„Santaka“ / Medikams tenka blaivinti vaikus ir bartis su girtais tėvais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda skanius obuolius (0,20–0,40 Eur/kg, nepurkšti), medų (3,50 Eur už 0,5 l). Tel. 8 610 45 539.
Galioja iki: 2019-02-16 15:36:09

Parduoda ekologiškai užaugintą mėsinę kiaulę (apie 200 kg svorio, 1,70 Eur už kg). Tel. 8 670 98 550.
Galioja iki: 2019-02-21 13:54:29

Atlieka vidaus ir lauko apdailos darbus. Tel. 8 623 56 052.
Galioja iki: 2019-02-23 09:35:01Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-08-02 08:28

Dalinkitės:  


Vilkaviškio ligoninės Vaikų ligų skyriaus vedėja Kristina Kubilienė sakė, kad nei girtiems tėvams, nei kitiems neblaiviems lankytojams skyriuje – ne vieta.

Autorės nuotr.


Medikams tenka blaivinti vaikus ir bartis su girtais tėvais

Eglė MIČIULIENĖVil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riu­je me­di­kams ne­re­tai ten­ka blai­vin­ti nuo al­ko­ho­lio ap­svai­gu­sius vai­kus. Ne­ga­na to, gy­dy­to­jų dar­bą kar­tais truk­do dar ir ne­blai­vūs ne­pil­na­me­čių tė­vai.Ma­ma – gir­ta

Praė­ju­sį sek­ma­die­nį į Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­rių iš Ky­bar­tų bu­vo at­vež­tas pus­ket­vir­to mė­ne­sio ber­niu­kas.

Vai­ko mo­ti­na N.R. tuo me­tu gir­ta mie­go­jo na­muo­se. Ma­ty­da­mas, kad ma­žy­lis ne­ra­mus, ver­kia, grei­tą­ją me­di­ci­nos pa­gal­bą jam iš­kvie­tė šeimoje svečiavęsis giminaitis.

Jau po ke­le­to va­lan­dų ieš­ko­ti vai­ko į li­go­ni­nę at­lė­kė gir­tas tė­vas, ta­čiau me­di­kams jį pa­vy­ko iš­pra­šy­ti lau­kan. Dar po kiek lai­ko į Vai­kų li­gų sky­rių įsi­ver­žė nuo al­ko­ho­lio ge­ro­kai „šil­ta“ mo­ti­na. Ji, ko­ne­veik­da­ma me­di­kus, mie­gan­tį vai­ką grie­bė iš lo­vos ir no­rė­jo vež­tis na­mo.

Me­di­kai pa­tik­ri­no N.R. gir­tu­mą: ši į al­ko­tes­te­rį įpū­tė 2 pro­mi­les. Gir­tai mo­te­riš­kei vai­ką te­ko pa­lik­ti li­go­ni­nė­je.

Jau ki­tą die­ną, pir­ma­die­nį, ky­bar­tie­tė vėl at­sku­bė­jo į Vai­kų li­gų sky­rių. Mo­te­ris bu­vo spė­ju­si vi­siš­kai iš­si­blai­vy­ti. N.R. pa­sa­ko­jo sek­ma­die­nį su­si­ki­vir­či­ju­si su su­gy­ven­ti­niu, šis pa­kė­lęs prieš ją ran­ką. Nuos­kau­dai „nu­plau­ti“ mo­te­ris, esą, iš­gė­ru­si po­rą bu­te­lių stip­raus alaus ir už­mi­gu­si.

N.R. at­si­pra­šė gy­dy­to­jų, pa­si­ža­dė­jo, kad sa­vo vai­ke­lį pri­žiū­rės ir dau­giau pro­ble­mų ne­kels.Ap­leis­tų vai­kų ma­žiau

– Ši ma­ma nė­ra iš tų, ku­rios vai­kais vi­siš­kai ne­si­rū­pi­na. Ji mū­sų sky­riu­je gu­lė­jo su mė­ne­sio lai­ko sū­ne­liu. Mo­te­ris vai­ką gra­žiai pri­žiū­rė­jo, jos pa­la­ta bu­vo ypač tvar­kin­ga, šva­ri. Ta­da ber­niu­kui ne­di­dė­jo svo­ris. Da­bar vai­kas – gra­žus, įmi­tęs, val­gy­ti tik­rai gau­na. Tie­sa, gal kiek neišp­raus­tas, tru­pu­tį iš­šu­tęs, bet tik­rai ne toks, kaip kar­tais at­ve­ža vai­kus iš aso­cia­lių šei­mų, – pa­sa­ko­jo Vil­ka­viš­kio li­go­ni­nės Vai­kų li­gų sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Ku­bi­lie­nė.

Pa­sak sky­riaus ve­dė­jos, smar­kiai ap­leis­tų, įsi­li­go­ju­sių vai­kų iš aso­cia­lių šei­mų li­go­ni­nė jau su­lau­kia re­čiau. „Ma­tyt, ge­rai dir­ba so­cia­li­nės dar­buo­to­jos – jos kont­ro­liuo­ja šei­mas, nu­per­ka vai­kams mais­to ir kar­tais ne­tgi pri­žiū­ri, kad tą mais­tą su­val­gy­tų ma­žie­ji, o ne tė­vų su­gė­ro­vai“, – kal­bė­jo gy­dy­to­ja.Triukš­mau­ja ir blai­vūs

Anot K.Ku­bi­lie­nės, bū­na, kad į sky­rių li­go­niu­kų lan­ky­ti atei­na ne­blai­vūs ar­ti­mie­ji. Me­di­kai jų man­da­giai pa­pra­šo išei­ti, nes li­go­ni­nė­je jiems – ne vie­ta.

Vis dėl­to Vai­kų li­gų sky­riu­je daž­niau triukš­mau­ja ne aso­cia­lūs ar ne­pa­si­tu­rin­tys as­me­nys. Pa­tiems ne­ko­kio­je ap­lin­ko­je gy­ve­nan­tiems žmo­nėms li­go­ni­nė­je daž­niau­siai vis­kas at­ro­do ge­rai. Dau­giau skan­da­lų kar­tais ke­lia tvar­kin­gi ir blai­vūs tė­vai. Jiems ne­re­tai at­ro­do, kad vai­kas li­go­ni­nė­je ne­tin­ka­mai gy­do­mas, ne­ge­rai pri­žiū­ri­mas ir pan.

Su al­ko­ho­liu dvo­kian­čiais pa­cien­tais, pa­sak K.Ku­bi­lie­nės, dau­giau­siai ko­vo­ti ten­ka suau­gu­sių­jų Priė­mi­mo sky­riaus me­di­kams. Jie iš­girs­ta vi­so­kių gra­si­ni­mų, keiks­mų, o kar­tais sulaukia ir ag­re­sy­vių veiks­mų.Ne­bū­ti­nai aso­cia­lūs

Ne taip se­niai, per pa­čias Jo­ni­nes, me­di­kams rei­kė­jo ne tik blai­vin­ti ap­svai­gu­sią paaug­lę, bet ir tram­dy­ti li­go­ni­nė­je triukš­ma­vu­sius jos tė­vus.

Po Vil­ka­viš­ky­je vy­ku­sios Jo­ni­nių šven­tės, apie 2 val. nak­ties, į Vai­kų li­gų sky­rių grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis at­ve­žė ne­blai­vią pen­kio­lik­me­tę.

Ją at­ly­dė­jęs vai­ki­nas aiš­ki­no, kad drau­gė tru­pu­tį pa­dau­gi­no šam­pa­no. Ta­čiau tą nak­tį bu­dė­ju­siai K.Ku­bi­lie­nei mer­gi­nos el­ge­sys pa­si­ro­dė keis­tas – ki­toks, nei bū­na nuo al­ko­ho­lio ap­svai­gu­sio žmo­gaus.

Pa­da­ry­tas tes­tas pa­tvir­ti­no, jog paaug­lė bu­vo var­to­ju­si sin­te­ti­nio nar­ko­ti­ko – am­fe­ta­mi­no.

Po ke­le­to va­lan­dų į li­go­ni­nę su triukš­mu at­sku­bė­jo al­ko­ho­liu „kve­pian­ti“ mer­gai­tės mo­ti­na. Ji py­ko ant duk­ros, ant me­di­kų ir sa­kė, kad ki­tą die­ną tu­ri iš­va­žiuo­ti į Pa­lan­gą. Net­ru­kus pa­si­ro­dė ir gir­tas tė­vas. Jis šū­ka­vo, spar­dė li­go­ni­nės du­ris, bet me­di­kų neį­leis­tas sė­do į drau­go ma­ši­ną ir iš­va­žia­vo.

Mo­ti­nai K.Ku­bi­lie­nė mė­gi­no pa­sa­ky­ti, ką ro­dė jos paaug­lei duk­rai at­lik­tas tes­tas, bet mo­te­ris į jos žo­džius ne­krei­pė dė­me­sio. Ne­tu­rė­da­ma lai­ko pa­sė­dė­ti prie be­si­blaš­kan­čios mer­gai­tės lo­vos, ji iš­lė­kė krau­tis daik­tų ke­lio­nei į pa­jū­rį.

Be­je, ši šei­ma ne­bu­vo pa­na­ši į aso­cia­lią.Ma­žiau­sia – tri­me­tė

Neb­lai­vūs paaug­liai jau tam­pa ko­ne kas­die­ny­be.

Vai­kų li­gų sky­riaus me­di­kams, pa­sak K.Ku­bi­lie­nės, ten­ka iš­blai­vin­ti maž­daug vie­ną vai­ką per sa­vai­tę. Gir­tų ne­pil­na­me­čių li­go­ni­nė su­lau­kia be­veik per kiek­vie­ną šven­tę. Sup­ran­ta­ma, į li­go­ni­nę pa­ten­ka tik vie­ne­tai, o kiek jų iš­si­blai­vo pa­tys, be­lie­ka tik nu­ma­ny­ti.

Daž­niau­siai į sky­rių at­ve­ža­mi 14–16 me­tų paaug­liai, kaip jie pa­tys ki­tą die­ną tvir­ti­na, pa­dau­gi­nę alaus.

Per vi­sus gy­dy­to­jos K.Ku­bi­lie­nės dar­bo me­tus ma­žiau­sia gir­ta pa­cien­tė bu­vo... tre­jų me­tu­kų mer­gy­tė. Tai nu­ti­ko prieš ke­lio­li­ka me­tų. Tė­vams pri­si­gė­rus ir nu­griu­vus mie­go­ti, na­muo­se bu­vu­si trime­tė duk­ra ra­do bu­te­ly­je te­liūs­kuo­jan­čio al­ko­ho­lio ir gurkš­te­lė­jo. Pa­ma­tę kie­me svir­du­liuo­jan­čią ma­žy­lę, me­di­kus iš­kvie­tė kai­my­nai.

Prieš ko­kius pen­ke­tą me­tų tarp V.Ku­bi­lie­nės pa­cien­tų bu­vo ir tri­jų 6, 7 bei 9 me­tų „mer­gi­nų“ kom­pa­ni­ja. Tė­vams kaž­ką šven­čiant, ma­ža­me­tės nu­švil­pė ne­pil­ną „Ža­ga­rės“ li­ke­rio bu­te­lį ir, nu­si­ne­šu­sios į pau­pį, pa­ra­ga­vo. Kai suau­gu­sie­ji ap­si­žiū­rė­jo, kad mer­gai­čių nė­ra, ir jas ra­do, vie­na jau mie­go­jo, ki­tos dvi bu­vo ge­ro­kai ap­gir­tu­sios. Be­ve­ža­mos į li­go­ni­nę už­mi­go ir ki­tos dvi „su­gė­ro­vės“.

Lai­mei, to­kių at­ve­jų pa­si­tai­ko tik kar­tą per ke­le­tą me­tų.
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vasario 16-oji Vilkaviškyje: istorinė kartų jungtis
* Klausimas valdžiai: išlaikyti ar uždaryti?
* Kandidatams į merus nevengta užduoti ir nepatogių klausimų
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Už kurį kandidatą į merus balsuotumėte?
Sauleną Aželską
Žilviną Gelgotą
Valentiną Gražulį
Algirdą NeiberkąKalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „stribas“?
Taip. Stribai (rus. istrebitel – „naikintojas“) – civilinių ginkluotų sovietų valdžios būriai, 1944–1954 m. Lietuvoje padėję okupantams vykdyti represijas.
„Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ žodis stribas teikiamas su žyma šnek.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas