„Santaka“ / Kaimo šventės

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda jauną, veršingą karvę (veršiuosis gegužės mėn.) ir mėsinę telyčią Vilkaviškio r. Tel. 8 608 20 494.‬
Galioja iki: 2019-04-26 09:28:44

Išsinuomotų namą arba butą Vilkaviškyje ilgesniam laikui (gali būti be remonto). Tel. 8 636 47 641.
Galioja iki: 2019-04-26 10:50:13

Parduoda FORD MONDEO CARAVAN (2005 m., 2 l, dyzelis, 85 kW, sidabro spalvos, geros būklės, praeita TA). Tel. 8 614 89 347.
Galioja iki: 2019-04-26 14:43:46

Parduoda gyvenamąjį namą su ūkiniu pastatu Ančlaukio k., Vilkaviškio r. (yra visi patogumai, prie namų yra 3 ha žemės). Tel. 8 688 20 981.
Galioja iki: 2019-05-03 09:16:08

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.). Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-05-03 13:06:50Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-10 15:06

Dalinkitės:  


Kaimo šventės

Vi­si ke­liai ve­da į Viš­ty­tį

Va­sa­ra. Koks nuo­sta­bus me­tų lai­kas, ku­pi­nas sau­lės, dar­bų ir poil­sio, skli­di­nas ža­lu­mos ir gė­ly­nų žy­dė­ji­mo.

Viš­ty­čio mies­te­lis jau nuo pa­va­sa­rio pra­dė­jo ruoš­tis rugp­jū­čio pir­ma­jam sek­ma­die­niui – Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Por­ciun­ku­lės at­lai­dams. Mies­te­lio cent­re ir ki­to­se vie­to­se bu­vo tvar­ko­mos gat­vės, tie­sia­mi ša­li­gat­viai, aikš­tė­je pri­jung­tas ap­švie­ti­mas, pa­sta­ty­ti suo­liu­kai, su­kal­ti nau­ji gė­lių va­zo­nai ir dar dau­ge­lis ki­tų dar­bų at­lik­ta ruo­šian­tis su­tik­ti sa­viš­kius ir sve­čius, su­grį­žu­sius į pa­sku­ti­nę šių me­tų va­sa­ros šven­tę sa­vo gim­ta­ja­me Viš­ty­ty­je. Ir iš tie­sų – tai tik­ras su­grį­ži­mas na­mo, prie se­no­jo eže­ro.

Jau nuo pa­ties ry­to gau­sus au­to­mo­bi­lių srau­tas už­plū­do mies­te­lio gat­ves ir sto­vė­ji­mo aikš­te­les. Vi­si sku­bė­jo da­ly­vau­ti šv. Mi­šio­se, ap­lan­ky­ti sa­viš­kius, pa­bū­ti kar­tu su drau­gais, o la­biau­siai vi­sus – ma­žus ir di­de­lius, se­nus ir jau­nus – pa­trau­kė jau­nų­jų sce­nos žvaigž­džių pa­si­ro­dy­mai.

Viš­ty­tie­čiai ir mies­te­lio sve­čiai tu­rė­jo ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti ir iš­girs­ti sa­vo pa­mėg­tuo­sius dai­ni­nin­kus: Ra­džį, Me­rū­ną, And­rių Ri­miš­kį, Ir­mą Jur­ge­le­vi­čiū­tę, gru­pes „69 dan­gu­je“, „Cuk­raus pud­ra“. Pa­ke­rė­ti mu­zi­kos gar­sų šė­lo ir se­ni­mas, ir jau­ni­mas. Ir jei­gu bū­tų bu­vę ga­li­ma tai pa­ma­ty­ti iš paukš­čio skry­džio, tai Viš­ty­tis tik­riau­siai tuo me­tu bu­vo pa­vir­tęs į ban­guo­jan­čią žmo­nių jū­rą. Renginyje da­ly­va­vo apie tris tūks­tan­čius žmo­nių.

Šven­tei ar­tė­jant į pa­bai­gą, ge­ra žmo­nių nuo­tai­ka neišb­lė­so, nes se­niū­nas Bro­nislavas Po­li­ta pa­ža­dė­jo dar ke­le­tą staig­me­nų. O jos bu­vo iš tie­sų ma­lo­nios.

Vi­siems pa­ti­ko pa­sie­nio ka­riuo­me­nės pa­si­ro­dy­mas, ku­ris ypač suint­ri­ga­vo vai­kus ir suau­gu­sius vy­rus, nes bu­vo de­monst­ruo­ja­mas nu­si­kal­tė­lio gau­dy­mas. Ke­tur­ko­jis žmo­gaus drau­gas – šuo – vyk­dė ko­man­das sek­da­mas ta­ria­mą nu­si­kal­tė­lį, ieš­ko­da­mas „nar­ko­ti­kų“. O ko­kia ska­ni bu­vo ka­rei­viš­ka ko­šė, ku­ria pa­sie­nie­čiai vi­sus vai­ši­no... Be mi­nė­tų staig­me­nų, vi­sų dar lau­kė šven­ti­niai fe­jer­ver­kai, įspū­din­gas baž­ny­čios ap­švie­ti­mas.

Šven­tė bai­gė­si. Džiau­gė­mės, kad šį­kart ne­si­ma­tė stip­riai įkau­šu­sių, be­si­stum­dan­čių jau­nuo­lių. Šis di­džiu­lis žmo­nių su­si­bū­ri­mas dar il­gai iš­liks at­min­ty­je. O už šią nuo­sta­bią do­va­ną mes, vi­si viš­ty­tie­čiai, esa­me dė­kin­gi se­niū­nui Bro­nislavui Po­li­tai, rė­mė­jams, vi­siems, ku­rie pri­si­dė­jo prie šios tūks­tan­čius žmo­nių pri­trau­ku­sios šven­tės.

Žmo­gui neuž­ten­ka vien dar­bo, švel­naus žo­džio, gar­džios duo­nos kąs­nio, jam rei­kia ir dva­sios pe­no. Ačiū už tai.

Vi­si ke­liai pir­mą­jį rugp­jū­čio šeš­ta­die­nį ve­dė į Viš­ty­tį, į žmo­nių šir­dis.Ele­na DE­REŠ­KE­VI­ČIE­NĖSu­si­ti­ko kai­mo gy­ven­to­jai

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Šiau­di­niš­kių pra­di­nės mo­kyk­los kie­me vy­ko va­sa­ros šven­tė-su­si­ti­ki­mas „Į vie­ną žie­dą, į vie­ną grū­dą su­bė­ga va­sa­ra vi­sa“. Į ją su­si­rin­ko bu­vu­sie­ji ir da­bar­ti­niai kai­mo gy­ven­to­jai.

Šven­tė pra­si­dė­jo šv. Mi­šio­mis, ku­rias au­ko­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas V.Ka­jo­kas. Po to vi­si da­ly­viai ap­lan­kė šia pro­ga pa­sta­ty­tą kai­mo sim­bo­lį „Rū­pin­to­jė­lį“.

Bu­vo ge­ra ma­ty­ti vėl su­si­bū­ru­sius kai­mo žmo­nes – be­si­links­mi­nan­čius, bend­rau­jan­čius, be­si­da­li­jan­čius kas­die­ny­bės rū­pes­čiais, pri­si­me­nan­čius sa­vo šak­nis. Jau­di­nan­čios bu­vo kaž­ka­da sa­vo gim­tą­jį kai­mą pa­li­ku­sių ir da­bar­ti­nių šiau­di­niš­kie­čių su­si­ti­ki­mų aki­mir­kos.

Skam­bė­jo pui­ki mu­zi­ka – kon­cer­ta­vo vi­siems ge­rai pa­žįs­ta­mas Ky­bar­tų po­li­ci­jos nuo­va­dos vir­ši­nin­kas V.Ja­sai­tis su duk­ra. Šven­tės or­ga­ni­za­to­riai su­si­rin­ku­siuo­sius kvie­tė į vir­vės trau­ki­mo, svars­čio kil­no­ji­mo var­žy­bas, at­rak­cio­nus. La­bai įdo­mi bu­vo trak­to­riaus trau­ki­mo rung­tis: šią sun­kias­vo­rę tech­ni­ką su­tar­ti­nai tu­rė­jo trauk­ti po­ra – vy­ras ir mo­te­ris. Pui­kių emo­ci­jų su­kė­lė šo­kių var­žy­bos. Rung­čių ir at­rak­cio­nų nu­ga­lė­to­jai bu­vo ap­do­va­no­ti įvai­riais pri­zais.

To­kią šven­tę – bu­vu­sių ir da­bar­ti­nių Šiau­di­niš­kių kai­mo gy­ven­to­jų su­si­ti­ki­mą – or­ga­ni­za­vo­me pir­mą kar­tą. Sma­gu, kad ne­pa­gai­lė­jo sa­vo bran­gaus lai­ko ir į šven­tę at­vy­ko ne­ma­žai bu­vu­sių šiau­di­niš­kie­čių, ku­rie da­bar gy­ve­na to­li nuo sa­vo gim­ti­nės. Jų su­si­rin­ko dau­giau nei vie­tos gy­ven­to­jų. Kiek ap­mau­du, kad vietiniai žmo­nės kvie­čia­mi ne itin no­riai da­ly­vau­ja kai­mo ren­gi­niuo­se.

Pas­ta­ruo­ju me­tu šven­tės, ne­mo­ka­mos ke­lio­nės, są­skry­džiai, ka­len­do­ri­nių da­tų pa­mi­nė­ji­mai or­ga­ni­zuo­ja­mi vis daž­niau ir tai tam­pa gra­žia tra­di­ci­ja.Ire­na SEN­KU­VIE­NĖ

Šiau­di­niš­kių kai­mo bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kė


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Alvito puošmenos traukia pravažiuojančiųjų žvilgsnius
* Paryžiaus katedros gaisras sukrėtė visą pasaulį
* Gimtinė, scena ir eilės – tai, kas suteikia gyvenimui prasmę
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą balsuotumėte Respublikos Prezidento rinkimuose?
Vytenį Povilą Andriukaitį
Arvydą Juozaitį
Valentiną Mazuronį
Gitaną Nausėdą
Mindaugą Puidoką
Naglį Puteikį
Saulių Skvernelį
Ingridą Šimonytę
Valdemarą TomaševskįKalbos patarimai

Ar vartotinas pavadinimas „kajeno pipirai“?
Tai ne pipirai, o paprikos. Vartotinas pavadinimas yra Kajeno paprikos. Ši prieskoninė daržovė pavadinimą gavo pagal Kajeno vietovę ( Cayenne ), esančią Prancūzijos Gvianoje.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas