„Santaka“ / Po žiedą už kiekvienus dainai atiduotus metus

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Skubiai parduoda 7,90 ha žemės prie kelio Vilkaviškis–Kybartai, Uosių k., Šeimenos sen. (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-06-24 12:55:30

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra darželis, mokykla). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-06-24 12:56:25

Išvalo lietaus nubėgimo sistemas Jūsų namuose ar sodyboje. Atlieka smulkų lietaus nutekėjimo sistemų remontą. Ruoškitės rudens darganoms vasarą. Tel. 8 622 30 435.
Galioja iki: 2019-06-29 13:01:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-11-23 17:28

Dalinkitės:  


„Pen­kio­li­ka me­tų mus šil­dei sa­vo kant­ry­be ir ge­ru­mu“, – dė­ko­da­ma dai­nų akom­pa­nuo­to­jai An­ge­lei Ba­ro­nie­nei (nuo­tr. kai­rė­je) kal­bė­jo an­samb­lio va­do­vė A.Kra­pa­vic­kie­nė.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Po žiedą už kiekvienus dainai atiduotus metus

Laima VABALIENĖ

„Man leng­viau bū­tų dai­nuo­ti, bet šian­dien rei­kia kalbėti“, – pra­dė­da­ma vo­ka­li­nio an­samb­lio „Aista“ 15 me­tų ju­bi­lie­jaus ren­gi­nį į šio ko­lek­ty­vo drau­gus, sve­čius, jau­kiai su­sė­du­sius J.Ba­sa­na­vi­čiaus tė­viš­kės tro­bo­je, krei­pė­si jo va­do­vė Al­do­na Kra­pa­vic­kie­nė.

Ir py­nė­si „Aistos“ gy­va­vi­mo me­tų pri­si­mi­ni­mų gi­jos su gra­žiau­sio­mis an­samb­lio dai­no­mis, ei­lė­raš­čių po­smais.

A.Kra­pa­vic­kie­nė pa­sa­ko­jo prieš pen­kio­li­ka me­tų į Bart­nin­kus atė­ju­si „dėl folk­lo­ri­nių dainų“. Čia – jos gim­ta­sis kraš­tas, tė­viš­kė, tad ir no­rė­ju­si tęs­ti tė­vų dai­nas, tė­vų pa­pro­čius. Va­do­vė jau ra­do Ne­mi­ros Gar­daus­kie­nės su­bur­tą mėgs­tan­čių dai­nuo­ti mo­te­rų bū­re­lį. Bet, pa­sak A.Kra­pa­vic­kie­nės, jos bu­vo la­bai jau­nos ir vi­sos la­biau lin­ko į vo­ka­li­nes dai­nas. Akor­deo­nu ėmus pri­tar­ti An­ge­lei Ba­ro­nie­nei, gi­mė pir­mo­ji vo­ka­li­nio an­samb­lio dai­na „O tėviške“, iš­kart at­ra­du­si ke­lią į klau­sy­to­jų šir­dis. Ir ju­bi­lie­ji­nį va­ka­rą klau­san­tis dai­nos apie tė­viš­kę at­ro­dė, kad ji – tar­si ko­lek­ty­vo vi­zi­ti­nė kor­te­lė, la­biau­siai at­spin­din­ti tai, kuo „Aista“ iš­si­ski­ria iš ki­tų an­samb­lių. Tai – šir­dį gniau­žian­tis teks­to jaus­min­gu­mas, me­lo­din­gu­mas, dai­na­vi­mo pro­fe­sio­na­lu­mas…

An­samb­lio re­per­tua­re – daug to­kių dai­nų, pro­gra­mo­se pa­pras­tai pa­ly­di­mų Vi­ta­li­jos Strio­kie­nės skai­to­mų ei­lė­raš­čių po­smais ar vie­nin­te­lio an­samb­lio vy­ro Juo­zo Šal­čiū­no ei­lė­mis. Jos skam­bė­jo ir tą va­ka­rą, Juo­zas kar­tu su mo­te­ri­mis dai­na­vo ir pa­gal jo teks­tą su­kur­tą dai­ną.

Bė­gant me­tams an­samb­lis po tru­pu­tį kei­tė­si, bet bran­duo­lys iš­li­ko tas pa­ts. Į šven­tę iš Pil­viš­kių at­va­žia­vu­si pir­mo­ji dai­nų mo­ky­to­ja N.Gar­daus­kie­nė, žvelg­da­ma į ele­gan­tiš­kas dai­ni­nin­kes, džiau­gė­si, kad nuo dai­nų jos tie­siog švy­ti, yra gra­žios ir pa­si­tem­pu­sios.

Pen­kio­li­ka me­tų gy­vuo­jan­čia­me ko­lek­ty­ve – dau­giau­sia pe­da­go­gių ir me­di­kių. Be A.Ba­ro­nie­nės, V.Strio­kie­nės, nuo pir­mų­jų die­nų an­samb­ly­je dai­nuo­ja ir Ire­na Ba­lan­die­nė, Bi­ru­tė Siau­ru­sai­tie­nė, Ire­na Brat­kovs­kie­nė, Ma­ri­ja Ža­gars­kie­nė. Kiek vė­liau į ko­lek­ty­vą įsi­lie­jo Mil­da Šal­čiū­nie­nė, Ire­na Sla­vins­kie­nė, Gai­lu­tė Čiuprinskaitė… „Ma­nęs va­do­vė pa­pra­šė pa­tal­kin­ti tik vie­nam kar­tui, bet kai atė­jau, taip ir nei­šė­jau. Čia sma­gu ir miela“, – kal­bė­jo prieš ke­le­tą me­tų į an­samb­lį atė­ju­si Lo­re­ta Kel­ne­rie­nė. O Re­na­tą Čir­vins­kie­nę mo­te­rys ga­li va­din­ti sa­vo di­zai­ne­re. Ji ne tik dai­nuo­ja, raiš­kiai skai­to ei­les, bet ir ne­gai­li pa­ta­ri­mų, ku­riant an­samb­lio įvaiz­dį. „Jos dė­ka ta­po­me spal­vin­ges­nės, pa­si­puo­šė­me šaliais“, – pa­sa­ko­jo ko­lek­ty­vo va­do­vė.

Vy­riau­sių­jų dai­ni­nin­kių kar­tai ren­gi­ny­je at­sto­va­vo ir sa­vas dai­nas dai­na­vo bu­vu­sios an­samb­lio na­rės Zi­na Buc­kiū­nie­nė ir Ja­ni­na Šač­ku­vie­nė. Va­do­vė ne­ga­li pa­mirš­ti ir ki­tų „bu­vu­sių­jų“: mu­zi­ka­lios ir bal­sin­gos Vi­dos ir Vi­to Paš­ke­vi­čių šei­mos, Vi­ta­li­jos As­ta­šaus­kai­tės, Te­re­sės Nar­bu­ta­vi­čie­nės, Eu­ge­ni­jos Čiup­rins­kie­nės, Onu­tės Ma­tu­le­vi­čie­nės... Tie­sa, šven­tės die­ną po an­samb­lio ju­bi­lie­jui skir­tų šv. Mi­šių Bart­nin­kų baž­ny­čio­je ko­lek­ty­vas te­ga­lė­jo pa­dė­ti gė­lių ant jos ka­po…

Sa­vo krikš­ta­tė­viais an­samb­lis va­di­na kraš­tie­čius poe­tą Ro­ber­tą Ke­tu­ra­kį ir sa­ty­ri­ką Vy­tau­tą Ei­du­kai­tį. Tai jie pa­si­kvie­tę dai­ni­nin­kes į Kau­ną, Mai­ro­nio lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros mu­zie­jų, pa­ti­ki­no, kad ko­lek­ty­vui ge­riau­siai tin­ka per Bart­nin­kų kraš­tą vin­gu­riuo­jan­čio upe­liu­ko „Aista“ var­das. Ir skam­ba šis var­das ne tik Bart­nin­kuo­se. „Aistos“ dai­nų klau­so­mės įvai­riuo­se ra­jo­no ren­gi­niuo­se ir šven­tė­se, jos klau­sy­to­jų šir­dis už­ka­riau­ja už ra­jo­no, ne­tgi ša­lies ri­bų. An­samb­lis da­ly­va­vo ne vie­na­me „Si­dab­ri­nių balsų“ kon­kur­se, vaiz­do įra­šas su­ko­si te­le­vi­zi­jos ekrane… Ju­bi­lie­jaus pro­ga sve­čiams ko­lek­ty­vas do­va­no­jo nau­ją kom­pak­ti­nę sa­vo dai­nų plokš­te­lę.

„Jū­sų dai­no­se – gim­ti­nės pa­dan­gė žyd­ra, pie­va mar­ga, ru­de­nė­jan­čio miš­ko ty­la, lai­ku skrie­jan­ti snai­gė bal­ta. Jūs į dai­ną įpy­nė­te gy­ve­ni­mą, o gy­ve­ni­mą puo­šia dai­na. Dar il­gai dainuokit“, – lin­kė­jo „Aistos“ an­samb­liui Lakš­tu­čių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė Ele­na Zo­ru­bie­nė. Jai ant­ri­no ir Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Re­na­ta Me­de­lie­nė, sa­ky­da­ma, kad bart­nin­kie­čių mei­lė dai­nai, ele­gan­ci­ja dau­ge­liui ko­lek­ty­vų yra pa­vyz­dys. An­samb­lį svei­ki­no ir se­niū­nas Pet­ras Čir­vins­kas, dė­ko­da­mas už sa­vo­jo kraš­to gar­si­ni­mą, ir J.Ba­sa­na­vi­čiaus so­dy­bos–mu­zie­jaus di­rek­to­rė Rū­ta Va­si­liaus­kie­nė, teig­da­ma, kad be „Aistos“ dai­nų liū­dė­tų ir Ba­sa­na­vi­čy­nės kie­mas, ir tro­ba, ir čia pat ošian­tys ąžuo­lai. Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Blauz­džiū­nas an­samb­liui per­da­vė ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės me­ro Al­gir­do Ba­gu­šins­ko svei­ki­ni­mus, o A.Kra­pa­vic­kie­nei įtei­kė Sei­mo na­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­dė­ką už nuo­šir­dų dar­bą ir kū­ry­biš­ku­mą.

Ko­lek­ty­vo švel­niai Al­du­te va­di­na­ma va­do­vė glau­dė ir pen­kio­li­kos ro­žių puokš­tę, ku­rią jai do­va­no­jo an­samb­lio dai­ni­nin­kai, – po vie­ną žie­dą už tuos gra­žius, bran­džius me­tus, puo­se­lė­jant dai­nas, bend­rau­jant su žmo­nė­mis, da­li­jant sa­vo šir­dies ši­lu­mą ko­lek­ty­vui ir vi­sam Bart­nin­kų kraš­tui.

Ta ši­lu­ma su­po ir vi­są ju­bi­lie­ji­nį ren­gi­nį, ku­rio pa­bai­go­je lyg vie­na šei­ma vi­si trau­kė „Giminių“ dai­ną, ra­ga­vo tra­di­ci­nį Basanavičynės ku­ge­lį ir Lakš­tu­čių kai­mo šei­mi­nin­kės su­slėg­tą sal­di­nį sū­rį.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Nepavykęs jėgainių verslas atskleidė užkastas paslaptis
* Gedulo ir vilties dieną – gyvi tremtinių liudijimai
* Bitės neša ne tik medų, bet ir... sielos ramybę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar mokate plaukti?
Taip, puikiai.
Plaukiu prastai.
Mokausi.
Nemoku.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „špokas“?
Špokas – nevartotina svetimybė. Taigi uogas lesa ne špokai, o varnėnai.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas