„Santaka“ / Specialistai patarė, kaip išau­gin­ti ge­rą run­ke­lių der­lių

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-24 08:19

Dalinkitės:  


Ru­mo­kų ban­dy­mų sto­ties di­rek­to­rius, ag­ra­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Juo­zas Kau­nas (cent­re) se­mi­na­ro da­ly­vius su­pa­žin­di­no su cuk­ri­nių run­ke­lių au­gi­ni­mo pro­ble­mo­mis ir pasidžiaugė, kad šiemet jie užaugo ypač gražūs.

Kristinos Vaitkevičienės nuotr.


Specialistai patarė, kaip išau­gin­ti ge­rą run­ke­lių der­lių

Lie­tu­vos žem­dir­bys­tės ins­ti­tu­to (LŽI) Ru­mo­kų ban­dy­mų sto­ties moks­li­nin­kai, no­rė­da­mi žem­dir­bius su­pa­žin­din­ti su cuk­ri­nių run­ke­lių au­gi­ni­mo ak­tua­li­jo­mis ir pa­sė­lių būk­le, su­ren­gė se­mi­na­rą „Ap­lin­kos są­ly­gų ir ag­ro­tech­ni­nių prie­mo­nių įta­ka cuk­ri­nių run­ke­lių der­liui ir šak­nia­vai­sių ko­ky­bei“.

Se­mi­na­re da­ly­va­vo Že­mės ūkio kon­sul­ta­vi­mo tar­ny­bos, VAAT Ma­ri­jam­po­lės RAAK punk­to dar­buo­to­jai, AB „AR­VI cuk­rus“ ag­ro­no­mai, „AR­VI fer­tis“ ag­ro­no­mas-kon­sul­tan­tas, Vil­ka­viš­kio ra­jo­no Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tai, cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jai.

Ru­mo­kų ban­dy­mų sto­ties di­rek­to­rius, ag­ra­ri­nių moks­lų dak­ta­ras Juo­zas Kau­nas se­mi­na­ro da­ly­vius su­pa­žin­di­no su cuk­ri­nių run­ke­lių au­gi­ni­mo pro­ble­mo­mis Eu­ro­po­je ir mū­sų ša­ly­je, pa­tei­kė cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­sių der­liaus ir cuk­rin­gu­mo 1999–2006 m. duo­me­nis Lie­tu­vo­je, ap­ta­rė fak­to­rius, da­ran­čius di­džiau­sią įta­ką cuk­raus der­liui. Vo­kie­ti­jos moks­li­nin­kų de­šim­ties me­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis, cuk­ri­nių run­ke­lių der­liui di­džiau­sią įta­ką (34 pro­c.) tu­ri me­teo­ro­lo­gi­nės są­ly­gos: tai ir kri­tu­lių kie­kis, ir ak­ty­vių tem­pe­ra­tū­rų su­ma, ir sau­lės švy­tė­ji­mas. Ypač svar­bi sau­lės švie­sa liepos–rugsėjo mėnesiais, ka­dan­gi tuo me­tu run­ke­liai ak­ty­viai kau­pia cuk­rų. Taip pat der­liui daug reikš­mės tu­ri run­ke­lių au­gi­ni­mo vie­ta (17 pro­c.), veis­lė (14 pro­c.), azo­to trą­šos (11 pro­c.), pa­sė­lio tan­ku­mas (10 pro­c.), sė­jos lai­kas (5 pro­c.), der­liaus nuė­mi­mo lai­kas (9 pro­c.).

Cuk­ri­nių run­ke­lių au­gin­to­jams buvo pri­mi­nta šiuo me­tu la­bai ak­tua­li pro­ble­ma – la­pų li­gų pli­ti­mas.

Ant­ro­je cuk­ri­nių run­ke­lių ve­ge­ta­ci­jos pu­sė­je pa­sė­liuo­se pra­de­da plis­ti la­pų li­gos. Jei­gu me­teo­ro­lo­gi­nės są­ly­gos pa­lan­kios li­goms (pa­kan­ka drėg­mės ir ši­lu­mos), cuk­ri­nių run­ke­lių pa­sė­liai ga­li stip­riai nu­ken­tė­ti. Tuo vi­si au­gin­to­jai ga­lė­jo įsi­ti­kin­ti 2001 m. va­sa­rą.

Dėl drėg­no ir šil­to oro gry­bi­nės li­gos grei­tai dau­gi­na­si ir plin­ta. Run­ke­lių milt­li­gė, bal­tu­liai ar­ba ra­mu­lia­ro­zė, rud­mar­gė ar­ba cer­kos­po­ro­zė ir šak­nia­vai­sių pu­vi­niai la­biau plin­ta ir dau­giau ža­los pa­da­ro šil­tais ir drėg­nais me­tais, o run­ke­lių sau­sa­sis vi­du­ri­nių la­pų pu­vi­nys – sau­są ir karš­tą va­sa­rą. Dėl li­gų cuk­ri­nių run­ke­lių der­lius su­ma­žė­ja 20–50 pro­c. Li­go­tų cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­siai smul­kes­ni, to­dėl su­ma­žė­ja lau­ko der­lin­gu­mas, šak­nia­vai­sių cuk­rin­gu­mas. Ser­gan­čių cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­sių tech­no­lo­gi­nės sa­vy­bės pra­stes­nės. Ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad esant ma­žam li­gos in­ten­sy­vu­mui (iki 20 pro­c.) cuk­raus der­liaus nuo­sto­liai sie­kia 5–10 pro­c., esant vi­du­ti­niam (iki 40 pro­c.) – apie 15–20 pro­c., o di­de­liam (dau­giau kaip 40 pro­c.) – nuo 30 iki 70 pro­c.

Cuk­ri­nių run­ke­lių ap­sau­gos nuo li­gų pa­grin­das – ge­ra ag­ro­tech­ni­ka, t.y. op­ti­ma­li run­ke­lių da­lis sė­jo­mai­no­je, tin­ka­mi prieš­sė­liai, ge­ra dir­vos struk­tū­ra, su­ba­lan­suo­tas ir lai­ku at­lie­ka­mas trę­ši­mas, anks­ty­va sė­ja, at­spa­rių li­goms cuk­ri­nių run­ke­lių veis­lių pa­rin­ki­mas, li­gų su­kė­lė­jų ir ken­kė­jų tar­pi­nių šei­mi­nin­kų su­nai­ki­ni­mas. Li­gų su­kė­lė­jai ne­ga­li il­gai gy­ven­ti be au­ga­lo – šei­mi­nin­ko. To­dėl tin­ka­mų au­ga­lų kai­ta­lio­ji­mu sė­jo­mai­no­je ga­li­ma re­gu­liuo­ti dir­vo­je esan­čios nau­din­gos mik­rof­lo­ros kie­kį ir kar­tu iš­veng­ti li­gų iš­pli­ti­mo. Cuk­ri­nių run­ke­lių at­sė­lia­vi­mas, jų la­pų uža­ri­mas su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas li­goms plis­ti.

Ta­čiau pa­grin­di­nis ko­vos su la­pų li­go­mis bū­das vis dar yra che­mi­nės au­ga­lų ap­sau­gos prie­mo­nės. Nu­purš­kus fun­gi­ci­dais, cuk­ri­nių run­ke­lių la­pai il­giau iš­lie­ka ža­li, pa­di­dė­ja asi­mi­lia­ci­nis la­pų pa­vir­šius, pail­gė­ja au­ga­lų ve­ge­ta­ci­ja. To­dėl pa­di­dė­ja cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­sių svo­ris, au­ga­lai su­kau­pia dau­giau cuk­raus. Be to, svei­kus cuk­ri­nių run­ke­lių šak­nia­vai­sius leng­viau ap­do­ro­ti cuk­raus ga­my­bos me­tu.

Dar vie­na pro­ble­ma, ku­ri cuk­ri­nių run­ke­lių pa­sė­liuo­se iš­ryš­kė­ja bū­tent va­sa­ros pa­bai­go­je, – tai vi­ru­si­nė run­ke­lių li­ga ri­zo­ma­ni­ja. 2004 m. Lie­tu­vo­je (Ša­kių ra­jo­ne) už­fik­suo­tas pir­mas ri­zo­ma­ni­jos ži­di­nys, 2005 m. – 7, o 2006 m. – jau 22 li­gos ži­di­niai. Ri­zo­ma­ni­jos vi­ru­so ža­la pri­klau­so nuo cuk­ri­nių run­ke­lių pa­žei­di­mo lai­ko, au­gi­na­mos veis­lės. Jei­gu vi­ru­sas pa­žei­dė au­ga­lus ve­ge­ta­ci­jos pra­džio­je, šak­nia­vai­sių der­liaus nuo­sto­liai ga­li siek­ti 80 pro­c. Taip pat smar­kiai pa­blo­gė­ja tech­no­lo­gi­nės šak­nia­vai­sių sa­vy­bės.

Vie­nin­te­lė veiks­min­ga ap­sau­gos prie­mo­nė nuo šios li­gos – au­gin­ti to­le­ran­tiš­kas ri­zo­ma­ni­jai cuk­ri­nių run­ke­lių veis­les.

Vė­liau ūki­nin­kai bu­vo kvie­čia­mi ap­žiū­rė­ti cuk­ri­nių run­ke­lių ban­dy­mus.

Šiais me­tais cuk­ri­nių run­ke­lių pa­sė­ly­je pra­dė­tos tir­ti nau­jos azo­ti­nės AB „Ache­ma“ trą­šos – kal­cio amo­nio sa­liet­ra su ceo­li­tu. Ceo­li­tas – gam­to­je ran­da­mas eko­lo­giš­kai šva­rus mi­ne­ra­las, tu­rin­tis ab­sor­ba­vi­mo-at­pa­lai­da­vi­mo sa­vy­bių. Dau­ge­lio ša­lių ag­ra­ri­nė­je sri­ty­je ceo­li­tai te­bė­ra ty­ri­mų ob­jek­tas. Jie nau­do­ja­mi ir ty­ri­nė­ja­mi kaip dir­vo­že­mio fi­zi­ki­nių sa­vy­bių ge­rin­to­jai – me­lio­ran­tai, kau­pian­tys drėg­mę, su­lai­kan­tys nuo plo­vi­mo mais­to ele­men­tus, pa­ge­ri­nan­tys ne­tir­pių jun­gi­nių tir­pu­mą.

Se­mi­na­ro da­ly­vius ypač su­do­mi­no nau­jau­sių cuk­ri­nių veis­lių ban­dy­mas. Da­lis ti­ria­mų veis­lių dar net ne­tu­ri pa­va­di­ni­mų, tik nu­me­rius. Šis lau­kas iš­si­sky­rė svei­kais, stam­biais, tam­siai ža­lios spal­vos la­pais ir šiam lai­ko­tar­piui stam­bo­ko­mis šak­ni­mis. Vi­si ne­kant­riai lauk­si­me der­liaus nuė­mi­mo, ku­ris iš­ryš­kins pro­duk­ty­viau­sias nau­jas veis­les. To­kių veis­lių au­gi­ni­mas leis ma­žes­nia­me plo­te išau­gin­ti kon­ku­ren­cin­gą – di­de­lį ir ko­ky­biš­ką – der­lių.

Ka­dan­gi pra­si­dė­jo žie­mi­nių rap­sų ir ja­vų nuė­mi­mas, da­lis pa­reiš­ku­sių­jų no­rą da­ly­vau­ti ne­ga­lė­jo at­vyk­ti. Se­mi­na­re da­ly­va­vę spe­cia­lis­tai per­teiks gau­tas ži­nias, ku­rio­mis ūki­nin­kai ga­lės pa­si­nau­do­ti ar­ti­miau­siu me­tu.Dr. Zi­ta BRA­ZIE­NĖ

Ru­mo­kų ban­dy­mų

sto­ties ty­rė­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas