„Santaka“ / Tradicinis bėgimas Bartninkų kalvomis muša rekordus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50

Tvarkinga šeima išsinuomotų butą arba namą Vilkaviškyje ar netoli jo. Tel. 8 636 47 641 .
Galioja iki: 2019-05-06 13:36:34

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14, beveik naują dvigulę lovą su patalynės dėže, 5 durų didelę medinę spintą. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-05-06 13:40:25Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-11-30 16:52

Dalinkitės:  


Varžybose dalyvavo visa Jasulevičių šeima: tėtis Kęstutis, mama Rasa ir vaikai Greta bei Tomas.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Tradicinis bėgimas Bartninkų kalvomis muša rekordus

Laima VABALIENĖ

Sep­tin­tą kar­tą Vil­ka­viš­kio leng­vo­sios at­le­ti­kos klu­bo ir Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los su­reng­tas bė­gi­mas da­ly­vių skai­čiu­mi ir re­zul­ta­tais pra­no­ko vi­sus anks­tes­nius.

Į Lie­tu­vos leng­vo­sios at­le­ti­kos var­žy­bų ka­len­do­rių įtrauk­tas bė­gi­mas „Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus tė­viš­kė (Ož­ka­ba­liai) – Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nė mo­kyk­la“ kas­met su­trau­kia vis dau­giau da­ly­vių. Per­nai or­ga­ni­za­to­riai džiau­gė­si su­lau­kę 179 bė­gi­kų, šie­met, lapk­ri­čio 23-ią­ją, J.Ba­sa­na­vi­čiaus gi­mi­mo die­ną, jų į Ož­ka­ba­lius su­va­žia­vo dar dau­giau – 232. Šią tra­są pa­mė­go spor­ti­nin­kai iš įvai­riau­sių res­pub­li­kos vie­tų: Šiau­lių, Klai­pė­dos, Vil­niaus, Kel­mės, Pak­ruo­jo, Kau­no, Aly­taus, Jur­bar­ko ir ki­tų ša­lies vie­to­vių. Taip pat – ir iš mū­sų ap­skri­ties.

Vil­ka­viš­kio ra­jo­nui gau­siau­siai at­sto­va­vo bė­gi­mo šei­mi­nin­kai – Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los bė­gi­kai su sa­vo mo­ky­to­ju Mo­des­tu Sal­du­kai­čiu, ku­ris bend­ro­je įskai­to­je užė­mė 11 vie­tą, ir Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los spor­ti­nin­kai. Sa­vo at­sto­vus at­siun­tė ir Sū­da­vos, „Auš­ros“, Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los, Pil­viš­kių „San­ta­kos“ gim­na­zi­ja, PRC Vil­ka­viš­kio sky­rius.

Šio­se tra­di­ci­nė­se var­žy­bo­se da­ly­vau­ja ir bė­gi­mo mė­gė­jai, ir aukš­to meist­riš­ku­mo leng­vaat­le­čiai.

Šie­me­ti­nė­se var­žy­bo­se pir­mas ke­tu­rias vie­tas užė­mė res­pub­li­kos leng­vo­sios at­le­ti­kos suau­gu­sių­jų rink­ti­nės na­riai. Tre­čius me­tus pa­gre­čiui 5,9 km tra­są, be­si­drie­kian­čią J.Ba­sa­na­vi­čiaus gim­ti­nės kal­vo­mis, grei­čiau­siai bai­gė pa­kruo­jiš­kis Ma­rius Di­liū­nas. Šie­met jis šį at­stu­mą nu­bė­go per 17.22,6 min. ir pa­sie­kė šio bė­gi­mo re­kor­dą. Iki šiol nie­kam ne­bu­vo pa­vy­kę pa­ge­rin­ti olim­pie­čio Min­dau­go Pukš­to re­zul­ta­to (17.34,7 min.), ku­rį jis bu­vo pa­sie­kęs pir­ma­ja­me bė­gi­me 2001 m. Ant­ra­sis šie­met bu­vo vil­nie­tis To­mas Ma­ti­jo­šius, tre­čias – daug­kar­ti­nis šių var­žy­bų pri­zi­nin­kas Dai­nius Šau­či­ko­vas iš Šiau­lių, ket­vir­tas – vi­sų bė­gi­mų da­ly­vis, bu­vęs ir nu­ga­lė­to­ju, kel­miš­kis Min­dau­gas Nor­bu­tas. Ge­riau­siai iš mū­sų ra­jo­no at­sto­vų pa­si­ro­dę bė­gi­kai Egi­di­jus Rū­kas ir Ne­ri­jus Mar­kaus­kas užė­mė penk­tą ir šeš­tą vie­tas.

Mo­te­rų nu­ga­lė­to­jų tre­je­tu­kas iš­si­ri­kia­vo taip: Jus­ti­na Ja­sai­ty­tė (Šiau­liai), Gin­ta­rė Ku­bi­liū­tė (Kau­nas) ir Jad­vy­ga Sin­ke­vi­čiū­tė (Ma­ri­jam­po­lė). Grei­čiau­si bė­gi­kai bu­vo išaiš­kin­ti ir at­ski­ro­se am­žiaus gru­pė­se. Pir­mą­ją vie­tą tarp jau­nu­čių užė­mė Ode­ta Ma­šid­laus­kai­tė iš Kel­mės. Į de­šim­tu­ką šio­je gru­pė­je pa­te­ko ir trys mū­sų ra­jo­no mer­gai­tės: Dai­va Sa­vu­ly­tė (Sū­da­vos vid. m-kla), Gin­ta­rė Smels­to­riū­tė („Auš­ros“ vid. m-kla) ir Gre­ta Ja­su­le­vi­čiū­tė (S.Nėries vid. m-kla). Jau­nių am­žiaus gru­pė­je pir­mą vie­tą užė­mė šiau­lie­tė Ro­ber­ta Lau­ri­na­vi­čiū­tė, tarp ve­te­ra­nių – Klai­pė­dos ra­jo­no at­sto­vė Re­mi­gi­ja Si­mo­neit (gim. 1958 m.).

Tarp ber­niu­kų jau­nu­čių am­žiaus gru­pė­je nu­ga­lė­jo Ar­man­das Bud­rec­kas iš Kel­mės, jau­nių gru­pė­je – kal­va­ri­jie­tis Pau­lius Bie­liū­nas. Iš mū­sų ra­jo­no bė­gi­kų šio­je am­žiaus gru­pė­je ge­riau­siai pa­si­ro­dė PRC Vil­ka­viš­kio sky­riaus moks­lei­vis Ar­vy­das Kui­zi­nas ir bart­nin­kie­tis Min­dau­gas Strio­kas. Jau­ni­mo am­žiaus gru­pė­je pir­mą­ją vie­tą užė­mė šiau­lie­tis Egi­di­jus Švėgž­da, ve­te­ra­nų – bė­gi­kas iš Vil­niaus ra­jo­no Vy­tau­tas Gra­žys.

Še­šias­de­šimt aš­tuo­ne­rių me­tų vil­nie­tis Si­gi­tas Na­vag­ruds­kas pel­nė vy­riau­sio bė­gi­mo da­ly­vio pri­zą. Jau­niau­sio bė­gi­ko pri­zu ap­do­va­no­tas vilkaviškietis To­mas Ja­su­le­vi­čius, var­žy­bo­se da­ly­va­vęs su tė­tė, ma­ma ir se­su­te.

Tarp ki­tų dė­me­sį pa­trau­ku­sių bė­gi­mo da­ly­vių ga­li­ma pa­mi­nė­ti ak­to­rių Ro­lan­dą Kaz­lą. Il­gų nuo­to­lių mė­gė­jas R.Kaz­las da­ly­vau­ja įvai­rio­se bė­gi­mo var­žy­bo­se ne tik mū­sų res­pub­li­ko­je, bet ir už­sie­ny­je. Ak­to­rius ne kar­tą yra bė­gęs ir vi­są ma­ra­to­no dis­tan­ci­ją (42 km 195 m), ir pu­sę ma­ra­to­no. Tarp bė­gi­kų Bart­nin­kų kraš­te jis bu­vo 66–as.

Star­tas pa­triar­cho gim­ta­die­niui skir­tam bė­gi­mui duo­da­mas jo gim­to­sios so­dy­bos kie­me, Ož­ka­ba­liuo­se, tad spor­ti­nin­kai prieš var­žy­bas tu­ri ga­li­my­bę ap­žiū­rė­ti so­dy­bą–mu­zie­jų, pa­si­dai­ry­ti po Tau­ti­nio at­gi­mi­mo ąžuo­ly­ną. Ir šį kar­tą bė­gi­mo da­ly­vius sve­tin­gai pa­si­ti­ko mu­zie­jaus dar­buo­to­jai, spor­ti­nin­kus pa­svei­ki­no jo di­rek­to­rė Rū­ta Va­si­liaus­kie­nė.

Tra­di­ci­nio bė­gi­mo da­ly­viai li­ko la­bai pa­ten­kin­ti, kad šie­met pir­mą kar­tą vi­si ga­vo at­mi­ni­mo me­da­lius. Nu­ga­lė­to­jams ir pri­zi­nin­kams te­ko spor­ti­nės tau­rės, dip­lo­mai, me­da­liai ir pi­ni­gi­niai pri­zai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Nepatogumai gatvėse – dėl būsimos gerovės
* Profesionalaus teatro scenoje vilkaviškietis debiutavo pagrindiniu vaidmeniu
* Ūkininko dienoje – dėmesys pasėlių deklaravimo naujovėms
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Ar vartotinas pavadinimas „kajeno pipirai“?
Tai ne pipirai, o paprikos. Vartotinas pavadinimas yra Kajeno paprikos. Ši prieskoninė daržovė pavadinimą gavo pagal Kajeno vietovę ( Cayenne ), esančią Prancūzijos Gvianoje.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas