„Santaka“ / Mero demokratijos pamokos Tarybos opozicijai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda mūrinį namą Smėlio g. 20, Virbalyje (17 a sklypas, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-08-22 08:01:37

Parduoda 1 ha žemės ūkio paskirties žemės Giedrių k., Šeimenos sen.. Tel. 8 686 25 956.
Galioja iki: 2019-08-22 08:14:46

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-12-04 08:37

Dalinkitės:  


Mero demokratijos pamokos Tarybos opozicijai

Lie­tu­va lai­kė Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­ną. Ta­čiau pro­jek­tas, skir­tas „liau­džiai“, Vil­ka­viš­kio bei ša­lies vi­suo­me­nės ir vie­tos po­li­ti­kų ne­su­do­mi­no. Dau­gu­mai pi­lie­čių jų kas­die­ni­nia­me gy­ve­ni­me svar­biau­sias ša­lies tei­si­nis do­ku­men­tas pa­pras­čiau­siai ne­rei­ka­lin­gas. Nes val­diš­kos įstai­gos slenks­tį per­žen­gu­siam pi­lie­čiui val­di­nin­kas ro­do ne Kons­ti­tu­ci­ją, bet vie­ną ar ki­tą įsta­ty­mo pa­rag­ra­fą. To­dėl no­rom ne­no­rom ky­la klau­si­mas, ar pi­lie­čiai, ži­nan­tys Kons­ti­tu­ci­ją, jo­je įtvir­tin­tas žmo­gaus pri­gim­ti­nes tei­ses bei svar­biau­sias ver­ty­bes, vals­ty­bė­je jau­čia­si ge­riau ir ga­li pa­siek­ti dau­giau? Ar tiems pi­lie­čiams, ku­rie jos neiš­ma­no ar de­da­si neiš­ma­nan­tys, se­ka­si blo­giau? At­sa­ky­ti į šį klau­si­mą kur kas sun­kiau nei į vi­sus 25 klau­si­mus, pa­teik­tus eg­za­mi­no tes­te.

Pre­zi­den­to au­tog­ra­fas Kons­ti­tu­ci­jos kny­go­je – pui­ki do­va­na eg­za­mi­no da­ly­viams. Bet pri­si­mi­nus Pre­zi­den­to „šle­pe­čių is­to­ri­jos“ by­lą ir tuo­met pa­sa­ky­tus žo­džius, jog Kons­ti­tu­ci­ja nė­ra šven­ta kar­vė, šian­dien ne­tu­ri­me ste­bė­tis, kad kai ku­rie gra­žiai skam­ban­tys Kons­ti­tu­ci­jos straips­niai, kad ir kal­ban­tys apie ne­mo­ka­mą moks­lą bei gy­dy­mą, rea­liai ne­vei­kia.

At­ro­do, dar se­no­vės ro­mė­nai lai­kė­si nuo­sta­tos, kad nie­kas sa­vo by­lo­je ne­ga­li bū­ti tei­sė­ju. Ta­čiau Kons­ti­tu­ci­nis teis­mas priė­mė sau pa­lan­kų spren­di­mą dėl at­ly­gi­ni­mų. Esą, tei­sė­jams ma­žin­ti at­ly­gi­ni­mus drau­džia Kons­ti­tu­ci­ja, nors to­kio straips­nio Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­jo­je ne­ra­si­me.

Tu­ri­me Kons­ti­tu­ci­ją, įsta­ty­mus, lyg ir vis­kas „po­pie­riu­je“ bū­tų kaip reikiant, bet mū­sų rea­lia­me gy­ve­ni­me, de­ja, vis­kas ki­taip.

Ta­ry­bos na­riui pa­klau­sus, ko­kia Sa­vi­val­dy­bės val­di­nin­ko as­me­ni­nė at­sa­ko­my­bė, kad Ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tuo­se „tai­ko­mos nuo­sta­tos, prieš­ta­rau­jan­čios aukš­tes­nės ga­lios tei­sės ak­tams“, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus at­sa­ky­mas bu­vo dau­giau ne­gu ne­ti­kė­tas: „Ma­no­me, kad tai yra tik su­bjek­ty­vi Jū­sų nuo­mo­nė. Įs­ta­ty­mų aiš­ki­ni­mo tei­sė su­teik­ta tik Lie­tu­vos Res­pub­li­kos tei­sės ak­tuo­se nu­ro­dy­toms ins­ti­tu­ci­joms.“ Ta­čiau Vy­riau­sy­bės at­sto­vas Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je at­si­žvel­gė į opo­zi­ci­jos Ta­ry­bos na­rio „su­bjek­ty­vią nuo­mo­nę“, t. y. į pa­grįs­tą skun­dą, ir nu­ro­dė ra­jo­no Ta­ry­bai pa­keis­ti aukš­tes­niems tei­sės ak­tams prieš­ta­rau­jan­čią Ta­ry­bos spren­di­mo nuo­sta­tą.

Ra­jo­no me­ras, straips­ny­je „Aki­vaiz­dūs tei­gia­mi po­ky­čiai ra­jo­ne er­zi­na opo­zi­ci­ją“ („San­ta­ka“, Nr. 116) opo­zi­ci­jos ge­bė­ji­mus nu­ver­ti­nęs iki nu­lio, diag­no­zuo­ja la­bai ryš­kią „dau­gu­mos opo­zi­ci­jos na­rių ne­kom­pe­ten­ci­ją“ ir pa­siū­lo re­cep­tą: esą, „opo­zi­ci­jos na­riams bū­tų la­bai nau­din­ga pa­skai­ty­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, Ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą“. Ta­čiau Ta­ry­bos spren­di­mo nuo­sta­ta, prieš­ta­rau­jan­ti tei­sės ak­tams, bu­vo priim­ta „ko­man­di­nio dar­bo“ spar­tuo­lių bal­sais, įskai­tant ir pa­ties me­ro bal­są. Tik prieš bal­sa­vi­mą „bu­vo pa­mirš­ta“ pa­si­nau­do­ti tuo pa­čiu re­cep­tu. Pas­kai­ty­ti tei­sės ak­tus, re­ko­men­duo­tus opo­zi­ci­jai.

A.Ba­gu­šins­kas straips­ny­je ne­gai­li mo­ra­lų ir aro­gan­tiš­kų pa­mo­ky­mų „įžū­liems gel­tons­na­piams“ opo­zi­cio­nie­riams, už­si­mo­ju­siems kont­ro­liuo­ti ra­jo­no va­do­vus. Tik po­li­ti­niam eli­tui įkan­da­mų da­ly­kų, kaip „po­li­ti­nės kul­tū­ros, kom­pe­ten­ci­jos, at­sa­ko­my­bės, kaip ir kiek­vie­no da­ly­ko, rei­kia mo­ky­tis.“ Tar­tum iš Šven­to raš­to me­ras pa­moks­lau­ja opo­zi­ci­jai. Ta­čiau pla­čiai per vi­są ša­lį nu­skam­bė­jęs me­di­kų skan­da­las pa­ro­dė, kad po­li­ti­nės kul­tū­ros eru­di­tams vi­sai ne­pa­kenk­tų pa­stu­di­juo­ti ko­kią nors adap­tuo­tą bend­ro­sios kul­tū­ros pro­gra­mą. „Nor­ma­liu pro­ce­su“ pa­va­din­ti me­di­kų išė­ji­mo į pri­va­čią pra­kti­ką ap­lin­ky­bes ir su išanks­ti­ne nuo­sta­ta juos ap­kal­tin­ti po­li­ti­ka­vi­mu bei at­sa­ko­my­bės sto­ka pa­cien­tams – dar ne­gir­dė­tas da­ly­kas!

Jei­gu me­di­kai bū­tų „ne­po­li­ti­ka­vę“ ir da­rę vis­ką „gra­žiai, pa­si­tar­da­mi“ su vie­tos val­džios kom­pe­ten­tin­gais „gran­dais“, tai pri­va­čios kli­ni­kos ati­da­ry­mo pro­ga, pa­sak me­ro, ne­tgi ga­lė­jo su­lauk­ti gar­bin­gų sve­čių su gė­lė­mis! Kas tai? At­vi­ras pa­si­ty­čio­ji­mas iš tų, ku­rie vals­ty­bi­nė­je me­di­ci­nos įstai­go­je iš­dir­bę po ke­lis de­šimt­me­čius išė­jo pa­že­min­ti, ar lie­tu­viš­kos de­mok­ra­ti­jos gri­ma­sos vie­tos sa­vi­val­dos lyg­me­ny­je?

Vi­siems ži­no­ma tie­sa, kad va­do­vus rei­kia kont­ro­liuo­ti, o tai ga­li pa­da­ry­ti tik pi­lie­ti­nė vi­suo­me­nė ir jos de­le­guo­ti as­me­nys – Ta­ry­bos na­riai. De­ja, at­sa­ky­mai į Ta­ry­bos na­rių pa­klau­si­mus to­kie, lyg jie bū­tų gau­ti iš gū­džios „zo­nos“, ku­rio­je nie­kas nie­ko ne­bū­tų gir­dė­jęs apie Kons­ti­tu­ci­ją, o jo­je veik­tų sa­vi įsta­ty­mai ir sa­vas reg­la­men­tas. De­mok­ra­tiš­ki rin­ki­mai be val­džios kont­ro­lės sa­vo es­me įtvir­ti­na tik fa­sa­di­nę de­mok­ra­ti­ją, nau­din­gą vi­sų ran­gų val­džios ka­ra­liu­kams.

Me­ro pa­mo­kos Ta­ry­bos opo­zi­ci­jai – tai gy­vas dvi­gu­bų stan­dar­tų tai­ky­mo rea­lia­me gy­ve­ni­me pa­vyz­dys.Al­gi­man­tas GREI­MAS


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Per miestą tekančią upę tenka šienauti dalgiais
* Skęstančiuosius gelbstintis vilkaviškietis apie savo gyvybę negalvoja
* Fotografijų parodoje skleidžiasi užslėptas krašto gamtos grožis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar keliate atostogų nuotraukas į socialinius tinklus?
Taip, keliu nuolat.
Įkeliu vieną kitą.
Niekada to nedarau.
Socialiniais tinklais nesinaudoju.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „humusas“ kaip valgio pavadinimas?
Vartosenoje jau paplitęs junginys avinžirnių užtepas, tačiau galimas ir adaptuotas variantas hùmusas.
Tai – tiršta pasta arba užtepas iš avinžirnių, sezamų sėklų, alyvuogių aliejaus ir česnakų, paplitęs Viduriniuosiuose Rytuose.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas