„Santaka“ / Mies­te lai­ko­mi gy­vu­liai tam­pa konf­lik­tų prie­žas­ti­mi

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda prikabinamą namelį-kemperį (be dokumentų), melžimo aikštelę (2 vietų), rusišką ritininį presą PRP-1,6. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2019-05-23 09:34:14

Reikalingas žmogus, turintis žoliapjovę, sezono metu pjauti žolę sklype aplink namą Pilviškių miestelyje. Tel. 8 682 20 404.
Galioja iki: 2019-05-23 10:45:52

Parduoda plastikinį 1 t talpos konteinerį (metaliniame rėme su prailgintu išleidimo čiaupu) vandeniui, kurui, skystoms trąšoms ir pan. Yra galimybė atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2019-05-26 09:34:13

Buhalterė ieško papildomo darbo. Tvarko įmonių, ūkininkų buhalteriją. Tel. 8 678 70 201.
Galioja iki: 2019-05-31 16:30:41

3 greta esančius sodus „Pasagos“ bendrijoje. Bendras plotas 12 a. Tel. 8 637 22 279.
Galioja iki: 2019-06-01 15:31:53Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-20 17:51

Dalinkitės:  


Už tvo­ros, ski­rian­čios Kar­pa­vi­čių ir Šnei­de­rių kie­mus, riog­so mėš­lo krū­va.

Autorės nuotr.


Mies­te lai­ko­mi gy­vu­liai tam­pa konf­lik­tų prie­žas­ti­mi

Eglė MIČIULIENĖApie pro­ble­mas, ky­lan­čias dėl mies­te lai­ko­mų gy­vu­lių, „San­ta­ko­je“ ra­šy­ta ne kar­tą. Ne­se­niai ir vėl su­lau­kė­me skun­do iš žmo­gaus, ne­pa­ten­kin­to iš kai­my­nų kie­mo sklin­dan­čia mėš­lo smar­ve.

Pa­dė­tis – an­ti­sa­ni­ta­ri­nė

„Pra­šau pa­dė­ti su­tvar­ky­ti Kaš­to­nų gat­vės 27–o na­mo gy­ven­to­jų kie­mo te­ri­to­ri­jo­je dėl vyk­do­mos ūki­nės veik­los su­si­da­riu­sią an­ti­sa­ni­ta­ri­nę pa­dė­tį. Prie pat mū­sų kie­mo tvo­ros lai­ko­mi gy­vu­liai ir paukš­čiai ter­šia ap­lin­ką, taip pat be­veik vi­sa­da riog­so iš tvar­to iš­mes­to mėš­lo krū­va. Karš­to­mis die­no­mis dvo­kia smar­vė, vei­sia­si mu­sės ir ki­to­kie pa­ra­zi­tai, o po lie­taus į vi­sas pu­ses te­ka sru­tos. Tai tę­sia­si me­tų me­tais“, – to­kiais žo­džiais į re­dak­ci­ją krei­pė­si vil­ka­viš­kie­tis, Kaš­to­nų gat­vės gy­ven­to­jas Vy­tau­tas Šnei­de­ris.

V.Šnei­de­ris tei­gė, jog kaž­ka­da po jo iš­kvies­tos ko­mi­si­jos ūkio sa­vi­nin­kai Kar­pa­vi­čiai mėš­lo krū­vą už­den­gė po­lie­ti­le­no plė­ve­le. Ta­čiau viš­tos už­dan­ga­lą tuoj pat iš­ka­po­jo, nu­dras­kė – ir vėl ta pa­ti dai­ne­lė.

„Sė­di pa­vė­si­nu­kė­je šeš­ta­die­nio va­ka­rą su sve­čiu – ir kaip pa­dvelks kva­pas – net ne­pa­to­gu pa­si­da­ro. Nak­tį, kai karš­ta, nė lan­go at­si­da­ry­ti ne­ga­li, tu­ri mie­go­ti tvan­kia­me kam­ba­ry­je“, – pik­ti­no­si vy­riš­kis.

Py­ko­si dėl šu­nų

V.Šnei­de­ris pa­sa­ko­jo, jog anks­čiau konf­lik­ta­vo su kai­my­nais ne tik dėl mėš­lo, bet ir dėl šu­nų ke­lia­mo triukš­mo. Šie bu­vo pri­riš­ti prie pat tvo­ros ir, esą, ska­ly­da­vo die­ną nak­tį.

Apie mies­te lai­ko­mų gy­vū­nų pro­ble­mas vil­ka­viš­kie­tis bu­vo ra­šęs spau­do­je, skun­dę­sis tuo­me­ti­niam mies­to se­niū­nui An­ta­nui Bir­gio­lui.

Da­bar vy­riš­kis nu­ta­rė kreip­tis į ap­lin­ko­sau­gi­nin­kus ir į spau­dą.

Su pa­čiais Kar­pa­vi­čiais V.Šnei­de­ris sa­kė ne­kal­bė­jęs: anks­čiau jis dar ban­dė aiš­kin­tis su kai­my­nais, bet da­bar jau se­niai ne­bend­rau­ja.

Suk­liu­dė lie­tus

Su Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Vil­ka­viš­kio ra­jo­no agen­tū­ros ve­dė­ju Vitu Ba­ku, pas ku­rį pa­gal­bos pra­šy­ti ėjo V.Šnei­de­ris, ir Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gu, vy­riau­siuo­ju spe­cia­lis­tu Da­riu­mi Bu­ni­kiu nu­va­žia­vo­me į Kaš­to­nų gat­vę.

Vi­sai čia pat už V.Šnei­de­rio tvo­ros iš tie­sų kėp­so­jo mėš­lo krū­va.

Pats tvar­kin­ga­me kie­me (mėš­lo krū­vą ir viš­ti­dę gra­žiai už­den­gia ūkio pa­sta­tas) dir­bęs Vai­das Kar­pa­vi­čius aiš­ki­no, jog mėš­lo neiš­ve­žė dėl ne­se­niai praū­žu­sio lie­taus.

„Mes mėš­lą vi­sa­da iš­si­ve­ža­me. Bet da­bar bu­vo šla­pia, klim­po, tai neiš­ve­žiau, – tei­si­no­si jau­nas vy­ras. – O ką man da­ry­ti, kad smir­da? Aš tris kiau­les dėl vai­kų lai­kau.“

Pa­rei­gū­nai V.Kar­pa­vi­čių įspė­jo mėš­lą tuoj pat iš­si­vež­ti ir pa­ža­dė­jo ne­tru­kus at­vyk­ti si­tua­ci­ją pa­tik­rin­ti. Jei pa­dė­tis ne­si­keis – skirs bau­das.

Sep­ty­nias die­nas

Gy­vu­lių lai­ky­mą mies­te reg­la­men­tuo­jan­tys įsta­ty­mai kol kas yra la­bai li­be­ra­lūs. Kaip jau bu­vo­me ra­šę anks­čiau, nei kva­pų nor­mų, nei gy­vu­lių lai­ky­mo kie­kio mies­te ar mies­te­ly­je jo­kios tai­syk­lės ne­reg­la­men­tuo­ja.

2005 m. že­mės ūkio ir ap­lin­kos mi­nist­rų pa­si­ra­šy­tuo­se Ap­lin­ko­sau­gos rei­ka­la­vi­muo­se mėš­lui tvar­ky­ti sa­ko­ma, kad gy­ve­na­mo­se vie­to­vė­se gy­ve­nan­tys fi­zi­niai as­me­nys tu­ri tei­sę lai­ky­ti tirš­tą mėš­lą lau­ko rie­tu­vė­se ar mėš­li­dė­se ne il­giau kaip 7 ka­len­do­ri­nes die­nas.

Ta­čiau kiek­vie­nam aiš­ku, kad ir tas sep­ty­nias die­nas mėš­las ne­kve­pia, ypač jei ly­ja ar už­ke­pi­na sau­lė.

Sa­vi­val­dy­bės 1998 me­tais iš­leis­to­se Gy­vū­nų au­gi­ni­mo ir lai­ky­mo Vil­ka­viš­kio mies­te ir ra­jo­ne tai­syk­lė­se ra­šo­ma, jog „šei­mi­nin­kai pri­va­lo ga­ran­tuo­ti, kad gy­vū­nų au­gi­ni­mas ir lai­ky­mas ne­kels grės­mės žmo­nių ra­my­bei, svei­ka­tai, nuo­sa­vy­bei, ne­pa­žeis ki­tų as­me­nų tei­sių ir in­te­re­sų“. Ir dar: „Gy­vū­nų šei­mi­nin­kai pri­va­lo lai­ky­tis sa­ni­ta­ri­jos ir hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų ir už­tik­rin­ti, kad jų gy­vū­nai ne­da­ry­tų ža­los ap­lin­kai.“

Ruo­šia nau­jas tai­syk­les

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos vir­ši­nin­kas Jo­nas Du­baus­kas tvir­ti­no, kad jų tar­ny­ba taip pat ne­re­tai su­lau­kia pa­na­šių skun­dų. „Nuo tvo­ros tiek mėš­las, tiek gy­vu­liai ga­li bū­ti 5–7 met­rų at­stu­mu. Mies­te gy­vu­lius lai­kan­tys žmo­nės sru­tas, mėš­lą tu­ri nuo­lat iš­si­vež­ti. Mes re­ko­men­duo­ja­me įsi­gy­ti prie­ka­bai­tes, tie­siai į jas krau­ti mėš­lą ir iš­vež­ti. Jei kai­my­nas pyks­ta, ke­lia pro­ble­mą – va­di­na­si, rei­kia su­si­tvar­ky­ti“, – kal­bė­jo J.Du­baus­kas.

Sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gas D.Bu­ni­kis sa­kė, jog šiuo me­tu ruo­šia­mos nau­jos Gy­vū­nų au­gi­ni­mo ir lai­ky­mo Vil­ka­viš­kio mies­te ir ra­jo­ne tai­syk­lės. Gal­būt jo­se bus aiš­kiau nu­ro­dy­ta, kiek, ko­kių gy­vu­lių ko­kio dy­džio skly­pe ir ko­kiu at­stu­mu nuo ki­to skly­po mies­te ga­li­ma au­gin­ti. Ta­čiau, pa­sak D.Bu­ni­kio, kol kas ir ki­to­se sa­vi­val­dy­bė­se ven­gia­ma ap­ri­bo­ti au­gi­na­mų gy­vu­lių skai­čių gy­ve­na­mo­se vie­to­vė­se, nes bi­jo­ma pa­žeis­ti žmo­gaus tei­ses. Bet kas ap­gins tei­ses to žmo­gaus, ku­ris, pa­ts ne­lai­ky­da­mas gy­vu­lių, kas­dien tu­ri uos­ty­ti mėš­lo smar­vę?

Kai rašinys buvo paruoštas spaudai, Maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas J.Dubauskas pranešė, kad per porą dienų Karpavičiai savo kiaulių ūkį likviduos.

J.Dubauskas priminė, jog ūkinės paskirties gyvūnų savininkai ir globotojai privalo turėti Vilkaviškio rajono visuomenės sveikatos centro ir seniūnijos, kurios teritorijoje gyvena, leidimus. Karpavičiai tokių leidimų neturėjo.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Mūsų balsai ir premija – „Purpurinio vakaro“ autorei
* Dovanotomis gėlėmis pasipuošė ne tik Vilkaviškis
* Dėl šalnų prognozuojamos aukštesnės vaisių ir uogų kainos
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar esate gavę europinės paramos lėšų?
Gavau paramą verslui, ūkiui.
Paramos lėšomis atsinaujinau būstą.
Prašiau, bet man jų neskyrė.
Europinių pinigų nesu prašęs.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „daleisti“?
Ne, nes jis sudarytas su svetimu priešdėliu da-. Vietoj daleisti teikiami šie veiksmažodžiai: 1. leisti atsirasti, pa(si)daryti, pvz.: Negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams ); 2. sakyti, tarti, manyti, pvz.: Daleiskim (= Sakykim; Tarkim ), tu teisus.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas