„Santaka“ / Butelių nepriimantys prekybininkai teisinasi dėžių trūkumu

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Tvarkinga šeima išsimokėtinai nupirktų sklypą statyboms. Tel. 8 625 18 726.
Galioja iki: 2019-08-26 08:23:26

Parduoda 2 kambarių butą Alvite (I a., sava pakura). Tel. 8 647 46 922.
Galioja iki: 2019-08-31 13:18:44

Parduoda X mėsinių veislės veršingą mėsinę telyčią, melžimo aparatą (benzininis). Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-09-01 11:46:18

Reikalinga moteris vyresnio amžiaus močiutei prižiūrėti. Tel. 8 683 64 162 (Marijampolė).
Galioja iki: 2019-09-02 11:07:09Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-15 19:20

Dalinkitės:  


Penktadienį pasiblaškę su tuščiais buteliais po parduotuves, vilkaviškiečiai juos galėjo palikti „Norfos“ prekybos centre.

Autorės nuotr.


Butelių nepriimantys prekybininkai teisinasi dėžių trūkumu

Eglė MIČIULIENĖPraė­ju­sia­me, rugp­jū­čio 14 die­nos, „San­ta­kos“ nu­me­ry­je bu­vo iš­spaus­din­tas straips­nis apie tai, kad gė­ri­mų par­da­vi­mo vie­to­se pri­va­lo­ma su­pirk­ti tuš­čius bu­te­lius, t. y. grą­žin­ti 25 cen­tų už­sta­tą už stik­li­nę ta­rą.

Pa­si­do­mė­jo­me, kaip šio įsta­ty­mo pai­so mū­sų pre­ky­bi­nin­kai. Penk­ta­die­nį ap­si­lan­kė­me ke­lio­li­ko­je at­si­tik­ti­nai pa­rink­tų mū­sų mies­to bei ra­jo­no par­duo­tu­vių. Re­zul­ta­tai – ne­ko­kie.Nuei­kit ir pa­sa­ky­kit...

Pir­miau­siai ap­lan­kė­me dvi pa­čia­me Vil­ka­viš­kio cent­re, J.Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je, esan­čias par­duo­tu­ves.

A.Ab­rai­čio IĮ „Sro­vė“ pri­klau­san­čio­je „Žil­vi­no“ par­duo­tu­vė­je jo­kios in­for­ma­ci­jos apie bu­te­lių priė­mi­mą ne­ra­dau, tad pa­si­tei­ra­vau par­da­vė­jos, kur čia su­per­ka­ma stik­li­nė ta­ra.

– Mes ne­su­per­ka­me, – trum­pai drū­tai pa­reiš­kė par­da­vė­ja ir ma­ty­da­ma, kad vis dar nei­nu į ša­lį, pa­tiks­li­no. – Nie­kad ne­su­pir­ko­me. Gal jus kas nors su­klai­di­no?

Ei­da­ma į „Ma­xi­mą“ ti­kė­jau­si, kad čia ta­rą tik­rai ga­lė­čiau pa­lik­ti: juk di­de­lis pre­ky­bos cent­ras, čia įsta­ty­mus ži­no ir jų lai­ko­si.

De­ja. Gėrimų sky­riu­je iš to­lo švie­tė len­te­lė: „At­sip­ra­šo­me. Ta­ra ne­su­per­ka­ma“.

Ei­da­ma pro ka­są du­rų link dar pa­si­tiks­li­nau:

– Jūs ta­ros ne­su­per­ka­te?

– Su­per­ka­me.

– Bet juk ten ka­bo len­te­lė su už­ra­šu, kad ne­su­per­ka­te.

– Su­per­ka­me, su­per­ka­me. Ten sky­riu­je bus toks vy­ru­kas – nuei­ki­te ir pa­sa­ky­ki­te jam, kad nuim­tų tą len­te­lę.

Klus­niai nuė­jau ieš­ko­ti „vy­ru­ko“. Ra­dau, bet jis man paaiš­ki­no, kad bu­te­liai vis dėl­to ne­su­per­ka­mi – nė­ra dė­žių jiems dė­ti.

– Bet ka­so­je sa­kė, kad su­per­ka­te... – mė­gi­nau gin­čy­tis.

– Kas, kad sa­kė. Tai jūs nuei­kit ir joms pa­sa­ky­kit, kad te­gul krau­na tuos bu­te­lius į sa­vo ka­są...Vie­na dė­žė yra

Pre­ky­bos cent­re „Lea­der Pri­ce“, esančiame Vy­tau­to gat­vė­je, iš­gir­dau tą pa­čią is­to­ri­ją apie dė­žes. „Da­bar bu­te­lių ne­prii­ma­me – ne­tu­ri­me kur dė­ti. O ką mums da­ry­ti? Vi­si ma­siš­kai ve­žė, už­pil­dė­me dė­žes. Pir­ma­die­nį jų tu­ri­me gau­ti, ta­da ir su­pirk­si­me“, – paaiš­ki­no pre­kes dė­lio­ju­si par­da­vė­ja.

Į „Nor­fos“ pre­ky­bos cent­rą įžen­giau jau tu­rė­da­ma ma­žai vil­čių kur nors iš­kiš­ti sa­vo me­na­mą ta­rą. Ta­čiau jau nuo du­rų iš­vy­dau į dė­žes krau­na­mus bu­te­lius.

Par­duo­tu­vės ve­dė­ja Ze­na Noi­ma­nie­nė pa­tvir­ti­no, jog dė­žių yra ir bu­te­liai su­per­ka­mi. Ta­čiau ve­dė­ja pri­pa­ži­no, jog ta­ros at­ve­ža­ma to­kia dau­gy­bė, kad kar­tais ir šio­je par­duo­tu­vė­je pri­trūks­ta­ma dė­žių. „Jums rei­kė­tų atei­ti šeš­ta­die­nį. Va, ta­da pa­ma­ty­tu­mėt, ko­kios ei­lės su bu­te­liais sto­vi“, – pa­siū­lė iš ka­bi­ne­to išė­ju­si ap­sau­gi­nin­kė.

Jei iš tie­sų bū­čiau tu­rė­ju­si tuš­čių bu­te­lių, „Iki“ par­duo­tu­vė­je jų taip pat ga­lė­jau pa­lik­ti. Bet – ne pa­tį di­džiau­sią kie­kį. „Yra dar vie­na dė­žė – tiek ga­li­me priim­ti, ne dau­giau“, – sa­kė ka­so­je sė­dė­ju­si mo­te­ris.Vis tiek nu­baus...

Už­su­ko­me ir į po­rą ma­žes­nių Vil­ka­viš­kio pre­ky­bos taš­kų.

V.Pie­ta­rio gat­vė­je įsi­kū­ru­sios ne­di­de­lės „Širvintos“ par­duo­tu­vės lan­gas iš lau­ko švie­tė už­ra­šu: „Ta­ra nesuperkama“. „Ne­su­per­ka­me, – pa­tvir­ti­no par­da­vė­ja. – Priim­si­me ne­bent po pie­tų, jei­gu tu­rė­si­me dė­žių.“

Ne­di­de­lio kios­ko, esan­čio Pil­viš­kių g. dau­gia­bu­čių na­mų kie­me, sa­vi­nin­kas Ne­ri­jus Vir­bic­kas sa­kė at­si­dū­ręs be­vil­tiš­ko­je si­tua­ci­jo­je: ne­ga­li bu­te­lių ne­su­pirk­ti, bet ne­ga­li ir... su­pirk­ti. Pa­si­ro­do, Mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba už­drau­dė įmo­nės sa­vi­nin­kams su­pirk­ti bu­te­lius, nes nė­ra tam skir­tų pa­tal­pų.

– Tu­riu pro­ble­mą ir ne­ži­nau, ką da­ry­ti. Tuš­čių dė­žių tu­ri­me, o žmo­gui sa­kau, kad bu­te­lių ne­prii­ma­me. Esu nei pa­gau­tas, nei pa­leis­tas. Nep­riim­siu – baus vie­ni, priim­siu – baus ki­ti... – kal­bė­jo N.Vir­bic­kas.Vei­kia sa­vi įsta­ty­mai

Pa­si­do­mė­jo­me, ko­kia si­tua­ci­ja ra­jo­no par­duo­tu­vė­se. Pa­si­ro­do, kiek­vie­no­je – sa­vi įsta­ty­mai.

Po­ro­je ap­lan­ky­tų Al­vi­to kai­mo par­duo­tu­vių, įsi­kū­ru­sių Eže­ro gat­vė­je, bu­te­lių vi­sai ne­su­pir­ki­nė­jo.

„Ma­no par­duo­tu­vė­je vie­to­je alų ge­ria – kai iš­ge­ria – ir prii­mu. O jei iš vi­sų su­pirk­čiau – ži­no­te, kiek tų bu­te­lių pri­vež­tų? Kur rei­kė­tų juos pa­dė­ti?“ – kal­bė­jo įmo­nės sa­vi­nin­kė Ma­ri­ja Ža­lia­barš­tie­nė.

Si­gi­to Ke­re­vi­čiaus par­duo­tu­vė­je par­da­vė­ja sa­kė gir­dė­ju­si, jog ma­žes­nė­je nei 200 m² par­duo­tu­vė­je bu­te­lių ga­li­ma ir ne­priim­ti.

Vir­ba­ly­je esan­čios mais­to pre­kių par­duo­tu­vės „Aibė“ par­da­vė­jos bu­te­lius tik kei­čia ar­ba su­per­ka po dė­žę – kad ne­nusk­riaus­tų ki­tų pir­kė­jų. O ki­tos mais­to pre­kių par­duo­tu­vės sa­vi­nin­kė vir­ba­lie­tė Da­nu­tė Li­žai­tie­nė kal­bė­jo, kad į jos įmo­nę stik­li­nės ta­ros nie­kas ir ne­ne­ša, nes čia ji nie­kuo­met ne­bu­vo su­per­ka­ma. Esą, taip ga­li­ma da­ry­ti, jei 500 met­rų spin­du­liu yra ki­ta bu­te­lius su­per­kan­ti par­duo­tu­vė.

Ta­čiau ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai tvir­ti­na, kad jo­kių iš­ly­gų – nei dėl 500 met­rų spin­du­lio, nei dėl 200 m² pa­tal­pų – ap­lin­kos mi­nist­ro įsa­ky­me ne­nu­ma­ty­ta. Bu­te­lius tu­ri su­pirk­ti vi­si, kas juos par­duo­da, t. y. pai­ma 25 cen­tų už­sta­tą.Neš­ki­te į „Ma­xi­mą“

Ky­bar­tuo­se esan­čiuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se „Lea­der Price“ (J.Ba­sa­na­vi­čiaus g.) ir „Maxima“ (Maž­vy­do g.) stik­li­nės ta­ros priė­mi­mo tvar­ka bu­vo to­kia, ko­kia, ma­tyt, tu­rė­tų bū­ti vi­so­se pre­ky­bos vie­to­se. Bu­te­liai čia bu­vo su­per­ka­mi, nu­ro­dy­ta ir už­sta­to kai­na – 25 cen­tai už bu­te­lį.

„Kai at­si­da­rė­me, tur­būt vi­si sa­vo san­dė­liu­kus iš­si­va­lė – ve­žė po 200 bu­te­lių. Bu­vo, kad ir dė­žių pri­trūk­da­vo­me“, – ne­slė­pė „Lea­der Price“ par­da­vė­ja.

„Kiek bu­te­lių tu­ri­te? Jei ma­žiau – ne­ški­te į sa­lę, o jei daug – pa­ro­dy­siu, kur pri­va­žiuo­ti su ma­ši­na“, – pa­slau­giai kal­bė­jo „Ma­xi­mos“ par­da­vė­ja.

O štai ne to­kia­me jau ma­ža­me „Senbuvių“ pre­ky­bos cent­re J.Ba­sa­na­vi­čiaus gat­vė­je par­da­vė­ja lie­pė bu­te­lius ne­šti į... gre­ta esan­čią „Maximą“. „Ten ta­rą su­per­ka, o mes jos nie­ka­da ne­su­pir­ko­me“, – tei­gė ji. Tuo tar­pu par­duo­tu­vės ko­ri­do­riu­je ka­bo­jo spal­vin­gas rek­la­mi­nis „Švyturio“ pla­ka­tas, ku­ria­me bu­vo aiš­kiai už­ra­šy­ta: „Superkamas bu­te­lis. Neiš­mesk – 0,25 Lt“. Ma­tyt, „Švyturio“ at­sto­vai pa­mir­šo už­ra­šy­ti prie­ra­šą: „Užs­ta­tą at­siimk gre­ta esan­čio­je parduotuvėje“...Bau­dos – di­de­lės

Pri­min­si­me, jog pre­ky­bi­nin­kai pri­va­lo su­pirk­ti stik­li­nius 0,5 lit­ro tal­pos ru­dus ir ža­lius bu­te­lius nuo alaus, gi­ros bei stik­li­nius be­spal­vius 0,33 lit­ro bu­te­lius, ku­riuo­se par­duo­da­mas van­duo, alus, gi­ra ar alaus kok­tei­lis, taip pat ir ru­dos spal­vos 1 lit­ro tal­pos bu­te­lius. Užs­ta­to dy­dis fik­suo­tas – 25 ct, ir jis vi­so­se pre­ky­bos vie­to­se pri­va­lo bū­ti vie­no­das.

Pre­ky­bi­nin­kai pri­va­lo priim­ti tik to­kią ta­rą, į ku­rią su­pils­ty­ta pro­duk­ci­ja pre­kiau­ja.

Už ta­ros su­pir­ki­mo tvar­kos pa­žei­di­mą nu­ma­ty­tos itin griež­tos bau­dos – nuo 2500 iki 5000 li­tų.

Už tai, kad par­duo­tu­vė­je nė­ra in­for­ma­ci­jos, kaip var­to­to­jai ga­li grą­žin­ti pa­kuo­tes, nu­ma­ty­ta bau­da nuo 1000 iki 2000 li­tų.

Apie šios tvar­kos pa­žei­di­mus ga­li­ma pra­neš­ti ra­jo­nų Ap­lin­kos ap­sau­gos agen­tū­roms, taip pat ne­mo­ka­mu te­le­fo­nu (8 800) 21 122.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Žinomos dainininkės pramintu keliu eina jauniausioji dukra
* Jachtų regata aštriais pojūčiais džiugino dalyvius, o gražiu reginiu – žiūrovus
* Į pilviškiečio laidotuves susirinkęs būrys velionio giminaičių patyrė šoką
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Seimo sprendimą nuo kitų metų Vėlines skelbti nedarbo diena?
Džiaugiuosi juo.
Vertinu neigiamai.
Neturiu nuomonės.Kalbos patarimai

Ar vartotinas pasakymas „ko eigoje“?
Ne, tai netaisyklinga konstrukcija. Vyksmo laikui ar tarpui nusakyti žodžio „ eiga “ vietininkas netinka. Vietoj jo gali būti vartojama metu, per ką arba pusdalyvis, padalyvis. Žaidimo eigoje (= Žaidimo metu; Žaidžiant ) išryškėjo komandos pajėgumas. Metų eigoje (= Per metus ) daug kas gali pasikeisti.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas