„Santaka“ / Sigitas Kasparaitis: „Kai pasakys Tarybos dauguma – išeisiu“

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-07 16:32

Dalinkitės:  Sigitas Kasparaitis: „Kai pasakys Tarybos dauguma – išeisiu“

Dangyra APANAVIČIENĖ

Spa­lio mė­ne­sį itin triukš­min­gai vy­ku­sia­me ra­jo­no Ta­ry­bos po­sė­dy­je opo­zi­ci­jos at­sto­vai pa­rei­ka­la­vo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Si­gi­to Kas­pa­rai­čio at­si­sta­ty­di­ni­mo.

Pa­žė­rę krū­vą prie­kaiš­tų dėl vis pra­stė­jan­čio Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo, di­rek­to­riaus aro­gan­ci­jos, Sa­vi­val­dy­bė­je kles­tin­čio biu­rok­ra­tiz­mo, Opo­zi­ci­nių par­ti­jų koa­li­ci­jos na­riai pa­reiš­kė, kad po­stą S.Kas­pa­rai­tis tu­ri pa­lik­ti iki gruo­džio 1 die­nos.

Mi­nė­ta da­ta jau praė­jo, o S.Kas­pa­rai­tis ir to­liau te­be­dir­ba to­se pa­čio­se pa­rei­go­se. Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­si­tei­ra­vo­me, ko­dėl jis ne­pak­lu­so opo­zi­ci­jos rei­ka­la­vi­mui ir ne­pa­sit­rau­kė iš po­sto. Štai ką S.KAS­PA­RAI­TIS at­sa­kė:

– Kaip vi­si ži­no, aš at­si­sta­ty­di­nau vie­ną kar­tą – ko­vo mė­ne­sį, kai bu­vau iš­rink­tas į ra­jo­no Ta­ry­bą. Ta­čiau per pir­mą­jį nau­jos ka­den­ci­jos po­sė­dį Ta­ry­bos dau­gu­ma pa­kvie­tė ma­ne vėl dirb­ti ir, keis­ta, opo­zi­ci­jos na­riai kaip ge­riau­sią kan­di­da­tą pa­siū­lė ma­ne į me­rus.

La­bai na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas: kaip­gi taip grei­tai, per ke­le­tą mė­ne­sių, aš ga­lė­jau tap­ti ne­tin­ka­mas ei­ti pa­rei­gas?

Ta­čiau kai dau­gu­ma Ta­ry­bos na­rių pa­sa­kys, kad esu ne­rei­ka­lin­gas, aš pa­si­trauk­siu, nes tik­rai ne­su įsi­ki­bęs ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus kė­dės.

– Bet juk žmo­nės tu­ri tei­sę pa­keis­ti sa­vo nuo­mo­nę. Gal bū­tent da­bar opo­zi­ci­jos ne­ten­ki­na Jū­sų dar­bas, to­dėl ir prie­kaiš­tau­ja.


– Prie­kaiš­tams tu­ri bū­ti ob­jek­ty­vios prie­žas­tys. Esu įsi­ti­ki­nęs, kad šiuo at­ve­ju per ma­no as­me­nį yra įžeis­ti vi­si Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai. Ad­mi­nist­ra­ci­ja yra kal­ti­na­ma ko­rup­ci­ja, kles­tin­čiu biu­rok­ra­tiz­mu, vis blo­gė­jan­čiu dar­bu ir pan. Apie tai kal­bė­jo­mės su sky­rių bei tar­ny­bų ve­dė­jais ir pa­si­ta­rę nu­spren­dė­me šio rei­ka­lo ne­pa­lik­ti nuo­ša­ly. Kreip­siuo­si į Ta­ry­bos eti­kos ko­mi­si­ją, kad bū­tų įver­tin­ti pa­reiš­ki­mo au­to­riai dėl pa­skleis­tų tik­ro­vės nea­ti­tin­kan­čių tei­gi­nių.

– Ne­jau­gi tik­rai dir­ba­te be prie­kaiš­tų ir ne­klys­ta­te?


– Vis­ko pa­si­tai­ko. Ta­čiau vie­nas iš svar­biau­sių Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo ko­ky­bės ro­dik­lių – gy­ven­to­jų pra­šy­mai ir skun­dai. 2004 me­tais bu­vo­me ga­vę 1277 pi­lie­čių pra­šy­mus ir skun­dus, 2005–ai­siais – 385, 2006–ai­siais – 378. Jei­gu nu­si­skun­di­mų dėl spe­cia­lis­tų dar­bo vis ma­žė­ja, va­di­na­si, ad­mi­nist­ra­ci­jos veik­la ge­rė­ja.

Ki­ta ver­tus, prieš dve­jus me­tus Sei­mo na­rio A.But­ke­vi­čiaus ini­cia­ty­va Sa­vi­val­dy­bė­je lan­kė­si Sei­mo tei­sės spe­cia­lis­tai, ku­rie priiminėjo rajono gy­ven­to­jus. Džiugu, kad skun­dų dėl ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bo nebuvo.

Kaip ži­nia, Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je vyk­do mū­sų veik­los ad­mi­nist­ra­ci­nę prie­žiū­rą. Ne­se­niai bu­vo ra­šy­ta ir „San­ta­ko­je“, kad mū­sų ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­bą Vy­riau­sy­bės at­sto­vas įver­ti­no la­bai ge­rai.

– Tai vis dėl­to ko­dėl Jū­sų taip ne­my­li opo­zi­ci­ja?


– Kai ku­rie opo­zi­ci­jos at­sto­vai, net ir praė­jus pu­sei me­tų, nie­kaip ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su min­ti­mi, kad pra­lai­mė­jo rin­ki­mus. To­dėl da­bar ieš­ko „kab­liu­kų“. Paa­na­li­zuo­ki­me opo­zi­ci­jos pa­reiš­ki­mą, ku­riuo rei­ka­lau­ja­ma ma­no at­si­sta­ty­di­ni­mo.

Štai esu kal­ti­na­mas dėl Me­lio­ra­to­rių gat­vės Vil­ka­viš­ky­je grio­vio pro­ble­mos. Kol mi­nė­tas grio­vys ne­bu­vo su­tvar­ky­tas, tvi­no ap­lin­ki­nių gy­ven­to­jų kie­mai. Rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, kad ši pro­ble­ma neat­si­ra­do per vie­ną die­ną ir ją se­niai tu­rė­jo iš­spręs­ti vie­nas iš da­bar­ti­nės opo­zi­ci­jos na­rių, bu­vęs il­ga­me­tis Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas, ku­ris ir bu­vo at­sa­kin­gas už me­lio­ra­ci­jos grio­vių prie­žiū­rą ra­jo­ne. Ta­čiau jis to ne­pa­da­rė. Aš šian­dien ne­bent ga­liu pri­siim­ti kal­tę, kad per ma­žai kont­ro­lia­vau jo veik­lą. Šie­met, kai tik iš­gir­dau apie me­lio­ra­ci­jos grio­vį, pro­ble­ma bu­vo ope­ra­ty­viai iš­spręs­ta.

Ab­sur­diš­kas kal­ti­ni­mas, kad ore pa­ki­bo 1,8 mln. li­tų, skir­tų Vil­ka­viš­kio pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cent­rui re­no­vuo­ti. No­riu pri­min­ti, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai po­lik­li­ni­ko­je at­li­ko au­di­tą ir jo­kių pa­žei­di­mų ne­ra­do.

No­rė­čiau at­sa­ky­ti į prie­kaiš­tą ir dėl Gra­žiš­kių vai­kų dar­že­lio. Pri­me­nu, kad už dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gas bei vai­kų ug­dy­mo ap­lin­ką yra at­sa­kin­gas įstai­gos va­do­vas. Bu­vo nu­ma­ty­ta dar­že­lį su­tvar­ky­ti dar šių me­tų pa­bai­go­je. Ta­čiau kai Sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė ži­nia apie šil­dy­mo pro­ble­mą, sku­biai ją iš­spren­dė­me: lė­šas, skir­tas Sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to sto­gui re­mon­tuo­ti, pa­sky­rė­me Gra­žiš­kių dar­že­liui, nes iš tie­sų ten jos bu­vo rei­ka­lin­ges­nės.

Taip pat man prie­kaiš­tau­ja­ma, kad Pa­je­vo­nio se­niū­ni­jos dar­buo­to­jus iš­lei­dau pa­si­to­bu­lin­ti į Mer­ki­nę. Bet juk žmo­nės ne­bu­vo pa­lik­ti li­ki­mo va­liai, ant įstai­gos du­rų pa­lik­tas raš­te­lis in­for­ma­vo, kad blo­giau­siu – gy­ven­to­jo mir­ties – at­ve­ju ar­ti­mie­ji kreip­tų­si į Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių, ku­ris, kaip ir se­niū­ni­ja, at­lie­ka tą pa­čią funk­ci­ją – įre­gist­ruo­ja mir­ties fak­tą. Su­ti­ki­te, į Mer­ki­nę ve­žio­ti dar­buo­to­jus po vie­ną bū­tų per di­de­lė pra­ban­ga.

No­riu pa­sa­ky­ti, kad da­bar daug triukš­mo ke­lian­tis tuo­me­ti­nis Že­mės ūkio sky­riaus ve­dė­jas A.Pi­li­pa­vi­čius bei vi­si to sky­riaus dar­buo­to­jai kiek­vie­nais me­tais taip pat bū­da­vo iš­lei­džia­mi į respublikinę žemės ūkio pa­ro­dą. Sės­da­vo į au­to­bu­są ir vi­si iš­vyk­da­vo. Ir ge­rai – dan­gus ne­sug­riū­da­vo, o spe­cia­lis­tai pa­si­sem­da­vo nau­jų ži­nių.

Opo­zi­ci­ja kal­ti­na, kad ne­su­žy­mė­ti Sa­vi­val­dy­bės au­to­mo­bi­liai. Bet juk nė­ra priim­ta jo­kio tei­sės ak­to, įpa­rei­go­jan­čio mus tai da­ry­ti. Tai – sa­vi­val­dy­bių ap­si­spren­di­mo rei­ka­las.

Mū­sų Sa­vi­val­dy­bė­je yra nu­sta­ty­ta nau­do­ji­mo­si tarnybiniais au­to­mo­bi­liais tvar­ka, ta­čiau jei­gu kam nors ky­la abe­jo­nių, kad vis tiek yra pikt­nau­džiau­ja­ma tar­ny­bi­niu trans­por­tu, ga­li­me nu­spręs­ti vi­sus au­to­mo­bi­lius su­ženk­lin­ti.

– Kuo į dar­bą va­ži­nė­ja­te Jūs? Me­ras?


– Daž­nai į dar­bą ma­ne at­ve­ža žmo­na ar­ba at­va­žiuo­ju sa­vo au­to­mo­bi­liu VAZ–2121, o poil­sio die­no­mis tar­ny­bi­niu au­to­mo­bi­liu ap­skri­tai ne­va­ži­nė­ju.

Me­ras į dar­bą taip pat va­ži­nė­ja nuo­sa­vu au­to­mo­bi­liu, į „Aušros“ vidurinę mokyklą atveža dar ir keturis moksleivius.

Prie­šin­gai ne­gu aš, me­ras tu­ri dau­giau rei­ka­lų sa­vait­ga­liais, vyks­ta į ren­gi­nius, to­dėl pa­si­nau­do­ja tar­ny­bi­niu trans­por­tu ir poil­sio die­no­mis. Ta­čiau ir tais at­ve­jais iki Sa­vi­val­dy­bės jis at­vyks­ta nuosa­vu au­to­mo­bi­liu.

– Ne kar­tą opo­zi­ci­jos at­sto­vai ak­cen­ta­vo fak­tą, kad neat­sa­ki­nė­ja­te į jų pa­klau­si­mus. Ar­gi taip sun­ku aiš­kiai ir su­pran­ta­mai at­sa­ky­ti į pa­teik­tus klau­si­mus? Juk tai – Jū­sų pa­rei­ga.


– Jau sa­kiau ir dar kar­tą paaiš­ki­nu, kad į vi­sus opo­zi­ci­jos pa­klau­si­mus esa­me at­sa­kę. Jei­gu jų ne­ten­ki­na at­sa­ky­mai, tai man be­lie­ka tik ap­gai­les­tau­ti.

Pa­vyz­džiui, klau­sia­ma, kiek per pu­sant­rų me­tų Sa­vi­val­dy­bė­je at­lik­ta vie­šų­jų pir­ki­mų, ir pra­šo­ma pa­teik­ti vi­są su tuo su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją.

Dar kar­tą tu­riu pa­brėž­ti, kad ne vi­sa su vie­šai­siais pir­ki­mais bei kon­kur­sais su­si­ju­si in­for­ma­ci­ja yra skleis­ti­na ar per­duo­ti­na tre­čio­sioms ša­lims. Tą da­ry­ti drau­džia su­tar­ty­se nu­ma­ty­ti ša­lių įsi­pa­rei­go­ji­mai, kon­fi­den­cia­lu­mo dek­la­ra­ci­jos ir kt.

Tai­gi in­for­ma­ci­ja kai ku­riais at­ve­jais ne­teik­ti­na net Ta­ry­bos na­riams.

– Gir­di­si kal­bų, kad S.Kas­pa­rai­tis drau­džia sky­rių spe­cia­lis­tams teik­ti in­for­ma­ci­ją.


– Aš ma­nau, kad Ta­ry­bos na­rius pa­pik­ti­no jų pa­čių pa­tvir­tin­tas Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tas, ku­riuo nu­sta­ty­ta, kad vi­si pa­klau­si­mai tu­ri bū­ti teik­ti­ni per įstai­gos va­do­vą. Tai reiš­kia, kad sky­rių ir tar­ny­bų ve­dė­jų pa­ruoš­ti at­sa­ky­mai tu­ri bū­ti pa­si­ra­šy­ti ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus ir apie juos tu­ri ži­no­ti va­do­vai – me­ras bei Savivaldybės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius. To­dėl teig­ti, kad Kas­pa­rai­tis už­drau­dė kaž­kam bend­rau­ti ar teik­ti in­for­ma­ci­ją, švel­niai ta­riant, yra ne­są­ži­nin­ga.

– Ar ne­ma­no­te, kad ir opo­zi­ci­ja, ir Jūs, Sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, tu­rė­tu­mė­te ma­žiau pūs­tis, la­biau ei­ti į komp­ro­mi­są, kad per po­sė­džius ne­lik­tų įtam­pos ir dar­bas bū­tų sklan­des­nis?


– Na, ži­no­te, jei­gu opo­zi­ci­jai už­kliū­va ma­no, me­ro ir ki­tų dar­buo­to­jų šyp­se­nos, tai jau tur­būt vien šis fak­tas vi­siems ke­lia šyp­se­ną.

Dar prieš rin­ki­mus kai kurių partijų na­riai el­gė­si la­bai ne­ko­rek­tiš­kai, taip jie el­gia­si ir da­bar. Kaip mi­nė­jau, šie po­li­ti­kai vis dar ne­ga­li su­si­tai­ky­ti su pra­lai­mė­ji­mu. Ap­mau­du, kad per po­sė­džius jie šo­ki­nė­ja su prie­kaiš­tais dėl to­kių svars­to­mų klau­si­mų, dėl ku­rių tik­rai nė­ra pa­grin­do šo­ki­nė­ti. Kiti opo­zi­ci­nių par­ti­jų atstovai ir prieš rin­ki­mus, ir da­bar el­gia­si san­tū­riai. Gai­la, bet ir jie šį­kart pa­si­ra­šė ne­tei­sin­gais kal­ti­ni­mais pa­grįs­tą pa­reiš­ki­mą.

Mes blo­gų san­ty­kių su opo­zi­ci­jos at­sto­vais tik­rai ne­gi­li­na­me. Ne­siš­vais­to­me kaip jie ne­pag­rįs­tais pa­reiš­ki­mais ir kal­ti­nan­čiais straips­niais spau­do­je, į ku­riuos vė­liau mums ten­ka at­sa­ky­ti. Kvie­čia­me į Sa­vi­val­dy­bės or­ga­ni­zuo­ja­mas šven­tes, į kon­sul­ta­ci­nius po­sė­džius, ta­čiau kai ku­rie opo­zi­ci­jos at­sto­vai mū­sų kvie­ti­mą ig­no­ruo­ja. Tarp opo­zi­ci­jos at­sto­vų yra trys bu­vu­sie­ji ko­lū­kių pir­mi­nin­kai, gal­būt jie pa­si­gen­da anų lai­kų mušt­ro, be­tgi de­mok­ra­ti­jos pro­ce­sas pa­žen­gęs nea­be­jo­ti­nai į prie­kį, ir šian­dien su žmo­nė­mis rei­kia kal­bė­tis iš ly­gių, o ne iš jė­gos po­zi­ci­jų.

Rei­kia pa­sa­ky­ti, kad anks­tes­nė opo­zi­ci­ja bu­vo da­ly­kiš­kes­nė, dir­bo konst­ruk­ty­viau – ši­to da­bar mes la­bai pa­si­gen­da­me ir to linkime dabartinei Tarybos opozicijai. Esminius dalykus reikėtų sugebėti atskirti nuo smulkmenų.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas