„Santaka“ / Sigitas Kasparaitis: „Kai pasakys Tarybos dauguma – išeisiu“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-07 16:32

Dalinkitės:  Sigitas Kasparaitis: „Kai pasakys Tarybos dauguma – išeisiu“

Dangyra APANAVIČIENĖ

Spa­lio mė­ne­sį itin triukš­min­gai vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­rei­ka­la­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Kas­pa­rai­čio at­si­sta­ty­di­ni­mo.

Pa­žė­rę krū­vą prie­kaiš­tų dėl vis pra­stė­jan­čio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo, di­rek­to­riaus aro­gan­ci­jos, Sa­vi­val­dy­bė­je kles­tin­čio biu­rok­ra­tiz­mo, Opo­zi­ci­nių par­ti­jų koa­li­ci­jos na­riai pa­reiš­kė, kad po­stą S.Kas­pa­rai­tis tu­ri pa­lik­ti iki gruo­džio 1 die­nos.

Mi­nė­ta da­ta jau praė­jo, o S.Kas­pa­rai­tis ir to­liau te­be­dir­ba to­se pa­čio­se pa­rei­go­se. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vo­me, ko­dėl jis ne­pak­lu­so opo­zi­ci­jos rei­ka­la­vi­mui ir ne­pa­sit­rau­kė iš po­sto. Štai ką S.KAS­PA­RAI­TIS at­sa­kė:

– Kaip vi­si ži­no, aš at­si­sta­ty­di­nau vie­ną kar­tą – ko­vo mė­ne­sį, kai bu­vau iš­rink­tas į ra­jo­no Ta­ry­bą. Ta­čiau per pir­mą­jį nau­jos ka­den­ci­jos po­sė­dį Ta­ry­bos dau­gu­ma pa­kvie­tė ma­ne vėl dirb­ti ir, keis­ta, opo­zi­ci­jos na­riai kaip ge­riau­sią kan­di­da­tą pa­siū­lė ma­ne į me­rus.

La­bai na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas: kaip­gi taip grei­tai, per ke­le­tą mė­ne­sių, aš ga­lė­jau tap­ti ne­tin­ka­mas ei­ti pa­rei­gas?

Ta­čiau kai dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių pa­sa­kys, kad esu ne­rei­ka­lin­gas, aš pa­si­trauk­siu, nes tik­rai ne­su įsi­ki­bęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dės.

– Bet juk žmo­nės tu­ri tei­sę pa­keis­ti sa­vo nuo­mo­nę. Gal bū­tent da­bar opo­zi­ci­jos ne­ten­ki­na Jū­sų dar­bas, to­dėl ir prie­kaiš­tau­ja.


– Prie­kaiš­tams tu­ri bū­ti ob­jek­ty­vios prie­žas­tys. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad šiuo at­ve­ju per ma­no as­me­nį yra įžeis­ti vi­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Ad­mi­nist­ra­ci­ja yra kal­ti­na­ma ko­rup­ci­ja, kles­tin­čiu biu­rok­ra­tiz­mu, vis blo­gė­jan­čiu dar­bu ir pan. Apie tai kal­bė­jo­mės su sky­rių bei tar­ny­bų ve­dė­jais ir pa­si­ta­rę nu­spren­dė­me šio rei­ka­lo ne­pa­lik­ti nuo­ša­ly. Kreip­siuo­si į Ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­ją, kad bū­tų įver­tin­ti pa­reiš­ki­mo au­to­riai dėl pa­skleis­tų tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­čių tei­gi­nių.

– Ne­jau­gi tik­rai dir­ba­te be prie­kaiš­tų ir ne­klys­ta­te?


– Vis­ko pa­si­tai­ko. Ta­čiau vie­nas iš svar­biau­sių Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo ko­ky­bės ro­dik­lių – gy­ven­to­jų pra­šy­mai ir skun­dai. 2004 me­tais bu­vo­me ga­vę 1277 pi­lie­čių pra­šy­mus ir skun­dus, 2005–ai­siais – 385, 2006–ai­siais – 378. Jei­gu nu­si­skun­di­mų dėl spe­cia­lis­tų dar­bo vis ma­žė­ja, va­di­na­si, ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­la ge­rė­ja.

Ki­ta ver­tus, prieš dve­jus me­tus Sei­mo na­rio A.But­ke­vi­čiaus ini­cia­ty­va Sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Sei­mo tei­sės spe­cia­lis­tai, ku­rie priiminėjo rajono gy­ven­to­jus. Džiugu, kad skun­dų dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo nebuvo.

Kaip ži­nia, Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je vyk­do mū­sų veik­los ad­mi­nist­ra­ci­nę prie­žiū­rą. Ne­se­niai bu­vo ra­šy­ta ir „San­ta­ko­je“, kad mū­sų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą Vy­riau­sy­bės at­sto­vas įver­ti­no la­bai ge­rai.

– Tai vis dėl­to ko­dėl Jū­sų taip ne­my­li opo­zi­ci­ja?


– Kai ku­rie opo­zi­ci­jos at­sto­vai, net ir praė­jus pu­sei me­tų, nie­kaip ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su min­ti­mi, kad pra­lai­mė­jo rin­ki­mus. To­dėl da­bar ieš­ko „kab­liu­kų“. Paa­na­li­zuo­ki­me opo­zi­ci­jos pa­reiš­ki­mą, ku­riuo rei­ka­lau­ja­ma ma­no at­si­sta­ty­di­ni­mo.

Štai esu kal­ti­na­mas dėl Me­lio­ra­to­rių gat­vės Vil­ka­viš­ky­je grio­vio pro­ble­mos. Kol mi­nė­tas grio­vys ne­bu­vo su­tvar­ky­tas, tvi­no ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų kie­mai. Rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, kad ši pro­ble­ma neat­si­ra­do per vie­ną die­ną ir ją se­niai tu­rė­jo iš­spręs­ti vie­nas iš da­bar­ti­nės opo­zi­ci­jos na­rių, bu­vęs il­ga­me­tis Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas, ku­ris ir bu­vo at­sa­kin­gas už me­lio­ra­ci­jos grio­vių prie­žiū­rą ra­jo­ne. Ta­čiau jis to ne­pa­da­rė. Aš šian­dien ne­bent ga­liu pri­siim­ti kal­tę, kad per ma­žai kont­ro­lia­vau jo veik­lą. Šie­met, kai tik iš­gir­dau apie me­lio­ra­ci­jos grio­vį, pro­ble­ma bu­vo ope­ra­ty­viai iš­spręs­ta.

Ab­sur­diš­kas kal­ti­ni­mas, kad ore pa­ki­bo 1,8 mln. li­tų, skir­tų Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rui re­no­vuo­ti. No­riu pri­min­ti, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai po­lik­li­ni­ko­je at­li­ko au­di­tą ir jo­kių pa­žei­di­mų ne­ra­do.

No­rė­čiau at­sa­ky­ti į prie­kaiš­tą ir dėl Gra­žiš­kių vai­kų dar­že­lio. Pri­me­nu, kad už dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas bei vai­kų ug­dy­mo ap­lin­ką yra at­sa­kin­gas įstai­gos va­do­vas. Bu­vo nu­ma­ty­ta dar­že­lį su­tvar­ky­ti dar šių me­tų pa­bai­go­je. Ta­čiau kai Sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė ži­nia apie šil­dy­mo pro­ble­mą, sku­biai ją iš­spren­dė­me: lė­šas, skir­tas Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to sto­gui re­mon­tuo­ti, pa­sky­rė­me Gra­žiš­kių dar­že­liui, nes iš tie­sų ten jos bu­vo rei­ka­lin­ges­nės.

Taip pat man prie­kaiš­tau­ja­ma, kad Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jos dar­buo­to­jus iš­lei­dau pa­si­to­bu­lin­ti į Mer­ki­nę. Bet juk žmo­nės ne­bu­vo pa­lik­ti li­ki­mo va­liai, ant įstai­gos du­rų pa­lik­tas raš­te­lis in­for­ma­vo, kad blo­giau­siu – gy­ven­to­jo mir­ties – at­ve­ju ar­ti­mie­ji kreip­tų­si į Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių, ku­ris, kaip ir se­niū­ni­ja, at­lie­ka tą pa­čią funk­ci­ją – įre­gist­ruo­ja mir­ties fak­tą. Su­ti­ki­te, į Mer­ki­nę ve­žio­ti dar­buo­to­jus po vie­ną bū­tų per di­de­lė pra­ban­ga.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad da­bar daug triukš­mo ke­lian­tis tuo­me­ti­nis Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas A.Pi­li­pa­vi­čius bei vi­si to sky­riaus dar­buo­to­jai kiek­vie­nais me­tais taip pat bū­da­vo iš­lei­džia­mi į respublikinę žemės ūkio pa­ro­dą. Sės­da­vo į au­to­bu­są ir vi­si iš­vyk­da­vo. Ir ge­rai – dan­gus ne­sug­riū­da­vo, o spe­cia­lis­tai pa­si­sem­da­vo nau­jų ži­nių.

Opo­zi­ci­ja kal­ti­na, kad ne­su­žy­mė­ti Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liai. Bet juk nė­ra priim­ta jo­kio tei­sės ak­to, įpa­rei­go­jan­čio mus tai da­ry­ti. Tai – sa­vi­val­dy­bių ap­si­spren­di­mo rei­ka­las.

Mū­sų Sa­vi­val­dy­bė­je yra nu­sta­ty­ta nau­do­ji­mo­si tarnybiniais au­to­mo­bi­liais tvar­ka, ta­čiau jei­gu kam nors ky­la abe­jo­nių, kad vis tiek yra pikt­nau­džiau­ja­ma tar­ny­bi­niu trans­por­tu, ga­li­me nu­spręs­ti vi­sus au­to­mo­bi­lius su­ženk­lin­ti.

– Kuo į dar­bą va­ži­nė­ja­te Jūs? Me­ras?


– Daž­nai į dar­bą ma­ne at­ve­ža žmo­na ar­ba at­va­žiuo­ju sa­vo au­to­mo­bi­liu VAZ–2121, o poil­sio die­no­mis tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu ap­skri­tai ne­va­ži­nė­ju.

Me­ras į dar­bą taip pat va­ži­nė­ja nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu, į „Aušros“ vidurinę mokyklą atveža dar ir keturis moksleivius.

Prie­šin­gai ne­gu aš, me­ras tu­ri dau­giau rei­ka­lų sa­vait­ga­liais, vyks­ta į ren­gi­nius, to­dėl pa­si­nau­do­ja tar­ny­bi­niu trans­por­tu ir poil­sio die­no­mis. Ta­čiau ir tais at­ve­jais iki Sa­vi­val­dy­bės jis at­vyks­ta nuosa­vu au­to­mo­bi­liu.

– Ne kar­tą opo­zi­ci­jos at­sto­vai ak­cen­ta­vo fak­tą, kad neat­sa­ki­nė­ja­te į jų pa­klau­si­mus. Ar­gi taip sun­ku aiš­kiai ir su­pran­ta­mai at­sa­ky­ti į pa­teik­tus klau­si­mus? Juk tai – Jū­sų pa­rei­ga.


– Jau sa­kiau ir dar kar­tą paaiš­ki­nu, kad į vi­sus opo­zi­ci­jos pa­klau­si­mus esa­me at­sa­kę. Jei­gu jų ne­ten­ki­na at­sa­ky­mai, tai man be­lie­ka tik ap­gai­les­tau­ti.

Pa­vyz­džiui, klau­sia­ma, kiek per pu­sant­rų me­tų Sa­vi­val­dy­bė­je at­lik­ta vie­šų­jų pir­ki­mų, ir pra­šo­ma pa­teik­ti vi­są su tuo su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją.

Dar kar­tą tu­riu pa­brėž­ti, kad ne vi­sa su vie­šai­siais pir­ki­mais bei kon­kur­sais su­si­ju­si in­for­ma­ci­ja yra skleis­ti­na ar per­duo­ti­na tre­čio­sioms ša­lims. Tą da­ry­ti drau­džia su­tar­ty­se nu­ma­ty­ti ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mai, kon­fi­den­cia­lu­mo dek­la­ra­ci­jos ir kt.

Tai­gi in­for­ma­ci­ja kai ku­riais at­ve­jais ne­teik­ti­na net Ta­ry­bos na­riams.

– Gir­di­si kal­bų, kad S.Kas­pa­rai­tis drau­džia sky­rių spe­cia­lis­tams teik­ti in­for­ma­ci­ją.


– Aš ma­nau, kad Ta­ry­bos na­rius pa­pik­ti­no jų pa­čių pa­tvir­tin­tas Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas, ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad vi­si pa­klau­si­mai tu­ri bū­ti teik­ti­ni per įstai­gos va­do­vą. Tai reiš­kia, kad sky­rių ir tar­ny­bų ve­dė­jų pa­ruoš­ti at­sa­ky­mai tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir apie juos tu­ri ži­no­ti va­do­vai – me­ras bei Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. To­dėl teig­ti, kad Kas­pa­rai­tis už­drau­dė kaž­kam bend­rau­ti ar teik­ti in­for­ma­ci­ją, švel­niai ta­riant, yra ne­są­ži­nin­ga.

– Ar ne­ma­no­te, kad ir opo­zi­ci­ja, ir Jūs, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, tu­rė­tu­mė­te ma­žiau pūs­tis, la­biau ei­ti į komp­ro­mi­są, kad per po­sė­džius ne­lik­tų įtam­pos ir dar­bas bū­tų sklan­des­nis?


– Na, ži­no­te, jei­gu opo­zi­ci­jai už­kliū­va ma­no, me­ro ir ki­tų dar­buo­to­jų šyp­se­nos, tai jau tur­būt vien šis fak­tas vi­siems ke­lia šyp­se­ną.

Dar prieš rin­ki­mus kai kurių partijų na­riai el­gė­si la­bai ne­ko­rek­tiš­kai, taip jie el­gia­si ir da­bar. Kaip mi­nė­jau, šie po­li­ti­kai vis dar ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su pra­lai­mė­ji­mu. Ap­mau­du, kad per po­sė­džius jie šo­ki­nė­ja su prie­kaiš­tais dėl to­kių svars­to­mų klau­si­mų, dėl ku­rių tik­rai nė­ra pa­grin­do šo­ki­nė­ti. Kiti opo­zi­ci­nių par­ti­jų atstovai ir prieš rin­ki­mus, ir da­bar el­gia­si san­tū­riai. Gai­la, bet ir jie šį­kart pa­si­ra­šė ne­tei­sin­gais kal­ti­ni­mais pa­grįs­tą pa­reiš­ki­mą.

Mes blo­gų san­ty­kių su opo­zi­ci­jos at­sto­vais tik­rai ne­gi­li­na­me. Ne­siš­vais­to­me kaip jie ne­pag­rįs­tais pa­reiš­ki­mais ir kal­ti­nan­čiais straips­niais spau­do­je, į ku­riuos vė­liau mums ten­ka at­sa­ky­ti. Kvie­čia­me į Sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mas šven­tes, į kon­sul­ta­ci­nius po­sė­džius, ta­čiau kai ku­rie opo­zi­ci­jos at­sto­vai mū­sų kvie­ti­mą ig­no­ruo­ja. Tarp opo­zi­ci­jos at­sto­vų yra trys bu­vu­sie­ji ko­lū­kių pir­mi­nin­kai, gal­būt jie pa­si­gen­da anų lai­kų mušt­ro, be­tgi de­mok­ra­ti­jos pro­ce­sas pa­žen­gęs nea­be­jo­ti­nai į prie­kį, ir šian­dien su žmo­nė­mis rei­kia kal­bė­tis iš ly­gių, o ne iš jė­gos po­zi­ci­jų.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad anks­tes­nė opo­zi­ci­ja bu­vo da­ly­kiš­kes­nė, dir­bo konst­ruk­ty­viau – ši­to da­bar mes la­bai pa­si­gen­da­me ir to linkime dabartinei Tarybos opozicijai. Esminius dalykus reikėtų sugebėti atskirti nuo smulkmenų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas