žiūriu per televiziją.
Skaitau laikraštyje.
Seku įvairiuose šaltiniuose.
Prognozėmis beveik nesidomiu.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „susibendrauti“?
Taip, laisvuosiuose stiliuose žodžiai subendrauti, susibendrauti gali būti pavartoti reikšme „susidraugauti“. Pvz.: Jie susipažino ir netrukus susibendravo.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas