„Santaka“ / Olandės knyga pasakos ir apie Didvyžius

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-06 08:15

Dalinkitės:  


Gru­pė se­mi­na­ro da­ly­vių kar­tu su lek­to­rė­mis Lies Gualt­he­rie van Wee­zel iš Olan­di­jos (pir­mo­je ei­lė­je ant­ra iš kai­rės), Li­na Da­nu­se­vi­čie­ne (pir­mo­je ei­lė­je tre­čia iš kai­rės) ir Ra­mu­ne Jur­ku­vie­ne (pir­mo­je ei­lė­je ket­vir­ta iš kai­rės).

Autorės nuotr.


Olandės knyga pasakos ir apie Didvyžius

Did­vy­žių pen­sio­na­te gy­ve­na 300 suau­gu­sių žmo­nių, ku­rie dėl pro­to ar psi­chi­kos ne­ga­lios ne­ga­li gy­ven­ti sa­va­ran­kiš­kai, jiems rei­ka­lin­ga nuo­la­ti­nė prie­žiū­ra. Net pu­sant­ro šim­to įvai­rių sri­čių dar­buo­to­jų gy­ven­to­jams tei­kia bui­ti­nes, so­cia­li­nes, me­di­ci­nos, kul­tū­ri­nes ir ki­to­kias pa­slau­gas.

Kad gy­ven­to­jams bū­tų tei­kia­mos ko­ky­biš­kes­nės pa­slau­gos, pen­sio­na­te di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas dar­buo­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos ir spe­cia­li­za­ci­jos to­bu­li­ni­mui. Nuo 2005 me­tų pen­sio­na­tas kar­tu su Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo cent­ru dar­buo­to­jams or­ga­ni­zuo­ja se­mi­na­rus, ku­rių me­tu gvil­de­na­mos ak­tua­lios so­cia­li­nio dar­bo su pro­to ir psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čiais as­me­ni­mis te­mos.

Pir­muo­siuo­se se­mi­na­ruo­se so­cia­li­nio dar­bo teo­ri­ją aiš­ki­no so­cia­li­nių moks­lų dak­ta­rė, Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to lek­to­rė Ra­mu­nė Jur­ku­vie­nė ir so­cia­li­nio dar­bo ma­gist­rė, Kau­no me­di­ci­nos uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja asis­ten­tė Li­na Da­nu­se­vi­čie­nė. So­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir jų pa­dė­jė­jai se­mi­na­rų me­tu aiš­ki­no­si ko­man­di­nio dar­bo as­pek­tus, mo­kė­si at­pa­žin­ti dar­be ky­lan­čias pro­ble­mas ir ieš­ko­jo ge­riau­sių konf­lik­tų spren­di­mo bū­dų. Kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo se­mi­na­rai bu­vo tę­sia­mi 2006 bei 2007 me­tais.

Prie jau mi­nė­tų lek­to­rių pri­si­jun­gė daž­nai į Lie­tu­vą iš Olan­di­jos at­vyks­tan­ti lek­to­rė-kon­sul­tan­tė so­cia­li­niam dar­bui ir so­cia­li­nių pa­slau­gų or­ga­ni­za­ci­joms Lies Gualt­he­rie van Wee­zel. Be to, ši lek­to­rė pa­dė­jo Did­vy­žių pen­sio­na­tui už­megz­ti ry­šius su „Rei­naer­de“ or­ga­ni­za­ci­ja iš Olan­di­jos. „Rei­naer­de“ or­ga­ni­za­ci­ja yra vie­na iš tri­jų di­des­nių or­ga­ni­za­ci­jų, vei­kian­čių Ut­rech­to pro­vin­ci­jo­je. Jos pa­skir­tis – teik­ti pa­slau­gas įvai­raus am­žiaus as­me­nims, tu­rin­tiems pro­to, psi­chi­nę ir komp­lek­si­nę ne­ga­lias. Praė­ju­siais me­tais net 20 Did­vy­žių pen­sio­na­to dar­buo­to­jų tu­rė­jo ga­li­my­bę pen­kias die­nas lan­ky­tis Olan­di­jo­je ir pa­si­sem­ti pa­tir­ties. 2008 m. pa­va­sa­rį trum­pam į pen­sio­na­tą tu­rė­tų at­vyk­ti „Rei­naer­de“ or­ga­ni­za­ci­jos de­le­ga­ci­ja.

2007 me­tais mo­ky­mus or­ga­ni­za­vo­me net dviem dar­buo­to­jų gru­pėms. Pir­mo­ji gru­pė, ku­rią su­da­rė 30 so­cia­li­nio dar­buo­to­jo pa­dė­jė­jų, tri­jų die­nų už­siė­mi­muo­se mo­kė­si bend­ra­vi­mo ypa­tu­mų. Ki­ta dar­buo­to­jų gru­pė – pa­da­li­nių ve­dė­jai ir so­cia­li­niai dar­buo­to­jai – sė­mė­si teo­ri­nių ži­nių ir mo­kė­si pra­kti­nių įgū­džių apie in­ter­vi­zi­jos me­to­dą, jo tai­ky­mą ir t. t. Ypač di­de­lis dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas pro­ble­mų spren­di­mo mo­de­lio tai­ky­mui, dar­buo­to­jų ge­bė­ji­mams teik­ti tar­pu­sa­vio pa­ra­mą.

Lapk­ri­čio 20–21 d. Did­vy­žių pen­sio­na­te vy­ko abie­jų dar­buo­to­jų gru­pių kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mo bai­gia­mie­ji už­siė­mi­mai. Dar­buo­to­jai dė­ko­jo lek­to­rėms už ži­nias, ši­lu­mą, su­pra­ti­mą, da­li­jo­si įgy­ta pa­tir­ti­mi. Vi­siems se­mi­na­ro da­ly­viams bu­vo įteik­ti Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties Švie­ti­mo cent­ro kva­li­fi­ka­ci­niai pa­žy­mė­ji­mai. Pen­sio­na­to di­rek­to­rė Sta­nis­la­va Gra­ži­na Gri­gie­nė pa­svei­ki­no dar­buo­to­jus, įgi­ju­sius ne­ma­žai kas­die­nia­me dar­be rei­ka­lin­gų ži­nių bei pra­kti­nių įgū­džių, pa­si­džiau­gė, kad toks di­de­lis bū­rys dar­buo­to­jų, neat­sit­rau­kę il­ges­niam lai­kui nuo tie­sio­gi­nio dar­bo, tu­rė­jo ga­li­my­bę kel­ti sa­vo kva­li­fi­ka­ci­ją.

Atei­nan­čiais me­tais pla­nuo­ja­ma ir to­liau or­ga­ni­zuo­ti mo­ky­mus. Lek­to­rė iš Olan­di­jos pa­ste­bė­jo, kad se­mi­na­ro klau­sy­to­jai bu­vo la­bai ak­ty­vūs, do­mė­jo­si so­cia­li­nio dar­bo me­to­dais, no­riai at­li­ko pra­kti­nes už­duo­tis. R.Jur­ku­vie­nė pa­si­džiau­gė, kad se­mi­na­ruo­se da­ly­va­vu­sie­ji dar­buo­to­jai per tre­jus me­tus „paau­go”, įgi­jo nau­jų įgū­džių.

Lies Gualt­he­rie van Wee­zel sa­vo vi­zi­tų Lie­tu­vo­je me­tu lan­ko­si ir ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se, ak­ty­viai da­ly­vau­ja Lie­tu­vos so­cia­li­nių dar­buo­to­jų aso­cia­ci­jos veik­lo­je. Šiuo me­tu ji ren­ka me­džia­gą apie so­cia­li­nį dar­bą Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jo­se ir kar­tu su So­cia­li­nių dar­buo­to­jų aso­cia­ci­ja 2008 me­tais pla­nuo­ja iš­leis­ti kny­gą so­cia­li­nio dar­bo pra­kti­kams, stu­den­tams ir jų mo­ky­to­jams apie so­cia­li­nį dar­bą Lie­tu­vo­je. Kny­gos au­to­rė pa­kvie­tė du Did­vy­žių pen­sio­na­to dar­buo­to­jus pri­si­dė­ti prie kny­gos lei­di­mo ir pa­teik­ti pra­kti­nių pa­vyz­džių iš sa­vo kas­die­ni­nio dar­bo su pro­to ir psi­chi­kos ne­ga­lią tu­rin­čiais žmo­nė­mis.Ona BUD­RIE­NĖ

Did­vy­žių pen­sio­na­to

di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja so­cia­li­niam dar­bui


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas