„Santaka“ / Atgarsiai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-26 08:38

Dalinkitės:  


Atgarsiai

Savivaldybės pretenzijos – nepagrįstos

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas S.Vabalas straipsnyje „Tarybos sprendimai privalomi visiems“ („Santaka“, Nr. 77) dar kartą parašė tą pačią netiesą, kad „Antanui Birgiolui 118,33 Lt įsiskolinimas susikaupė nuo vietinės rinkliavos įvedimo datos, t. y. nuo 2002 m. spalio 1 d. iki 2004 m. rugpjūčio mėn.“

Jau ir anksčiau tokią dezinformaciją Savivaldybės administracijos vadovai buvo pateikę „Santakos“ laikraščio redakcijai. „Santakos“ informacijoje „Tarp skolininkų - ir rajono Tarybos nariai” („Santaka“, Nr. 71) buvo teigiama, jog „nesumokėję dalies vietinės rinkliavos mokesčio: Birgiolai Savivaldybei įsiskolinę per šimtą litų“.

Straipsnyje rašoma, „kad vietinė rinkliava nustatoma gyvenamųjų patalpų (butų ir individualių namų) savininkams, jų šeimos nariams ir kitiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą gyvenamoje patalpoje, taip pat asmenims, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos, bet faktiškai gyvenantiems ilgiau kaip vieną mėnesį.“

Anot direktoriaus pavaduotojo S.Vabalo, „todėl Antanui Birgiolui pranešimai-kvitai už vietinės rinkliavos mokestį buvo siunčiami adresu Nepriklausomybės g. 1“ („Santaka“, Nr. 77). Tačiau, tų pačių nuostatų kitame punkte teigiama, kad „Už vietinės rinkliavos mokėjimą laiku, pateiktos informacijos, kuri reikalinga vietinei rinkliavai apskaičiuoti, teisingumą, atsakingi butų, namų valdų savininkai“ (1.4 punktas). Prieš pareikšdami kam nors pretenzijas dėl įsiskolinimo, Savivaldybės administracijos vadovai privalėtų atidžiau perskaityti ne tik Vietinės rinkliavos nuostatus, bet ir Vilkaviškio r. savivaldybės atliekų tvarkymo taisykles. Jose aiškiai nurodyta, kad tik „individualių namų valdų savininkai moka už komunalinių atliekų surinkimą, išvežimą ir tvarkymą“ (92 punktas). A.Birgiolas nėra namų valdos, esančios Vilkaviškio m. Nepriklausomybės g. 1, savininkas. Todėl Savivaldybės pretenzijos dėl įsiskolinimo jam reiškiamos nepagrįstai.Aida AŠMENSKIENĖ

Nepriklausomybės g. 1

valdos savininkėNe­sup­ran­ta­mas Ta­ry­bos na­rio iš­si­su­ki­nė­ji­mas

Ne­se­niai „Res­pub­li­kos“ dien­raš­ty­je per­skai­čiau trum­pą in­for­ma­ci­ją, pa­va­din­tą „Šiukš­lės“: „Man­čes­te­ry­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) mo­te­ris iš Lie­tu­vos nu­baus­ta 200 sva­rų ster­lin­gų (apie 1025 li­tų) bau­da vien už tai, kad ne­pa­li­ko sa­vo šiukš­lių dė­žės tin­ka­mo­je vie­to­je tin­ka­mu lai­ku ir ne­su­dė­jo į ją at­lie­kų – toks ap­lai­du­mas net ap­ra­šy­tas vie­tos spau­do­je.“ Pers­kai­čiu­si pa­gal­vo­jau, kad to­kios tvar­kos ir griež­to nu­si­sta­ty­mo rei­kė­tų ir pas mus, nes nors vie­ti­nė rink­lia­va už at­lie­kų iš­ve­ži­mą ir tvar­ky­mą įves­ta jau nuo 2002 m. spa­lio 1 die­nos, dar pa­si­tai­ko iš­si­su­ki­nė­ji­mų, ne­tvar­kos ir ra­jo­no sa­vi­val­dos priim­tų spren­di­mų ig­no­ra­vi­mo.

Lie­pos 2 die­ną ta­me pa­čia­me dien­raš­ty­je ra­dau straips­nį „Po­li­ti­ką įžei­dė sko­los“. Straips­nis vėl apie šiukš­les, šį­kart Lie­tu­vo­je, mū­sų Vil­ka­viš­ky­je. Įžan­go­je ra­šo­ma: „Praė­ju­sį penk­ta­die­nį vy­ku­sia­me Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je jos na­rys An­ta­nas Bir­gio­las Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­tei­kė rei­ka­la­vi­mą pa­neig­ti vie­tos spau­do­je Sa­vi­val­dy­bės iš­pla­tin­tą in­for­ma­ci­ją, ne­va jis už šiukš­lių iš­ve­ži­mą yra įsi­sko­li­nęs per 100 li­tų.“

Taip, 2007 m. bir­že­lio 23 d. „San­ta­ko­je“ iš­spaus­din­ta­me straips­ny­je „Tarp sko­li­nin­kų ir ra­jo­no ta­ry­bos na­riai“ pa­mi­nė­tas ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ta­ry­bos na­rio A.Bir­gio­lo šei­mos per 100 li­tų vie­ti­nės rink­lia­vos įsi­sko­li­ni­mas. Yra ge­ras po­sa­kis: „Kam skau­da, tas rė­kia“. „Res­pub­li­kos” dien­raš­ty­je, straips­ny­je „Po­li­ti­ką įžei­dė sko­los“, A.Bir­gio­las ban­do iš­si­su­ki­nė­ti, ne­va ne jis yra val­dos, esan­čios Nep­rik­lau­so­my­bės g. 1, sa­vi­nin­kas, bet duk­ra A.Va­si­liaus­kie­nė, ne­va jis tik pa­si­ra­šęs pa­nau­dos su­tar­tį, at­ve­žus at­lie­kų su­rin­ki­mo kon­tei­ne­rį, tvir­ti­no at­lie­kas iš­si­ve­žę pa­tys ir t. t.

Nors „San­ta­ko­je“ (Nr. 77) jau bu­vo iš­spaus­din­tas at­sa­ky­mas į A.Bir­gio­lo rei­ka­la­vi­mą, dar kar­tą no­rė­čiau pa­mi­nė­ti, kad Vil­ka­viš­kio r. sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu priim­tų nuo­sta­tų 1.4 punk­te sa­ko­ma: „Už vie­ti­nės rink­lia­vos mo­kė­ji­mą, lai­ku pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos, ku­ri rei­ka­lin­ga vie­ti­nei rink­lia­vai ap­skai­čiuo­ti, tei­sin­gu­mą at­sa­kin­gi bu­tų, in­di­vi­dua­lių na­mų val­dų sa­vi­nin­kai, o gy­ve­nan­tiems sa­vi­val­dy­bės gy­ve­na­mo­sio­se pa­tal­po­se – jų nuo­mi­nin­kai“. A.Bir­gio­lui pre­ten­zi­ja pa­reikš­ta tei­sin­gai, nes vie­ti­nė rink­lia­va, kaip at­si­skai­ty­mo for­ma, ra­jo­ne įves­ta nuo 2002 m. spa­lio 1 d., o ta­da val­dos Nep­rik­lau­so­my­bės g.1 sa­vi­nin­ku bu­vo įvar­dy­tas A.Bir­gio­las su sa­vo šei­mos na­riais, gy­ve­nan­čiais mi­nė­tu ad­re­su. Va­do­vau­jan­tis nuo­sta­tų 1.4 punk­tu, A.Bir­gio­las tu­rė­jo pa­ts su­teik­ti in­for­ma­ci­ją, kam, kie­no pa­var­de per­ra­šy­ti ir siųs­ti Nep­rik­lau­so­my­bės g. 1 ad­re­su mo­kė­ji­mo pra­ne­ši­mus-kvi­tus, ar­ba tai tu­rė­jo lai­ku pa­da­ry­ti nau­jas val­dos sa­vi­nin­kas, t.y. A.Va­si­liaus­kie­nė, ku­riai, pa­si­ro­do, 2002 m. lapk­ri­čio mė­ne­sį mi­nė­ta val­da bu­vo per­ra­šy­ta.

Ši in­for­ma­ci­ja išaiš­kė­jo tik šie­met, bir­že­lio 25 die­ną. Ap­si­lan­kęs at­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pė­je A.Bir­gio­las su­tei­kė in­for­ma­ci­ją apie pa­si­kei­tu­sį val­dos sa­vi­nin­ką. Nuo in­for­ma­ci­jos su­tei­ki­mo da­tos mo­kė­ji­mo kvi­tas-pra­ne­ši­mas už bir­že­lio mėn. pa­ra­šy­tas A.Va­si­liaus­kie­nės var­du. Lie­pos 11 d. A.Bir­gio­las vėl ap­si­lan­kė at­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pė­je ir nurodė, kad mo­kė­ji­mo kvi­tus-pra­ne­ši­mus ra­šy­tu­me ne A.Va­si­liaus­kie­nės, bet A.Aš­mens­kie­nės var­du, pa­tiks­li­no gy­ve­nan­čių šio­je val­do­je šei­mos na­rių skai­čių.

Ky­la klau­si­mas, ko­dėl tik da­bar, praė­jus vos ne pen­ke­riems me­tams po vie­ti­nės rink­lia­vos įve­di­mo ra­jo­ne, A.Bir­gio­las su­kru­to įvar­dy­ti pa­si­kei­tu­sį val­dos sa­vi­nin­ką, nors vi­są šį lai­ką sa­vo var­du gau­da­vo mo­kė­ji­mo kvi­tus-pra­ne­ši­mus ir iš da­lies mo­kė­jo vie­ti­nės rink­lia­vos mo­kes­tį. Gal­būt toks iš­si­su­ki­nė­ji­mas bū­tų at­leis­ti­nas ei­li­niam pi­lie­čiui, bet ne Ta­ry­bos na­riui. Ta­ry­bos na­rys, ma­no su­pra­ti­mu, iš­rink­tas dirb­ti su­tar­ti­nai su ra­jo­no sa­vi­val­da ne tik prii­mant spren­di­mus, bet ir juos įgy­ven­di­nant, pa­lai­kant ra­jo­ne tvar­ką, ge­ri­nant žmo­nių gy­ve­ni­mą.

No­rė­čiau pa­dė­ko­ti vi­siems gy­ven­to­jams, ku­rie lai­ku su­tei­kia in­for­ma­ci­ją ir vi­so­ke­rio­pai sten­gia­si pa­dė­ti taip ne­leng­vai įgy­ven­di­nant Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu priim­tas vie­ti­nės rink­lia­vos nuo­sta­tas. Tik pa­tys gy­ven­to­jai ga­li su­teik­ti tin­ka­mą in­for­ma­ci­ją apie sa­ve ir sa­vo šei­mos na­rius, gy­ve­nan­čius na­mų val­do­se. At­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pei seniūnijos pateikia tik gyventojų sąrašus, o kas yra valdos savininkai, nenurodoma.Da­lė GON­ČA­RO­VIE­NĖ

At­lie­kų tvar­ky­mo ap­skai­tos gru­pės dar­buo­to­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Remonto darbai miesto centre greitai nesibaigs
* Vištytyje viešėjo užsienio šalių diplomatai
* Būsima dizainerė įkvėpimo semiasi Islandijoje
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas