„Santaka“ / Jubiliejaus šventė – su kultūros draugais ir bičiuliais

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 1 t talpos konteinerį metaliniame rėme su išleidimo čiaupu ir jo prailginimu (45 Eur), tokį pat konteinerį be metalinio rėmo (15 Eur). Tinka vandeniui ar kurui laikyti. Gali atvežti. Tel.: 8 686 98 506, 8 686 98 503.
Galioja iki: 2018-09-29 09:19:34

Brangiai išsinuomotų žemės ūkio paskirties žemės. Tel. 8 624 12 402.
Galioja iki: 2018-09-30 10:57:07

Parduoda kiaulę skersti. Tel. 8 602 31 187.
Galioja iki: 2018-10-01 11:50:58Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-12-16 08:16

Dalinkitės:  


„Pasveikinti būkit visi...“ Paskutinis šventinės programos akordas į sceną sukvietė visus Kultūros centro meno mėgėjų kolektyvus.

Romo ČĖPLOS nuotr.


Jubiliejaus šventė – su kultūros draugais ir bičiuliais

Laima VABALIENĖ

Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ras sa­vo gim­ta­die­nį pa­mi­nė­jo griaus­min­ga ir spal­vin­ga šven­te „Pas­vei­kin­kim vie­ni ki­tus“.

Penk­ta­die­nio va­ka­rą kiek­vie­no, žen­gu­sio pro 20 me­tų ju­bi­lie­jų šven­čian­čio Vil­ka­viš­kio kul­tū­ros cent­ro du­ris, del­ną su­šil­dė sal­dai­nis su už­ra­šu „Vi­sa­da kar­tu“. At­ro­dė, kad ta ma­ža do­va­nė­le sa­vo sve­čiams Kul­tū­ros cent­ras iš­sa­kė ir pa­grin­di­nę mi­si­ją – skleis­ti ir kur­ti kul­tū­rą kar­tu su sa­vo­jo ra­jo­no bend­ruo­me­nės žmo­nė­mis. Mi­nios vil­ka­viš­kie­čių, plūs­tan­čių į šven­ti­nė­mis ug­ne­lė­mis spin­din­čius rū­mus, sau­sa­kim­ša žiū­ro­vų sa­lė liu­di­jo, jog per sa­vo gy­va­vi­mo me­tus Kul­tū­ros cent­ras ta­po svar­bia bend­ruo­me­nės da­li­mi, už­gy­ve­no daug bi­čiu­lių, drau­gų, ap­link sa­ve su­bū­rė daug dva­sios bend­rys­tę, kū­ry­bos džiaugs­mą iš­gy­ve­nan­čių žmo­nių.

Tuo pa­si­džiau­gė ir svei­ki­ni­mo žo­dį ta­ręs ra­jo­no me­ras Al­gi­man­tas An­ta­nas Grei­mas, ir Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius, ku­riam, anuo­met dar dir­bus­iam Vil­ka­viš­ky­je, te­ko iš­duo­ti lei­di­mą šio pa­sta­to sta­ty­boms ir vyk­dy­ti tech­ni­nę jų prie­žiū­rą. Ra­jo­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus ve­dė­jas Ar­tū­ras Blauz­džiū­nas taip pat min­ti­mis grį­žo į praei­tį, kai du­ris at­vė­rus kul­tū­ros rū­mams mies­te pra­si­dė­jo ko­ky­bės pra­sme nau­ja kul­tū­ri­nė veik­la. Nau­jas pa­sta­tas, nau­jos sa­lės, pa­kan­ka­mai mo­der­ni įran­ga... Ta­čiau, pa­sak sky­riaus ve­dė­jo, vi­sa tai bū­tų nie­kis be žmo­nių, ku­rie čia dir­bo ir dir­ba, ku­rie va­ka­rais ren­ka­si į re­pe­ti­ci­jas, per ren­gi­nius už­pil­do žiū­ro­vams skir­tas kė­dės. Be vi­sų tų, ku­rie pa­si­ren­gę skris­ti ant dai­nos, šo­kio, teat­ro spar­nų...

Šven­ti­nis kon­cer­tas ant kū­ry­bos spar­nų dar kar­tą aukš­tai pa­ky­lė­jo vi­sus. Pri­ver­tė nuo­šir­džiai pa­si­džiaug­ti Kul­tū­ros cent­ro dar­buo­to­jų ko­lek­ty­vo iš­ra­din­gu­mu, kū­ry­biš­ku­mu, su­ge­bė­ji­mu kas­kart ste­bin­ti žiū­ro­vą ir do­va­no­ti jam neei­li­nę šven­tę.

Sce­no­je ma­tė­me vi­sus po kul­tū­ros rū­mų sto­gu gy­vuo­jan­čius me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vus: nuo pir­muo­sius žings­ne­lius kla­si­ki­nio šo­kio link žen­gian­čių ma­žų­jų ba­le­ri­nų iki už rū­mus jau vy­res­nių „Sū­du­vių“. Tik šį­kart vi­si ko­lek­ty­vai bu­vo ki­to­kie, nei įpras­ta. „Le­li­ja“ try­pė vi­sai jai ne­bū­din­gus šo­kius, kai­mo ka­pe­los „Vin­gis“ va­do­vas Gin­tas Tu­ro­nis vie­toj bir­by­nės į ran­kas čiu­po gi­ta­rą ir kar­tu su „Sva­jos“ dai­ni­nin­kė­mis tren­kė ro­ką, „Uo­si­jos“ dai­ni­nin­kai ir hu­mo­ro gru­pė „Da­gys“ su­si­vie­ni­jo į cho­rą „Uos­da­gis“, teat­ras vai­di­no ro­man­sus trau­kian­čių „Sū­du­vių“ fo­ne, „Lan­ku­pa“ folk­lo­rą iš­kei­tė į po­pu­lia­rią­ją est­ra­dą ir t. t.

Vi­si de­šimt Kul­tū­ros cent­ro me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vų rū­mų dvi­de­šimt­me­tį pra­dė­jo švęs­ti dau­giau kaip prieš mė­ne­sį, do­va­no­da­mi sa­vo kon­cer­ti­nes pro­gra­mas ra­jo­no įmo­nių, įstai­gų, or­ga­ni­za­ci­jų dar­buo­to­jams.

Ap­lan­ky­tų ko­lek­ty­vų at­sto­vai ju­bi­lie­ji­nia­me ren­gi­ny­je „Pas­vei­kin­kim vie­ni ki­tus“ taip pat žen­gė į sce­ną, no­rė­da­mi ne tik pa­dė­ko­ti už jiems do­va­no­tus kon­cer­tus, bet ir įteik­ti šau­niau­siems me­no mė­gė­jams „Kū­ry­bos spar­nų“ no­mi­na­ci­jas. Gru­pei me­no mė­gė­jų bu­vo įteik­ti ir Kul­tū­ros sky­riaus pa­dė­kos raš­tai.

Dvi „Kū­ry­bos spar­nų“ no­mi­na­ci­jos bu­vo ypa­tin­gos. Sa­ko­ma, kad kul­tū­ros dar­buo­to­jai reikš­min­gi ir ma­to­mi tiek, kiek jų rei­kia žiū­ro­vams. Dė­ko­jant šiems už jau­čia­mą pa­lai­ky­mą, ap­lo­dis­men­tus, o kar­tais – ir už kri­ti­ką, į sce­ną bu­vo pa­kvies­ta Onu­tė Pau­liu­ly­tė. Tai mo­te­ris, ku­rią iš ma­ty­mo pa­žįs­ta vi­si Kul­tū­ros cent­ro žmo­nės, nes ji ne­pra­lei­džia nė vie­no čia vyks­tan­čio ren­gi­nio. O. Pau­liu­ly­tei no­mi­na­ci­ją įtei­kė Kul­tū­ros cent­ro di­rek­to­rė Re­na­ta Me­de­lie­nė.

Na, o pa­sku­ti­nė no­mi­na­ci­ja, o kar­tu su ja – ir pa­dė­ka už su­pra­tin­gu­mą, pa­ra­mą, ga­li­my­bę ir dar­buo­to­jams, ir me­no mė­gė­jų ko­lek­ty­vų na­riams po kul­tū­ros rū­mų sto­gu skleis­ti sa­vuo­sius spar­nus „nu­plas­no­jo“ į pa­čios di­rek­to­rės ran­kas.

Žvelg­da­ma į sau­sa­kim­šą sa­lę di­rek­to­rė pa­si­džiau­gė vi­sais kul­tū­ros drau­gais ir bi­čiu­liais, su­pra­tin­gais par­te­riais ir rė­mė­jais, ku­rie pa­de­da kul­tū­rai gy­vuo­ti. „Ačiū už ge­rą šir­dį, už tai, kad esa­me kar­tu“, – sa­kė ji.

Kar­tu su ju­bi­lia­tais tą va­ka­rą iš tik­ro bu­vo la­bai daug žmo­nių. Ne tik sa­lė­je, bet ir Ing­ri­dos Bu­ni­kie­nės sce­nog­ra­fi­ja vi­sus su­ža­vė­ju­sio­je sce­no­je. Dai­vos Ka­su­lai­tie­nės re­ži­suo­tą pro­gra­mą įspū­din­ga dai­na pra­dė­jo iš aukš­ty­bių sū­puok­lė­se nu­si­lei­du­si Ei­man­tė Ku­raus­kai­tė su ma­ma ir „Staig­me­nos“ šo­kė­jo­mis, žiū­ro­vus aik­čio­ti pri­ver­tė Ša­kių cir­ko „Šyp­se­na“ ak­ro­ba­tė bei iš „per­lo“ kriauk­lės lyg gy­va­čiu­kė iš­si­ran­giu­si jo na­rė vil­ka­viš­kie­tė Rū­te­lė Ki­ve­ry­tė. Mu­zi­ki­nį svei­ki­ni­mą sky­rė Vil­ka­viš­kio mu­zi­kos mo­kyk­la, žo­dį ta­rė il­ga­me­čiai drau­gai iš Vai­kų ir jau­ni­mo cent­ro, Sa­lo­mė­jos Nė­ries pa­grin­di­nės mo­kyk­los, prie­globs­tį po kul­tū­ros rū­mų sto­gu ra­dęs ne­tra­di­ci­nių rank­dar­bių klu­bas „Le­li­ja“ ir ki­ti.

„Le­li­jos“ klu­bo va­do­vės Li­li­jos Na­vi­kie­nės žo­džiais ga­li­ma api­bend­rin­ti vi­sų il­go­je ei­lė­je su gė­lė­mis ir do­va­no­mis sto­vė­ju­sių svei­kin­to­jų lin­kė­ji­mus dvi­de­šimt­me­čiam Kul­tū­ros cent­rui: „Il­gų gy­va­vi­mo me­tų, tu­ri­nin­gų ren­gi­nių, vi­siems čia dir­ban­tiems žmo­nėms – paukš­čio skry­džiais ma­tuo­ja­mų už­mo­jų, sklei­džian­čių ši­lu­mą, sė­jan­čių gro­žį.“


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Išrinkti geriausi „Metų ūkiai“
* Svečiui iš Vokietijos įteiktos Garbės piliečio regalijos
* Neišmokiusi veltėdžių gyventi visuomenė moka dvigubai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar kada nors esate nukentėjęs nuo vagių?
Taip, patyriau didelių nuostolių.
Niekada su vagystėmis nesusidūriau.
Nukentėjau nežymiai.
Esu apsidraudęs, todėl jaučiuosi saugiau.Kalbos patarimai

Ar galima „dirbti pareigose“?
Daiktavardis pareigos žymi darbo ar tarnybos vietoje turimą statusą, bet ne pačią vietą, todėl vietininkas pareigose nevartotinas, pvz.: Jis dirba direktoriaus pareigose (taisoma yra direktorius, dirba direktoriumi, eina direktoriaus pareigas).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas