„Santaka“ / Savanorių šventę jungė emocijos, knygos ir padėkos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Išsinuomotų 1 arba 2 kambarių butą Vilkaviškyje. Tel. 8 625 53 553.
Galioja iki: 2019-01-17 08:22:33

Parduoda svarstykles, sveriančias iki 500 kg, grėblį-vartytuvą „Saulutė“, geros būklės šaldytuvą-šaldiklį SNAIGĖ A++. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:26:46

Parduoda 2,83 ha žemės Klampučių k. Tel. 8 605 05 608.
Galioja iki: 2019-01-18 09:27:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-06 07:59

Dalinkitės:  


Sa­va­no­riai do­mė­jo­si „Ka­ta­li­kų pa­sau­lio lei­dyk­los“ iš­leis­to­mis kny­go­mis, kai ką pir­ko sau ir drau­gams kaip ka­lė­di­nes do­va­nas.

Autorės nuotr.


Savanorių šventę jungė emocijos, knygos ir padėkos

Birutė NENĖNIENĖ

„Mes ran­da­me gy­ve­ni­me tai, ką pa­tys jam suteikiame“ (V.R.Emer­so­nas). To­kius pra­smin­gus žo­džius kaip mo­to pa­si­rin­ko sa­va­no­riams skir­to ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai – Vil­ka­viš­kio kraš­to vie­tos veik­los gru­pė ir ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė. Į pir­mą­kart ra­jo­ne mi­ni­mą Tarp­tau­ti­nę sa­va­no­rių die­ną su­si­rin­ko pa­siun­ti­niai iš dau­ge­lio kai­mų bend­ruo­me­nių, vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ma­tė­si jau­ni­mo ir vie­ti­nės val­džios at­sto­vų, to­dėl Vil­ka­viš­kio pa­ra­pi­jos sa­lė bu­vo apy­pil­nė.

Il­go­kai už­si­tę­sęs ren­gi­nys pra­si­dė­jo nuo Vil­ka­viš­kio de­ka­no pre­la­to Vy­tau­to Gus­tai­čio pa­svei­ki­ni­mo ir pa­drą­si­nan­čių min­čių apie kil­nų ir pra­smin­gą sa­va­no­rių dar­bą, apie tą ki­tiems au­ko­ja­mą lai­ką, ku­rio sty­giu­mi mėgs­ta­me skųs­tis, ta­čiau pa­tys jį įpras­mi­na­me, de­ja, ne vi­sa­da. To­dėl ku­ni­gas at­krei­pė dė­me­sį į pra­si­dė­ju­sio ad­ven­to me­tą, ku­ris vi­sų pra­šo „iš­si­va­ly­ti sa­vo sie­los kerteles“ ir aky­liau pa­žvelg­ti į ša­lia esan­tį, pa­gal­bos rei­ka­lin­gą žmo­gų.

Ne­ti­kė­tu­mo ir švie­žu­mo ren­gi­niui su­tei­kė į sve­čius pa­kvies­tas Pa­lan­go­je gy­ve­nan­tis To­mas Vi­luc­kas. Pla­čia­jai vi­suo­me­nei dar ma­žai gir­dė­tas, prie in­va­li­do ve­ži­mė­lio pri­kaus­ty­tas jau­nas žmo­gus kaip ste­buk­li­nę pa­sa­ką au­di­to­ri­jai liu­di­jo sa­vo gy­ve­ni­mą, pa­sau­lė­žiū­ros kai­tą bei Die­vo vei­ki­mą. Tai – pub­li­cis­tas, ver­tė­jas, in­ter­ne­ti­nio dien­raš­čio „Ber­nar­di­nai.lt“ ir dien­raš­čio „Lie­tu­vos žinios“ ap­žval­gi­nin­kas, ka­ta­li­kiš­ko mėn­raš­čio šei­mai „Artuma“ bend­ra­dar­bis, 2004 me­tų pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­do „Baž­ny­čios kro­ni­ka“ lau­rea­tas, ap­do­va­no­tas už nuo­sek­lų krikš­čio­niš­kų ver­ty­bių sklei­di­mą ži­niask­lai­do­je. Au­to­rius vil­ka­viš­kie­čiams pri­sta­tė ir sa­vo pir­mą­ją kny­gą „Ma­lo­nės vers­mės“ (jo­je ap­ta­ria Baž­ny­čios tei­kia­mus sak­ra­men­tus).

Sve­čias džiau­gė­si gau­siai su­si­rin­ku­siais žmo­nė­mis, ta­čiau at­krei­pė dė­me­sį, jog ki­tuo­se Lie­tu­vos re­gio­nuo­se pri­sta­tant šią kny­gą ki­lo dau­giau įvai­rių klau­si­mų. Vil­ka­viš­kio kraš­to žmo­nės ne­bu­vo lin­kę leis­tis į dva­si­nes ir re­li­gi­nes dis­ku­si­jas.

Kny­gą „Ma­lo­nės vers­mės“ iš­lei­do lei­dyk­la „Ka­ta­li­kų pa­sau­lio lei­di­niai“. Vi­są tą die­ną Vil­ka­viš­kio pa­ra­pi­jos na­muo­se sve­čia­vo­si ir šios lei­dyk­los at­sto­vai, pa­siū­lę gau­sų sa­vo lei­džia­mų kny­gų asor­ti­men­tą ir jo­mis pre­kia­vę be ant­kai­nio. Lei­dyk­los at­sto­vas Ju­lius Žė­kas ren­gi­nio da­ly­viams pla­čiau pa­pa­sa­ko­jo apie jų lei­di­nius, pa­gar­si­no, jog Pran­ciš­ko­nų gat­vė­je, Vil­niu­je, įsi­kū­ru­sia­me lei­dyk­los kny­gy­ne ga­li­ma ras­ti įvai­rių kny­gų, o anks­čiau iš­leis­toms tai­ko­mos di­de­lės ka­lė­di­nės nuo­lai­dos.

Kai­mo bend­ruo­me­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kė Li­na Kru­ži­naus­kie­nė su­si­rin­ku­siesiems paaiš­ki­no apie vie­tos veik­los gru­pės su­dė­tį, funk­cio­na­vi­mą, kvie­tė ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vus tap­ti par­tne­riais, teik­ti pa­siū­ly­mus. Ji taip pat kal­bė­jo apie sa­va­no­rių veik­lą ir šio ju­dė­ji­mo es­mę. Tai – neį­kai­no­ja­mas tur­tas, kai su­si­bū­rę žmo­nės sa­vo ži­nias, lai­ką, pa­tir­tį, ener­gi­ją pa­nau­do­ja su­kur­da­mi sa­vo ap­lin­ko­je kaž­ką švie­saus, su­bur­da­mi šil­tam bend­ra­vi­mui.

Ren­gi­nio sve­čias ra­jo­no me­ras Al­gir­das Ba­gu­šins­kas sa­kė, jog sa­vo dar­bo neį­si­vaiz­duo­jąs be ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų, ku­rių ra­jo­ne yra per šim­tą ir jo­se vei­kia įvai­raus am­žiaus bei in­te­re­sų žmo­nės. Ypač ak­ty­vios kai­mų bend­ruo­me­nės, ku­rių įsi­kū­rę per ke­tu­rias­de­šimt. Sa­vi­val­dy­bė kas­met, for­muo­da­ma biu­dže­tą, ski­ria lė­šų ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pro­gra­moms pa­rem­ti. Me­ro nuo­mo­ne, atei­ty­je ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų įta­ka stip­rės, nes nuo atei­nan­čių sa­vi­val­dy­bių rin­ki­mų sa­vo kan­di­da­tus ga­lės kel­ti ir šios or­ga­ni­za­ci­jos.

Dė­ko­da­mas už ini­cia­ty­vas, pa­sta­bas, ino­va­ci­jas, ku­rios pa­de­da Sa­vi­val­dy­bei orien­tuo­tis ir priim­ti ak­tua­liau­sius spren­di­mus, me­ras sa­va­no­riams įtei­kė pa­dė­kas. Už ini­cia­ty­vą ruo­šiant pro­jek­tus bei žmo­nių su­tel­ki­mą pa­dė­kos raš­tą ga­vo L.Kru­ži­naus­kie­nė ir ke­lio­li­ka ak­ty­vių bend­ruo­me­nių na­rių, jau­ni­mo gru­pių at­sto­vų.

Sei­mo na­rio pa­dė­jė­jas Al­gir­das Nei­ber­ka su­si­rin­ku­sie­siems per­da­vė su­si­sie­ki­mo mi­nist­ro A.But­ke­vi­čiaus lin­kė­ji­mus. Sa­va­no­riai, pa­si­nau­do­ję pro­ga, kar­tu su me­ru pa­siaiš­ki­no kai ku­riuos ūki­nius klau­si­mus. Pa­bai­go­je me­ni­nę pro­gra­mą – spek­tak­liu­ką – do­va­no­jo Sū­da­vos vi­du­ri­nės mo­kyk­los moks­lei­viai.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Pagrindiniai mokesčių pasikeitimai nuo šių metų sausio 1-osios
* Jauni vilkaviškiečiai teikia konsultacijas finansiniais klausimais
* Globos namų auklėtiniai keršija juos atstumiančiai visuomenei
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks finansiškai Jums yra sausis?
Po švenčių labai trūksta pinigų.
Toks, kaip ir visi kiti mėnesiai.
Finansiniai reikalai pagerėjo.Kalbos patarimai

Ar vartotinas junginys „dvigubas dublis“?
Junginys dvigubas dublis (angl. double double ) gali būti vartojamas kalbant apie žaidėją, kuris per vienas rungtynes pelnė dviženklį skaičių taškų ir atkovojo dviženklį skaičių kamuolių. Kalbininkai siūlo vartoti junginį dvigubas dviženklis.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas