„Santaka“ / „Drąsinkime ateitį“ „Aušros“ vidurinėje mokykloje

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-31 09:43

Dalinkitės:  


„Drąsinkime ateitį“ „Aušros“ vidurinėje mokykloje

„Drą­sin­ki­me atei­tį“ – tai na­cio­na­li­nis pro­jek­tas, ku­rio pa­grin­di­nis tiks­las – drą­sin­ti vy­res­nių­jų kla­sių moks­lei­vius, daž­nai pa­si­kly­du­sius ar pa­si­me­tu­sius gy­ve­ni­mo ieš­ko­ji­mų ke­ly­je. Tad jiems itin svar­bus pa­vyz­dys žmo­gaus, ku­ris sė­dė­jo ta­me pa­čia­me suo­le, da­rė gal­būt tas pa­čias klai­das, ne kar­tą su­si­dū­rė su tais pa­čiais sun­ku­mais, o šian­dien yra gar­bin­gas, daug pa­sie­kęs ir at­sa­kin­gas Lie­tu­vos pi­lie­tis.

Šia­me pro­jek­te da­ly­vau­ja ir Vil­ka­viš­kio „Auš­ros“ vi­du­ri­nė mo­kyk­la, ku­ri skai­čiuo­ja jau 28-uo­sius gy­va­vi­mo me­tus. Iš­lei­du­si tiek abi­tu­rien­tų lai­dų mo­kyk­la ga­li di­džiuo­tis ne vie­nu gar­siu žmo­gu­mi, ku­ris kaž­ka­da vaikš­čio­jo tais pa­čiais mo­kyk­los ko­ri­do­riais.

Per pa­sta­ruo­sius moks­lo me­tus vy­ko de­šimt su­si­ti­ki­mų su „Gar­bės ga­le­ri­jos“ na­riais.

Į pir­mą­jį su­si­ti­ki­mą bu­vo pa­kvies­ti bu­vę mo­ki­niai, da­bar dva­si­nin­kai – ku­ni­gas Vai­do­tas La­ba­šaus­kas ir mon­sin­jo­ras Arū­nas Po­niš­kai­tis. V.La­ba­šaus­kas nuo­šir­džiai at­vi­ra­vo apie sa­vo paaug­lys­tę, pro­ble­mas ir jud­rų bū­dą, dėl ko mo­kyk­lo­je tek­da­vo tu­rė­ti ir ne­ma­lo­nu­mų. A.Po­niš­kai­tis pri­si­mi­nė stu­di­jas Ro­mo­je, į pa­sa­ko­ji­mą įpin­da­mas as­me­ni­nio po­bū­džio de­ta­lių, ku­rios la­biau­siai do­mi­no mo­ki­nius.

Mo­kyk­lo­je lan­kė­si taip pat bu­vęs „Auš­ros“ vi­du­ri­nės mo­kyk­los mo­ki­nys, da­bar ži­no­mas fo­tog­ra­fas To­mas Bau­ras. To­mas mo­kyk­lą bai­gė prieš aš­tuo­ne­rius me­tus. Kaip pa­ts pri­si­pa­ži­no, nie­kad ne­bu­vo uo­lus mo­ki­nys. Net per vals­ty­bi­nį ma­te­ma­ti­kos eg­za­mi­ną ne­bu­vo tik­ras, ar jį iš­lai­kys. Bai­gęs mo­kyk­lą, T.Bau­ras įsto­jo į uni­ver­si­te­tą. Dar­bą su­si­ra­do jau ant­ra­me kur­se. Šiuo me­tu dir­ba „Lie­tu­vos ryto“ fo­to­ko­res­pon­den­tu.

Ki­ta­me Lie­tu­vos dien­raš­ty­je, „Res­pub­li­ko­je“, žur­na­lis­te tuo me­tu dir­bu­si mo­kyk­los auk­lė­ti­nė Vi­da Da­ni­le­vi­čiū­tė-Čer­niaus­kie­nė pa­pa­sa­ko­jo apie žur­na­lis­to pro­fe­si­ją, su­pa­žin­di­no su jos pliu­sais bei mi­nu­sais.

My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Bau­džia­mo­sios tei­sės ka­ted­ros do­cen­tas bei Tei­sės ins­ti­tu­to bau­džia­mo­sios jus­ti­ci­jos ty­ri­mų sky­riaus ve­dė­jas Au­re­li­jus Gu­taus­kas ga­li pa­si­di­džiuo­ti nu­veik­tais dar­bais. Šian­dien jis – vie­nas iš Moks­lo ir en­cik­lo­pe­di­jų lei­dy­bos ins­ti­tu­to bend­raau­to­rių, dvie­jų kny­gų au­to­rius, Tei­sės ins­ti­tu­to ta­ry­bos na­rys, Teis­mo me­di­ci­nos ins­ti­tu­to ta­ry­bos na­rys, Lie­tu­vos stu­den­tų spor­to aso­cia­ci­jos Tei­sės ir eti­kos ko­mi­te­to na­rys. A.Gu­taus­kas net še­šio­li­ko­je Eu­ro­pos vals­ty­bių, skir­tin­guo­se mies­tuo­se, yra at­li­kęs pra­kti­ką, dir­bęs dau­giau nei tri­juo­se pres­ti­ži­niuo­se Lie­tu­vos tei­sės uni­ver­si­te­tuo­se ar ko­le­gi­jo­se. „Ir kaip­gi ga­li­ma ne­gerb­ti ar ne­si­ža­vė­ti to­kiu žmo­gu­mi?!“ – kal­bė­jo „Auš­ros“ mo­ki­niai.

Bu­vęs mo­ki­nys, da­bar ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ser­nec­kas pa­sa­ko­jo, kad bai­gęs vi­du­ri­nę mo­kyk­lą me­tus stu­di­ja­vo re­ži­sū­rą, vė­liau mo­kė­si Vil­niaus pe­da­go­gi­nia­me ins­ti­tu­te ir vis dėl­to ta­po is­to­ri­jos mo­ky­to­ju. Mo­ky­to­ja­vo neil­gai ir jau 1995 m. pra­dė­jo dirb­ti Švie­ti­mo sky­riu­je, o vos po po­ros me­tų ta­po jau­niau­siu Lie­tu­vo­je Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­ju. Sve­čias kal­bė­jo ne tik apie sa­vo kar­je­rą – jis šil­tai ir la­bai ma­lo­niai pa­drą­si­no mo­ki­nius siek­ti sa­vo tiks­lo.

Po po­ros sa­vai­čių įvy­ko dar vie­nas pro­jek­to „Drą­sin­ki­me atei­tį“ su­si­ti­ki­mas. Šį­kart su bu­vu­sia mo­kyk­los mo­ki­ne, „Gar­bės galerijos“ na­re Sau­le­ne Pu­či­liaus­kai­te. Šian­dien ji – ne ki­no re­ži­sie­rė ar žvaigž­dė, ko­kia vai­kys­tė­je sva­jo­jo bū­ti, o fi­lo­so­fi­jos mokslų dak­ta­rė, bu­vu­si VDU fi­lo­so­fi­jos ka­ted­ros asis­ten­tė ir dės­ty­to­ja, KTU fi­lo­so­fi­jos ir kul­tū­ro­lo­gi­jos ka­ted­ros lek­to­rė. Moks­lei­viams ji pa­li­ko la­bai šil­to, nuo­šir­daus, at­vi­ro žmo­gaus įspū­dį.

Dai­niaus Ži­ke­vi­čiaus moks­lei­viai klau­sė, kaip jam pa­vy­ko pa­siek­ti to­kių kar­je­ros aukš­tu­mų – juk yra dir­bęs net Is­pa­ni­jos am­ba­sa­do­je pa­ta­rė­ju. Da­bar Dai­nius džiau­gia­si dar­bu Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je. D.Ži­ke­vi­čius sa­kė, kad vis­kas įma­no­ma, tik rei­kia daug dirb­ti ir la­bai no­rė­ti, o ta­da ga­li kal­nus nu­vers­ti. Nuo pat mo­kyk­los ži­no­jęs, kuo no­ri bū­ti, sa­vo tiks­lo sie­kė ir jam pa­vy­ko.

Sa­vo tiks­lo – tap­ti gam­tos moks­lų dak­ta­ru – da­bar sie­kia Min­dau­gas Dai­li­dė, rug­sė­jį gin­sian­tis dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją. Šiuo me­tu Min­dau­gas yra Vil­niaus uni­ver­si­te­to Che­mi­jos fa­kul­te­to dok­to­ran­tas.

Moks­lo me­tų pa­bai­go­je įvy­ko pa­sku­ti­nis su­si­ti­ki­mas su „Gar­bės ga­le­ri­jos“ na­re, Keis­tuo­lių teat­ro ak­to­re Ag­ne Sunk­lo­dai­te. Ji mie­lai da­li­jo­si stu­di­jų lai­kų džiaugs­mais ir var­gais, at­sklei­dė teat­ro už­ku­li­sių pa­slap­tis, pri­si­mi­nė ne vie­ną links­mą mo­kyk­los lai­kų is­to­ri­ją.

Mo­ki­nių pa­pra­šy­ta, Ag­nė pa­dai­na­vo dai­ną apie šyp­se­nė­lę, ku­ri vi­suo­met skam­ba spek­tak­ly­je „Pas­ku­ti­niai Brė­me­no mu­zi­kan­tai“. Ši dai­na sa­lė­je ne­pa­li­ko abe­jin­gų: mo­ki­niai ir mo­ky­to­jai lin­ga­vo ir net ban­dė pri­tar­ti Ag­nei.

Kiek­vie­no su­si­ti­ki­mo me­tu mo­ki­niai pa­teik­da­vo klau­si­mų, į ku­riuos sve­čiai mie­lai at­sa­ki­nė­jo, da­li­jo­si pa­tir­ti­mi ir iš­gy­ve­ni­mais mo­kyk­lo­je, pa­sie­ki­mais stu­di­jų me­tais. To­kių žmo­nių pa­vyz­džiai ro­do, kad la­bai no­rint – įma­no­ma vis­kas.Auš­ra KU­DIR­KAI­TĖ


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas