„Santaka“ / Vilkaviškio jaunimas tvarkė pašešupio poilsiavietes

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-27 15:45

Dalinkitės:  


Juozas, Milda, Mantas, Tadas, Vytas, Ričardas, Erikas ir Mindaugas – Matarnų poilsiavietėje prie jų pačių pagaminto kūrinio – stalo su suolais.

Rūtos PEČKYTĖS nuotr.


Vilkaviškio jaunimas tvarkė pašešupio poilsiavietes

Eglė MIČIULIENĖŠios sa­vai­tės pra­džio­je bū­re­lis jau­ni­mo plau­kė Še­šu­pe bai­da­rė­mis ir, vie­to­mis iš­li­pę į kran­tą, tvar­kė pau­pio poil­sia­vie­tes.Su­gal­vo­jo pa­tys

Gal kai kam ir sun­ku pa­ti­kė­ti, bet idė­ja ap­tvar­ky­ti ke­le­tą gam­tos kam­pe­lių ki­lo pa­čių jau­nuo­lių gal­vo­se.

Žy­gio or­ga­ni­za­to­riai ir va­do­vai – aš­tuo­nio­lik­me­tis Juo­zas Urb­šys bei jo bend­raam­žis Ri­čar­das Fio­do­ro­vas – ne kar­tą plau­kė Še­šu­pe ir pa­ste­bė­jo, kad ši upė ir jos pa­kran­tės yra pa­kan­ka­mai už­terš­tos.

– Su­gal­vo­jo­me pa­da­ry­ti pro­jek­tą jau­ni­mo užim­tu­mui ska­tin­ti ir kar­tu kel­ti jau­ni­mo mo­ra­lę, – dės­tė J.Urb­šys.

Jau­nuo­liai su­ma­nė ap­tvar­ky­ti poil­sio vie­tas: su­rink­ti šiukš­les, iš­va­ly­ti lau­ža­vie­tes, kai kur – ne­tgi nusipjauti žolę pa­kran­tėse. Pag­rin­di­nė­je pa­še­šu­pio poil­sia­vie­tė­je su­ma­ny­ta įreng­ti dar vie­ną sta­lą su suo­lais.

Me­die­nos jau­ni­mui da­vė lentp­jū­vę tu­rin­tis Juo­zo tė­tis Gin­ta­ras Urb­šys.

Vi­sa ki­ta – šiukš­lių mai­šai, pirš­ti­nės, švei­ti­mo po­pie­rius me­die­nai pa­ruoš­ti, vi­nys – bu­vo nu­pirk­ta už pro­jek­to pi­ni­gus. Šiam rei­ka­lui lė­šų sky­rė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė.

Pro­jek­tą „At­gai­vin­ki­me Še­šu­pę“ bai­da­ri­nin­kams pa­dė­jo ra­šy­ti Vil­ka­viš­kio jau­ni­mo rei­ka­lų koor­di­na­to­rė Dan­guo­lė Gu­de­liaus­kie­nė.Dėl šiukš­lės – į krū­mus

– Jau­ni­mą su­rin­ko­me ga­na grei­tai. Dau­giau­sia da­ly­va­vo „se­na kom­pa­ni­ja“, bet bu­vo ir to­kių, ku­rie bai­da­rė­mis plau­kė pir­mą kar­tą. Kai ku­rie apie tai, kad rei­kės rink­ti šiukš­les, su­ži­no­jo tik prieš lip­da­mi į bai­da­res. Nus­te­bau, kad nie­kas dėl to ne­prieš­ta­ra­vo. Vi­si la­bai en­tu­zias­tin­gai ėmė­si dar­bo, kad paim­tų šiukš­lę – lin­do net į krū­mus. Ra­gin­ti, stum­ti ne­rei­kė­jo nė vie­no, – džiau­gė­si R.Fio­do­ro­vas.

Ge­ram dar­bui pa­da­ry­ti tarp bū­rio ap­niu­ku­sių die­nų gam­ta tar­si pa­ti do­va­no­jo la­bai ge­rą orą.

Še­šu­pe ke­tu­rio­mis bai­da­rė­mis plau­kė aš­tuo­ni žmo­nės, o de­vin­tas, J.Urb­šys, va­žia­vo į sto­vyk­la­vie­tes su au­to­mo­bi­liu. Jis at­ve­žė plau­ki­kams mais­to, įran­kių, iš­ve­žė jų su­rink­tas šiukš­les ir kt.Su­ka­lė nau­ją sta­lą

Per dvi die­nas žy­gei­viai nu­plau­kė nuo Pil­viš­kių iki Ku­dir­kos Nau­mies­čio, iš vi­so – 35 ki­lo­met­rus.

Bai­da­ri­nin­kai nak­vo­jo Ma­tar­nų poil­sia­vie­tė­je. Čia jau­ni­mas su­ka­lė nau­ją sta­lą su suo­lais. Len­tas lau­ko bal­dams vai­ki­nai bu­vo pa­si­ruo­šę ir nu­siob­lia­vę iš anks­to.

Pro­jek­to da­ly­viai pa­ste­bė­jo, kad pro­ble­ma šio­se vie­to­se – šiukš­lių iš­ve­ži­mas. Pa­vyz­džiui, vie­no­je sto­vyk­la­vie­tė­je šiukš­lės me­ta­mos į di­džiu­lę be­to­ni­nę šiukš­lia­dė­žę, bet jo­je jau ne­tel­pa ir by­ra per vir­šų. Ki­to­je poil­sia­vie­tė­je po krū­mu iš­kas­ta di­džiu­lė duo­bė, ku­rio­je pri­vers­ta tiek šlamš­to, kad jį jau rei­kia už­kas­ti ar­ba iš­vež­ti ne­bent su trak­to­riaus prie­ka­ba.Bai­da­ri­nin­kai ne­šiukš­li­na

R.Fio­do­ro­vas ir J.Urb­šys šie­met bai­gė Sa­lo­mė­jos Nė­ries vi­du­ri­nę mo­kyk­lą ir jau įsto­jo stu­di­juo­ti. Juo­zas Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­te mo­ky­sis me­die­nos ga­mi­nių di­zai­no ir tech­no­lo­gi­jų, o Ri­čar­das Vil­niaus tei­sės ir vers­lo ko­le­gi­jo­je stu­di­juos tu­riz­mo ir vieš­bu­čių ad­mi­nist­ra­vi­mą.

Abu vai­ki­nai – pri­sie­kę tu­ris­tai, abu plauk­da­mi bai­da­rė­mis iš­mai­šę Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Že­mai­ti­jos upes ir upe­lius, da­ly­va­vę ne vie­neriose bai­da­ri­nin­kų var­žy­bo­se. Vai­ki­nai pri­klau­so ži­no­mam Vil­ka­viš­kio tu­ris­tų klu­bui „Ais­ta“. Jam va­do­vau­jan­tis Alf­re­das Ži­liu­kas ir iš­mo­kė jau­nuo­lius su gam­ta elg­tis pa­gar­biai, ne­terš­ti jos vi­so­kio­mis at­lie­ko­mis.

– Sto­vyk­la­vie­tes tvar­ko­me kiek­vie­ną kar­tą plauk­da­mi bai­da­rė­mis. Iš­li­pę į kran­tą vi­suo­met pir­miau­siai su­ren­ka­me šiukš­les, – sa­kė Ri­čar­das. – Ne­se­niai vie­ną to­kią priei­gą bu­vo­me su­si­tvar­kę. Bet da­bar at­plau­kę ten ir vėl ra­do­me krū­vas šiukš­lių.

– Tei­sy­bę sa­kant, dau­giau­siai šiukš­lių te­ko ma­ty­ti Su­val­ki­jos upių pa­kran­tė­se, – liūd­ną fak­tą kons­ta­ta­vo Juo­zas.

– Ki­tur gal šva­riau dėl to, kad yra na­cio­na­li­niai par­kai. Be to, ten daug bai­da­ri­nin­kų – jie su­sto­ję ap­ren­ka šiukš­les. O pa­grin­di­niai šiukš­lin­to­jai – tie, ku­rie at­va­žiuo­ja ma­ši­no­mis į gam­tą „pa­švęs­ti“, – kal­bė­jo Ri­čar­das.Pra­mo­ga ir nau­da

Kaip tvir­ti­no abu žy­gio or­ga­ni­za­to­riai, vis­kas pa­vy­ko pui­kiai: bu­vo ir pra­mo­ga, ir nau­da. Jau­ni­mas li­ko la­bai pa­ten­kin­tas, net ir jų tė­vai dė­ko­jo or­ga­ni­za­to­riams už pui­kų su­ma­ny­mą.

Vai­ki­nai pra­si­ta­rė, kad ruo­šia­si pa­da­ry­ti dar bent vie­ną to­kį, o gal ir di­des­nį pro­jek­tą. Juo­lab kad at­li­ko šiek tiek me­die­nos dar ko­kiam suo­lui pa­ga­min­ti. Be to, en­tu­zias­tai no­rė­tų įro­dy­ti, jog Še­šu­pe taip pat ga­li­ma plauk­ti bai­da­rė­mis, ne­bū­ti­na bels­tis į ki­tą Lie­tu­vos ga­lą.

Van­dens tu­ris­tai, ypač pra­de­dan­tie­ji, bai­min­tis ne­tu­rė­tų. Še­šu­pė, pa­sak vai­ki­nų, šiek tiek pa­na­ši į Mer­kį, ne­slenks­čiuo­ta, švel­niai srau­ni – irk­luo­ti rei­kia ma­žai, ne­ri­zi­kuo­ji ap­si­vers­ti.

Ne­tu­rin­tys bai­da­rių jas ga­li iš­si­nuo­mo­ti ir pas J.Urb­šį (www.bai­da­riu-nuo­ma.com ar­ba tel. (8 624) 54 170).

O ar­ti­miau­siuo­se vai­ki­nų pla­nuo­se – šį sa­vait­ga­lį Ša­kiuo­se vyk­sian­čios var­žy­bos, ku­rio­se bus ir bai­da­ri­nin­kų rung­tis.

– Steng­si­mės ten da­ly­vau­ti ir par­vež­ti į Vil­ka­viš­kį Ša­kių me­ro tau­rę, – juo­kė­si vai­ki­nai.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas