„Santaka“ / Apsidraudus būstą – nemokamas sodo ar sodybos turto draudimas

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-27 16:27

Dalinkitės:  


Apsidraudus būstą – nemokamas sodo ar sodybos turto draudimas

Drau­di­mo bend­ro­vė ER­GO LIE­TU­VA 2006 me­tais gy­ven­to­jams iš­mo­kė­jo vi­du­ti­niš­kai di­džiau­sias iš­mo­kas už pa­sta­tų ir tur­to ža­las. Vi­du­ti­nė bend­ro­vės iš­mo­ka sie­kė 7819 li­tų ir be­veik dvi­gu­bai len­kė vi­du­ti­nę iš­mo­ką rin­ko­je, ku­ri bu­vo apie 3825 Lt. Ska­tin­da­ma gy­ven­to­jus pa­si­rū­pin­ti sa­vo tur­to sau­gu­mu ir šią va­sa­rą drau­di­mo bend­ro­vė ER­GO LIE­TU­VA vyk­do ak­ci­ją „Atos­to­gau­ki­te drą­siai“, ku­rios me­tu, ap­si­drau­dus na­mų tur­tą nuo­la­ti­nia­me būs­te, su­tei­kia­mas ne­mo­ka­mas drau­di­mas tur­tui, esan­čiam so­de ar so­dy­bo­je.

„Ver­ti­na­me sa­vo klien­tus ir iš­mo­ka­me jiems to­kias ža­los su­mas, ku­rios yra skai­čiuo­ja­mos su­ga­din­to ar pra­ras­to tur­to nau­ja ver­te“, – sa­kė Vi­da Tamk­vai­tie­nė, UADB ER­GO LIE­TU­VA Ma­ri­jam­po­lės re­gio­ni­nio cent­ro di­rek­to­rė. Nau­ja ver­tė reiš­kia, kad klien­tas ga­lės įsi­gy­ti nau­jus, ana­lo­giš­kus tu­rė­tiems daik­tus, neišs­kai­čiuo­jant jų nu­si­dė­vė­ji­mo. Pa­vyz­džiui, prieš ke­le­tą me­tų įsi­gy­tas daik­tas šian­dien ga­li kai­nuo­ti ge­ro­kai dau­giau, tad ir at­ly­gi­na­ma ža­los ver­tė ap­skai­čiuo­ja­ma įver­ti­nant išau­gu­sias kai­nas.

„Ki­tas pri­va­lu­mas – ER­GO LIE­TU­VA ne­ri­bo­ja iš­mo­kų dy­džio už konk­re­čius ob­jek­tus, pa­vyz­džiui, mak­si­ma­lios iš­mo­kos už te­le­vi­zo­riaus ar vi­sos gar­so bei vaiz­do apa­ra­tū­ros pra­ra­di­mą, – tei­gė V.Tamk­vai­tie­nė. – Ša­ly­je drau­di­kai daž­nai nu­sta­to tam tik­ras „lu­bas“ iš­mo­koms už daik­tus. Tuo tar­pu ER­GO LIE­TU­VA klien­tai, net ir pra­ra­dę bran­gų daik­tą, at­gau­na tik­rą jo ver­tę ati­tin­kan­čią pi­ni­gų su­mą, o at­ly­gi­na­mu ob­jek­tu ga­li bū­ti bet kas, kad ir pra­ras­tas mil­tų pa­ke­lis.“Di­džiau­sius nuo­sto­lius su­ke­lia ug­nis

„Dau­giau­sia ža­lų ne­kil­no­ja­ma­jam tur­tui per­nai su­kė­lė van­den­tie­kio, ka­na­li­za­ci­jos ir šil­dy­mo sis­te­mų ava­ri­jos. Jos su­da­ro net 60 pro­c. vi­sų ža­lų šiam tur­tui. Ant­ro­je vie­to­je pa­gal įvy­kių skai­čių yra nuo­sto­liai pa­sta­tams dėl ne­tei­sė­tos tre­čių­jų as­me­nų vei­kos. Maž­daug to­ly­giai pa­si­skirs­to ža­los dėl gais­ro, gam­tos jė­gų, stik­lo dū­žio“, – var­di­jo V.Tamk­vai­tie­nė. Nors gais­rai su­da­ro tik apie 8 pro­c. vi­sų įvy­kių, jie yra pa­tys nuo­sto­lin­giau­si. Už ug­nies su­kel­tas ža­las iš­mo­ka­ma be­veik 50 pro­c. vi­sų ža­lų su­mos.

Va­sa­rą gy­ven­to­jai tu­rė­tų ypač su­si­rū­pin­ti sa­vo tur­to sau­gu­mu, ka­dan­gi šio se­zo­no me­tu dau­gė­ja gam­tos jė­gų su­ke­lia­mų ža­lų, pa­si­tai­ko dau­giau va­gys­čių, nes žmo­nės daž­niau iš­vyks­ta iš na­mų. Jau ke­le­rius me­tus iš ei­lės Lie­tu­vo­je siau­čia liū­tys, aud­ros, nuo­sto­lių pri­da­ro ir žai­bai. V.Tamk­vai­tie­nė pa­brė­žė, kad drau­di­mo pa­slau­gos ne­rei­kė­tų rink­tis vien pa­gal kai­ną – bū­ti­na įver­tin­ti ir su­tar­ties tu­ri­nį, ypač tai, ko­kio dy­džio ža­la bū­tų at­ly­gin­ta pa­gal drau­di­mo su­tar­tį. „Tur­to drau­di­mas kai­nuo­ja ne­daug ly­gi­nant kad ir su au­to­mo­bi­lio KAS­KO drau­di­mu, o iš­mo­ka ga­li siek­ti šim­tus kar­tų di­des­nes su­mas, ypač po gais­ro. To­dėl sten­gia­mės in­for­muo­ti vi­sus mū­sų klien­tus apie pri­va­lu­mus dar prieš prii­mant spren­di­mą dėl drau­di­mo su­tar­ties su­da­ry­mo“, – sa­kė V.Tamk­vai­tie­nė.Drau­džiant būs­tą, so­dy­bą ap­draus pa­pil­do­mai

Jau tre­čius me­tus iš ei­lės ER­GO LIE­TU­VA vyk­do ak­ci­ją „Atos­to­gau­ki­te drą­siai“, ku­rios me­tu ap­si­drau­dus na­mų tur­tą su­tei­kia­ma ne­mo­ka­ma drau­di­mo ap­sau­ga tur­tui, esan­čiam so­de ar so­dy­bo­je, nuo vi­sų drau­di­mo liu­di­ji­me nu­ma­ty­tų ri­zi­kų 3000 li­tų su­mai. Ap­sid­rau­dę ne tik tur­to, bet ir pa­sta­tų drau­di­mu dar gau­na 1000 Lt drau­di­mo ap­sau­gą lau­ko bal­dams, esan­tiems ap­tver­to skly­po te­ri­to­ri­jo­je. Be to, kiek­vie­nas, su­da­ran­tis na­mų tur­to drau­di­mo su­tar­tį, pa­pil­do­mai ga­li įsi­gy­ti pil­ną ri­zi­kos pa­ke­tą tik už 25 li­tus, ku­ris ne ak­ci­jos me­tu kai­nuo­ja 104 Lt. Pa­gal jį bend­ro­vė at­ly­gi­na nuo­sto­lius dėl dvi­ra­čio va­gys­tės, vir­šį­tam­pių po žai­bo iš­kro­vos, elekt­ros prie­tai­sų re­mon­to po elekt­ros sro­vės svy­ra­vi­mų tink­le. „Jei­gu at­si­tik­tų ne­lai­mė, dėl ku­rios lai­ki­nai bū­tų neį­ma­no­ma nau­do­tis būs­tu, tai mes pa­siū­ly­tu­me pa­si­nau­do­ti vieš­bu­čiu ir ap­mo­kė­tu­me šias iš­lai­das“, – tei­gė V.Tamk­vai­tie­nė. Pa­siū­ly­mas draus­tis pa­lan­kio­mis są­ly­go­mis ga­lio­ja iki šių me­tų rugp­jū­čio 31 die­nos.

ER­GO LIE­TU­VA, ap­draus­da­ma na­mų tur­tą, ap­drau­džia ir su sa­vi­mi ne­šio­ja­mą tur­tą. Anot V.Tamk­vai­tie­nės, tai lei­džia žmo­gui jaus­tis sau­giam net gat­vė­je, jei­gu prie­var­ta bū­tų atim­ti su sa­vi­mi ne­šio­ja­mi daik­tai. Pa­pil­do­mai ši pa­slau­ga nie­ko ne­kai­nuo­ja.Dau­giau in­for­ma­ci­jos tei­rau­tis: UADB ER­GO LIE­TU­VA, Vil­ka­viš­kio at­sto­vy­bė, Ge­di­mi­no g. 6–4, Vil­ka­viš­kis, tel. (8 342) 20 019, e. pa­štas: gied­re.janusauskiene@ergo.lt

Užsk. 4824


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Ūkininkai vengia savarankiškai deklaruoti pasėlius
* Eiti su lazdomis blogo oro nėra
* Dėl šuns lojimo darbo turi Savivaldybė ir policija
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas