„Santaka“ / Įvykiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda naujus klausos aparatus, kraujospūdžio matuoklius (40 Eur). Tel. 8 670 99 923.
Galioja iki: 2018-09-20 09:59:47

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-13 20:34

Dalinkitės:  


Įvykiai

Eglė KVIESULAITIENĖRa­do nar­ko­ti­kų

Šeš­ta­die­nį už­re­gist­ruo­ti du su nar­ko­ti­kų ga­be­ni­mu su­si­ję įvy­kiai.

Tu­rė­da­mi ope­ra­ty­vios in­for­ma­ci­jos Po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­tru­liai apie 16 val. Vil­ka­viš­ky­je, J.Ba­sa­na­vi­čiaus aikš­tė­je, su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „VW Golf“, ku­riuo va­žia­vo du vai­ki­nai. Au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs de­vy­nio­lik­me­tis R.R. ir me­tais jau­nes­nis jo drau­gas V.Š. prie sa­vo as­me­ni­nių daik­tų tu­rė­jo mai­še­lį, ku­ria­me bu­vo 16 mels­vų tab­le­čių. Ma­no­ma, jog tai sin­te­ti­nis nar­ko­ti­kas „Eks­ta­zy“.

Tą pa­čią die­ną Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos Ky­bar­tų už­kar­dos pa­rei­gū­nai su­lai­kė du vil­nie­čius, kaip spė­ja­ma, ban­džiu­sius nar­ko­ti­kus per­mes­ti į Pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­ją. Pa­rei­gū­nams bu­vo pra­neš­ta, jog prie Ky­bar­tų pa­tai­sos na­mų su­sto­jo „VW Pas­sat“ ir iš jo iš­li­pę as­me­nys kaž­ką per­me­tė nu­teis­tie­siems.

Sus­tab­džius au­to­mo­bi­lį jo sa­lo­ne ap­tik­tas ne­di­de­lis mai­še­lis bal­tų mil­te­lių, kaip spė­ja­ma, nar­ko­ti­kų. Vil­nie­čiai 25-erių R.T. ir 32-ejų M.N. tvir­ti­no nar­ko­ti­kus var­to­jan­tys pa­tys. O per Pa­tai­sos na­mų tvo­rą me­tę ne kvai­ša­lus, o ak­me­nį. Ne­va taip tik­ri­nę, ar bud­riai sau­go­ma Pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­ja. To­kį eks­pe­ri­men­tą jie at­li­kę Vil­niu­je gy­ve­nan­čių pa­žįs­ta­mų pra­šy­mu. Mat šie no­rė­tų per­duo­ti daik­tų Ky­bar­tuo­se ka­lin­čiam drau­gui.

Ap­žiū­rė­jus Pa­tai­sos na­mų te­ri­to­ri­ją, nar­ko­ti­kų ras­ta ne­bu­vo. Aiš­ki­na­ma­si, ar jie į lais­vės atė­mi­mo įstai­gos te­ri­to­ri­ją iš tie­sų ne­pa­te­ko, ar vis dėl­to pa­sie­kė tiks­lą.Išk­ri­to pro lan­gą

Ket­vir­ta­die­nį Ky­bar­tuo­se ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas ga­lė­jo baig­tis tra­giš­kai.

Apie 22 val. iš lau­ko įkau­šu­sį 55-erių V.L. par­si­ve­du­si duk­tė nie­ko blo­go ne­pa­gal­vo­jo, kai tė­vas išė­jo į bal­ko­ną pa­rū­ky­ti. Vy­ras daž­nai per­si­svė­ręs per bal­ko­ną trauk­da­vo dū­mą ir žval­gy­da­vo­si po dau­giaaukš­čio kie­mą. Net­ru­kus at­bė­gęs kai­my­nas pra­ne­šė, kad V.L. gu­li kie­me, po bu­to lan­gais. Iš ket­vir­to aukš­to iš­kri­tęs vy­ras ne­bu­vo pra­ra­dęs są­mo­nės.

Įvy­kio vie­tą ap­žiū­rė­ję pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, kad V.L. iš bal­ko­no iš­kri­to pa­ts, ma­tyt, per daug per­si­svė­ręs per tu­rėk­lus. Spė­ja­ma, kad kris­da­mas jis kliu­dė apa­čio­je esan­čios kir­pyk­los laip­tų tu­rėk­lus ir nu­kri­to ant žo­lės.

Me­di­kai nu­sta­tė, jog V.L. lū­žę de­ši­nės pu­sės šon­kau­liai, su­ža­lo­ti plau­čiai. Vy­ras gy­do­mas Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Rea­ni­ma­ci­jos sky­riu­je.Va­gys ne­spė­jo

Sa­vait­ga­lį net dvie­jų nu­si­kal­ti­mų jų su­ma­ny­to­jams iki ga­lo įgy­ven­din­ti ne­pa­vy­ko.

Šeš­ta­die­nį, šiek tiek prieš vi­dur­nak­tį, Viš­ty­čio I Lau­ko gy­ven­to­jas A.G. jau mie­go­jo, kai iš­gir­do kaž­ką krapš­tan­tis prie na­mų du­rų. Vien­kie­my­je gy­ve­nan­tis 77-erių vy­ras iš­kart į ran­kas stvė­rė lauž­tu­vą ir nuė­jo pa­si­tik­ti ne­pra­šy­tų sve­čių. Pra­vė­ręs du­ris se­no­lis iš­vy­do ne­pa­žįs­ta­mus vy­rus, ku­rie jau bu­vo spė­ję su­ga­din­ti du­rų už­rak­tą. A.G. tvo­jo ar­čiau­siai sto­vė­ju­siam vy­rui lauž­tu­vu ir šis nu­griu­vo. Į vi­dų ban­džiu­sį verž­tis plė­ši­ko sėb­rą šei­mi­nin­kas taip pat „pa­vai­ši­no“ lauž­tu­vo kir­čiais. Tam­so­je se­no­lis lyg ir ma­tė dar vie­ną si­lue­tą, bet su­ti­kę pa­si­prie­ši­ni­mą ne­pra­šy­ti sve­čiai nė­rė į tam­są, pa­li­kę prie du­rų ty­san­tį drau­gą. Kol se­no­lis už­de­gė na­muo­se švie­sas, su­si­ra­do te­le­fo­ną, lauž­tu­vu par­trenk­tas už­puo­li­kas at­si­ga­vo ir spru­ko. Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kas bro­vė­si į viš­ty­tiš­kio na­mus, bet pa­vog­ti nie­ko ne­spė­jo. Se­no­lis pa­skai­čia­vo, kad su­ga­di­nę du­ris plė­ši­kai jam pa­da­rė 200 li­tų nuo­sto­lį.

Sek­ma­die­nio ry­tą va­gį su­lai­kė Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės me­di­kės. Į gim­dyk­lą nu­sku­bė­ju­sios aku­še­rės ir gy­dy­to­jos net ne­pas­te­bė­jo, kaip į Aku­še­ri­jos sky­riaus pro­ce­dū­rų ka­bi­ne­tą pa­te­ko ne­pa­žįs­ta­mas jau­nuo­lis. Kai į ka­bi­ne­tą užė­jo aku­še­rė N.B., va­gis jau bu­vo spė­jęs su­si­krau­ti vais­tų dė­žu­tes, la­ši­nes, ki­tų me­di­ka­men­tų – vis­ką, ką ra­do spin­te­lė­se bei ne­ra­ki­nta­me sei­fe. Jau­nuo­lis, ma­tyt, gro­bį ti­kė­jo­si par­duo­ti, nes var­giai ži­no­jo, kur me­di­ka­men­tai nau­do­ja­mi. Už­tik­tas me­di­kės, jau­nuo­lis ne­si­prie­ši­no ir su­lau­kė po­li­ci­jos. Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, jog me­di­ka­men­tus pa­vog­ti kė­si­nę­sis jau­nuo­lis – dvi­de­šimt­me­tis vil­ka­viš­kie­tis R.R. Vai­ki­nas anks­čiau ne­teis­tas, į po­li­ci­jos aki­ra­tį pa­te­kęs ne­bu­vo.Gra­si­no gink­lu

Sek­ma­die­nio ry­tą Leit­mar­gių kai­mo (Pil­viš­kių sen.) gy­ven­to­ją ne juo­kais iš­gąs­di­no kerš­to troš­kę vai­ki­nai.

Apie 8 val. į 33-ejų V.P. so­dy­bos kie­mą at­va­žia­vę trys ne­pa­žįs­ta­mi jau­nuo­liai plū­do­si ir gra­si­no mo­te­rį nu­žu­dy­ti. Jie V.P. prie smil­ki­nio pri­ki­šo į pis­to­le­tą pa­na­šų daik­tą, su me­ta­li­niu stry­pu su­da­vė per gal­vą ir su­ža­lo­jo. Pa­rei­gū­nai iš­siaiš­ki­no, kad taip V.P. ker­ši­jo jos pa­žįs­ta­ma, su ku­ria mo­te­ris konf­lik­ta­vo.Va­ži­nė­jo gir­ti

Sek­ma­die­nį dėl gir­tų vai­ruo­to­jų kal­tės ken­tė­jo au­to­mo­bi­liai ir elekt­ros stul­pai.

Pus­va­lan­dis po vi­dur­nak­čio ne­blai­vus, tei­sės vai­ruo­ti ne­tu­rin­tis 21-erių Gin­tau­tas Zub­ric­kas Vil­ka­viš­ky­je, Vy­tau­to gat­vė­je, ne­pa­si­rin­ko sau­gaus grei­čio, ne­su­val­dė au­to­mo­bi­lio „Ford Sier­ra“ ir au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je rė­žė­si į „VW Pas­sat“. Žmo­nės ne­su­ža­lo­ti, ap­lam­dy­tos tik ma­ši­nos. Geis­te­riš­kie­čiui G.Zub­ric­kui pa­rei­gū­nai nu­sta­tė leng­vą gir­tu­mą (1,15 pro­m.).

19.30 val. ke­ly­je Vil­ka­viš­kis–Alks­nė­nai 24-erių Ar­vy­das Ra­ma­naus­kas iš Smil­gių kai­mo ke­lio vin­gy­je ne­su­val­dė „VW Pas­sat“. Au­to­mo­bi­lis rė­žė­si į elekt­ros stul­pą ir jį iš­ver­tė. 24-erių vai­ruo­to­jui nu­sta­ty­tas vi­du­ti­nis gir­tu­mas (2,02 pro­m.).


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate naujuosius Vilkaviškio riboženklius?
Profesionalus darbas.
Vaizdas nuvylė.
Dar nemačiau.
Senieji buvo geresni.Kalbos patarimai

Nei rinkiminė kampanija, nei priešrinkiminiai pažadai
Iš abstraktų nereikėtų daryti vedinių su priesaga -inis. Taigi turėtų būti ne rinkiminė, o rinkimų apygarda, apylinkė, kampanija, komisija, kova, laida, programa, o priešrinkiminius debatus ar pažadus reikia keisti į debatus prieš rinkimus; pažadus, duotus prieš rinkimus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas