„Santaka“ / Nenurimstanti Keturvalakių krašto metraštininkė

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49

Dovanoja sofą. Tel. 8 680 79 928.
Galioja iki: 2019-03-31 10:58:01

Parduoda nedidelį namą Virbalyje (reikalingas remontas), 900 l talpos aliumininę talpyklą su čiaupu. Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-04-01 11:06:38Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-15 20:01

Dalinkitės:  


Ke­tur­va­la­kių kraš­to met­raš­ti­nin­kė Čes­lo­va Vo­sy­lie­nė (kai­rė­je) mo­kyk­los šven­tės me­tu daug pa­žįs­ta­mų vei­dų ra­do nuo­trau­ko­se, ga­lė­jo pa­bend­rau­ti ir su sa­vo kla­sės drau­ge Al­do­na Jan­ker­tai­te-Mo­zū­rai­tie­ne.

Autorės nuotr.


Nenurimstanti Keturvalakių krašto metraštininkė

Birutė NENĖNIENĖPa­va­sa­rį Ke­tur­va­la­kių pa­grin­di­nė mo­kyk­la su­ren­gė mo­kyk­los įkū­ri­mo 220 me­tų mi­nė­ji­mą. Di­rek­to­rė Vio­le­ta Šaukš­čiu­vie­nė į to­li­mą praei­tį da­ly­vius nu­kė­lė rem­da­ma­si Čes­lo­vos Vo­sy­lie­nės pa­ra­šy­ta Ke­tur­va­la­kių kraš­to is­to­ri­ja.

Be­veik ke­tu­rias­de­šimt me­tų dir­bu­si bib­lio­te­ki­nin­ke Č.Vo­sy­lie­nė ret­kar­čiais ir da­bar „San­ta­kai“ pa­siū­lo ra­ši­nių apie sa­vo gim­to­jo Ke­tur­va­la­kių kraš­to praei­tį. Šian­dien spaus­di­na­me vie­ną jų.

Sa­vo iš­ti­ki­mą nee­ta­ti­nę ko­res­pon­den­tę šio to pa­klau­si­nė­jo­me. Pir­miau­sia, ko­dėl ra­ši­niui iliust­ruo­ti pa­si­rin­ko bū­tent to­kią nuo­trau­ką?

– To­dėl, kad jo­je yra daug ir da­bar dar gy­vų ke­tur­va­la­kie­čių ar­ba jų ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių. Pa­vyz­džiui, prieš de­šimt­me­tį mi­ru­sio vys­ku­po Pra­no Bra­zio se­suo Ade­lė Pu­niš­kie­nė. Po­ka­rio lai­kais Ade­liu­ke va­di­na­ma mo­te­ris kai­mo vai­kus slap­čio­mis ruo­šė Pir­ma­jai Ko­mu­ni­jai. Nuot­rau­ką iš­sau­go­jo ma­no te­ta Onu­tė Šve­dai­tė-Ake­lie­nė. Šio­je fo­tog­ra­fi­jo­je yra cho­ro va­do­vas Do­vy­dai­tis. Ver­ta pri­min­ti tai, kad 1934 me­tais Kau­ne vy­ku­sia­me Eu­cha­ris­ti­nia­me kong­re­se jo di­ri­guo­ja­mas ke­tur­va­la­kie­čių cho­ras bu­vo įver­tin­tas už gie­do­ji­mą lo­ty­niš­kai, – žvelg­da­ma į nuo­trau­ką kal­bė­jo Č.Vo­sy­lie­nė.

Bib­lio­te­ki­nin­kė sa­vo kraš­to is­to­ri­ją rin­ko tuo lai­ku, kai ne­bu­vo da­bar priei­na­mų šal­ti­nių, li­te­ra­tū­ros. Da­lį in­for­ma­ci­jos mo­te­ris su­ra­do Kau­no vie­šo­jo­je, Vil­niaus M.Maž­vy­do bib­lio­te­ko­se, ėjo per žmo­nes.

Su­rink­to­je me­džia­go­je at­si­spin­di lai­ko­tar­pis nuo 1613 iki 1983 me­tų. Šią is­to­ri­ją Č.Vo­sy­lie­nė ra­šė ne­tu­rė­da­ma tiks­lo pa­teik­ti ko­kiam nors tais lai­kais or­ga­ni­zuo­ja­mam kon­kur­sui, bet to­dėl, kad iš­lik­tų už­fik­suo­ti faktai ir įvykiai. Vie­ną eg­zemp­lio­rių ji pa­si­li­ko sau.

– Ke­tur­va­la­kiai – kaip šir­dies at­gai­va, nes tai – ma­no vai­kys­tės, jau­nys­tės kraš­tas, man tai įdo­mu, – sa­kė pa­ra­šy­tą is­to­ri­ją da­bar vis pa­pil­dan­ti mo­te­ris.

Pak­laus­ta, ar at­ran­dan­ti pa­čią pra­tur­ti­nan­čių šal­ti­nių, Čes­lo­va kal­bė­jo, kad tie šal­ti­niai yra gar­baus am­žiaus žmo­nės. Su kai ku­riais švie­saus pro­to ki­tur gy­ve­nan­čiais ke­tur­va­la­kie­čiais bend­rau­jan­ti laiš­kais. La­bai daug sa­kė su­ži­no­ju­si iš bu­vu­sio il­ga­me­čio ka­pi­nių sar­go Jo­no Ab­rai­čio, jo bend­rak­la­sio ku­ni­go Jo­no Ba­ra­naus­ko. Jai la­biau­siai no­ri­si pa­pil­dy­ti jau pa­lies­tą lai­ko­tar­pį.

Sa­vo­jo kraš­to met­raš­ti­nin­kė, ly­gin­da­ma prieš ket­vir­tį am­žiaus lan­ky­tus kai­mo žmo­nes su da­bar­ti­niais, pa­sta­ruo­ju me­tu yra pa­ste­bė­ju­si dau­giau liūd­nu­mo. Pa­ti tik pa­si­džiau­gia, kad sa­vo lai­ku už­ra­šė kraš­to dai­ni­nin­kės Ma­ri­jos Kuo­sai­tie­nės dai­nuo­tas dai­nas.

Praei­tą sa­vai­tę Čes­lo­vos ir jos vy­ro Al­gio rū­pes­čiu Ke­tur­va­la­kių ka­pi­nė­se pa­sta­ty­ti nau­ji pa­mink­lai pa­ra­pi­jo­je dir­bu­siems ku­ni­gams Mo­tie­jui Do­vy­dai­čiui ir Juo­zui Gi­rai­čiui. Prieš pus­šim­tį me­tų pa­lai­do­tų ku­ni­gų se­nie­ji pa­mink­lai bu­vo ap­tru­pė­ję, nu­še­pę.

– Ku­ni­gų ka­pus tvar­ky­da­vo ma­no ma­ma, o po jos pe­rė­miau aš,– pa­sa­ko­jo Č.Vo­sy­lie­nė.

Ji pa­si­džiau­gė, jog šei­mos idė­ją at­nau­jin­ti už­mirš­tų ku­ni­gų pa­mink­lus ne tik mo­ra­liš­kai pa­rė­mė kraš­tie­tis ku­ni­gas, Vil­ka­viš­kio ka­ted­ros al­ta­ris­ta Jo­nas Ba­ra­naus­kas bei da­bar­ti­nis kle­bo­nas Vai­do­tas La­ba­šaus­kas. To­kio dar­bo svar­bą įver­ti­no Sei­mo na­rys A.But­ke­vi­čius ir pa­rė­mė iš sa­vo fon­do.

Tik pu­se lū­pų pra­si­ta­ru­si apie trūks­ta­mas lė­šas, Č.Vo­sy­lie­nė ti­ki ke­tur­va­la­kie­čių ge­ra­no­riš­ku­mu.

Pak­lau­sus, apie ką dar ruo­šia­si pa­ra­šy­ti iš sa­vo kraš­to is­to­ri­jos, met­raš­ti­nin­kės akys su­spin­dė­jo:

– La­bai daug tu­riu me­džia­gos. Ma­ne jau­di­na kai ku­rie praei­ties fak­tai. Pa­vyz­džiui, ra­dau do­ku­men­tus, liu­di­jan­čius, jog už me­tų dar­bą ko­lū­ky­je ma­no ma­ma ga­vo 96 ki­log­ra­mus kvie­čių, 18 ar 26 rub­lius. O žmo­nės iš to gy­ve­no ir šiaip ne taip ver­tė­si, nes sa­vy­je tu­rė­jo stip­ry­bės.

Iš Ke­tur­va­la­kių yra ki­lu­sių daug žy­mių žmo­nių. Pa­vyz­džiui, Lie­tu­vos kon­su­las Ka­na­do­je J.Žmui­dzi­na, poe­tė N.Mi­liaus­kai­tė, mo­ky­to­ja L.Ab­rai­ty­tė ir dau­ge­lis ki­tų. Apie kai ku­riuos jau ra­šiau, da­bar no­riu pa­pa­sa­ko­ti apie ma­žiau Lie­tu­vo­je ži­no­mą Ame­ri­ko­je dir­bu­sį ir prieš de­šimt me­tų mi­ru­sį vys­ku­pą Pra­ną Bra­zį. Jo gi­mi­nės at­ša­kos – ži­no­mi žmo­nės vi­suo­me­nė­je.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Trąšų gamybą verslininkas kilstelėjo į aukštesnį lygį
* Konteinerius vežėjai privalo pastatyti į vietą
* Šeimos gydytojų komandas papildys ne visi
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Koks Jūsų darbo krūvis?
Turiu vieną etatą.
Etatas ir viršvalandžiai.
Dirbu keliuose darbuose.
Neskaičiuoju, nes dirbu sau.
Aš nedirbu.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas