„Santaka“ / Ak­re­di­tuo­tas Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo cent­ras

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2007-07-20 17:26

Dalinkitės:  


Marijampolės švietimo centro di­rek­to­rė Mei­lu­tė Apa­na­vi­čie­nė (dešinėje) ir di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Jo­lan­ta Gel­ži­nie­nė de­monst­ruo­ja ak­re­di­ta­ci­jos pa­žy­mė­ji­mą.

Ak­re­di­tuo­tas Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo cent­ras

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo cent­rą pa­sie­kė Mo­ky­to­jų kom­pe­ten­ci­jos cent­ro do­ku­men­tai, liu­di­jan­tys, jog 2007 m. bir­že­lio 12 d. Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo cent­ras yra ak­re­di­tuo­tas ir sėk­min­gai vyk­do šias veik­las: „Mo­ky­mo­si ap­lin­kos“ sri­ty­je – bib­lio­te­ka; in­ter­ne­tas; se­mi­na­rai; pa­skai­tos, ge­ro­sios pa­tir­ties sklai­da, pro­jek­ti­nė veik­la; par­tne­rys­tės tink­lai; „Va­dy­bos ir ad­mi­nist­ra­vi­mo sri­ty­je“ – va­do­va­vi­mas; pla­na­vi­mas ir ad­mi­nist­ra­vi­mas; cent­ro įgy­ven­di­na­mos pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti skir­tos pro­gra­mos; įvaiz­džio for­ma­vi­mas.

Vi­so­se ver­tin­to­se ka­te­go­ri­jo­se mū­sų švie­ti­mo cent­ras ga­vo tik aukš­čiau­sią įver­ti­ni­mą. Ak­re­di­ta­ci­ja ga­lio­ja pen­kerius me­tus.

Kaip sa­kė Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo cent­ro di­rek­to­rė Mei­lu­tė Apa­na­vi­čie­nė, mū­sų ap­skri­ties švie­ti­mo cent­ras ak­re­di­ta­ci­ją ga­vo vie­nas pir­mų­jų ša­ly­je. Ar­ti­miau­siu lai­ku kiek­vie­nas cent­ras tu­rės tai pa­da­ry­ti. Ši ak­re­di­ta­ci­ja – tai sie­ki­mas už­tik­rin­ti mo­ky­to­jų ir švie­ti­mo pa­gal­bą tei­kian­čių spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pa­slau­gų ko­ky­bę.

Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nist­ras 2006 m. sau­sio 23 d. pa­si­ra­šė įsa­ky­mą „Dėl ins­ti­tu­ci­jų, vyk­dan­čių mo­ky­to­jų ir švie­ti­mo pa­gal­bą tei­kian­čių spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą, veik­los ver­ti­ni­mo ir ak­re­di­ta­ci­jos“, ku­ria­me re­ko­men­duo­ja­ma nuo 2008 m. sau­sio 1 die­nos vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų val­dy­to­jams lė­šas mo­ky­to­jų ir švie­ti­mo pa­gal­bą tei­kian­čių spe­cia­lis­tų kva­li­fi­ka­ci­jai to­bu­lin­ti skir­ti tik ak­re­di­tuo­toms ins­ti­tu­ci­joms.

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo cent­ras įkur­tas 1993 m. lie­pą, kaip „Su­si­ta­ri­mo dėl bendradarbiavimo“ tarp Vi­bor­go (Da­ni­ja) švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės ir Ma­ri­jam­po­lės mies­to bei ra­jo­no val­džios re­zul­ta­tas. Tai bu­vo pir­ma­sis Lie­tu­vo­je švie­ti­mo cent­ras, jo ati­da­ry­me da­ly­va­vo sve­čiai iš Da­ni­jos.

Pa­gal su­si­ta­ri­mus tarp ini­cia­ty­vi­nės gru­pės, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos bei Ma­ri­jam­po­lės val­džios Švie­ti­mo cent­ras įkur­tas tuo tiks­lu, kad or­ga­ni­zuo­tų pe­da­go­gų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mą(si), švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų švie­ti­mą, ypač de­mok­ra­ti­za­ci­jos ir de­cent­ra­li­za­ci­jos sri­ty­se, su­pa­žin­din­tų su nau­jo­mis švie­ti­mo kryp­ti­mis bei nau­jais pe­da­go­gi­nio dar­bo me­to­dais, sko­lin­tų švie­ti­mo įstai­goms bei pe­da­go­gams mo­ko­mą­ją ir pe­da­go­gi­nę li­te­ra­tū­rą.

Cent­ras bu­vo Lie­tu­vo­je pa­vyz­džio ne­tu­rė­ju­si or­ga­ni­za­ci­ja. Neįsp­raus­tas į griež­tai reg­la­men­tuo­tus rė­mus, Švie­ti­mo cent­ras pa­ts ieš­ko­jo kryp­ties, ke­lio ir veik­los sti­liaus, kol ta­po tuo, kuo yra šian­dien – ir ap­skri­ty­je, ir res­pub­li­ko­je įver­tin­ta kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo(si) ins­ti­tu­ci­ja, ku­rios pa­slau­go­mis nau­do­ja­si apie 4 tūkst. ap­skri­ties pe­da­go­gų ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tų bei apie 160 švie­ti­mo ir ki­tų įstai­gų. Kas­met suor­ga­ni­zuo­ja­ma maž­daug 250–300 kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo(si) ren­gi­nių, ku­riuo­se ap­si­lan­ko vi­du­ti­niš­kai apie 8 tūks­tan­čiai pe­da­go­gų ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tų.

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo cent­ro or­ga­ni­zuo­ja­mų kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ren­gi­nių da­ly­viai – tai Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties (Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės, Vil­ka­viš­kio bei Ša­kių ra­jo­nų, Kaz­lų Rū­dos bei Kal­va­ri­jos sa­vi­val­dy­bių) pe­da­go­gai, so­cia­li­niai dar­buo­to­jai ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tai.

Švie­ti­mo cent­ro mi­si­ja – ti­riant kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo(si) po­rei­kius su­da­ry­ti kuo pa­lan­kes­nes pe­da­go­gų ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tų pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo(si) są­ly­gas, telk­ti mo­kyk­lų bend­ruo­me­nes įgy­ven­di­nant švie­ti­mo nau­jo­ves bei skleis­ti sėk­min­gai dir­ban­čių pe­da­go­gų bei švie­ti­mo ir so­cia­li­nių pa­slau­gų įstai­gų ge­rą­ją dar­bo pa­tir­tį.

Švie­ti­mo cent­ro vi­zi­ja – mo­der­ni, in­for­ma­ci­nė kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo ins­ti­tu­ci­ja, ge­ban­ti ten­kin­ti ne tik Ma­ri­jam­po­lės re­gio­no pe­da­go­gų, bet ir įvai­rių sri­čių spe­cia­lis­tų pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo(si) bei nuo­la­ti­nio mo­ky­mo­si po­rei­kius, tei­kian­ti ko­ky­biš­kas edu­ka­ci­nes pa­slau­gas, be­sio­rien­tuo­jan­ti į Eu­ro­pos Są­jun­gos švie­ti­mo struk­tū­ras, tarp­tau­ti­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą bei švie­ti­mo sis­te­mos plėt­rą.

Svar­biau­sias veik­los tiks­las – pa­dė­ti švie­ti­mo, so­cia­li­nėms ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms bei pe­da­go­gams, so­cia­li­niams dar­buo­to­jams ir ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tams to­bu­lin­ti ug­dy­mo pro­ce­są, so­cia­li­nių pa­slau­gų plėt­rą bei ki­tą veik­lą švie­ti­mo, so­cia­li­nė­se ir ki­to­se ins­ti­tu­ci­jo­se bei pri­si­tai­ky­ti prie kin­tan­čių veik­los są­ly­gų.

Ne­ma­žai pro­fe­si­nės pa­tir­ties Ma­ri­jam­po­lės švie­ti­mo cent­ro spe­cia­lis­tai pa­si­se­mia bend­ra­dar­biau­da­mi su Da­ni­jos Vi­bor­go švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jo­mis. Pa­gal kas­met pa­si­ra­šo­mus bend­ra­dar­bia­vi­mo su­si­ta­ri­mus tarp Švie­ti­mo cent­ro ir Vi­bor­go švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jų ini­cia­ty­vi­nės gru­pės vyks­ta įvai­rūs kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo(si) ren­gi­niai, ku­rių me­tu ko­le­gos iš Da­ni­jos da­li­ja­si dar­bo pa­tir­ti­mi su Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais, pe­da­go­gais, spec. pe­da­go­gais, me­di­kais, dir­ban­čiais su ne­ga­lių tu­rin­čiais vai­kais, bei ki­tų sri­čių spe­cia­lis­tais.

Pas­ta­ruo­ju me­tu cent­ras aiš­kiai ak­cen­tuo­ja pro­jek­ti­nę veik­lą. Tai le­mia ne tik pro­fe­si­nės veik­los at­si­nau­ji­ni­mą, bet ir fi­nan­si­nių pro­ble­mų spren­di­mą.Vir­gi­ni­ja SA­MUO­LIE­NĖ

Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties

viršininko administracijos

vyr. specialistė ryšiams

su visuomene


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas