„Santaka“ / Vilkaviškiečiai filmus renkasi skrupulingai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda medų. Gali pristatyti į namus. Tel. 8 620 85 872.
Galioja iki: 2019-01-28 10:50:32

Parduoda OPEL ASTRA CARAVAN (1999 m., 1,7 l, dyzelis, 50 kW, TA iki 2019 m. sausio 31 d., 550 Eur). Tel. 8 653 81 967.
Galioja iki: 2019-01-28 11:12:51

Parduoda VW POLO (2003 m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020 m. lapkričio mėn.). Tel. 8 694 95 488.
Galioja iki: 2019-01-28 11:14:48

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį su baldais, paaugintus įvairaus amžiaus veršelius (telyčaites), mobilųjį telefoną CAT S40, padangas M+S 185 | 65R15 (4 vnt.), rusišką ritininį presą PR-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-01-28 13:09:35Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-27 16:14

Dalinkitės:  


Ei­ma Ar­mi­nie­nė sa­kė, kad šiuo me­tu la­bai po­pu­lia­rus yra fil­mas „Ir kal­nai tu­ri akis“.

Autorės nuotr.


Vilkaviškiečiai filmus renkasi skrupulingai

Ki­no in­dust­ri­ja už­ka­riau­ja pa­sau­lį. Skait­me­ni­niams vi­deo­dis­kams (DVD) di­džiuo­siuo­se pre­ky­bos cent­ruo­se pa­skir­tos at­ski­ros len­ty­nos, vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­tą ga­li­ma ras­ti bet ku­rio­je vadinamojoje pre­ky­bos ir pra­mo­gų sos­ti­nė­je ar di­des­nio mies­to mik­ro­ra­jo­ne. O kaip Vil­ka­viš­ky­je? Kas siū­lo­ma? Ką ren­ka­si kraš­tie­čiai?Tik vaiz­da­juos­čių nuo­ma

Prie­šin­gai nei ki­tuo­se mies­tuo­se, di­džio­sio­se Vil­ka­viš­kio par­duo­tu­vė­se fil­mų mė­gė­jai yra pa­mirš­ti. Par­da­vi­nė­ja­mi DVD yra se­ni, nau­jes­nį ga­li­ma ap­tik­ti tik ypa­tin­gais at­ve­jais.

Vie­no­je par­duo­tu­vė­je, esan­čio­je Vil­ka­viš­kio cent­re, taip pat te­ko ap­tik­ti par­da­vi­nė­ja­mų DVD, ta­čiau vi­si fil­mai ru­siš­ki, be ver­ti­mo, be lie­tu­viš­kų tit­rų. Nu­di­lę įdėk­lų vir­še­liai liu­di­jo, kad dis­kai par­duo­tu­vė­je dū­lė­ja se­niai. Par­da­vė­ja pa­tvir­ti­no, kad va­sa­rą fil­mus re­tai kas per­ka.

Ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad mėgs­tan­tys ki­no fil­mus daž­nai juos gau­na in­ter­ne­tu – par­si­siun­čia iš duo­me­nų san­kau­pų.

Beieš­kant to­liau paaiš­kė­jo, jog vaiz­da­juos­čių nuo­ma S.Nė­ries gat­vė­je, se­no­vi­nia­me rau­do­nų ply­tų pa­sta­te „ant kam­pu­čio“, – vie­nin­te­lė vie­ta Vil­ka­viš­ky­je, ku­rio­je ki­no nau­jie­nų mė­gė­jai ga­li ap­si­lan­ky­ti, iš­girs­ti apie nau­jau­sius fil­mus, juos pa­ma­ty­ti. Vers­las pri­klau­so Da­riui ir Ei­mai Ar­mi­nams. Šei­ma tuo ver­čia­si pen­ke­rius me­tus: per ves­tu­ves ga­vo pa­siū­ly­mą steig­ti vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­tą. Taip ir pa­da­rė. Anot D.Ar­mi­no, jiems fil­mų žiū­rė­ji­mas – ma­lo­nus lais­va­lai­kis. Jei abu ne­mėg­tų žiū­rė­ti fil­mų, ne­bū­tų ėmę­si to­kio vers­lo.

Kai Ar­mi­nų šei­ma ati­da­rė vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­tą, tuo me­tu Vil­ka­viš­ky­je jie bu­vo ant­rie­ji fil­mų nuo­mo­to­jai. Ta­čiau il­gai­niui pir­ma­sis punk­tas bu­vo už­da­ry­tas, nes sa­vi­nin­kai tu­rė­jo mo­kė­ti ir pa­tal­pų nuo­mos mo­kes­tį, ir at­ly­gi­ni­mus dar­buo­to­jams. Tai bu­vo per bran­gu.

Šis vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­tas lai­ko­si, nes ja­me dir­ba šei­mos na­riai, o ir įreng­tas jis sa­vo­se pa­tal­po­se. „Ne ant duo­nos, o ant drus­kos“, – taip už­dar­bį api­bū­di­no D.Ar­mi­nas.Nuo­la­ti­nis at­si­nau­ji­ni­mas

Kaip tei­gė D.Ar­mi­nas, šiuo me­tu jie iš­nuo­mo­ja apie 500 skait­me­ni­nių vi­deo­dis­kų, yra dau­giau kaip 700 vaiz­da­juos­čių, ta­čiau pa­sta­ro­sios jau ke­liau­ja iš ma­dos. Jų dabartiniu metu iš­lei­džia­ma la­bai ma­žai.

„Fil­mus gau­na­me iš ke­tu­rių pa­grin­di­nių tie­kė­jų. Jie pra­ne­ša apie nau­jie­nas, o ta­da mes ren­ka­mės. At­ran­kos kri­te­ri­jai pa­pras­ti. Pir­ma, fil­mo pa­klau­sa. Kad fil­mas at­si­pirk­tų, rei­kia, kad jį per­žiū­rė­tų daug žmo­nių. Neį­do­mus nau­jas fil­mas dū­lės mū­sų na­muo­se, ir tiek. Vie­to­je jo ga­li­ma įsi­gy­ti fil­mą, ku­ris klien­tams bus įdo­mus. Jį pa­siims dau­giau žmo­nių ir fil­mas bus nau­din­gas tiek jiems, tiek mums. Tad prieš už­si­sa­ky­da­mi fil­mą su­ren­ka­me kuo dau­giau in­for­ma­ci­jos apie jį. Kri­ti­niai straips­niai ir in­ter­nau­tų ko­men­ta­rai daž­nai pa­de­da, o kar­tais ten­ka ir pa­tiems ki­no teat­rą ap­lan­ky­ti, jei apie do­mi­nan­tį fil­mą in­for­ma­ci­jos ne­ran­da­me“, – sa­kė D.Ar­mi­nas.

Jo tei­gi­mu, daug ką reiš­kia rek­la­ma. Kai fil­mas, ro­do­mas ki­no teat­ruo­se, nuo­lat rek­la­muo­ja­mas per te­le­vi­zi­ją ar ra­di­ją, laik­raš­čiuo­se, ta­da di­de­lė ti­ki­my­bė, kad nuo­mos punk­te jis bus po­pu­lia­rus. Ta­čiau bū­na ir prie­šin­gai: vi­siš­kai ne­rek­la­muo­tas fil­mas, apie ku­rį nie­kas nie­ko ne­gir­dė­jęs, tam­pa vie­nu po­pu­lia­riau­sių. Taip nu­ti­ko su ro­man­ti­ne ko­me­di­ja „Tik drau­gai“.Žiū­rė­ji­mo įpro­čiai

Pa­sak D.Ar­mi­no, mėgs­ta­miau­sio vil­ka­viš­kie­čių fil­mo jis negalėtų įvardyti. Kiek yra žan­rų, tiek yra žiū­ro­vų gru­pių, tiek yra mėgs­ta­miau­sių, t. y. daž­niau­siai nuo­mo­ja­mų, fil­mų.

Anot E.Ar­mi­nie­nės, jau­ni­mas ypač mėgs­ta siau­bo fil­mus. Mėgs­ta­miau­sias šiuo me­tu yra „Ir kal­nai tu­ri akis“, taip pat klientai atei­na ieš­ko­ti vi­sų tri­jų kri­mi­na­li­nio tri­le­rio „Pjūk­las“ da­lių. Veiks­mo fil­mų po­pu­lia­ru­mas taip pat ne­slūgs­tan­tis: ne­se­niai ki­no teat­ruo­se ro­dy­ti fil­mai „Po­nas ir po­nia Smi­tai“, „Ad­re­na­li­nas“ su­lau­kia daug dė­me­sio. Tarp is­to­ri­nių fil­mų žiū­ri­miau­si „Alek­sand­ras Ma­ke­do­nie­tis“, „Pir­mo­ji es­kad­ri­lė“, iš­rek­la­muo­tos dra­mos „Mer­gi­na, ver­ta mi­li­jo­no“, „93-a­sis rei­sas“.

„Pa­na­šiai kaip mes su žmo­na ir vai­ku pa­si­da­li­jo­me fil­mus, ku­riuos žiū­ri­me, taip ir ki­ti – ren­ka­si pa­gal po­mė­gius. Aš sten­giuo­si per­žiū­rė­ti ko­me­di­jas, tri­le­rius, veiks­mo fil­mus. Ei­ma per­žvel­gia siau­bo ar šiaip žiau­res­nius fil­mus, o sū­nus žiū­ri ani­ma­ci­nius fil­mu­kus. Pa­siš­ne­ka­me apie juos, pa­si­da­li­ja­me įspū­džiais, o po to jau ži­no­me, ką vie­nam ar ki­tam klien­tui pa­siū­ly­ti. Sun­kiau­sia su ko­me­di­jo­mis, nes be­veik neį­ma­no­ma su­pras­ti, ko­kį hu­mo­rą klien­tas mėgs­ta: ame­ri­kie­tiš­ką, juo­dą ar...“, – sa­kė Da­rius.

Atė­ję nuo­mo­tis, vil­ka­viš­kie­čiai ren­ka­si skru­pu­lin­gai. Rei­ka­lau­ja su­pa­žin­din­ti su fil­mo žan­ru, siu­že­tu. Ban­dant iš­rink­ti, rei­kia su­ži­no­ti, ką anks­čiau jie žiū­rė­jo, ar pa­ti­ko, o pa­gal tai ir nu­spręs­ti, ką siū­ly­ti.

Kaip tei­gė D.Ar­mi­nas, ne­tgi šiek tiek di­des­nia­me mies­te, Ma­ri­jam­po­lė­je, vis­kas vyks­ta ki­taip. Žmo­nės tiks­liai pa­sa­ko: „No­riu to­kio re­ži­sie­riaus ir to­kio fil­mo. Tu­ri­te?“ Vaiz­da­juos­čių nuo­mos punk­to sa­vi­nin­ko nuo­mo­ne, gal­būt žmo­nės ten la­biau do­mi­si nau­jais fil­mais, dau­giau skai­to apie juos nei vil­ka­viš­kie­čiai.Kris­ti­na UR­BAI­TY­TĖ
Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Į griovius slydo mokinius vežiojantys autobusai
* Žemės ūkio konsultavimo tarnyba: klientų vis daugėja
* Kuriu verslą: kokią įmonės juridinę formą pasirinkti?
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar pažįstate emigrantų, svarstančių grįžti gyventi į Lietuvą?
Taip, ir ne vieną.
Tokių svarstymų negirdėjau.
Aš svarstau galimybę grįžti.
Pažįstu jau ir grįžusiųjų.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „magaryčios“?
Žodis „magaryčios“ yra arabiškos kilmės ( maharig – išlaidos), o į Lietuvą atkeliavo per rytų slavus. Tai tam tikrą susitarimą užtvirtinantis veiksmas, per kurį abi pusės išlenkia taurelę ar pan. Pvz.: Reikės statyti (arba duoti) magaryčių. DLKŽ šis žodis teikiamas su žyma šnek. (šnekamosios kalbos ž.). „Kalbos patarimų“ leidinyje jis vertinamas kaip vengtina vartoti svetimybė, vietoj kurios teikiami atitikmenys: 1. vaišės, išgertuvės; 2. priedas. Pvz.: Skolą grąžino su magaryčiomis (= su priedu ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas