„Santaka“ / Vilkaviškiečiai į tradicinę šventę vyko su Lietuva širdy

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-10 15:46

Dalinkitės:  


Į Ario­ga­lą vil­ka­viš­kie­čiai vi­sa­da vyks­ta ge­rai nu­si­tei­kę.

Autorės nuotr.


Vilkaviškiečiai į tradicinę šventę vyko su Lietuva širdy

Ario­ga­lo­je, Du­by­sos slė­ny­je, jau sep­ty­nio­lik­tą kar­tą į są­skry­dį buvo susirin­kę Lie­tu­vos trem­ti­niai, po­li­ti­niai ka­li­niai ir lais­vės ko­vų da­ly­viai.

Anks­ty­vas ūka­no­tas ry­tas Vil­ka­viš­kio sky­riaus trem­ti­niams, po­li­ti­niams ka­li­niams, šau­liams kė­lė rū­pes­tį dėl bū­si­mo blo­go oro, ta­čiau pe­si­miz­mo gai­de­lių ne­si­gir­dė­jo: juk šven­tės Ario­ga­lo­je lauk­ta vi­sus me­tus.

Gai­la, kad daug žmo­nių jau ne­be­vyks­ta į Ario­ga­lą, ta­čiau džiau­giuo­si kas­met ne­pa­būgs­tan­čiais nei sun­ku­mų, nei ne­prog­no­zuo­ja­mų orų Bro­ne­le, Iru­te, Da­nu­te bei Kos­tu, Jo­nu, Al­bi­nu ir ki­tais.

Ario­ga­la kas­met pa­si­tin­ka šven­tiš­kai pa­si­puo­šu­si. Šiais me­tais mi­ni­ma liūd­na su­kak­tis – 55-osios me­ti­nės, kai 1952 me­tų rugp­jū­čio 5 die­ną bu­vo iš­trem­ta daug šei­mų, ku­rių lau­kė il­gi ir sun­kūs var­go bei iš­ban­dy­mų me­tai Kras­no­jars­ko kraš­te.

Ne vie­nai man at­ro­dė, jog šie­met di­džiu­lė ko­lo­na, žy­gia­vu­si į Du­by­sos slė­nį, bu­vo daug di­des­nė nei per­nai. Ne­ma­žą jos da­lį su­da­rė vai­kai ir vai­kai­čiai tų, ku­rie tais lem­tin­gais trem­čių me­tais bu­vo vi­sai ma­ži.

Or­ga­ni­za­to­riai – Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja, Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga – šie­met pa­si­rū­pi­no, kad į slė­nį ir iš jo kur­suo­tų gel­to­nie­ji au­to­bu­siu­kai, nes vy­res­niems žmo­nėms įveik­ti marš­ru­tą jau yra ga­na sun­ku.

Vis­kas šio­je šven­tė­je bu­vo gra­žiai ap­gal­vo­ta: lei­džian­tis į slė­nį, pa­lei ke­lią – šven­tei pa­puoš­ti kry­žiai, pri­me­nan­tys ap­leis­tus Si­bi­ro ka­pi­nai­čių kry­žius. Įė­ji­mo var­tai api­pin­ti ąžuo­lų vai­ni­kais, pa­puoš­ti lau­ko gė­lė­mis, ant jų – šven­tės emb­le­ma „Su Lie­tu­va šir­dy“. Kiek­vie­na­me žings­ny­je ne­nus­to­jo­me gė­rė­tis ir ste­bė­tis, kiek daug lie­tu­viš­kų sim­bo­lių. Ir vis­kas pa­pras­ta, to­dėl tai ska­ti­na pa­mąs­ty­ti, kaip kai ku­riuo­se di­de­liuo­se ren­gi­niuo­se sten­gia­ma­si „ly­giuo­tis“ į už­sie­nį.

Ei­se­ną ly­dė­jo Ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­kest­ro mar­šų gar­sai, įspū­din­gai at­ro­dė šven­tė­je da­ly­va­vu­si Gar­bės kuo­pa.

Šv. Mi­šias au­ko­jo J.E. ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, į šir­dis gi­liai įsi­rė­žė pra­smin­gi pa­moks­lo žo­džiai, jung­ti­nio cho­ro at­lie­ka­mos gies­mės.

Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Z.B.Ka­za­ke­vi­čius. Deg­lą, už­deg­tą Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je nuo Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po au­ku­ro, de­šim­tą kar­tą at­ne­šė Kau­no jung­ti­nio svei­ka­tos klu­bo na­riai. Sąsk­ry­džio ug­nį šie­met už­žie­bė Ma­ri­jam­po­lės trem­ti­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas, Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­jas V.Rai­bi­kis.

Iš­kil­min­gai pa­kel­ta Lie­tu­vos vė­lia­va, him­ną gro­jo or­kest­ras, gie­do­jo ne tik jung­ti­nis trem­ti­nių cho­ras, bet ir vi­si są­skry­džio da­ly­viai. Po to – ty­los mi­nu­tė kri­tu­siems ko­vo­se už Lie­tu­vos lais­vę, ne­grį­žu­siems iš trem­ties, nu­kan­kin­tiems ir nu­žu­dy­tiems mū­sų tau­tos bro­liams ir se­se­rims...

Tai rei­kia ma­ty­ti, gir­dė­ti, jaus­ti. Ma­nau, jog šven­tė­je da­ly­va­vęs Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­jė­jas Al­gi­man­tas Mac­ke­vi­čius taip pat tai pa­liu­dy­tų.

Skam­bant var­pams, Gar­bės kuo­pos ka­riai iš­ne­šė gė­lių prie kan­ki­nių me­mo­ria­lo Ario­ga­los ka­pi­nė­se. Be­je, mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­ja vi­sa­da at­vy­ku­si ap­lan­ko šią vie­tą, už­de­ga žva­kes, pa­si­mel­džia.

Į jung­ti­nio cho­ro at­lie­ka­mas dai­nas gra­žiai įsi­py­nė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to V.Adam­kaus svei­ki­ni­mo žo­dis, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio pro­fe­so­riaus V.Lands­ber­gio kal­ba, Sei­mo na­rio P.Ja­ku­čio­nio, LPKTS pir­mi­nin­ko An­ta­no Luk­šos ir ki­tų svei­ki­ni­mo žo­džiai.

Bu­vo per­skai­ty­tos re­zo­liu­ci­jos, ku­rias trem­ti­niai ras sa­vo laik­raš­ty­je „Trem­ti­nys“.

Ša­lia Vil­ka­viš­kio ra­jo­no de­le­ga­ci­jos bu­vo įsi­kū­rę LPKTS jau­nes­nio­sios kar­tos ko­mi­te­to na­riai, Si­bi­re ap­lan­kę trem­ties vie­tas. Jų pa­la­pi­nė­je ga­lė­jo­me pa­si­žiū­rė­ti fil­mų iš ke­lio­nės po Si­bi­rą. Jau­ni­mas at­vež­tas re­lik­vi­jas per­da­vė Trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riui J.Rim­kui.

Mums vi­siems di­de­lį įspū­dį pa­li­ko me­ni­nė pro­gra­ma, ku­rią at­li­ko įvai­rūs ko­lek­ty­vai, bei šven­tės kul­mi­na­ci­ja, kai ky­lant į dan­gų Lie­tu­vos vė­lia­vai ir šven­tės emb­le­mai vi­si kar­tu su Dei­viu ir Eduar­du Ka­nia­va gie­do­jo­me „Mal­dą“.

Nors pro­gra­ma bu­vo la­bai pla­ti, or­ga­ni­za­to­rių dė­ka vis­kas bu­vo leng­vai ran­da­ma, daug in­for­ma­ci­jos. Džiau­gė­mės ge­ru oru, su­si­ti­ki­mais, man­da­giu S.Kli­ma­vi­čiaus in­di­vi­dua­lios įmo­nės au­to­bu­so vai­ruo­to­ju.

Grįž­tant skam­bė­jo dai­na, o prie Vei­ve­rių esan­čia­me Skaus­mo kal­ne­lyje tra­di­ciš­kai pa­si­mel­dė­me ir pa­dė­ko­jo­me tiems, kas Lais­vės ug­nį ne­šė su Lie­tu­va šir­dy.Da­li­ja Ago­ta KAR­KIE­NĖ

LPKTS Vil­ka­viš­kio

sky­riaus pir­mi­nin­kė


Rugp­jū­čio 19 die­ną, sek­ma­die­nį, Klau­su­čių se­niū­ni­jo­je bus šven­ti­na­mas pa­mink­las Ke­me­rzū­no so­dy­bo­je žu­vu­siems Tau­ro apy­gar­dos Kęs­tu­čio rink­ti­nės Kla­jū­no bū­rio par­ti­za­nams Vin­cui Duls­kiui-Žai­bui, Juo­zui Si­ma­na­vi­čiui-Smaug­liui, An­ta­nui Ši­pai­lai-Ko­vui.

11.30 val. bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios Ža­lio­sios baž­ny­čio­je. Po jų vyk­si­me į Klau­su­čių se­niū­ni­jos Poc­vie­čio kai­mą. Po pa­mink­lo šven­ti­ni­mo su­si­bur­si­me bro­liš­kai aga­pei. At­si­neš­ki­te lauk­ne­šė­lius. Į Poc­vie­čio kai­mą, par­ti­za­nų žū­ties vie­tą, ga­li­ma nu­vyk­ti dve­jaip: nuo Ky­bar­tų pu­sės – Vir­ba­lio–Ža­lio­sios ke­liu, nuo Vil­ka­viš­kio – pro Ža­lią­ją su­kti Vir­ba­lio link.

In­for­ma­ci­jos ga­li­ma pa­si­tei­rau­ti tel. 30 031, (8 698) 55 486 (D.Kar­kie­nė), 56 063, (8 619) 23 858 (V.Se­dzi­niaus­kas).Or­ga­ni­za­to­riai
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas