„Santaka“ / Krašto apsaugos ministras „nuginklavo“ vartininką

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-09 08:19

Dalinkitės:  


Po var­žy­bų. Fut­bo­lo ve­te­ra­nai – da­bar­ti­niai ir bu­vę vil­ka­viš­kie­čiai.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Krašto apsaugos ministras „nuginklavo“ vartininką

Praė­ju­sį šeš­ta­die­nį Vil­ka­viš­kio mies­to sta­dio­ne įvy­ko ju­bi­lie­ji­nis – 30-asis – fut­bo­lo ve­te­ra­nų su­si­ti­ki­mas. Šį kar­tą vis­kas džiu­gi­no: ir pui­kios oro są­ly­gos, ir ge­rai pa­ruoš­tas sta­dio­nas, ir sve­čių bu­vo pa­kan­ka­mai.Džiaugs­min­gos su­si­ti­ki­mo aki­mir­kos

Jau 14 va­lan­dą sta­dio­ne pa­si­ro­dė pir­mie­ji žiū­ro­vai ir žai­dė­jai. Jie svei­ki­no vie­ni ki­tus ir džiaugs­min­go­mis ova­ci­jo­mis pa­si­ti­ko at­vyks­tan­čius vie­nos bei ki­tos ko­man­dos žai­dė­jus.

Vie­nas iš pir­mų­jų sta­dio­ne pa­si­ro­dė Juo­zas Pru­šins­kas. Jis ne tik va­do­va­vo sve­čių ko­man­dai, bet ir tu­rė­jo svarbių Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jos įpa­rei­go­ji­mų.

15 val. var­žy­bų tei­sė­jas Vy­tau­tas Kru­kaus­kas ir jo pa­gal­bi­nin­kai Al­man­tas Do­rei­ka ir Aud­rius Bro­kas iš­ve­dė ko­man­das prieš tri­bū­ną. Da­ly­vius pa­svei­ki­no ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Spor­to tar­ny­bos ve­dė­jas Ro­lan­das Li­pi­nas ir sve­čių at­sto­vas Vy­tau­tas Kup­rys.

Ty­los mi­nu­te bu­vo pa­gerb­ti tie žai­dė­jai, ku­rie ne­su­lau­kė ju­bi­lie­ji­nio su­si­ti­ki­mo. Per 30 me­tų su šiuo pa­sau­liu at­si­svei­ki­no 14 vil­ka­viš­kie­čių, 8 bu­vę kraš­tie­čiai, var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai ir pra­di­nin­kai Bro­nius Sel­vest­rai­tis, Vy­tau­tas Žu­kaus­kas, tei­sė­jas Al­fon­sas Lio­gys, ko­res­pon­den­tas Vla­das Že­mai­tis.Pir­mą kė­li­nį lai­mė­jo sve­čiai

Pir­mo­sios žai­di­mo mi­nu­tės pra­si­dė­jo ko­vin­gai. Abi ko­man­dos no­rė­jo tap­ti ju­bi­lie­ji­nės tau­rės šei­mi­nin­kė­mis. Vil­ka­viš­kie­čių ko­man­da bu­vo šiek tiek jau­nes­nė. Jos var­tus sau­go­jo pa­ti­ki­mas var­ti­nin­kas V.Paunks­nis. Aikš­tė­je – ge­rai ži­no­mi žai­dė­jai: G.Kra­kaus­kas, V.Mac­ke­vi­čius, A.Ur­bu­tis, R.Gir­niu­kai­tis ir ki­ti. Sve­čių ko­man­da, pa­pil­dy­ta tri­mis vil­ka­viš­kie­čiais, ne­ža­dė­jo leng­vai pa­si­duo­ti. Čia ir jud­ru­sis E.Juo­dai­tis, ir darbš­tie­ji Ri­mas bei Al­vy­das Kar­pa­vi­čiai, J.Ole­kas ir ki­ti žaidėjai.

Vil­ka­viš­kie­čius po pir­mų­jų ata­kų la­biau­siai int­ri­ga­vo tai, kad sve­čių var­tus gy­nė vi­siems pa­žįs­ta­mas An­ta­nas Ja­nu­šai­tis. Tai vie­nas iš ge­riau­sių ra­jo­ne išau­gu­sių fut­bo­li­nin­kų, ta­čiau var­tuo­se jo dar ne­ma­tė­me.

Vil­ka­viš­kie­čiai ata­ka­vo, sve­čiai gy­nė­si, o keis­čiau­sia, kad An­ta­nas ka­muo­lius ne gau­dė, kaip tai da­ro var­ti­nin­kai, bet at­mu­ši­nė­jo ko­ja, ir tai jam se­kė­si. Vil­ka­viš­kie­čiai už­si­žai­dė, o sve­čių puo­lė­jai J.Pru­šins­kas ir A.Kar­pa­vi­čius su­ren­gė grei­tą ata­ką, ku­rią gra­žiu smū­giu į var­tus už­bai­gė kraš­to ap­sau­gos mi­nist­ras Juo­zas Ole­kas.

Aikš­tės šei­mi­nin­kai su­tri­ko, žai­di­mas iš­si­de­ri­no, o sve­čiai vis daž­niau lan­kė­si bau­dos aikš­te­lės priei­go­se. Ypač pa­vo­jin­gai ata­ka­vo E.Juo­dai­tis, A.Kar­pa­vi­čius, o ata­kos smai­ga­ly­je kiek­vie­ną kar­tą at­si­ras­da­vo J.Ole­kas. Ta­čiau re­zul­ta­tas ne­si­kei­tė. Pir­mą­jį kė­li­nį lai­mė­jo sve­čių ko­man­da 1:0.Per­ga­lę iš­plė­šė vil­ka­viš­kie­čiai

Pert­rau­kos me­tu R.Li­pi­nas ir V.Kru­kaus­kas aikš­tė­je su­ren­gė 11 met­rų bau­di­nių kon­kur­są. Var­tus sau­go­jo V.Paunks­nis, to­dėl lai­mė­ti šią dvi­ko­vą ne­bu­vo leng­va. Nu­ga­lė­to­ju ta­po jau­na­sis fut­bo­li­nin­kas Aud­rius Bro­kas.

Ant­ra­sis kė­li­nys pra­si­dė­jo grei­to­mis vil­ka­viš­kie­čių ata­ko­mis, ir jau tre­čią­ją žai­di­mo mi­nu­tę A.Kal­vai­tis įmu­šė iš­ly­gi­na­mą­jį įvar­tį. Pa­žy­mė­ti­na, kad ant­ra­ja­me kė­li­ny­je ypač ko­vin­gai žai­dė vil­ka­viš­kie­čių sau­gas A.Ur­bu­tis. Jis ta­po vi­sų ata­kų da­ly­viu ir ko­man­dos žai­di­mo ly­de­riu. Be­veik vi­sos ata­kos pra­si­dė­jo ir tę­sė­si va­do­vau­jant Al­fon­sui. Jam ge­rai tal­ki­no ko­man­dos ka­pi­to­nas E.Jur­ge­lai­tis. Į žai­di­mą įsi­jun­gė V.Pen­kai­tis, G.Grin­kus, o jį paį­vai­ri­no S.Be­ne­ke­rai­tis.

Nors sve­čių žai­di­mą dar ban­dė su­de­rin­ti trys bro­liai Ka­zys, Vin­cas ir Pra­nas Paš­kaus­kai bei M.Ve­lio­niš­kis, ta­čiau jų pa­stan­gos bu­vo ne­vai­sin­gos. Be jų, ko­man­do­je dar žai­dė V.Ja­šins­kas.

At­ro­dė, kad su­si­ti­ki­mas baig­sis tai­kiai ir nu­ga­lė­to­ją išaiš­kins 11 m bau­di­niai. Ta­čiau var­žy­bų pa­bai­go­je vil­ka­viš­kie­čiai suak­ty­vė­jo, o li­kus žais­ti pen­kioms mi­nu­tėms su­ren­gė re­zul­ta­ty­vią ata­ką, ku­rią sėk­min­gai už­bai­gė V.Mac­ke­vi­čius. Re­zul­ta­tas 2:1 vil­ka­viš­kie­čių nau­dai ne­pa­ki­to iki rung­ty­nių pa­bai­gos.At­mi­ni­mo dip­lo­mais ap­do­va­no­ti vi­si

Var­žy­bų už­da­ry­mo me­tu R.Li­pi­nas pe­rei­na­mą­ją tau­rę įtei­kė vil­ka­viš­kie­čių ko­man­dos ka­pi­to­nui E.Jur­ge­lai­čiui. Nau­din­giau­sių žai­dė­jų pri­zai ati­te­ko J.Ole­kui ir A.Kal­vai­čiui, ge­riau­sių žai­dė­jų – E.Juo­dai­čiui ir A.Ur­bu­čiui.

Juo­zas Pru­šins­kas pa­si­rū­pi­no, kad mū­sų ju­bi­lie­ji­nis ren­gi­nys ras­tų at­gar­sį Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je. Sve­čias at­ve­žė jos pre­zi­den­to Liu­tau­ro Va­ra­na­vi­čiaus ir ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ju­liaus Kve­da­ro pa­si­ra­šy­tus dip­lo­mus ir at­mi­ni­mo me­da­lius, ku­rie bu­vo skir­ti Vy­tau­tui Kru­kaus­kui, An­ta­nui Ja­nu­šai­čiui ir šių ei­lu­čių au­to­riui. At­mi­ni­mo dip­lo­mai įteik­ti vi­siems šio su­si­ti­ki­mo žai­dė­jams ir ne­žai­džian­tiems ve­te­ra­nams – V.Kup­riui, V.Bu­raus­kui, E.Za­jan­kaus­kui, A.Šums­kui, Z.Lie­tuv­nin­kui, S.Stoš­kui ir R.Li­pi­nui.

Po trum­pos per­trau­kė­lės vi­si su­si­ti­ko­me prie bend­ro sta­lo, ap­ta­rė­me to­li­mes­nius pla­nus, da­li­jo­mės as­me­ni­niais įspū­džiais. Jau­tė­mės kaip vie­na di­de­lė šei­ma.

Ju­bi­lie­ji­nį fut­bo­li­nin­kų su­si­ti­ki­mą pa­rė­mė A.But­ke­vi­čiaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­das bei ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė.Ge­di­mi­nas GIR­DAUS­KAS

Fut­bo­lo ve­te­ra­nas
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas