„Santaka“ / Vilkaviškiečiai į tradicinę šventę vyko su Lietuva širdy

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-10 15:46

Dalinkitės:  


Į Ario­ga­lą vil­ka­viš­kie­čiai vi­sa­da vyks­ta ge­rai nu­si­tei­kę.

Autorės nuotr.


Vilkaviškiečiai į tradicinę šventę vyko su Lietuva širdy

Ario­ga­lo­je, Du­by­sos slė­ny­je, jau sep­ty­nio­lik­tą kar­tą į są­skry­dį buvo susirin­kę Lie­tu­vos trem­ti­niai, po­li­ti­niai ka­li­niai ir lais­vės ko­vų da­ly­viai.

Anks­ty­vas ūka­no­tas ry­tas Vil­ka­viš­kio sky­riaus trem­ti­niams, po­li­ti­niams ka­li­niams, šau­liams kė­lė rū­pes­tį dėl bū­si­mo blo­go oro, ta­čiau pe­si­miz­mo gai­de­lių ne­si­gir­dė­jo: juk šven­tės Ario­ga­lo­je lauk­ta vi­sus me­tus.

Gai­la, kad daug žmo­nių jau ne­be­vyks­ta į Ario­ga­lą, ta­čiau džiau­giuo­si kas­met ne­pa­būgs­tan­čiais nei sun­ku­mų, nei ne­prog­no­zuo­ja­mų orų Bro­ne­le, Iru­te, Da­nu­te bei Kos­tu, Jo­nu, Al­bi­nu ir ki­tais.

Ario­ga­la kas­met pa­si­tin­ka šven­tiš­kai pa­si­puo­šu­si. Šiais me­tais mi­ni­ma liūd­na su­kak­tis – 55-osios me­ti­nės, kai 1952 me­tų rugp­jū­čio 5 die­ną bu­vo iš­trem­ta daug šei­mų, ku­rių lau­kė il­gi ir sun­kūs var­go bei iš­ban­dy­mų me­tai Kras­no­jars­ko kraš­te.

Ne vie­nai man at­ro­dė, jog šie­met di­džiu­lė ko­lo­na, žy­gia­vu­si į Du­by­sos slė­nį, bu­vo daug di­des­nė nei per­nai. Ne­ma­žą jos da­lį su­da­rė vai­kai ir vai­kai­čiai tų, ku­rie tais lem­tin­gais trem­čių me­tais bu­vo vi­sai ma­ži.

Or­ga­ni­za­to­riai – Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko ad­mi­nist­ra­ci­ja, Ra­sei­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė, Lie­tu­vos po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių są­jun­ga – šie­met pa­si­rū­pi­no, kad į slė­nį ir iš jo kur­suo­tų gel­to­nie­ji au­to­bu­siu­kai, nes vy­res­niems žmo­nėms įveik­ti marš­ru­tą jau yra ga­na sun­ku.

Vis­kas šio­je šven­tė­je bu­vo gra­žiai ap­gal­vo­ta: lei­džian­tis į slė­nį, pa­lei ke­lią – šven­tei pa­puoš­ti kry­žiai, pri­me­nan­tys ap­leis­tus Si­bi­ro ka­pi­nai­čių kry­žius. Įė­ji­mo var­tai api­pin­ti ąžuo­lų vai­ni­kais, pa­puoš­ti lau­ko gė­lė­mis, ant jų – šven­tės emb­le­ma „Su Lie­tu­va šir­dy“. Kiek­vie­na­me žings­ny­je ne­nus­to­jo­me gė­rė­tis ir ste­bė­tis, kiek daug lie­tu­viš­kų sim­bo­lių. Ir vis­kas pa­pras­ta, to­dėl tai ska­ti­na pa­mąs­ty­ti, kaip kai ku­riuo­se di­de­liuo­se ren­gi­niuo­se sten­gia­ma­si „ly­giuo­tis“ į už­sie­nį.

Ei­se­ną ly­dė­jo Ka­ri­nių oro pa­jė­gų or­kest­ro mar­šų gar­sai, įspū­din­gai at­ro­dė šven­tė­je da­ly­va­vu­si Gar­bės kuo­pa.

Šv. Mi­šias au­ko­jo J.E. ar­ki­vys­ku­pas met­ro­po­li­tas Si­gi­tas Tam­ke­vi­čius, į šir­dis gi­liai įsi­rė­žė pra­smin­gi pa­moks­lo žo­džiai, jung­ti­nio cho­ro at­lie­ka­mos gies­mės.

Šven­tės ati­da­ry­mo me­tu kal­bė­jo or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, Kau­no ap­skri­ties vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Z.B.Ka­za­ke­vi­čius. Deg­lą, už­deg­tą Vy­tau­to Di­džio­jo ka­ro mu­zie­jaus so­de­ly­je nuo Ne­ži­no­mo ka­rei­vio ka­po au­ku­ro, de­šim­tą kar­tą at­ne­šė Kau­no jung­ti­nio svei­ka­tos klu­bo na­riai. Sąsk­ry­džio ug­nį šie­met už­žie­bė Ma­ri­jam­po­lės trem­ti­nių są­jun­gos pir­mi­nin­kas, Tau­ro apy­gar­dos par­ti­za­nų va­do pa­va­duo­to­jas V.Rai­bi­kis.

Iš­kil­min­gai pa­kel­ta Lie­tu­vos vė­lia­va, him­ną gro­jo or­kest­ras, gie­do­jo ne tik jung­ti­nis trem­ti­nių cho­ras, bet ir vi­si są­skry­džio da­ly­viai. Po to – ty­los mi­nu­tė kri­tu­siems ko­vo­se už Lie­tu­vos lais­vę, ne­grį­žu­siems iš trem­ties, nu­kan­kin­tiems ir nu­žu­dy­tiems mū­sų tau­tos bro­liams ir se­se­rims...

Tai rei­kia ma­ty­ti, gir­dė­ti, jaus­ti. Ma­nau, jog šven­tė­je da­ly­va­vęs Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­dė­jė­jas Al­gi­man­tas Mac­ke­vi­čius taip pat tai pa­liu­dy­tų.

Skam­bant var­pams, Gar­bės kuo­pos ka­riai iš­ne­šė gė­lių prie kan­ki­nių me­mo­ria­lo Ario­ga­los ka­pi­nė­se. Be­je, mū­sų ra­jo­no de­le­ga­ci­ja vi­sa­da at­vy­ku­si ap­lan­ko šią vie­tą, už­de­ga žva­kes, pa­si­mel­džia.

Į jung­ti­nio cho­ro at­lie­ka­mas dai­nas gra­žiai įsi­py­nė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to V.Adam­kaus svei­ki­ni­mo žo­dis, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio pro­fe­so­riaus V.Lands­ber­gio kal­ba, Sei­mo na­rio P.Ja­ku­čio­nio, LPKTS pir­mi­nin­ko An­ta­no Luk­šos ir ki­tų svei­ki­ni­mo žo­džiai.

Bu­vo per­skai­ty­tos re­zo­liu­ci­jos, ku­rias trem­ti­niai ras sa­vo laik­raš­ty­je „Trem­ti­nys“.

Ša­lia Vil­ka­viš­kio ra­jo­no de­le­ga­ci­jos bu­vo įsi­kū­rę LPKTS jau­nes­nio­sios kar­tos ko­mi­te­to na­riai, Si­bi­re ap­lan­kę trem­ties vie­tas. Jų pa­la­pi­nė­je ga­lė­jo­me pa­si­žiū­rė­ti fil­mų iš ke­lio­nės po Si­bi­rą. Jau­ni­mas at­vež­tas re­lik­vi­jas per­da­vė Trem­ties ir re­zis­ten­ci­jos mu­zie­jaus di­rek­to­riui J.Rim­kui.

Mums vi­siems di­de­lį įspū­dį pa­li­ko me­ni­nė pro­gra­ma, ku­rią at­li­ko įvai­rūs ko­lek­ty­vai, bei šven­tės kul­mi­na­ci­ja, kai ky­lant į dan­gų Lie­tu­vos vė­lia­vai ir šven­tės emb­le­mai vi­si kar­tu su Dei­viu ir Eduar­du Ka­nia­va gie­do­jo­me „Mal­dą“.

Nors pro­gra­ma bu­vo la­bai pla­ti, or­ga­ni­za­to­rių dė­ka vis­kas bu­vo leng­vai ran­da­ma, daug in­for­ma­ci­jos. Džiau­gė­mės ge­ru oru, su­si­ti­ki­mais, man­da­giu S.Kli­ma­vi­čiaus in­di­vi­dua­lios įmo­nės au­to­bu­so vai­ruo­to­ju.

Grįž­tant skam­bė­jo dai­na, o prie Vei­ve­rių esan­čia­me Skaus­mo kal­ne­lyje tra­di­ciš­kai pa­si­mel­dė­me ir pa­dė­ko­jo­me tiems, kas Lais­vės ug­nį ne­šė su Lie­tu­va šir­dy.Da­li­ja Ago­ta KAR­KIE­NĖ

LPKTS Vil­ka­viš­kio

sky­riaus pir­mi­nin­kė


Rugp­jū­čio 19 die­ną, sek­ma­die­nį, Klau­su­čių se­niū­ni­jo­je bus šven­ti­na­mas pa­mink­las Ke­me­rzū­no so­dy­bo­je žu­vu­siems Tau­ro apy­gar­dos Kęs­tu­čio rink­ti­nės Kla­jū­no bū­rio par­ti­za­nams Vin­cui Duls­kiui-Žai­bui, Juo­zui Si­ma­na­vi­čiui-Smaug­liui, An­ta­nui Ši­pai­lai-Ko­vui.

11.30 val. bus au­ko­ja­mos šv. Mi­šios Ža­lio­sios baž­ny­čio­je. Po jų vyk­si­me į Klau­su­čių se­niū­ni­jos Poc­vie­čio kai­mą. Po pa­mink­lo šven­ti­ni­mo su­si­bur­si­me bro­liš­kai aga­pei. At­si­neš­ki­te lauk­ne­šė­lius. Į Poc­vie­čio kai­mą, par­ti­za­nų žū­ties vie­tą, ga­li­ma nu­vyk­ti dve­jaip: nuo Ky­bar­tų pu­sės – Vir­ba­lio–Ža­lio­sios ke­liu, nuo Vil­ka­viš­kio – pro Ža­lią­ją su­kti Vir­ba­lio link.

In­for­ma­ci­jos ga­li­ma pa­si­tei­rau­ti tel. 30 031, (8 698) 55 486 (D.Kar­kie­nė), 56 063, (8 619) 23 858 (V.Se­dzi­niaus­kas).Or­ga­ni­za­to­riai
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas