„Santaka“ / Vilkaviškiečiai filmus renkasi skrupulingai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-27 16:14

Dalinkitės:  


Ei­ma Ar­mi­nie­nė sa­kė, kad šiuo me­tu la­bai po­pu­lia­rus yra fil­mas „Ir kal­nai tu­ri akis“.

Autorės nuotr.


Vilkaviškiečiai filmus renkasi skrupulingai

Ki­no in­dust­ri­ja už­ka­riau­ja pa­sau­lį. Skait­me­ni­niams vi­deo­dis­kams (DVD) di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se pa­skir­tos at­ski­ros len­ty­nos, vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­tą ga­li­ma ras­ti bet ku­rio­je vadinamojoje pre­ky­bos ir pra­mo­gų sos­ti­nė­je ar di­des­nio mies­to mik­ro­ra­jo­ne. O kaip Vil­ka­viš­ky­je? Kas siū­lo­ma? Ką ren­ka­si kraš­tie­čiai?Tik vaiz­da­juos­čių nuo­ma

Prie­šin­gai nei ki­tuo­se mies­tuo­se, di­džio­sio­se Vil­ka­viš­kio par­duo­tu­vė­se fil­mų mė­gė­jai yra pa­mirš­ti. Par­da­vi­nė­ja­mi DVD yra se­ni, nau­jes­nį ga­li­ma ap­tik­ti tik ypa­tin­gais at­ve­jais.

Vie­no­je par­duo­tu­vė­je, esan­čio­je Vil­ka­viš­kio cent­re, taip pat te­ko ap­tik­ti par­da­vi­nė­ja­mų DVD, ta­čiau vi­si fil­mai ru­siš­ki, be ver­ti­mo, be lie­tu­viš­kų tit­rų. Nu­di­lę įdėk­lų vir­še­liai liu­di­jo, kad dis­kai par­duo­tu­vė­je dū­lė­ja se­niai. Par­da­vė­ja pa­tvir­ti­no, kad va­sa­rą fil­mus re­tai kas per­ka.

Ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad mėgs­tan­tys ki­no fil­mus daž­nai juos gau­na in­ter­ne­tu – par­si­siun­čia iš duo­me­nų san­kau­pų.

Beieš­kant to­liau paaiš­kė­jo, jog vaiz­da­juos­čių nuo­ma S.Nė­ries gat­vė­je, se­no­vi­nia­me rau­do­nų ply­tų pa­sta­te „ant kam­pu­čio“, – vie­nin­te­lė vie­ta Vil­ka­viš­ky­je, ku­rio­je ki­no nau­jie­nų mė­gė­jai ga­li ap­si­lan­ky­ti, iš­girs­ti apie nau­jau­sius fil­mus, juos pa­ma­ty­ti. Vers­las pri­klau­so Da­riui ir Ei­mai Ar­mi­nams. Šei­ma tuo ver­čia­si pen­ke­rius me­tus: per ves­tu­ves ga­vo pa­siū­ly­mą steig­ti vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­tą. Taip ir pa­da­rė. Anot D.Ar­mi­no, jiems fil­mų žiū­rė­ji­mas – ma­lo­nus lais­va­lai­kis. Jei abu ne­mėg­tų žiū­rė­ti fil­mų, ne­bū­tų ėmę­si to­kio vers­lo.

Kai Ar­mi­nų šei­ma ati­da­rė vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­tą, tuo me­tu Vil­ka­viš­ky­je jie bu­vo ant­rie­ji fil­mų nuo­mo­to­jai. Ta­čiau il­gai­niui pir­ma­sis punk­tas bu­vo už­da­ry­tas, nes sa­vi­nin­kai tu­rė­jo mo­kė­ti ir pa­tal­pų nuo­mos mo­kes­tį, ir at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams. Tai bu­vo per bran­gu.

Šis vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­tas lai­ko­si, nes ja­me dir­ba šei­mos na­riai, o ir įreng­tas jis sa­vo­se pa­tal­po­se. „Ne ant duo­nos, o ant drus­kos“, – taip už­dar­bį api­bū­di­no D.Ar­mi­nas.Nuo­la­ti­nis at­si­nau­ji­ni­mas

Kaip tei­gė D.Ar­mi­nas, šiuo me­tu jie iš­nuo­mo­ja apie 500 skait­me­ni­nių vi­deo­dis­kų, yra dau­giau kaip 700 vaiz­da­juos­čių, ta­čiau pa­sta­ro­sios jau ke­liau­ja iš ma­dos. Jų dabartiniu metu iš­lei­džia­ma la­bai ma­žai.

„Fil­mus gau­na­me iš ke­tu­rių pa­grin­di­nių tie­kė­jų. Jie pra­ne­ša apie nau­jie­nas, o ta­da mes ren­ka­mės. At­ran­kos kri­te­ri­jai pa­pras­ti. Pir­ma, fil­mo pa­klau­sa. Kad fil­mas at­si­pirk­tų, rei­kia, kad jį per­žiū­rė­tų daug žmo­nių. Neį­do­mus nau­jas fil­mas dū­lės mū­sų na­muo­se, ir tiek. Vie­to­je jo ga­li­ma įsi­gy­ti fil­mą, ku­ris klien­tams bus įdo­mus. Jį pa­siims dau­giau žmo­nių ir fil­mas bus nau­din­gas tiek jiems, tiek mums. Tad prieš už­si­sa­ky­da­mi fil­mą su­ren­ka­me kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie jį. Kri­ti­niai straips­niai ir in­ter­nau­tų ko­men­ta­rai daž­nai pa­de­da, o kar­tais ten­ka ir pa­tiems ki­no teat­rą ap­lan­ky­ti, jei apie do­mi­nan­tį fil­mą in­for­ma­ci­jos ne­ran­da­me“, – sa­kė D.Ar­mi­nas.

Jo tei­gi­mu, daug ką reiš­kia rek­la­ma. Kai fil­mas, ro­do­mas ki­no teat­ruo­se, nuo­lat rek­la­muo­ja­mas per te­le­vi­zi­ją ar ra­di­ją, laik­raš­čiuo­se, ta­da di­de­lė ti­ki­my­bė, kad nuo­mos punk­te jis bus po­pu­lia­rus. Ta­čiau bū­na ir prie­šin­gai: vi­siš­kai ne­rek­la­muo­tas fil­mas, apie ku­rį nie­kas nie­ko ne­gir­dė­jęs, tam­pa vie­nu po­pu­lia­riau­sių. Taip nu­ti­ko su ro­man­ti­ne ko­me­di­ja „Tik drau­gai“.Žiū­rė­ji­mo įpro­čiai

Pa­sak D.Ar­mi­no, mėgs­ta­miau­sio vil­ka­viš­kie­čių fil­mo jis negalėtų įvardyti. Kiek yra žan­rų, tiek yra žiū­ro­vų gru­pių, tiek yra mėgs­ta­miau­sių, t. y. daž­niau­siai nuo­mo­ja­mų, fil­mų.

Anot E.Ar­mi­nie­nės, jau­ni­mas ypač mėgs­ta siau­bo fil­mus. Mėgs­ta­miau­sias šiuo me­tu yra „Ir kal­nai tu­ri akis“, taip pat klientai atei­na ieš­ko­ti vi­sų tri­jų kri­mi­na­li­nio tri­le­rio „Pjūk­las“ da­lių. Veiks­mo fil­mų po­pu­lia­ru­mas taip pat ne­slūgs­tan­tis: ne­se­niai ki­no teat­ruo­se ro­dy­ti fil­mai „Po­nas ir po­nia Smi­tai“, „Ad­re­na­li­nas“ su­lau­kia daug dė­me­sio. Tarp is­to­ri­nių fil­mų žiū­ri­miau­si „Alek­sand­ras Ma­ke­do­nie­tis“, „Pir­mo­ji es­kad­ri­lė“, iš­rek­la­muo­tos dra­mos „Mer­gi­na, ver­ta mi­li­jo­no“, „93-a­sis rei­sas“.

„Pa­na­šiai kaip mes su žmo­na ir vai­ku pa­si­da­li­jo­me fil­mus, ku­riuos žiū­ri­me, taip ir ki­ti – ren­ka­si pa­gal po­mė­gius. Aš sten­giuo­si per­žiū­rė­ti ko­me­di­jas, tri­le­rius, veiks­mo fil­mus. Ei­ma per­žvel­gia siau­bo ar šiaip žiau­res­nius fil­mus, o sū­nus žiū­ri ani­ma­ci­nius fil­mu­kus. Pa­siš­ne­ka­me apie juos, pa­si­da­li­ja­me įspū­džiais, o po to jau ži­no­me, ką vie­nam ar ki­tam klien­tui pa­siū­ly­ti. Sun­kiau­sia su ko­me­di­jo­mis, nes be­veik neį­ma­no­ma su­pras­ti, ko­kį hu­mo­rą klien­tas mėgs­ta: ame­ri­kie­tiš­ką, juo­dą ar...“, – sa­kė Da­rius.

Atė­ję nuo­mo­tis, vil­ka­viš­kie­čiai ren­ka­si skru­pu­lin­gai. Rei­ka­lau­ja su­pa­žin­din­ti su fil­mo žan­ru, siu­že­tu. Ban­dant iš­rink­ti, rei­kia su­ži­no­ti, ką anks­čiau jie žiū­rė­jo, ar pa­ti­ko, o pa­gal tai ir nu­spręs­ti, ką siū­ly­ti.

Kaip tei­gė D.Ar­mi­nas, ne­tgi šiek tiek di­des­nia­me mies­te, Ma­ri­jam­po­lė­je, vis­kas vyks­ta ki­taip. Žmo­nės tiks­liai pa­sa­ko: „No­riu to­kio re­ži­sie­riaus ir to­kio fil­mo. Tu­ri­te?“ Vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­to sa­vi­nin­ko nuo­mo­ne, gal­būt žmo­nės ten la­biau do­mi­si nau­jais fil­mais, dau­giau skai­to apie juos nei vil­ka­viš­kie­čiai.Kris­ti­na UR­BAI­TY­TĖ
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Naujasis muitinės vadas semiasi suvalkietiškos patirties
* Gižiečių iniciatyva įvertinta įspūdingu medaliu
* Gimtinės ilgesys dainininką kasmet parveda į Lietuvą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas