„Santaka“ / Vilkaviškiečiai į tradicinę šventę vyko su Lietuva širdy

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-10 15:46

Dalinkitės:  


Į Ario­ga­lą vil­ka­viš­kie­čiai vi­sa­da vyks­ta ge­rai nu­si­tei­kę.

Autorės nuotr.


Vilkaviškiečiai į tradicinę šventę vyko su Lietuva širdy

Ario­ga­lo­je, Du­by­sos slė­ny­je, jau sep­ty­nio­lik­tą kar­tą į są­skry­dį buvo susirin­kę Lie­tu­vos trem­ti­niai, po­li­ti­niai ka­li­niai ir lais­vės ko­vų da­ly­viai.

Anks­ty­vas ūka­no­tas ry­tas Vil­ka­viš­kio sky­riaus trem­ti­niams, po­li­ti­niams ka­li­niams, šau­liams kė­lė rū­pes­tį dėl bū­si­mo blo­go oro, ta­čiau pe­si­miz­mo gai­de­lių ne­si­gir­dė­jo: juk šven­tės Ario­ga­lo­je lauk­ta vi­sus me­tus.

Gai­la, kad daug žmo­nių jau ne­be­vyks­ta į Ario­ga­lą, ta­čiau džiau­giuo­si kas­met ne­pa­būgs­tan­čiais nei sun­ku­mų, nei ne­prog­no­zuo­ja­mų orų Bro­ne­le, Iru­te, Da­nu­te bei Kos­tu, Jo­nu, Al­bi­nu ir ki­tais.

Ario­ga­la kas­met pa­si­tin­ka šven­tiš­kai pa­si­puo­šu­si. Šiais me­tais mi­ni­ma liūd­na su­kak­tis – 55-osios me­ti­nės, kai 1952 me­tų rugp­jū­čio 5 die­ną bu­vo iš­trem­ta daug šei­mų, ku­rių lau­kė il­gi ir sun­kūs var­go bei iš­ban­dy­mų me­tai Kras­no­jars­ko kraš­te.

Ne vie­nai man at­ro­dė, jog šie­met di­džiu­lė ko­lo­na, žy­gia­vu­si į Du­by­sos slė­nį, bu­vo daug di­des­nė nei per­nai. Ne­ma­žą jos da­lį su­da­rė vai­kai ir vai­kai­čiai tų, ku­rie tais lem­tin­gais trem­čių me­tais bu­vo vi­sai ma­ži.

Or­ga­ni­za­to­riai – Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja, Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga – šie­met pa­si­rū­pi­no, kad į slė­nį ir iš jo kur­suo­tų gel­to­nie­ji au­to­bu­siu­kai, nes vy­res­niems žmo­nėms įveik­ti marš­ru­tą jau yra ga­na sun­ku.

Vis­kas šio­je šven­tė­je bu­vo gra­žiai ap­gal­vo­ta: lei­džian­tis į slė­nį, pa­lei ke­lią – šven­tei pa­puoš­ti kry­žiai, pri­me­nan­tys ap­leis­tus Si­bi­ro ka­pi­nai­čių kry­žius. Įė­ji­mo var­tai api­pin­ti ąžuo­lų vai­ni­kais, pa­puoš­ti lau­ko gė­lė­mis, ant jų – šven­tės emb­le­ma „Su Lie­tu­va šir­dy“. Kiek­vie­na­me žings­ny­je ne­nus­to­jo­me gė­rė­tis ir ste­bė­tis, kiek daug lie­tu­viš­kų sim­bo­lių. Ir vis­kas pa­pras­ta, to­dėl tai ska­ti­na pa­mąs­ty­ti, kaip kai ku­riuo­se di­de­liuo­se ren­gi­niuo­se sten­gia­ma­si „ly­giuo­tis“ į už­sie­nį.

Ei­se­ną ly­dė­jo Ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­kest­ro mar­šų gar­sai, įspū­din­gai at­ro­dė šven­tė­je da­ly­va­vu­si Gar­bės kuo­pa.

Šv. Mi­šias au­ko­jo J.E. ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, į šir­dis gi­liai įsi­rė­žė pra­smin­gi pa­moks­lo žo­džiai, jung­ti­nio cho­ro at­lie­ka­mos gies­mės.

Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Z.B.Ka­za­ke­vi­čius. Deg­lą, už­deg­tą Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je nuo Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po au­ku­ro, de­šim­tą kar­tą at­ne­šė Kau­no jung­ti­nio svei­ka­tos klu­bo na­riai. Sąsk­ry­džio ug­nį šie­met už­žie­bė Ma­ri­jam­po­lės trem­ti­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas, Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­jas V.Rai­bi­kis.

Iš­kil­min­gai pa­kel­ta Lie­tu­vos vė­lia­va, him­ną gro­jo or­kest­ras, gie­do­jo ne tik jung­ti­nis trem­ti­nių cho­ras, bet ir vi­si są­skry­džio da­ly­viai. Po to – ty­los mi­nu­tė kri­tu­siems ko­vo­se už Lie­tu­vos lais­vę, ne­grį­žu­siems iš trem­ties, nu­kan­kin­tiems ir nu­žu­dy­tiems mū­sų tau­tos bro­liams ir se­se­rims...

Tai rei­kia ma­ty­ti, gir­dė­ti, jaus­ti. Ma­nau, jog šven­tė­je da­ly­va­vęs Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­jė­jas Al­gi­man­tas Mac­ke­vi­čius taip pat tai pa­liu­dy­tų.

Skam­bant var­pams, Gar­bės kuo­pos ka­riai iš­ne­šė gė­lių prie kan­ki­nių me­mo­ria­lo Ario­ga­los ka­pi­nė­se. Be­je, mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­ja vi­sa­da at­vy­ku­si ap­lan­ko šią vie­tą, už­de­ga žva­kes, pa­si­mel­džia.

Į jung­ti­nio cho­ro at­lie­ka­mas dai­nas gra­žiai įsi­py­nė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to V.Adam­kaus svei­ki­ni­mo žo­dis, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio pro­fe­so­riaus V.Lands­ber­gio kal­ba, Sei­mo na­rio P.Ja­ku­čio­nio, LPKTS pir­mi­nin­ko An­ta­no Luk­šos ir ki­tų svei­ki­ni­mo žo­džiai.

Bu­vo per­skai­ty­tos re­zo­liu­ci­jos, ku­rias trem­ti­niai ras sa­vo laik­raš­ty­je „Trem­ti­nys“.

Ša­lia Vil­ka­viš­kio ra­jo­no de­le­ga­ci­jos bu­vo įsi­kū­rę LPKTS jau­nes­nio­sios kar­tos ko­mi­te­to na­riai, Si­bi­re ap­lan­kę trem­ties vie­tas. Jų pa­la­pi­nė­je ga­lė­jo­me pa­si­žiū­rė­ti fil­mų iš ke­lio­nės po Si­bi­rą. Jau­ni­mas at­vež­tas re­lik­vi­jas per­da­vė Trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riui J.Rim­kui.

Mums vi­siems di­de­lį įspū­dį pa­li­ko me­ni­nė pro­gra­ma, ku­rią at­li­ko įvai­rūs ko­lek­ty­vai, bei šven­tės kul­mi­na­ci­ja, kai ky­lant į dan­gų Lie­tu­vos vė­lia­vai ir šven­tės emb­le­mai vi­si kar­tu su Dei­viu ir Eduar­du Ka­nia­va gie­do­jo­me „Mal­dą“.

Nors pro­gra­ma bu­vo la­bai pla­ti, or­ga­ni­za­to­rių dė­ka vis­kas bu­vo leng­vai ran­da­ma, daug in­for­ma­ci­jos. Džiau­gė­mės ge­ru oru, su­si­ti­ki­mais, man­da­giu S.Kli­ma­vi­čiaus in­di­vi­dua­lios įmo­nės au­to­bu­so vai­ruo­to­ju.

Grįž­tant skam­bė­jo dai­na, o prie Vei­ve­rių esan­čia­me Skaus­mo kal­ne­lyje tra­di­ciš­kai pa­si­mel­dė­me ir pa­dė­ko­jo­me tiems, kas Lais­vės ug­nį ne­šė su Lie­tu­va šir­dy.Da­li­ja Ago­ta KAR­KIE­NĖ

LPKTS Vil­ka­viš­kio

sky­riaus pir­mi­nin­kė


Rugp­jū­čio 19 die­ną, sek­ma­die­nį, Klau­su­čių se­niū­ni­jo­je bus šven­ti­na­mas pa­mink­las Ke­me­rzū­no so­dy­bo­je žu­vu­siems Tau­ro apy­gar­dos Kęs­tu­čio rink­ti­nės Kla­jū­no bū­rio par­ti­za­nams Vin­cui Duls­kiui-Žai­bui, Juo­zui Si­ma­na­vi­čiui-Smaug­liui, An­ta­nui Ši­pai­lai-Ko­vui.

11.30 val. bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios Ža­lio­sios baž­ny­čio­je. Po jų vyk­si­me į Klau­su­čių se­niū­ni­jos Poc­vie­čio kai­mą. Po pa­mink­lo šven­ti­ni­mo su­si­bur­si­me bro­liš­kai aga­pei. At­si­neš­ki­te lauk­ne­šė­lius. Į Poc­vie­čio kai­mą, par­ti­za­nų žū­ties vie­tą, ga­li­ma nu­vyk­ti dve­jaip: nuo Ky­bar­tų pu­sės – Vir­ba­lio–Ža­lio­sios ke­liu, nuo Vil­ka­viš­kio – pro Ža­lią­ją su­kti Vir­ba­lio link.

In­for­ma­ci­jos ga­li­ma pa­si­tei­rau­ti tel. 30 031, (8 698) 55 486 (D.Kar­kie­nė), 56 063, (8 619) 23 858 (V.Se­dzi­niaus­kas).Or­ga­ni­za­to­riai
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ilgai lauktas mamografas jau pradėjo dirbti
* Pirmine teisine pagalba naudojasi vis daugiau žmonių
* Būsimose miesto poilsio zonose ketinama palikti sveikus ir gražius medžius
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

„Karilionas“ ar „kariljonas“?
Nė vienas rašybos variantas nelaikytinas klaida.
„Tarptautinių žodžių žodyne“ šis žodis rašomas be j karilionas (pranc. carillon ): 1. tarpusavyje suderintų įv. dydžio varpų komplektas, turintis automatinį skambinimo mechanizmą; kai kurių karilionų varpai mušami rankomis plaktukais; 2. varpų muzika.
Tačiau Kalbos komisijos posėdyje apsvarsčius nutarta, kad tais atvejais, kai originalo formoje i eina po priebalsės ir tariamas jotas, gali būti rašoma raidė j: kariljonas (kaip šampinjonas, paviljonas ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas