„Santaka“ / Skambant Mendelsonui santuoką laimina moterys

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda sodyba (80 a sklypas, nuo Gižų 3 km, Marijampolė - 12 km, Vilkaviškis - 24 km, sodyba šalia asfaltuoto kelio, 100 m iškeltu žvyrium keliuku, domina keitimas į butą Vilkaviškyje). Tel. 8 690 58 747.
Galioja iki: 2019-07-26 13:09:49

Parduoda mūrinį namą Smėlio g.20, Virbalyje (sklypo plotas 17 a, yra 2 garažai, ūkiniai pastatai, šiltnamis). Tel. 8 614 82 403.
Galioja iki: 2019-07-27 13:08:15

Nebrangiai parduoda naudotą kietojo kuro katilą DEFRO (15 kW). Tel. 8 682 56 943.
Galioja iki: 2019-07-28 08:56:55Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-02 08:31

Dalinkitės:  


Ge­no­vai­tė Til­vi­kie­nė ir Žyd­rū­nė Blauz­džiū­nie­nė sa­kė, jog norėtųsi, kad jau­nų­jų gy­ve­ni­mas bū­tų toks gra­žus, ko­kios gra­žios bū­na jų ves­tu­vės.

Autorės nuotr.


Skambant Mendelsonui santuoką laimina moterys

Birutė NENĖNIENĖ

Di­de­lis pa­gy­vė­ji­mas

Šių me­tų lie­pos mė­nuo Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je bu­vo „der­lin­giau­sias“ ves­tu­vių – žie­dus su­mai­nė 60 po­rų. Ki­tais mė­ne­siais jų bū­ta kur kas ma­žiau, pa­vyz­džiui, nuo sau­sio iki ba­lan­džio kas mė­ne­sį tuo­kė­si po pen­kio­li­ka po­rų. Ge­gu­žę žie­dus su­mai­nė 25, bir­že­lį – 35 po­ros. Rugp­jū­čio mė­ne­sį no­rą įfor­min­ti san­tuo­ką yra pa­reiš­kę apie 40 po­rų.

Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je san­tuo­kas re­gist­ruo­jan­čios ve­dė­ja Žyd­rū­nė Blauz­džiū­nie­nė ir vyr. spe­cia­lis­tė Ge­no­vai­tė Til­vi­kie­nė sa­kė, jog praė­ju­sią va­sa­rą, karš­čiau­siais me­tų mė­ne­siais, ir­gi su­si­tuo­kė dau­giau­sia po­rų: lie­pą – 43, o per rugp­jū­tį – net 53. Ne­te­ko gir­dė­ti, jog kas nors bū­tų at­li­kęs ap­klau­są, ku­ris me­tų lai­kas ir ko­dėl pa­lan­kiau­sias ves­tu­vėms. Ta­čiau, ko ge­ro, kiek­vie­ną pa­si­rin­ki­mą le­mia in­di­vi­dua­lūs pla­nai, dažniausiai jie yra derinami su ki­tų bend­raam­žių pla­nais ar ves­tu­ves fi­nan­suo­jan­čių tė­vų pa­gei­da­vi­mais.

Pa­sak Ž.Blauz­džiū­nie­nės, pa­ste­bi­mą šie­me­ti­nį san­tuo­kų pa­dau­gė­ji­mą lie­pos mė­ne­sį lė­mė „ma­giš­ka“ skai­čiaus 7 kom­bi­na­ci­ja. Pas­ta­ruo­ju me­tu jau at­si­ra­do pa­gei­dau­jan­čių iš­kil­min­gai už­re­gist­ruo­ti san­tuo­ką ki­tą ta­ria­mai lai­min­gą die­ną – 2008 me­tų rugp­jū­čio 8-ąją.

Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jos pa­ste­bė­jo, jog anks­tes­niais me­tais san­tuo­kų nuolat ma­žė­jo. Ta­čiau šiais me­tais si­tua­ci­ja kei­čia­si: per­nai iki lie­pos pa­bai­gos su­si­tuo­kė 120, o šie­met – jau 162 po­ros. „Sun­ku pa­sa­ky­ti, ko­dėl taip yra: ar to­kio am­žiaus jau­ni­mo priau­go, ar su­bren­do su­pra­ti­mas įfor­min­ti iki to­lei gy­ven­tą bend­rą gy­ve­ni­mą. Ma­tyt, ir vie­na, ir ki­ta“, – svars­tė pa­šne­ko­vės.Pa­si­rin­ki­mą le­mia kai­nos?

Pa­gal nu­si­sto­vė­ju­sią tvar­ką iš­kil­min­gos san­tuo­kos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je re­gist­ruo­ja­mos šeš­ta­die­niais. Ce­re­mo­ni­ja pra­de­da­ma nuo 13 va­lan­dos ir pa­pras­tai tę­sia­si iki 18 va­lan­dos. Penk­ta­die­niais tuo­kia­ma nuo 14 iki 16 va­lan­dos. Šeš­ta­die­nį iš­kil­mės vyks­ta abie­jo­se ce­re­mo­ni­jų sa­lė­se, skam­ba gy­va mu­zi­ka, jau­na­ve­džiai kvie­čia­mi už­deg­ti šei­mos ži­di­nį. Kiek­vie­nai po­rai ski­ria­ma po 15–20 mi­nu­čių.

Penk­ta­die­nį san­tuo­kai ren­ka­si tos po­ros, ku­rios ne­no­ri iš­kil­mių. Be to, ski­ria­si ir pa­slau­gos kai­nos. Re­mian­tis 2000 m. gruo­džio 15 d. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu, pa­tvir­tin­ti vals­ty­bės rink­lia­vos dy­džiai: už iš­kil­min­gą san­tuo­kos įre­gist­ra­vi­mą šeš­ta­die­nį rei­kia su­mo­kė­ti 80 li­tų, už neiš­kil­min­gą įre­gist­ra­vi­mą penk­ta­die­nį – 20 li­tų. Iš­kil­min­gų ce­re­mo­ni­jų daž­niau­siai at­si­sa­ko ir pa­gei­dau­ja „tik su­ra­šy­ti“ ant­rą kar­tą be­si­tuo­kian­tys.Išs­kir­ti­niai at­ve­jai

Pas­ta­rai­siais me­tais mū­sų ra­jo­ne at­si­ra­do nau­jas reiš­ki­nys – tuo­kia­si Ky­bar­tų pa­tai­sos na­mų gy­ven­to­jai. Ž.Blauz­džiū­nie­nė sa­kė, jog per­nai šio­je įstai­go­je te­ko re­gist­ruo­ti ke­lias san­tuo­kas. Rugp­jū­čio pa­bai­go­je ten nu­ma­ty­ta įre­gist­ruo­ti san­tuo­ka šie­met bus jau de­šim­ta. Dar neaiš­ku, kiek iki me­tų pa­bai­gos at­si­ras no­rin­čių tuok­tis įka­li­ni­mo įstai­go­je.

„Ats­ki­ro­je pa­tal­po­je, ku­rio­je yra Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vė­lia­va, mes jiems at­lie­ka­me to­kias pat ce­re­mo­ni­jas, ta­ria­me tuos pa­čius žo­džius, kaip ir tuok­da­mi met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je, liu­di­nin­kais bū­na jų pa­čių pa­si­kvies­ti žmo­nės iš lais­vės“, – aiš­ki­no pa­rei­gū­nė.

Praei­tais me­tais te­ko už­re­gist­ruo­ti ir neį­ga­laus as­mens san­tuo­ką na­muo­se.Pa­si­tai­kan­tys keb­lu­mai

Pa­no­ru­sios įre­gist­ruo­ti tik ci­vi­li­nę san­tuo­ką, po­ros į met­ri­ka­ci­jos sky­rių pri­va­lo kreip­tis ne vė­liau kaip mė­ne­sį iki nu­ma­ty­tos tuok­tu­vių da­tos. Pas­ta­rai­siais me­tais ma­žiau krei­pia­si po­rų dėl san­tuo­ki­nio am­žiaus su­trum­pi­ni­mo. „Daž­niau­siai to pri­reik­da­vo nėš­čioms ne­pil­na­me­tėms, šie­met pa­si­tai­kė trys to­kie at­ve­jai“, – sa­kė Ž.Blauz­džiū­nie­nė.

Priim­da­mos pra­šy­mus tuok­tis, dar­buo­to­jos pa­ste­bi, jog da­lis jau­nuo­lių, pa­si­ry­žu­sių su­kur­ti šei­mą, ne­ži­no tiks­lios sa­vo gi­mi­mo vie­tos, pvz., nu­ro­do Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nę. Pra­šy­muo­se pa­da­ro gra­ma­ti­kos, ra­šy­bos klai­dų, pa­si­tai­ko ir ne­ži­nan­čių sa­vo... pi­lie­ty­bės. Bū­na, jog ant­rą kar­tą su­si­ruo­šę tuok­tis į Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių at­si­ne­ša teis­mo spren­di­mą, nes ne­bū­na už­re­gist­ra­vę iš­tuo­kos.

Iki lie­pos pa­bai­gos iš 162 šie­met su­si­tuo­ku­sių po­rų 50 as­me­nų tuo­kė­si ant­rą kar­tą.Di­de­lis pa­si­rin­ki­mas

Nors per­spė­ja­ma, jog penk­ta­die­niais tuok­tu­vių ce­re­mo­ni­ja ne­bus iš­kil­min­ga, di­džio­ji da­lis po­rų at­vyks­ta iš­si­pus­čiu­sios, o pa­sta­ruo­ju me­tu vis daž­niau at­va­žiuo­ja su li­mu­zi­nais. „Bu­vo lai­kas, kai net ir iš­kil­min­gai san­tuo­kai jau­nie­ji atei­da­vo tik su liu­di­nin­kais. Pas­ta­ruo­ju me­tu ir vėl at­vyks­ta su di­de­lė­mis pa­ly­do­mis, tik pa­mer­gės vil­ki ne bal­to­mis, o viens­pal­vė­mis su­kne­lė­mis“, – pa­sa­ko­jo Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus dar­buo­to­jos.

„Pra­šy­mus tuok­tis pa­lie­kan­tiems žmo­nėms įduo­da­me nuo­lat at­nau­ji­na­mus lei­di­nu­kus apie ves­tu­ves Lie­tu­vo­je ir Su­val­ki­jo­je. Juo­se ap­sčiai in­for­ma­ci­jos apie įvai­rias pa­slau­gas“, – sa­kė Ž.Blauz­džiū­nie­nė. Šiuo­se buk­le­tuo­se įdė­ta rek­la­ma dik­tuo­ja ir ma­dą. Pa­vyz­džiui, puo­tai vis daž­niau ieš­ko­ma ir pa­si­ren­ka­ma kai­mo tu­riz­mo so­dy­bos.Ne­tei­kia reikš­mės

Dau­gu­ma po­rų san­tuo­kas tą pa­čią die­ną už­re­gist­ruo­ja Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je ir tuo­kia­si Baž­ny­čio­je. Šie­met de­vy­nio­li­ka po­rų pir­miau su­si­tuo­kė baž­ny­čio­je ir tik po to atė­jo už­si­re­gist­ruo­ti Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je.

Ne­se­niai sky­riaus dar­buo­to­jas pri­bloš­kė jau­ni­mo po­žiū­ris: su­si­tuo­kę baž­ny­čio­je, ves­tu­vi­nin­kai sė­do vai­šin­tis, nors pa­gal išanks­ti­nį su­si­ta­ri­mą tam tik­rą va­lan­dą ir il­go­kai po to dar­buo­to­jos jų lau­kė Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je. Jiems pri­si­skam­bi­nu­sios iš­gir­do, jog jau­nie­ji ateis su­si­ra­šy­ti ki­tą die­ną.

Es­ti ir dau­giau po­rų, ku­rios ci­vi­li­nei san­tuo­kos re­gist­ra­ci­jai ne­tei­kia jo­kios reikš­mės – san­tuo­kos liu­di­ji­mo atei­na pa­siim­ti be liu­di­nin­kų, aiš­kin­da­mi, jog jiems „rei­kia la­bai grei­tai su­si­ra­šy­ti“. „Šio svar­baus do­ku­men­to ne­ga­li­me ati­duo­ti be dvie­jų liu­di­nin­kų pa­ra­šų, to­dėl kar­tais pa­slau­gos pa­pra­šo­me ki­tuo­se Sa­vi­val­dy­bės sky­riuo­se dir­ban­čių žmo­nių“, – sa­kė G.Til­vi­kie­nė.Vi­sur – vien mo­te­rys

Pak­lau­sus, kaip jos, mo­te­rys, jau­čia­si tuok­da­mos, di­des­nę šio dar­bo pa­tir­tį tu­rin­ti G.Til­vi­kie­nė tik at­si­du­so: „Et, kad ir gy­ve­ni­mas bū­tų toks gra­žus, ko­kio­mis gra­žio­mis aky­tė­mis jau­nie­ji žiū­ri vie­nas į ki­tą... Bū­na, jog po dve­jų tre­jų me­tų žvel­gi į tas pa­čias akis klaus­da­mas: kas at­si­ti­ko, ar ne­ge­rai su­tuo­kė­me, jog ski­ria­tės? O jie aiš­ki­na, jog vie­nas ant­ro ne­pa­ži­no­jo“.

Be­je, iš Lie­tu­vo­je vei­kian­čių 60 Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rių, 58 ve­dė­jo­mis dir­ba ir po­ras tuo­kia mo­te­rys. Tik Kau­ne ir Drus­ki­nin­kuo­se šiuos po­stus užė­mę vy­rai.Su tau­ti­niais kos­tiu­mais

Įvai­rios nau­jo­vės neap­len­kia ir Vil­ka­viš­kio. Šiais me­tais, ypač lie­pos mė­ne­sį, pa­gau­sė­jo be­si­tuo­kian­čių po­rų, kai mo­te­rys pa­gei­dau­ja už­ra­šy­ti pa­var­dės su­trum­pin­tą va­rian­tą su ga­lū­ne -ė. Daž­niau taip da­ro į už­sie­nį gy­ven­ti iš­vyks­tan­čios po­ros.

Tik vie­ną kar­tą, prieš ko­kius tre­jus me­tus, pa­si­tai­kė ves­tu­vės, ku­rio­se nuo­ta­ka ir pa­mer­gės vil­kė­jo lie­tu­viš­kais tau­ti­niais rū­bais.

Kai ku­rios miš­rios po­ros ir­gi nu­ste­bi­na. Pa­vyz­džiui, šie­met su lie­tu­ve tuo­kę­sis ško­tas ir pa­bro­liai dė­vė­jo lan­guo­tais si­jo­nė­liais (na­cio­na­li­niu vy­rų rū­bu). Yra bu­vę, jog, tuo­kiant su ki­ta­tau­čiu, jau­ni­kis tik kumš­te­lė­jus jau­na­jai iš­ta­rė „taip“ ir ce­re­mo­ni­jos pa­bai­go­je pa­sa­kė „ačiū“. Ka­dan­gi san­tuo­kos teks­tą pri­va­lo­ma sa­ky­ti vals­ty­bi­ne lie­tu­vių kal­ba, jos ne­mo­kan­tiems Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­rius ga­li pa­kvies­ti kom­pe­ten­tin­gus ver­tė­jus.Gra­žiau nei ki­tur

Vil­ka­viš­kio Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riaus pa­tal­pos, pa­ly­gin­ti su ki­tų ra­jo­nų ir net did­mies­čių, yra jau­kios. Iš­kil­min­gų tuok­tu­vių ce­re­mo­ni­jos me­tu jau­nie­ji pa­kvie­čia­mi už­deg­ti šei­mos ži­di­nį, jie su­tin­ka­mi ir pa­ly­di­mi skam­bant Men­del­so­no me­lo­di­joms – to nė­ra ki­tuo­se mies­tuo­se.

„Praė­ju­siais ir šiais me­tais su ki­tų ra­jo­nų ko­le­go­mis lan­kėmės Švei­ca­ri­jos, Veng­ri­jos, Vo­kie­ti­jos, Aust­ri­jos met­ri­ka­ci­jos sky­riuo­se, daug ką pa­ma­tė­me, ta­čiau priė­jo­me prie iš­va­dos, jog gra­žiau­siai tuo­kia­ma Lie­tu­vo­je“, – sakė Ž.Blauzdžiūnienė.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Sporto aikštelė įrengta ir prie „Ąžuolo“ progimnazijos
* Mainų programos naudingos jaunimui
* Legendinės laidos „Mūsų miesteliai“ filmavimo grupė dirbo Kybartuose
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate laimėjęs loterijoje?
Taip, laimėjau vertingų prizų.
Tik smulkias sumas.
Loterijoje man nesiseka.
Niekada nedalyvauju.Kalbos patarimai

Kaip rašyti dalelytę „nebe“ su kitais žodžiais?
Neiginys nebe rašomas kartu su veiksmažodžiais ir veiksmažodiniais daiktavardžiais, su būdvardžiais ir prieveiksmiais (su kuriais kartu rašomas ir neiginys ne), pvz.: nebegali, nebegalėjimas, nebegeras, nebedaug, nebetoli, nebegaila etc.
Skyrium rašomas nuo kitų žodžių, kai reiškia priešpriešą, pvz.: Dangus nebe mėlynas, o pilkas. Jis nebe dirba, o tinginiauja.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas