„Santaka“ / Pritarta „Aušros“ siekiui tapti gimnazija

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-11-30 16:29

Dalinkitės:  


Švietimo skyriaus vedėjas Arūnas Serneckas išsamiai pristatė mokyklų tinklo pertvarkos projektą.

Autorės nuotr.


Pritarta „Aušros“ siekiui tapti gimnazija

Birutė NENĖNIENĖ

Švie­ti­mo ta­ry­ba pri­ta­rė

Šį tre­čia­die­nį Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas A.Ser­nec­kas Sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ta­ry­bai pri­sta­tė ra­jo­no mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos 2008–2012 me­tais bend­ro­jo pla­no pro­jek­tą. Ta­ry­bos na­riai at­vi­ru bal­sa­vi­mu pri­ta­rė pa­ko­re­guo­tam pro­jek­tui bei at­ski­rai bal­sa­vo už punk­tus dėl kai ku­rių mo­kyk­lų reor­ga­ni­za­vi­mo ar už­da­ry­mo. Švie­ti­mo ta­ry­ba, ku­riai pri­klau­so per tris­de­šimt mo­kyk­lų bend­ruo­me­nių at­sto­vų (mo­ky­to­jai, mo­ki­niai, tė­vai), iš­reikš­da­ma sa­vo nuo­mo­nę pa­ga­liau da­vė po­stū­mį ra­jo­no po­li­ti­kams, ku­rie daug me­tų neap­sisp­ren­dė dėl gim­na­zi­jos stei­gi­mo Vil­ka­viš­ky­je.

Bu­vo pri­tar­ta pro­jek­te siū­lo­mam va­rian­tui nuo 2009 me­tų rug­sė­jo 1 die­nos reor­ga­ni­zuo­ti ra­jo­no cent­ro mo­kyk­lų tink­lą.

„Aušros“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la, per­tvar­kiu­si vi­daus struk­tū­rą, po vi­du­ri­nio ug­dy­mo pro­gra­mos ak­re­di­ta­ci­jos nuo 2009 me­tų rug­sė­jo taps gim­na­zi­ja, ku­rio­je mo­ky­sis 9–12 kla­sių (gim­na­zi­jos 1–4 kla­sių) mo­ki­niai. Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė mo­kyk­la nuo nu­ma­to­mos da­tos reor­ga­ni­zuo­ja­ma į pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, ku­rio­je komp­lek­tuo­ja­mos 5–10 bend­ro­jo ug­dy­mo kla­sės. Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nė mo­kyk­la gy­vuos kaip ir iki šiol. Be to, mies­te at­si­ras dar vie­na mo­kyk­la – Vil­ka­viš­kio pra­di­nė, ku­rios pa­grin­das bū­tų Sa­lo­mė­jos Nė­ries ir „Aušros“ mo­kyk­lų pra­di­nės kla­sės.Pa­gei­da­vo aiš­ku­mo

Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nės mo­kyk­los ta­ry­ba įtei­kė pra­šy­mą ati­dė­ti spren­di­mo priė­mi­mą dėl jų mo­kyk­los reor­ga­ni­za­vi­mo į pa­grin­di­nę mo­kyk­lą. Jie pra­šė Švie­ti­mo sky­riaus leis­ti su­si­pa­žin­ti su me­to­di­ka, ku­ria re­mian­tis bu­vo at­lik­tas skai­čia­vi­mas įver­ti­nant mo­kyk­las.

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas po­sė­dy­je da­ly­va­vu­siems švie­ti­mo ta­ry­bos na­riams paaiš­ki­no, jog ver­ti­ni­muo­se vis­kas skaid­ru.

Skai­čia­vi­mai da­ry­ti pa­gal to­kią me­to­di­ką, pa­gal ko­kią dir­ba mo­kyk­lų ak­re­di­ta­vi­mo ko­mi­si­jų na­riai, rem­ta­si mo­kyk­lų duo­me­ni­mis ir re­zul­ta­tais. Be­je, prieš tre­jus me­tus pa­tvir­tin­ta­me stra­te­gi­nia­me pla­ne Vil­ka­viš­kio Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nė mo­kyk­la ne­bu­vo įsi­ra­šiu­si vi­zi­jos siek­ti gim­na­zi­jos sta­tu­so. „Aušros“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la tu­rė­jo to­kią vi­zi­ją ir į sa­vo tiks­lą ėjo nuo­sek­liai. Šios mo­kyk­los abi­tu­rien­tų eg­za­mi­nų re­zul­ta­tai sta­bi­les­ni ir ge­res­ni, mo­kyk­la tu­ri pra­na­šu­mų ir pa­gal ki­tus ro­dik­lius.

Po­sė­dy­je da­ly­va­vęs ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­ras Jo­nas Meš­kaus­kas me­ro var­du pa­dė­ko­jo švie­ti­mo ta­ry­bos na­riams už su­pra­ti­mą ir pri­ta­ri­mą pro­jek­tui, Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jui – už iš­sa­mią ir ar­gu­men­tuo­tą ana­li­zę bei su­for­mu­luo­tas aiš­kias iš­va­das.

Ga­lu­ti­nį spren­di­mą gruo­džio 14 die­ną įvyk­sian­čio ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu pa­da­rys po­li­ti­kai – Ta­ry­bos na­riai.

Anks­čiau su pro­jek­tu bu­vo su­pa­žin­din­ti ra­jo­no bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų va­do­vai, jis pa­skelb­tas Vil­ka­viš­kio sa­vi­val­dy­bės tink­la­la­py­je.Re­mia­ma­si do­ku­men­tais

Bend­ro­jo pla­no nau­jos re­dak­ci­jos pro­jek­tas pa­reng­tas re­mian­tis ana­li­zė­mis: esa­mu ir nu­ma­to­mu mo­ki­nių skai­čiu­mi, gims­ta­mu­mu, fi­nan­sa­vi­mu iš moks­lei­vių krep­še­lio, hi­gie­nos nor­mų ati­ti­ki­mu, pa­čių mo­kyk­lų stra­te­gi­niais pla­nais ir pro­gno­zė­mis atei­čiai ir kt. Ta­čiau jis nė­ra kaip ne­kin­tan­ti dog­ma – ga­lės bū­ti ko­re­guo­ja­mas kei­čian­tis vals­ty­bės švie­ti­mo po­li­ti­kai ar si­tua­ci­jai vie­to­se.

Bend­ro­jo pla­no ko­re­ga­vi­mas 2007 me­tais bu­vo nu­ma­ty­tas ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos pa­tvir­tin­ta­me 2005–2012 mo­kyk­lų tink­lo per­tvar­kos pla­ne (2005 metų gruodžio 28 dienos sprendimas).

Švie­ti­mo sky­rius, rem­da­ma­sis pa­čių mo­kyk­lų duo­me­ni­mis, at­li­ko vi­du­ri­nių mo­kyk­lų mo­ni­to­rin­gą, ku­ris at­spin­di po­ky­čius bei pa­sie­ki­mus. Pa­gal veik­los re­zul­ta­tus ra­jo­no vi­dur­kio ne­vir­ši­ju­sioms mo­kyk­loms ne­lie­ka vil­ties įveik­ti ak­re­di­ta­ci­jos rei­ka­la­vi­mų.

Lie­tu­vos švie­ti­mo stra­te­gi­jo­je nu­ma­to­ma, jog 2012 me­tais vi­si bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­lų vie­nuo­lik­to­kai ir dvy­lik­to­kai šim­tu pro­cen­tų tu­rė­tų mo­ky­tis pa­gal ak­re­di­tuo­tas pro­gra­mas, tai yra gim­na­zi­jo­se. Tai­gi tais me­tais vi­du­ri­nių mo­kyk­lų ap­skri­tai ne­liks.Mo­ki­nių ma­žės

Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jo at­lik­ta ana­li­zė ro­do, jog nuo 1994 m. iki 2006 m. rajone gi­mė treč­da­liu vai­kų ma­žiau (apie 30 pro­c.). Maž­daug prieš aš­tuo­ne­rius de­vy­ne­rius me­tus į mo­kyk­las atei­da­vo 800 pir­mo­kų.

Re­mian­tis ra­jo­no Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus įra­šų duo­me­ni­mis, ti­kė­ti­na, jog 2010-ai­siais mo­kyk­los su­lauks tik 400 pir­mo­kė­lių. Tai ne ga­lu­ti­nis skai­čius, nes da­lis už­re­gist­ruo­tų nau­ja­gi­mių su tė­vais iš­vy­kę gy­ven­ti į Ang­li­ją, Ai­ri­ją ar ki­tas ša­lis, be to, ra­jo­nas ga­li pa­si­pil­dy­ti imig­ran­tais.

Per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus mo­ki­nių su­ma­žė­jo tūks­tan­čiu: nuo 8447 (2004 m. ) iki 7402 (2007 m.), ir ta duo­bė vis la­biau gi­lės. Pa­gal gims­ta­mu­mą (neįs­kai­tant mig­ra­ci­jos įta­kos) pro­gno­zuo­ja­ma, jog nuo 2008 iki 2016 me­tų moks­lei­vių skai­čius kas­met ma­žės – vi­du­ti­niš­kai po 224 mo­ki­nius.

Pa­gal mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ką ap­skai­čiuo­tos „tuš­čios“ mo­ky­mo­si vie­tos smar­kiai išaug­tų, to­dėl tai yra vie­na iš svar­bių prie­žas­čių, ko­dėl mo­kyk­lų tink­las tu­ri bū­ti per­tvar­ko­mas spar­čiau.Taps pa­grin­di­nė­mis ar­ba sky­riais

Ti­kė­ti­na, jog 2010 m. rug­sė­jo 1 d. į Pa­je­vo­nio ir Viš­ty­čio Pet­ro Kriau­čiū­no vi­du­ri­nių mo­kyk­lų vie­nuo­lik­tas kla­ses nea­teis po pen­kio­li­ka mo­ki­nių.

Re­mian­tis tu­ri­mais duo­me­ni­mis, ir to­les­niais me­tais čia mo­ki­nių ne­dau­gės, to­dėl 2010 me­tais šio­se mo­kyk­lo­se nu­ma­to­ma vie­nuo­lik­tų kla­sių ne­komp­lek­tuo­ti, o mo­ki­nius pa­vė­žė­ti į Ky­bar­tų Kris­ti­jo­no Do­ne­lai­čio gim­na­zi­ją. Bend­ro­jo pla­no pro­jek­te įra­šy­ta, jog 2011 me­tais abi šias įstai­gas nu­ma­to­ma reor­ga­ni­zuo­ti į pa­grin­di­nes mo­kyk­las. Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus, Gra­žiš­kių, Sū­da­vos ir Vir­ba­lio vi­du­ri­nių mo­kyk­lų pa­sta­rų­jų me­tų duo­me­nys ro­do, jog sun­kiai ti­kė­ti­na, kad ak­re­di­tuo­ja­mos jos ga­lė­tų su­rink­ti pri­va­lo­mą ba­lų skai­čių ir tap­ti gim­na­zi­jo­mis. Šios mo­kyk­los sa­vo stra­te­gi­niuo­se pla­nuo­se ir nė­ra nu­ma­čiu­sios vi­zi­jos tap­ti gim­na­zi­jo­mis. Nuo 2012 m. rug­sė­jo 1 d. jas nu­ma­to­ma reor­ga­ni­zuo­ti į pa­grin­di­nes.

Nuo 2008 m. rug­sė­jo 1 d. siū­lo­ma 9–10 kla­sių ne­komp­lek­tuo­ti Pa­šei­me­niuo­se ir nuo 2009 m. rug­sė­jo mė­ne­sio mo­kyk­lą per­tvar­ky­ti į pra­di­nę bei pri­skir­ti Bart­nin­kų Jo­no Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nei mo­kyk­lai. Dėl neaiš­kaus atei­sian­čių vai­kų skai­čiaus sun­ku pro­gno­zuo­ti Ky­bar­tų dar­že­lio–mo­kyk­los „Ąžuo­liu­kas“ atei­tį, to­dėl siū­lo­ma čia nuo 2011 me­tų ne­komp­lek­tuo­ti pir­mos kla­sės, o 2014 me­tais įstai­gą reor­ga­ni­zuo­ti į lop­še­lį–dar­že­lį. Ti­kė­ti­na, kad nuo 2012 m. rug­sė­jo mė­ne­sio Klam­pu­čių pa­grin­di­nė mo­kyk­la taps vie­nos iš Vil­ka­viš­kio mo­kyk­lų sky­riu­mi. Pae­že­rių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai šie­met ug­dy­mo pro­ce­sui už­tik­rin­ti trū­ko 30 tūkst. li­tų mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų. Jei­gu mo­ki­nių dar su­ma­žės, nuo 2012 me­tų ją nu­ma­to­ma pa­lik­ti sky­riu­mi.

Gied­rių pa­grin­di­nei mo­kyk­lai ir­gi trūks­ta mo­ki­nio krep­še­lio lė­šų, ta­čiau šiai įstai­gai rea­lu nuo 2009 m. rug­sė­jo tap­ti pa­grin­di­ne jau­ni­mo mo­kyk­la, ku­rio­je bū­tų mo­ko­mi mo­ki­niai, sto­ko­jan­tys mo­ky­mo­si mo­ty­va­ci­jos. To­kią pra­kti­ką bei vi­zi­ją tu­ri ir mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, tuo la­biau kad mi­nis­te­ri­ja ki­tais me­tais at­rinks tris ša­lies mo­kyk­las, ku­rios bū­tų fi­nan­suo­ja­mos kaip jau­ni­mo mo­kyk­los.Anks­čiau ar vė­liau iš­nyks

Bart­nin­kų Jono Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los Var­tų sky­riu­je šiuo me­tu mo­ko­ma 11 vai­kų, po dve­jų me­tų ruo­šia­si lan­ky­ti de­vy­ni. Jei tai pa­si­tvir­tins, mo­kyk­los ne­liks, šio kraš­to vai­kai bus pa­vė­žė­ja­mi į Bart­nin­kus.

Pūs­ta­pė­džių sky­rių siū­lo­ma už­da­ry­ti 2011 me­tais, moks­lei­viai bū­tų ve­ža­mi į Vil­ka­viš­kio pa­grin­di­nę mo­kyk­lą.

Ka­ralk­rės­lio sky­rių nu­ma­to­ma už­da­ry­ti 2012 me­tais (jei vai­kų bus ma­žiau nei de­šimt) ir mo­ki­nius vež­ti į Gra­žiš­kių mo­kyk­lą. Nuo 2008 m. rug­sė­jo 1 d. siū­lo­ma už­da­ry­ti Ky­bar­tų pa­grin­di­nės mo­kyk­los Vil­ku­pių ir Mat­lau­kio sky­rius, nes ma­žė­jant mo­ki­nių neap­si­mo­ka skir­ti di­de­lių in­ves­ti­ci­jų ir ka­pi­ta­liš­kai tvar­ky­ti šias mo­kyk­las.

Pra­ban­ga bū­tų įdė­ti lė­šas į Pi­lia­kal­nių sky­riaus re­konst­ruk­ci­ją, ži­nant, jog šia­me kraš­te vai­kų spar­čiai ma­žės. Švie­ti­mo ta­ry­ba pa­lai­kė Bart­nin­kų Jono Ba­sa­na­vi­čiaus vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­riaus nuo­sta­tą sky­rių už­da­ry­ti nuo 2008 m. rug­sė­jo, o vai­kus pa­vė­žė­ti į Bart­nin­kus.

Ža­lio­sios Vin­co Že­mai­čio pa­grin­di­nės mo­kyk­los Dar­ži­nin­kų sky­rius dėl vai­kų skai­čiaus tu­rė­tų iš­si­lai­ky­ti iki 2012 me­tų.

Ki­tų mo­kyk­lų šio eta­po per­tvar­kos ne­pa­lies.

Švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­kos pla­ną pri­sta­tęs Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas mi­nė­jo, jog vie­toj už­da­ro­mų mo­kyk­lų tu­rė­tų bū­ti stei­gia­ma kaž­kas nau­ja: iki­mo­kyk­li­nės, prieš­mo­kyk­li­nės gru­pės, die­nos ir dau­gia­funk­ciai cent­rai bei ki­to­kios vai­kų ir paaug­lių užim­tu­mo gru­pės.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas