„Santaka“ / Atgarsiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-05 16:08

Dalinkitės:  


Atgarsiai

Švietimo skyrius darželiuose uždraudė valgyti tortusPo „San­ta­kos“ ra­ši­nio „In­fek­ci­ja iš­gul­dė be­veik pu­sę dar­že­lio gru­pės“ apie tai, kad ga­li­mai gim­ta­die­nio tor­to už­val­gę dar­že­li­nu­kai su­si­rgo žar­ny­no in­fek­ci­ja, re­dak­ci­ja ga­vo at­sa­ky­mą iš Valstybinės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos, į su­si­klos­čiu­sią si­tua­ci­ją rea­ga­vo ir Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus va­do­vai.

Į ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gas bu­vo iš­siųs­ti raš­tai, ku­riuo­se pra­šo­ma in­for­muo­ti pe­da­go­gus bei tė­ve­lius, kad vai­kų gim­ta­die­niai bū­tų šven­čia­mi be at­neš­tų mais­to ga­mi­nių (tor­tų, įvai­rių sal­du­my­nų ir kt.). Ypač pa­vo­jin­gais įvar­dy­ti kre­mo ga­mi­niai, ku­rių rea­li­za­ci­jos ter­mi­nai yra trum­pi. Šie ga­mi­niai vai­kams ga­li su­kel­ti ap­si­nuo­di­ji­mų ar in­fek­ci­nių su­si­rgi­mų.

Ga­vę to­kius raš­tus vai­kų lop­še­lių-dar­že­lių pe­da­go­gai su­tri­ko. „San­ta­kai“ jie tvir­ti­no ne­ži­ną, kaip pa­sa­ky­ti vai­kams, kad nuo šiol jų gim­ta­die­niai ne­be­bus šven­čia­mi – ne­bus nei tor­to, nei žva­ku­čių, Švie­ti­mo sky­riaus raš­te už­draus­ta at­si­neš­ti bet ko­kių sal­du­my­nų. Sut­ri­kę ir tė­ve­liai, ku­rių ma­žy­liai, kaip vi­si iki šiol, ren­gia­si tra­di­ciš­kai su drau­gais pūs­ti žva­ke­les.

Švie­ti­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė G.Sta­ne­vi­čie­nė aiš­ki­no, kad gim­ta­die­nių švęs­ti gru­pė­se nie­kas neužd­rau­dė, tik ne­ga­li­ma ne­štis pa­vo­jų ga­lin­čių kel­ti mais­to ga­mi­nių. Anot spe­cia­lis­tės, auk­lė­to­jos tik­rai su­gal­vos, kaip su­reng­ti ma­žy­liui šven­tę – suor­ga­ni­zuos žai­di­mų, at­rak­cio­nų, o žva­ku­tes ga­li­ma smeig­ti ne­bū­ti­nai į tor­tą – jų pū­ti­mo ir no­rų gal­vo­ji­mo tra­di­ci­ja ga­li ir neiš­nyk­ti. Nors anks­čiau ap­si­nuo­di­ji­mų gim­ta­die­nių vai­šė­mis pa­si­tai­ky­da­vo gan re­tai, tai ne pir­mas at­ve­jis ra­jo­ne. Bu­vę ir tė­vų prie­kaiš­tų, kai pastarieji ne­no­rė­da­vo ar neiš­ga­lė­da­vo reng­ti vai­šių dar­že­ly­je. To­dėl drau­di­mas, anot auk­lė­to­jų, tu­ri ir tei­gia­mų, ir nei­gia­mų pu­sių.„Santakos“ inf.


Valgykloje pagamintame maiste ligų sukėlėjo nerastaLapk­ri­čio 15 die­ną Vil­ka­viš­kio „Eg­lu­tės“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio „Žvirb­liu­kų“ gru­pė­je iš 18 vai­kų su­si­rgo 7 ma­žy­liai. Aiš­ki­nan­tis vai­ku­čių su­si­rgi­mo prie­žas­tis nu­sta­ty­ta, kad su­si­rgi­mai įvy­ko ne dėl vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio mais­to sky­riu­je pa­ga­min­tų pa­tie­ka­lų.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­ne yra 13 iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų mais­to tvar­ky­mo sky­rių. Vi­siems mais­to sky­riams iš­duo­ti mais­to tvar­ky­mo su­bjek­to pa­tvir­ti­ni­mo pa­žy­mė­ji­mai.

Iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų sky­riai pri­ski­ria­mi pa­di­din­tos ri­zi­kos mais­to tvar­ky­mo ob­jek­tams, ku­riuo­se ruo­šia­mas mais­tas. Su juo su­si­ję ga­my­bos pro­ce­sai tu­ri di­džiau­sią įta­ką at­si­ras­ti su­si­rgi­mams. To­dėl Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, vyk­dy­da­ma pla­ni­nę kont­ro­lę, šiuos ob­jek­tus tik­ri­na 2–3 kar­tus per me­tus, o ra­dus pa­žei­di­mų tik­ri­na­ma pa­kar­to­ti­nai.

Ra­jo­no iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se nuo 2000 me­tų iki 2007 me­tų lapk­ri­čio 15 die­nos neuž­re­gist­ruo­tas nė vie­nas ūmus in­fek­ci­nis žar­ny­no su­si­rgi­mo at­ve­jis. Vi­so­se iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų mais­to sky­riuo­se įdieg­ta sa­vi­kont­ro­lės sis­te­ma.

Ga­li­ma pa­va­din­ti su­ta­pi­mu, kad Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba, vyk­dy­da­ma pla­ni­nį pa­tik­ri­ni­mą, lapk­ri­čio 14 die­ną pie­tų me­tu tik­ri­no bū­tent „Eg­lu­tės“ vai­kų lop­še­lio-dar­že­lio mais­to sky­rių. Tik­ri­nant pa­tal­pas, mais­to pro­duk­tų ir ža­lia­vų lai­ky­mą, ga­mi­ni­mą, jų ter­mi­nį ap­do­ro­ji­mą, val­gia­raš­čius, re­cep­tū­ras, nor­ma­ty­vi­nę-tech­ni­nę do­ku­men­ta­ci­ją, hi­gie­ni­nę būk­lę, pa­žei­di­mų ne­nus­ta­ty­ta. Val­gia­raš­čiai su­da­ry­ti ir pa­tvir­tin­ti Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro, sa­vi­kont­ro­lės sis­te­mos ste­bė­ji­mo žur­na­luo­se val­gio ga­my­bos pa­ra­met­rai re­gist­ruo­ja­mi lai­ku.

Tik­ri­ni­mo me­tu mik­ro­bio­lo­gi­niams ty­ri­mams paim­ti pa­ga­min­tų pa­tie­ka­lų mė­gi­niai. Iš jų Na­cio­na­li­nė­je ve­te­ri­na­ri­jos la­bo­ra­to­ri­jo­je nu­sta­ty­ta, kad pa­tie­ka­lai sau­gūs.

Lop­še­ly­je-dar­že­ly­je per 2007 m. du kar­tus at­lik­ti pa­ga­min­tų pa­tie­ka­lų mik­ro­bio­lo­gi­niai sa­vi­kont­ro­lės ty­ri­mai, paim­ti ir iš­tir­ti nuo­plo­vų mė­gi­niai. Li­gų su­kė­lė­jų ne­ras­ta.

Re­mian­tis šiais fak­tais, ga­li­ma pa­da­ry­ti iš­va­dą, kad vai­ku­čiai su­si­rgo ne dėl dar­že­ly­je ga­min­to mais­to, o su­val­gę gim­ta­die­nių pro­ga at­neš­tų tor­tų.

Aiš­ki­nan­tis vai­kų su­si­rgi­mo prie­žas­tis, lop­še­lio-dar­že­lio at­sa­kin­gi dar­buo­to­jai paaiš­ki­no, kad lapk­ri­čio 14 die­ną „Žvirb­liu­kų“ gru­pė­je bu­vo šven­čia­mi dvie­jų vai­ku­čių gim­ta­die­niai ir su­val­gy­ti du tor­tai, iš ku­rių vie­nas bu­vo pa­ga­min­tas ne re­gist­ruo­to­je įmo­nė­je, o na­mų są­ly­go­mis.

Ne­pa­vy­ko iš­siaiš­kin­ti, ka­da tor­tai pa­ga­min­ti, ko­kio­je tem­pe­ra­tū­ro­je ir kiek lai­ko bu­vo lai­ky­ti, ko­kia jų su­dė­tis, nes tik­ri­ni­mo me­tu jų li­ku­čių ne­ras­ta.

Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba krei­pė­si į iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų va­do­vus, vai­kų tė­ve­lius, kad ras­tų ki­tų bū­dų pa­mi­nė­ti vai­kų gim­ta­die­nius, ki­tas pro­gas ir ne­bū­tų var­to­ja­mi at­neš­ti kre­mi­niai mais­to ga­mi­niai bei ki­ti grei­tai gen­dan­tys mais­to pro­duk­tai.

Tai tu­rė­tų bū­ti ap­svars­ty­ta vi­so­se iki­mo­kyk­li­nė­se įstai­go­se kar­tu su ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus at­sa­kin­gais dar­buo­to­jais bei vai­kų tė­ve­liais.

Pra­šo­me lop­še­lių-dar­že­lių ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jų, tė­ve­lių, esant nors ma­žiau­siam įta­ri­mui, kad vai­kai ga­lė­jo su­si­rgti dėl ne­ko­ky­biš­ko mais­to, ne­del­siant in­for­muo­ti ra­jo­no Vals­ty­bi­nę mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bą. Tik tuo­met bus įma­no­ma lai­ku iš­siaiš­kin­ti su­si­rgi­mo prie­žas­tis ir jas pa­ša­lin­ti.Jo­nas DU­BAUS­KAS

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos

tar­ny­bos vir­ši­nin­kas


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas