„Santaka“ / Šventoriuje – naujų statybų užuomazgos

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Reikalingas (-a) pagalbinis darbininkas (-ė) ūkio darbams, mokantis (-i) karves melžti aparatu. Darbas netoli Gražiškių. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-11-29 08:57:12

Parduoda dalimis CITROEN BERLINGO (2002 m., dyzelis, 1,9 l, 51 kW), AUDI A4 (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW POLO (1997 m., 1,9 l, dyzelis, 47 kW), VW GOLF IV (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW), VW SHARAN (1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW). Tel. 8 699 28 707.
Galioja iki: 2018-11-29 10:25:14

Parduoda naują šiferį dideliais lapais ir naudotą šiferį mažais lapais. Tel. 8 622 84 697.
Galioja iki: 2018-12-01 11:47:16Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-24 08:12

Dalinkitės:  


Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Ka­jo­kas ma­no, jog ver­tė­tų vie­ną ki­tą se­nos baž­ny­čios pa­ma­tų ak­me­nį iš­sau­go­ti atei­nan­čioms kar­toms.

Šventoriuje – naujų statybų užuomazgos

Birutė NENĖNIENĖ

Griu­vė­sius paslėpė

Atei­nan­tį ket­vir­ta­die­nį ir sek­ma­die­nį, lie­pos 26 ir 29 die­no­mis, Al­vi­te šven­čia­mi pla­čiai šį kraš­tą gar­si­nan­tys šv. Onos at­lai­dai. Šie­met su­kan­ka 390 me­tų, kai Al­vi­te bu­vo pa­sta­ty­ta pir­mo­ji me­di­nė baž­ny­čia.

Se­niai mies­te­ly­je bu­vu­sie­ji pa­ma­tys neįp­ras­tą vaiz­dą: šven­to­riaus te­ri­to­ri­ja iš­ka­si­nė­ta. Prieš akis at­si­ve­ria 1840 me­tais sta­ty­tos ir 1944 me­tais ka­ro pa­bai­go­je su­griau­tos baž­ny­čios sie­nų, nau­do­tų me­džia­gų li­ku­čiai.

Vy­res­nie­ji žmo­nės pri­si­me­na po ka­ro šven­to­riu­je daug me­tų sto­vė­ju­sias su­sprog­din­tos baž­ny­čios sie­nas. Vie­na įspū­din­giau­sių šv. Onos at­lai­dų da­lis bū­da­vo ta, kai anks­čiau į pa­mal­das at­vy­kę mal­di­nin­kai griu­vė­sius apei­da­vo ke­liak­lups­čiais. De­vin­to­jo de­šimt­me­čio pa­bai­go­je bu­vo iš­kel­tas rei­ka­la­vi­mas abe­jo­ti­no tvir­tu­mo sie­nas nu­griau­ti ar­ba bū­sian­ti už­da­ry­ta Al­vi­to pa­ra­pi­jos baž­ny­čia. Žmo­nės su­ti­ko, kad bū­tų sutvarkyti griu­vė­siai, ir pa­tys tal­ki­nin­ka­vo. Ant su­for­muo­tos kal­ve­lės at­lai­dų ar ki­tų šven­čių pro­ga sto­vė­jo al­to­rius, prie ku­rio bu­vo au­ko­ja­mos šv. Mi­šios. Per šie­me­ti­nius at­lai­dus al­to­rius sto­vės ša­lia ma­žo­sios baž­ny­čios.Ėmė­si dar­bų

Prieš me­tus, šven­čiant šv. Onos at­lai­dus, per kanc­le­rį vys­ku­pui bu­vo įteik­tas Al­vi­to pa­ra­pi­jos žmo­nių raš­tiš­kas pa­gei­da­vi­mas at­sta­ty­ti pa­ra­pi­jos baž­ny­čią ir tą no­rą pa­tvir­ti­nan­tys pa­ra­šai. 2006 m. rug­sė­jo 25 die­ną Vil­ka­viš­kio vys­ku­pas Ri­man­tas Nor­vi­la pa­si­ra­šė dek­re­tą leis­ti at­sta­ty­ti Al­vi­to šv. Onos baž­ny­čią.

Pa­ra­pi­jos pa­sto­ra­ci­nė ta­ry­ba su­da­rė ini­cia­ty­vi­nę gru­pę ir įpa­rei­go­jo ją pa­si­do­mė­ti pro­jek­tu. Šios gru­pės vi­ce­pir­mi­nin­kas, Šei­me­nos se­niū­nas G.Ba­kū­nas sa­kė, jog ke­lis kar­tus bu­vo su­si­ti­kę su Kau­no ar­chi­tek­tų biu­ro spe­cia­lis­tais. Prieš im­da­mie­si nau­jos baž­ny­čios pro­jek­to, jie pa­gei­da­vo pa­ma­ty­ti bu­vu­sio sta­ti­nio vaiz­dą, to­dėl pri­rei­kė at­kas­ti baž­ny­čios griu­vė­sius.

Pa­ra­pi­jos kle­bo­nas kun. V.Ka­jo­kas at­si­sa­kė iš pra­džių ki­lu­sio žmo­nių en­tu­ziaz­mo šiuos dar­bus at­lik­ti tal­kų bū­du, nes tai bū­tų už­si­tę­sę ga­na il­gą lai­ką.

Va­sa­ros me­tu dar­bų ėmė­si UAB „Gint­rė­jos“ žmo­nės su tech­ni­ka, drau­giš­kai tal­ki­no Vil­ka­viš­kio ke­li­nin­kai.

Iš šven­to­riaus iš­vež­ta apie 2 tūkst. ku­bi­nių met­rų že­mių su sta­ti­nio lie­ka­no­mis. Jos la­bai ti­ko lais­vam plo­te­liui eže­ro link už­pil­ti – į at­lai­dus at­va­žiuo­sian­tys žmo­nės ir ten ga­lės pa­si­sta­ty­ti au­to­mo­bi­lius.Pa­ma­tų ne­ra­do

Vi­siems bu­vo įdo­mu, kas sle­pia­si po že­me. „Bran­ge­ny­bių tik­rai ne­ra­do­me“, – smal­suo­lius nu­ra­mi­no kle­bo­nas V.Ka­jo­kas. Iš­ryš­kė­jo kry­žiaus for­mos bu­vu­sios baž­ny­čios kon­tū­rai, kop­ly­čių vie­tos, ras­ta žva­ki­džių, sie­ty­no, gro­te­lių lie­ka­nų, mi­šių var­pe­lis. Taip pat at­kas­ti ke­tu­ri kars­tai (tik­riau­siai bu­vu­sio šei­mos ka­po), apie tai pra­neš­ta kul­tū­ros pa­vel­do spe­cia­lis­tams. Bu­vo su­tar­ta mi­ru­sių­jų ra­my­bės ne­trik­dy­ti, kars­tus pa­lik­ti že­mė­je.

At­ka­sus iš­ryš­kė­jo de­vy­nio­lik­to­jo šimt­me­čio vi­du­rio sta­ty­bos ypa­tu­mai: di­džio­ji da­lis baž­ny­čios su­mū­ry­ta ne ant pa­ma­tų, o tie­siai ant smė­lio. Tik ta da­lis, ku­rio­je bu­vo įreng­tas al­to­rius, įtvir­tin­ta ak­me­ni­mis. To­dėl ta­po aiš­ku, jog se­nie­ji pa­ma­tai nau­jai baž­ny­čiai ne­tiks.Ruo­šian­tis pro­jek­tuo­ti

Atė­ju­sie­ji at­ka­si­nė­ji­mų pa­si­žiū­rė­ti al­vi­tie­čiai mie­lai ne­šė­si į na­mus kaip su­ve­ny­rą se­nos baž­ny­čios ply­tą. Kle­bo­nas taip pat mąs­to, jog rei­kės iš­sau­go­ti vie­ną ki­tą se­ną­ją baž­ny­čią me­nan­čią de­ta­lę – atei­ty­je tai bus ga­li­ma ro­dy­ti nau­jo­je baž­ny­čio­je ar pa­ra­pi­jos mu­zie­jė­ly­je.

Kaip at­ro­dė bu­vu­si baž­ny­čia, da­bar ži­no­ma tik iš dvie­jų tu­ri­mų nuo­trau­kų – išo­rės ir ne­la­bai aiš­kios vi­daus. Kle­bo­nas jau krei­pė­si ir dar pra­šo žmo­nių pa­si­žiū­rė­ti sa­vo ar­chy­vuo­se, gal dar tu­ri iš­li­ku­sių se­nų fo­tog­ra­fi­jų.

Kun. V.Ka­jo­ko nuo­mo­ne, pa­si­ruo­ši­mas sta­ty­boms yra vie­nas iš sun­kes­nių eta­pų, nes nė­ra aiš­ku­mo, kas ir kaip. Pro­jek­tuo­to­jai, prieš im­da­mie­si sa­vo dar­bo, dar pa­gei­da­vo pa­ty­ri­nė­ti istoriją, ap­lin­ką, žmo­nių nuo­tai­kas. No­rė­da­mi su­si­da­ry­ti įspū­dį, jie ža­dė­jo at­vyk­ti į at­lai­dus.

Baž­ny­čią nu­ma­ty­ta at­sta­ty­ti bu­vu­sios vie­to­je, bet ne to­kią pa­čią. Bus de­ri­na­ma­si prie ap­lin­kos, lai­ko ir žmo­nių.

Šiuo me­tu at­kas­tos sie­nų da­lys pa­lik­tos žmo­nėms pa­si­žiū­rė­ti, o po at­lai­dų vi­sa šven­to­riaus te­ri­to­ri­ja bus iš­ly­gin­ta. Ti­ki­ma­si, jog pa­ma­tai nau­jai su­pro­jek­tuo­tai baž­ny­čiai bus pra­dė­ti klo­ti pa­va­sa­rį.Di­džiau­sias lo­bis

„Jei tei­rau­ja­tės, ar griu­vė­siuo­se ne­ra­do­me lo­bio, tai aš sakau, jog žmo­nės ir yra di­džiau­sias lo­bis“, – kle­bo­nas pa­si­džiau­gė, jog dar tik pa­skli­dus ži­niai apie baž­ny­čios sta­ty­bą žmo­nės ge­ra­no­riš­kai suau­ko­jo 50 tūkst. li­tų. Baž­ny­čios pro­jek­ta­vi­mo dar­bams ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bė sky­rė 100 tūks­tan­čių li­tų.

Sta­ty­bų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės na­riai ra­mūs, jog pra­di­niam dar­bų eta­pui lė­šų už­ten­ka.

To­kioms sta­ty­boms pra­vers kiek­vie­nas paau­ko­tas li­tas, ta­čiau jų rei­kės bent pen­kių mi­li­jo­nų. „Apie ga­li­my­bę pa­rem­ti yra tei­ra­vę­si Ame­ri­ko­je gy­ve­nan­tys bu­vę al­vi­tie­čiai, ban­dy­si­me ieš­ko­ti įvai­rių pa­ra­mos šal­ti­nių“, – at­si­svei­kin­da­mas kal­bė­jo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas Vy­tau­tas Ka­jo­kas ir pri­mi­nė, jog bū­si­mų dar­bų sėk­mei rei­kia ir mal­dos.

Kiek­vie­nais me­tais, lie­pos 26 die­ną, ko­kia sa­vai­tės die­na be­bū­tų, į Die­vo Mo­ti­nos Ma­ri­jos tė­vų Joa­ki­mo ir Onos iš­kil­mę su­va­žiuo­ja daug mal­di­nin­kų. Šie­met jų lau­kia­ma 8, 10, 12 va­lan­do­mis au­ko­ja­mo­se šv. Mi­šio­se.

Sek­ma­die­nis – šv. Onos at­lai­dų die­na, Mi­šios bus au­ko­ja­mos taip pat 8, 10, 12 val.

Ket­vir­ta­die­nį po 12 val. Mi­šių kon­cer­tą šven­to­riu­je ren­gia Al­vi­to pa­grin­di­nės mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, ža­da da­ly­vau­ti ki­ti ko­lek­ty­vai. Sek­ma­die­nį al­vi­tie­čiai ir jų sve­čiai kvie­čia­mi pra­mo­gau­ti ir pa­gerb­ti Onų ir Onu­čių į Lie­pų par­ką.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Jubiliejų švenčiantis gydytojas savęs be medicinos neįsivaizduoja
* Naujų nesutarimų fone prisimintos senos nuoskaudos
* Vilkaviškio mieste siaučia vandalai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Ar galima sakyti „prieinama kaina“?
ikrai galima, kadangi „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ nurodoma trečioji dalyvio prieinamas reikšmė – „nebrangus, įperkamas“.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas