„Santaka“ / Profesinis mokymas išgyvena renesansą

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-09 08:24

Dalinkitės:  


„Vi­si drau­gai sa­ko, kad ap­dai­li­nin­ko-sta­ty­bi­nin­ko spe­cia­ly­bė skir­ta tik vy­rams, ta­čiau ma­nęs jų kal­bos ne­gąs­di­na“, – sa­kė Ra­si­ta Ži­lins­kai­tė.

Autorės nuotr.


Profesinis mokymas išgyvena renesansą

Pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gos šian­dien ky­la kaip iš pe­le­nų. Jo­se pra­si­dė­jo kon­kur­sai, jų pa­ruoš­ti spe­cia­lis­tai ne­sun­kiai ran­da ge­rai mo­ka­mą dar­bą.Tau­po­mas lai­kas

Ra­si­ta Ži­lins­kai­tė Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je 10 kla­sių bai­gė tu­rė­da­ma 8,8 ba­lo pa­žy­mių vi­dur­kį. Mo­ky­to­jai ją kal­bi­no pa­si­lik­ti, ta­čiau moks­lei­vė at­si­sa­kė. Mer­gi­na to­liau mo­ky­sis Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro Vil­ka­viš­kio sky­riu­je. Bū­si­ma pir­mo kur­so ap­dai­li­nin­kų-sta­ty­bi­nin­kų spe­cia­ly­bės moksleivė sa­kė, kad jai pa­tin­ka vis­kas, kas su­si­ję su sta­ty­bo­mis.

„Kar­tą pas mo­čiu­tę re­mon­tą da­riau. Sup­ra­tau, kad šio ama­to mo­ky­tis man pa­tik­tų. Be to, vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je mo­ky­tis sun­kiau. O čia pa­baig­siu ir vi­du­ri­nę mo­kyk­lą, ir spe­cia­ly­bę įsi­gy­siu. Du zui­kius vie­nu šū­viu nu­šau­siu – su­tau­py­siu lai­ko“, – sa­kė Ra­si­ta.

Pa­bai­gu­si šią mo­kyk­lą ji ban­dys ieš­ko­ti dar­bo pa­gal spe­cia­ly­bę. Kol kas bū­si­ma moks­lei­vė dar ne­ži­no, ar vė­liau no­rė­tų stu­di­juo­ti aukš­to­jo­je mo­kyk­lo­je, ta­čiau yra tik­ra, kad dar­bą su­si­ras. Tuo įsi­ti­ki­nu­si ir jos ma­ma Zi­ta Ži­lins­kie­nė.

„Sa­vo va­lios ne­pri­me­čiau. Ma­no tė­vai man ne­prieš­ta­ra­vo dėl pro­fe­si­jos pa­si­rin­ki­mo, ir aš lei­dau duk­rai pa­čiai nu­spręs­ti. Jos su­ma­ny­mas man pa­tin­ka, nes ir sū­nus bai­gė sta­ty­bų moks­lus, ir žen­tas. Gy­ve­ni­mu jie ne­si­skun­džia. Sta­ty­bo­se dir­ban­čių mer­gi­nų esu ma­čiu­si, tad duk­ros spe­cia­ly­bė ma­nęs ne­gąs­di­na. Dau­ge­lis bai­gia vi­du­ri­nes mo­kyk­las, uni­ver­si­te­tus, o po to dve­jo­ja, ar gaus dar­bo“, – sa­kė Z.Ži­lins­kie­nė.Priė­mi­mas il­gai ne­truks

MPRC Vil­ka­viš­kio sky­rius šiais me­tais su­ren­gė priė­mi­mą į šalt­kal­vių-re­mon­ti­nin­kų, ap­dai­li­nin­kų-sta­ty­bi­nin­kų, tech­ni­kos prie­žiū­ros vers­lo dar­buo­to­jų, vi­rė­jų-kon­di­te­rių spe­cia­ly­bes.

Rugp­jū­čio 1 d. ant­rą­kart rin­ko­si priė­mi­mo ko­mi­si­ja ir už­bai­gė priė­mi­mą į ap­dai­li­nin­ko-sta­ty­bi­nin­ko bei tech­ni­kos prie­žiū­ros vers­lo dar­buo­to­jo spe­cia­ly­bes.

Pir­mo kur­so bū­si­mai­siais ap­dai­li­nin­kais ta­po 34 mo­ki­niai, neįs­to­jo 11. Tech­ni­kos prie­žiū­ros vers­lo dar­buo­to­jų spe­cia­ly­bės kon­kur­są lai­mė­jo 33, ne­pa­te­ko vie­nas sto­ju­sy­sis. Anot priė­mi­mo ko­mi­si­jos na­rės mo­ky­to­jos Ne­rin­gos Mat­laus­kai­tės, di­džiau­si pir­mo kur­so moks­lei­vių pa­žan­gu­mo vi­dur­kiai svy­ruo­ja apie 8 ba­lus, ma­žiau­sias yra 4,6.

Į vi­rė­jus-kon­di­te­rius priim­ti 24 moks­lei­viai, nors rei­kė­tų priim­ti dau­giau. Į šalt­kal­vio-re­mon­ti­nin­ko spe­cia­ly­bę prii­ma­mi bai­gu­sie­ji de­vy­nias kla­ses – to­kių moks­lei­vių šie­met bus pen­kio­li­ka. Jie gaus spe­cia­ly­bės ži­nių ir baigs de­šim­tą kla­sę. Ta­da šie jau­nuo­liai ne kon­kur­so tvar­ka ga­li sto­ti į ki­tas mo­kyk­los siū­lo­mas spe­cia­ly­bes. Šalt­kal­vio-re­mon­ti­nin­ko ži­nių ga­li­ma įgau­ti ir ne­pa­bai­giant vi­du­ri­nės mo­kyk­los kur­so – to­kių moks­lei­vių priim­ta ke­tu­rio­li­ka.

„Tė­vai kei­čia po­žiū­rį į pro­fe­si­nį mo­ky­mą. Jei vai­kas nė­ra ga­bus, jie ne­ver­čia mo­ky­tis uni­ver­si­te­te, o pri­ta­ria no­rui grei­čiau įgy­ti pro­fe­si­nį iš­si­la­vi­ni­mą. Po dve­jų me­tų moks­lei­vis lai­ko bran­dos eg­za­mi­nus ir gau­na vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą, dar po me­tų – tu­ri dip­lo­mą. Be to, sto­jant į uni­ver­si­te­tus, pro­fe­si­nių mo­kyk­lų dip­lo­mai pri­de­da ba­lų“, – sa­kė N.Mat­laus­kai­tė.Prog­no­zės pui­kios

Ryš­kė­ja ten­den­ci­ja, kad aukš­tes­nį­jį iš­si­la­vi­ni­mą ar pro­fe­si­nį pa­si­ren­gi­mą tu­rin­tys spe­cia­lis­tai leng­viau kon­ku­ruo­ja Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties dar­bo rin­ko­je nei bai­gę aukš­tą­sias mo­kyk­las. Tai pa­ro­dė šių­me­tė II ket­vir­čio įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bių ana­li­zė. Prog­no­zė III ket­vir­čiui pa­na­ši. Nu­ma­no­ma, kad dar­bo vie­tų, ku­rio­se rei­ka­lau­ja­ma pro­fe­si­nio pa­si­ren­gi­mo, at­si­ras dau­giau, ypač že­mės ūkio, pra­mo­nės, sta­ty­bų ir pa­slau­gų sri­ty­se. To­kius duo­me­nis pa­tei­kė Vil­ka­viš­kio dar­bo bir­ža.

MPRC Vil­ka­viš­kio sky­riu­je ruo­šia­miems tech­ni­kos šalt­kal­viams-re­mon­ti­nin­kams, ap­dai­li­nin­kams-sta­ty­bi­nin­kams, tech­ni­kos prie­žiū­ros vers­lo dar­buo­to­jams, taip pat vi­rė­jams-kon­di­te­riams „Įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bių ba­ro­met­ras“ tiek Lie­tu­vos mas­tu, tiek Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je ža­da di­de­lių ga­li­my­bių – dar­bo šių spe­cia­ly­bių pro­fe­sio­na­lams ne­tu­rė­tų pri­trūk­ti.Trūks­ta sta­ty­bi­nin­kų

Pla­taus pro­fi­lio sta­ty­bi­nin­kų, taip pat ap­dai­li­nin­kų, tin­kuo­to­jų, pa­sta­tų da­žy­to­jų, ply­te­lių klo­jė­jų, be­to­nuo­to­jų stin­ga la­biau­siai.

„Sta­ty­bi­nin­kų per šį pus­me­tį į dar­bo bir­žą Vil­ka­viš­ky­je atė­jo de­šimt, o lais­vų vie­tų už­re­gist­ruo­ta try­li­ka. Lie­pos pir­mą die­ną jau bu­vo li­kę tik du be­dar­biai. Dar­bo bir­žo­je ma­žai jų lie­ka, vi­si išei­na, nes dar­bi­nin­kų ieš­ko ir Kau­no, ir Vil­niaus sta­ty­bų bend­ro­vės. Be to, jie ga­li dirb­ti nau­do­da­mi vers­lo liu­di­ji­mus – jų iš­duo­ta daug. Dar ki­ta da­lis be­dar­bių pa­tys nu­trau­kia paieš­kas. Ga­li­ma nu­ma­ny­ti, kad jie su­si­ran­da dar­bą di­des­niuo­se mies­tuo­se ar­ba iš­va­žiuo­ja į už­sie­nį“, – tei­gė Vil­ka­viš­kio dar­bo bir­žos sta­tis­ti­kas ir ana­li­ti­kas Aud­rius Mac­ke­vi­čius.

Šalt­kal­vių-re­mon­ti­nin­kų ga­li­my­bės Lie­tu­vos dar­bo rin­ko­je ne ką ma­žes­nės. Šios sri­ties dar­buo­to­jų taip pat nuo­lat trūks­ta.

Vi­rė­jams-kon­di­te­riams „Įsi­dar­bi­ni­mo ga­li­my­bių ba­ro­met­ras“ Lie­tu­vos mas­tu pro­gno­zuo­ja di­de­les ga­li­my­bes, net di­des­nes nei tech­ni­kos prie­žiū­ros vers­lo dar­buo­to­jams ar šalt­kal­viams-re­mon­ti­nin­kams. Ta­čiau vi­rė­jų dau­giau trūks­ta di­des­niuo­se mies­tuo­se.Po­žiū­ris kei­čia­si

„Leng­viau sto­ji­mai vy­ko ir į ki­tas Lie­tu­vos pro­fe­si­nes mo­kyk­las. Tuoj tu­rė­tų pa­si­pil­ti ant­ra no­rin­čių sto­ti ban­ga, nes ne vi­sos vi­du­ri­nės mo­kyk­los no­ri „pa­leis­ti“ sa­vo mo­ki­nius, „pri­lai­ko“ jų do­ku­men­tus“, – tei­gė Ma­ri­jam­po­lės pro­fe­si­nio ren­gi­mo cent­ro di­rek­to­rius Vi­das Juo­zas Ša­la­še­vi­čius.

Jis sa­kė, kad ypač di­de­lių po­ky­čių šie­met priė­mi­mo me­tu ne­vy­ko, nors anks­čiau gru­pes su­rink­ti bū­da­vo sun­kiau. Pak­lau­siau­sia spe­cia­ly­bė, jo nuo­mo­ne, – sta­ty­bi­nin­ko, nes sta­ty­bų bu­mas di­džiuo­siuo­se ša­lies mies­tuo­se dar ne­praė­jęs, jis persikelia ir į ma­žes­nius mies­te­lius.

Sta­tis­ti­ka ro­do, kad moks­lei­viai pro­fe­si­jos mo­kyk­lo­se ir stu­den­tai aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se pa­si­skirs­to san­ty­kiu vie­nas su pen­kiais, t. y. uni­ver­si­te­tai prii­ma pen­kis kar­tus dau­giau nei pro­fe­si­nės mo­kyk­los.

„Aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se pa­ruoš­tų spe­cia­lis­tų per­tek­lius – taip bū­tų ga­li­ma pa­va­din­ti da­bar­ti­nę si­tua­ci­ją. Va­ly­to­jos vie­tai užim­ti skir­ta­me kon­kur­se da­ly­vau­ja žmo­nių, iš­si­moks­li­nu­sių uni­ver­si­te­tuo­se, – taip ne­tu­rė­tų bū­ti. Si­tua­ci­ja pri­va­lo keis­tis“, – sa­kė V.J. Ša­la­še­vi­čius.Kris­ti­na UR­BAI­TY­TĖ
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas