„Santaka“ / Konfliktą dėl triukšmo išspręstų garso matuoklis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-06 08:02

Dalinkitės:  


PK viršininko pavaduotojas K.Žirniavičius įspėjo, jog pažeidžiantiems viešąją rimtį gresia net iki 1000 Lt bauda.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Konfliktą dėl triukšmo išspręstų garso matuoklis

Eglė KVIESULAITIENĖ

So­li­daus am­žiaus ky­bar­tie­tė dėl, jos ma­ny­mu, ne­pa­ke­lia­mo triukš­mo jau ne kar­tą krei­pė­si į po­li­ci­ją, re­dak­ci­ją, ne­tgi į Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją. Mo­te­ris ken­čia dėl vir­šu­je gy­ve­nan­čių kai­my­nų ir ne­ran­da su jais bend­ros kal­bos.Ra­my­bę drums­čia vai­kai

74-erių A.Za­ka­ri­jai­tie­nė jau be­veik 30 me­tų gy­ve­na vie­no Ky­bar­tų dau­gia­bu­čio tre­čia­me aukš­te. Vie­na gy­ve­nan­ti mo­te­ris na­muo­se pra­lei­džia di­džią­ją lai­ko da­lį, to­dėl gir­di vi­sus pa­ša­li­nius gar­sus. Kybartietė sa­kė ga­lin­ti ap­si­kęs­ti su bet kuo, bet sa­vait­ga­liais, kai pas vir­šu­je gy­ve­nan­čius kai­my­nus at­va­žiuo­ja anū­kai, jai na­muo­se bū­ti ne­be­mie­la.

– Ne­sup­ran­tu, kaip žmo­nės auk­lė­ja sa­vo vai­kus, kad jie ke­lia to­kį triukš­mą, – pro aša­ras ai­ma­na­vo mo­te­ris. – Juk taip ne­ga­li­ma, rei­kia gerb­ti kai­my­nų ra­my­bę. O jie va­ži­nė­ja dvi­ra­tu­kais, dau­žo į grin­dis me­di­niais žais­lais, laks­to, triukš­mau­ja. Aš ne­ga­liu bū­ti na­muo­se, kai toks triukš­mas. Esu so­li­daus am­žiaus, li­go­ta, to­dėl no­riu ra­my­bės. Net ma­no drau­gės, užei­nan­čios į sve­čius, ste­bi­si, kaip aš ga­liu iš­kęs­ti to­kį triukš­mą.

Mo­te­ris ne kar­tą krei­pė­si į po­li­ci­ją, ra­šė pa­reiš­ki­mus dėl kai­my­nų ke­lia­mo triukš­mo, ban­dė kal­bė­tis su kai­my­nais. Bet, anot jos, nie­kas nau­dos ne­da­vė. Pa­rei­gū­nai at­ra­šė at­sa­ky­mą, jog pa­žei­di­mo ne­nus­ta­tė, o kai­my­nai net vie­šai laip­ti­nė­je ją iš­plū­do ir ap­stum­dė.Padarė izo­lia­ci­ją

Gy­dy­to­ja Ky­bar­tuo­se dir­ban­čiai A.Za­ka­ri­jai­tie­nės kai­my­nei Ž.Ur­bo­na­vi­čie­nei te­ma apie triukš­mą taip pat jau ap­kar­to. Mat prie­kaiš­tus nuo­lat gir­di iš kai­my­nės, jos na­muo­se lan­kė­si ir po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, sig­na­lų dėl skun­do ga­vo ir iš Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos.

– Bu­te gy­ve­na­me jau 27 me­tus, – aiš­ki­no Ž.Ur­bo­na­vi­čie­nė. – Tiek lai­ko gir­di­me ir prie­kaiš­tus. Kai au­go vai­kai, skųs­da­vo­si, kad jie laks­to virš gal­vos ir drums­čia ra­my­bę. Net pa­ra­šus ban­dė rink­ti, kad mus iš­kel­din­tų. Da­bar pa­de­da­me au­gin­ti dve­jų me­tų anū­kė­lę. Jai net ba­te­lių na­muo­se neau­na­me – laks­to su ko­ji­ny­tė­mis, bet vis tiek la­bai „triukš­mau­ja“. Spe­cia­liai da­rė­me re­mon­tą, su­dė­jo­me izo­lia­ci­ją, kad tik kai­my­nė ma­žiau triukš­mo gir­dė­tų, bet nie­kas ne­pa­si­kei­tė – nuo­lat gir­di­me prie­kaiš­tus. Esu me­di­kė, to­dėl ži­nau, kad kai ku­riems žmo­nėms net laik­ro­džio tik­sė­ji­mas ga­li skam­bė­ti it kū­jo dū­žis.

Gy­dy­to­ja tvir­ti­no, jog su kai­my­ne per tiek me­tų konf­lik­tai taip paašt­rė­ję, kad da­bar net ven­gia ją su­si­tik­ti ir anū­kų vie­nų į laip­ti­nę ne­lei­džia.Ty­ri­mas nu­trauk­tas

Vil­ka­viš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Žir­nia­vi­čius sa­kė, kad pa­rei­gū­nai ne kar­tą lan­kė­si ir pas A.Za­ka­ri­jai­tie­nę, ir pas Ž.Ur­bo­na­vi­čie­nę. Bu­vo ap­klaus­ti kai­my­nai, ta­čiau nie­kas dėl ke­lia­mo triukš­mo nu­si­skun­di­mų ne­tu­rė­jo, to­dėl ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas.

Anot pa­rei­gū­no, ne dar­bo die­no­mis po­li­ci­jo­je per pa­rą re­gist­ruo­ja­mi 1–3 te­le­fo­ni­niai pra­ne­ši­mai dėl ke­lia­mo triukš­mo. Daž­niau­siai žmo­nės skun­džia­si dėl iš­ger­tu­vių me­tu triukš­mau­jan­čių as­me­nų, jau­ni­mo per gar­siai lei­džia­mos mu­zi­kos, kai kam už­kliū­va re­mon­to ke­lia­mas triukš­mas. Sa­vait­ga­liais to­kių skam­bu­čių bū­na kur kas daugiau.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai vi­suo­met vyks­ta į triukš­mo ži­di­nį, įspė­ja vie­šą­ją rim­tį drums­čian­čius as­me­nis, bau­džia.Bau­dos di­de­lės

Jau prieš po­rą me­tų įsi­ga­lio­ję Ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­kei­ti­mai prail­gi­no ra­my­bės lai­ką. Anks­čiau drums­ti ap­lin­ki­nių ra­my­bę įsta­ty­mas drau­dė nuo 22 iki 6 val. Da­bar gar­siai šauk­ti, švilp­ti, dai­nuo­ti, gro­ti ir ki­taip kel­ti triukš­mą gat­vė­se, aikš­tė­se, pa­plū­di­miuo­se, vie­ša­ja­me trans­por­te ir kt. vie­šo­se vie­to­se bei gy­ve­na­mo­se pa­tal­po­se, jei tai trik­do vie­šą­ją rim­tį, drau­džia­ma ne tik nak­ties me­tu, bet ir va­ka­re nuo 18 iki 22 va­lan­dos.

Pa­gal Triukš­mo val­dy­mo įsta­ty­mą triukš­mas skirs­to­mas į tris da­lis. Die­nos triukš­mas – nuo 6 iki 18 va­lan­dos, va­ka­ro – nuo 18 iki 22 val., nak­ties – nuo 22 iki 6 val. Triukš­ma­da­riams gre­sia nuo 200 iki 1000 Lt, o pa­kar­to­ti­niai – net nuo 1000 iki 2000 Lt sie­kian­čios bau­dos.

K.Žir­nia­vi­čius sa­kė, kad po­li­ci­ja ne­puo­la verž­tis į na­mus, jei žmo­gus šven­čia gim­ta­die­nį ir iš jo na­mų gir­dė­ti ra­mi mu­zi­ka. Ta­čiau tai ne­tu­ri truk­dy­ti ap­lin­ki­niams.

– Žmo­nėms rei­kia bū­ti to­le­ran­tiš­kiems – siek­ti komp­ro­mi­so. Jei ren­gia­si švęs­ti, tu­rė­tų at­si­klaus­ti kai­my­nų, ar jiems tai ne­truk­dys. Pas­ta­rie­ji taip pat tu­rė­tų su­pras­ti, kad jei kai­my­nas ka­la į sie­ną vi­nį, dar ne­rei­kia bėg­ti skųs­tis į po­li­ci­ją, – aiš­ki­no pa­rei­gū­nas.Ken­kia svei­ka­tai

Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras įspė­ja, kad net 40 pro­c. Eu­ro­pos Są­jun­gos gy­ven­to­jų yra vei­kia­mi pa­di­dė­ju­sio ap­lin­kos triukš­mo die­nos me­tu ir apie 20 pro­c. nak­ties me­tu. Pag­rin­di­niai triukš­mo šal­ti­niai yra trans­por­tas, pra­mo­nės įmo­nės, sta­ty­bos dar­bai, ven­ti­lia­ci­jos įren­gi­niai, kai­my­nų veik­la, šven­ti­niai ren­gi­niai.

Ne­gin­či­ja­mai įro­dy­ta, kad triukš­mas nei­gia­mai vei­kia mū­sų svei­ka­tą bei gy­ve­ni­mo ko­ky­bę. Svei­ka­tai pa­vo­jus iš­ky­la, kai gar­sas yra la­bai di­de­lis. Jei gar­so ly­gis nuo­lat di­des­nis kaip 85 decibelai, po tam tik­ro lai­ko ga­li pastebimai su­si­lpnė­ti klau­sa.

Mie­gas ga­li bū­ti su­trik­do­mas, kai triukš­mo ly­gis pa­tal­po­je di­des­nis nei 30 dB. Jaut­riau­si triukš­mui pa­gy­ve­nę, tu­rin­tys fi­zi­nę bei psi­chi­nę ne­ga­lią, dir­ban­tys triukš­min­go­je ap­lin­ko­je žmo­nės.Ne­tu­ri apa­ra­to

Die­nos me­tu pa­tal­po­se triukš­mas ne­tu­rė­tų bū­ti di­des­nis kaip 40 dB, nes prie­šin­gu at­ve­ju bus trik­do­ma įpras­ti­nė veik­la (pa­pras­tai žmo­gus kal­ba 50–60 dB gar­su). Di­de­lis triukš­mas (80 dB ir dau­giau) su­ke­lia ag­re­si­ją bei ma­ži­na drau­giš­ką elg­se­ną.

Gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se lei­džia­mas vi­du­ti­nis gar­so ly­gis nuo 6 iki 18 val. – 40, nuo 18 iki 22 val. – 35, nuo 22 iki 6 val. – 30 de­ci­be­lų. Jį vir­ši­jus, ga­li­ma drą­siai skam­bin­ti po­li­ci­jai, tu­ri bū­ti fik­suo­ja­mas pa­žei­di­mas.

Nors pa­rei­gū­nai tu­ri tei­sę triukš­mo ly­gį įver­tin­ti su­bjek­ty­viai, taip pat rei­kia dvie­jų liu­di­nin­kų, ku­rie pa­tvir­tin­tų, jog triukš­mas trik­dė ap­lin­ki­nių ra­my­bę, vis dėl­to gin­čo at­ve­ju vi­suo­met pa­dė­tų triukš­mo ma­ta­vi­mo prie­tai­sas. Kad ir to­kiu at­ve­ju, kaip Ky­bar­tuo­se, kai sun­ku nu­sta­ty­ti, ar skun­dai tu­ri rea­laus pa­grin­do.

De­ja, triukš­mo ma­ta­vi­mo apa­ra­tas vi­so­je ap­skri­ty­je tė­ra vie­nin­te­lis. Jį tu­ri tik Ma­ri­jam­po­lės vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ras.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas