„Santaka“ / Mažai Lietuvai Amerikoje atstovavo mažas lietuvių būrelis

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-13 21:03

Dalinkitės:  


Lietuvos „liūtų“ delegacija šauniai pasirodė viename spalvingiausių „Lions“ klubų suvažiavimo renginių – iškilmingame parade.

Mažai Lietuvai Amerikoje atstovavo mažas lietuvių būrelis

Dangyra APANAVIČIENĖGru­pė Lie­tu­vos „Lions“ („liū­tai“) klu­bo na­rių da­ly­va­vo Či­ka­go­je (JAV) vy­ku­sia­me 90-aja­me gar­sios tarp­tau­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos „Lions Clubs In­ter­na­tio­nal“ su­va­žia­vi­me. Dau­gu­ma de­le­ga­ci­jos na­rių Ame­ri­ko­je vie­šė­jo pir­mą kar­tą, to­dėl vis­kas – su­va­žia­vi­mo ren­gi­niai, tu­ris­ti­niai ob­jek­tai, kas­die­ni­nis ame­ri­kie­čių gy­ve­ni­mas – bu­vo nau­ja ir la­bai įdo­mu.

De­le­ga­ci­jos bran­duo­lį su­da­rė Plun­gės „liū­tai“, va­do­vau­ja­mi A.Kė­so, ku­ris rug­sė­jį bus inau­gu­ruo­tas Lie­tu­vos „Lions“ lai­ki­no­sios apy­gar­dos D-131 gu­ber­na­to­riu­mi. Da­bar šias pa­rei­gas ei­nan­ti A.R.Pe­če­liū­nie­nė taip pat bu­vo at­vy­ku­si į Či­ka­gą. Sa­vo ener­gi­ja ir links­mu­mu ji tie­siog už­krė­tė mū­sų de­le­ga­ci­jos na­rius. Tai­gi pa­ra­do me­tu žy­gia­vo­me vi­si links­mi ir apim­ti ne­nu­sa­ko­mo eu­fo­ri­jos jaus­mo. Prie mū­sų ei­se­no­je bu­vo pri­si­jun­gę ir ke­le­tas Či­ka­go­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių – to mies­to „Lions“ klu­bo na­rių.„Hel­lo, Lit­hua­nia!“

Į su­va­žia­vi­mą su­si­rin­ku­sių įvai­rių vals­ty­bių „Lions“ klu­bų pa­ra­das – tai spal­vin­ga, triukš­min­ga ir be ga­lo įspū­din­ga šven­tė. Ji vy­ko pa­čia­me Či­ka­gos cent­re, ame­ri­kie­čių va­di­na­ma­me „downtown‘e“.

Nė ne­pa­ju­to­me, kaip pla­čia gat­ve, ku­rio­je po­li­ci­ja bu­vo su­stab­džiu­si eis­mą, mar­šo žings­niu nu­žy­gia­vo­me maž­daug po­ros ki­lo­met­rų at­kar­pą. Pa­ra­das už­tru­ko gal tre­je­tą va­lan­dų, kol pra­žings­nia­vo vi­sos ša­lys. Iš vi­sų pu­sių skam­bė­jo svei­ki­ni­mo šūks­niai „Hel­lo, Lit­hua­nia!“

Ša­li­ke­lė­je sto­vė­ję žiū­ro­vai džiaugs­min­gai su­tik­da­vo kiek­vie­ną de­le­ga­ci­ją, ei­se­nos da­ly­viams plo­jo ir mo­ja­vo ran­ko­mis, skan­da­vo ša­lies, ku­rios pa­si­ro­dy­mas ypač pa­tik­da­vo, pa­va­di­ni­mą.

Kiek­vie­na de­le­ga­ci­ja bu­vo pa­si­puo­šu­si sa­vo ša­lies vė­lia­va bei klu­bo sim­bo­li­ka ir sten­gė­si pri­si­sta­ty­ti kuo iš­ra­din­giau. Kas bu­vo ap­si­ren­gę tau­ti­niais dra­bu­žiais, kas pa­si­slė­pę po įspū­din­go­mis kau­kė­mis, o kai ku­riuos da­ly­vius ga­be­no di­džiu­liai au­to­mo­bi­liai ar ki­to­kia tech­ni­ka. Ki­tas de­le­ga­ci­jas ly­dė­jo or­kest­rai, o kai ku­rių ša­lių at­sto­vai šo­ko, dai­na­vo ar at­li­ki­nė­jo vos ne cir­ko triu­kus.

To­kios tau­tų, kal­bų ir odos spal­vos įvai­ro­vės vie­no­je vie­to­je lig to­lei ne­bu­vo te­kę ma­ty­ti.

Mū­sų ma­žu­tė­lė Lie­tu­vos de­le­ga­ci­ja tar­si lie­taus la­še­lis iš­tir­po mar­gas­pal­vė­je šim­ta­tūks­tan­ti­nės mi­nios jū­ro­je. Ta­čiau ne­pas­te­bė­ti ne­li­ko­me, nes net ir ne­re­pe­ta­vę šau­niai pa­si­ro­dė­me trauk­da­mi iki skaus­mo ži­no­mą „Viens, du, trys, gra­ži Lie­tu­va – kaip gė­le­lė žy­di vi­sa­da...“ O mū­sų tris­pal­vės pa­na­mos, ku­rio­mis bu­vo­me pa­si­puo­šę, po pa­ra­do, kai ei­se­nos da­ly­viai puo­lė keis­tis su­ve­ny­rais, bu­vo tie­siog graibs­to­mos. Daug jų bū­tu­me iš­da­li­ję, jei­gu tik bū­tu­me tu­rė­ję, – taip sve­tim­ša­liams pa­ti­ko ryš­kios ke­pu­rai­tės su tau­ti­nė­mis spal­vo­mis ir už­ra­šu LIE­TU­VA.Vo­kie­čių pokylyje

Tarp­tau­ti­nės „Lions“ klu­bų aso­cia­ci­jos su­va­žia­vi­me bu­vo ren­ka­mas nau­jas va­do­vas. Į šį po­stą pre­ten­da­vo įvai­rių ša­lių at­sto­vai. Ta pro­ga, no­rė­da­mi pri­sta­ty­ti veik­los pro­gra­mą bei pa­lenk­ti į sa­vo pu­sę kuo dau­giau na­rių, pre­ten­den­tai su­va­žia­vi­mo die­no­mis ren­gė priė­mi­mus.

Lie­tu­viai taip pat bu­vo pa­kvies­ti į ke­le­tą to­kių priė­mi­mų.

Įs­pū­din­go dy­džio po­ky­lį su­ren­gė vo­kie­čiai. Jis vy­ko pra­ban­gia­me „Hil­ton“ vieš­bu­ty­je, pa­čia­me Či­ka­gos cent­re. Po ofi­cia­lių kal­bų ir trum­po pu­čia­mų­jų or­kest­ro kon­cer­to vi­si bu­vo pa­kvies­ti prie šve­diš­ko sta­lo.

Maž­daug tūks­tan­čiui sve­čių vik­riai pa­tar­na­vo ke­lios de­šim­tys ofi­cian­tų. Il­gi sta­lai bu­vo nu­klo­ti kal­nais šal­tų už­kan­džių, vai­sių ir sal­du­my­nų. Ant pa­dėk­lų bu­vo ne­šio­ja­mi tau­rie­ji gė­ri­mai. Kiek vė­liau bu­vo įneš­ti ir karš­ti pa­tie­ka­lai – vo­kie­čių tra­di­ci­nės pa­rū­ky­tos deš­re­lės su rau­gin­tais ko­pūs­tais bei keps­niai.

Mums, lie­tu­viams, ne­pra­tu­siems prie ame­ri­kie­tiš­kų „hot do­gų“ ir „co­ca-co­lų“, nuo ku­rių per ke­le­tą vieš­na­gės die­nų jau darėsi tie­siog kok­tu, tos deš­re­lės ir ko­pūs­tai bu­vo ne­nu­sa­ko­ma at­gai­va kū­nui.

Ne­si­pur­tė šio, iš­ran­kaus lie­tu­vio aki­mis žiū­rint, ga­na pra­sčio­kiš­ko mais­to nei il­go­mis su­knio­mis pa­si­puo­šu­sios da­mos, nei fra­kuo­ti džen­tel­me­nai.De­šim­ties die­nų val­gy­mo šven­tė

Vi­so pa­sau­lio „liū­tų“ su­va­žia­vi­mas kaip tik vy­ko Ame­ri­kos ne­prik­lau­so­my­bės šven­čių die­no­mis. Be įvai­rių ofi­cia­lių ren­gi­nių bei kon­cer­tų, bu­vo su­reng­ta ir šven­tė mėgs­tan­tiems pa­val­gy­ti „Tas­te of Chi­ca­go“. De­šimt die­nų pa­čio­je Či­ka­gos šir­dy­je, gra­žia­me Grant par­ke, vy­ko ma­si­nis tra­di­ci­nių ame­ri­kie­tiš­kų pa­tie­ka­lų de­gus­ta­vi­mas. Ši šven­tė, kai dau­gu­ma Či­ka­gos res­to­ra­nų išei­na į aikš­tę pre­kiau­ti sa­vo pa­tie­ka­lais, ren­gia­ma nuo 1980 me­tų. Ta­čiau į to­kią res­to­ra­nų ap­lin­ką, ko­kią įsi­vaiz­duo­tų lie­tu­viai, ten nė iš to­lo ne­bu­vo pa­na­šu. Tai pa­pras­čiau­sia lau­ko pre­ky­ba dau­giau­sia kios­kuose, pa­la­pi­nėse ar po sto­gi­nėmis be mums įpras­tų stal­tie­sė­mis už­ties­tų sta­lų, gra­žių in­dų ir pra­šmat­nių val­gių.

Ne­su­ža­vė­jo nei ke­le­tą do­le­rių kai­nuo­jan­tis kep­tas ku­ku­rū­zas su svies­tu, nei neįp­ras­to sko­nio sal­džių­jų bul­vių sau­sai­niai, nei kol­dū­nai su kiau­lie­nos įda­ru, ne­gun­dė nei įvai­rūs su­muš­ti­niai bei ki­ti grei­tai pa­ga­mi­na­mi val­giai. Gur­ma­nui to­kia­me „de­gus­ta­vi­me“ tik­rai nė­ra ką veik­ti.

Tarp vaikš­tan­čių, val­gan­čių, be­si­šne­ku­čiuo­jan­čių šven­tės da­ly­vių su­kio­jo­si gat­vės mu­zi­kan­tai, vy­ko įvai­rios lo­te­ri­jos, žai­di­mai, bu­vo rek­la­muo­ja­mi pra­ban­gūs au­to­mo­bi­liai, su­ko­si spal­vin­gas įspū­din­go dy­džio ap­žval­gos ra­tas, o kiek ato­kiau, ant sce­nos, kon­cer­ta­vo juo­dao­džių vai­kai, ku­riems plo­jo di­džiu­lė, ži­no­ma, taip pat juo­dao­džių žiū­ro­vų mi­nia. Ir ap­skri­tai bent jau tą die­ną „Tas­te of Chi­ca­go“ šven­tė­je dau­gu­ma da­ly­vių bu­vo juo­du­kai.

(Bus daugiau)
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas