„Santaka“ / Skaitytojų laiškai

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 15 a namų valdos sklypą su senais pastatais Serdokų kaime. Tel. 8 672 44 775.
Galioja iki: 2019-03-22 10:39:34

Pirktų arba išsinuomotų 2–3 kambarių butą Vilkaviškyje (pirmame ar antrame aukšte). Tel. 8 612 21 966.
Galioja iki: 2019-03-23 15:03:51

Nauja modernia technika remontuoja drenažą, valo senas drenažo sistemas praplovimo būdu, įrengia naują drenažą, valo griovius, kasa tvenkinius, įrengia statybos aikšteles. Tel. 8 686 36 499.
Galioja iki: 2019-03-24 08:57:32

Parduoda dvivagę bulviasodę, vienvagę transporterinę bulviakasę, bulvių kauptuką su virbalinėmis akėčiomis, nebrangiai – miegamojo komplektą (7 dalių), sekciją, 2 senovines lovas, senovinę spintą. Tel. 8 687 46 306.
Galioja iki: 2019-03-25 10:47:40

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 8, Vilkaviškyje . Namas renovuotas, kaimynai ramūs ir tvarkingi, maži mokesčiai. Tel. 8 654 25 407.
Galioja iki: 2019-03-28 08:20:53

Parduoda šiaudapjovę („akselinę“) su vien-faziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-03-28 14:17:35

Parduoda 3 kambarių butą Lauko g., Vilkaviškyje (V a.), garažą prie Vilkaviškio ligoninės. Tel. 8 606 04 963.
Galioja iki: 2019-03-29 16:14:49Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-08-01 06:55

Dalinkitės:  


Vil­ka­viš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je šiuo me­tu eks­po­nuo­ja­mi Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų su­kur­ti dar­bai.

Skaitytojų laiškai

Ilsėjomės Pa­lan­go­je

Neį­ga­lių­jų žmo­nių są­jun­gos nariai buvo nuvykę į Pa­lan­gą.

Oras pasitaikė nuo­sta­bus. Pa­jū­ry­je pa­si­le­pi­no­me sau­lės spin­du­liais, ap­lan­kė­me įžy­mias ku­ror­ti­nio mies­to vie­tas. Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos pro­ga prie Bi­ru­tės kal­no su­gie­do­jo­me „Tau­tiš­ką gies­mę“.

Pa­si­vaikš­čio­ję pajūriu, pa­kvė­pa­vę jo­du, pasisėmę jė­gų su­grį­žo­me į na­mus.Lo­re­ta ANI­SI­MA­VI­ČIŪ­TĖ


Sut­var­ky­kite ša­li­gat­vį

Gy­ve­nu vie­na­me iš Auš­ros gat­vės dau­gia­bu­čių Vil­ka­viš­ky­je, to­dėl į dar­bą kas­dien ei­nu as­fal­tuo­tu iš­tru­pė­ju­siu ša­li­gat­viu, ve­dan­čiu „Auš­ros“ gim­na­zi­jos link. Kliu­vi­nė­da­ma kas­kart keiks­no­ju mies­to va­do­vus ir svars­tau, ar jie kada ėjo šiuo ša­li­gat­viu. Jei­gu čia vaikš­čio­tų, tik­rai su­re­mon­tuo­tų.

Net­ru­kus pra­si­dės moks­lo me­tai. Šiuo ša­li­gat­viu kas­dien eis vi­so „Auš­ros“ kvar­ta­lo vai­kai. Ru­de­nį ašt­rios duo­bės pavirs ba­lomis, o žie­mą jos ap­le­dės ir taps dar klas­tin­ges­nės. Ša­li­gat­vis ne­sau­gus ir pa­vo­jin­gas tiek suau­gu­siesiems, tiek vai­kams.Al­do­na ZA­LA­TO­RIE­NĖ


Jau­ni­mas bendravo jau­nų­jų šau­lių sto­vyk­lo­je

Pa­je­vo­nio šau­lių kuo­pos, va­do­vau­ja­mos kuo­pos va­do Ge­di­mi­no Bi­si­kirs­ko, ini­ci­juo­to­je dvie­jų die­nų sto­vyk­lo­je da­ly­va­vo Vil­ka­viš­kio, Ky­bar­tų, Vir­ba­lio bei Pa­je­vo­nio jau­nie­ji šau­liai.

Sto­vyk­la bu­vo įsi­kū­ru­si ant Ku­ni­giš­kių pi­lia­kal­nio (Pa­je­vo­nio sen.). Tad pir­miau­sia jau­nie­ji šau­liu­kai bu­vo pa­kvies­ti į žy­gį, ku­rį ve­dė pui­kus šio kraš­to ži­no­vas Al­bi­nas Kur­ti­nai­tis. Dau­gu­ma sto­vyk­lau­to­jų anks­čiau ne­bu­vo čia lan­kę­si, tad is­to­ri­nės ži­nios apie pi­lia­kal­nį, švent­vie­tes ir švent­ta­kius jiems bu­vo ne tik įdo­mios, bet ir ver­tin­gos.

Vė­liau jau­ni­mas tu­rė­jo pro­gos iš­ban­dy­ti sa­vo jė­gas dau­ge­ly­je rung­čių: ak­mens me­ti­mo, smė­lio mai­šo ne­ši­mo, kliū­čių ruo­že bei krep­ši­nio var­žy­bo­se.

Va­ka­rą sto­vyk­lau­to­jai pra­lei­do prie lau­žo, klau­sy­da­mie­si sma­gaus kon­cer­to, ku­rį su­ren­gė jau­no­sios šau­liu­kės iš Vir­ba­lio – gru­pė „Touch me“.

Or­ga­ni­zuo­ti sto­vyk­lą pa­dė­jo ener­gin­gas spor­to tre­ne­ris Aud­ro­nius Bu­ra­gas, sto­vyk­los vir­ši­nin­kė Da­lia Ul­dins­kie­nė bei vy­res­nie­ji kuo­pos šau­liai.

„Vi­si bu­vo­me pa­ten­kin­ti vie­nas ki­tu ir bend­ru bu­vi­mu, o ypač – pui­kia ka­ro lau­ko vir­tu­ve“, – kal­bė­jo sto­vyk­los vir­ši­nin­kė D. Ul­dins­kie­nė.

Pas­ku­ti­nę sto­vyk­los die­ną kiek nu­gąs­di­no ne­si­liau­jan­tis lie­tus, ta­čiau vai­kai jau bu­vo iš­gy­ve­nę paei­tos die­nos karš­tį, ir tai at­ro­dė tik dar vie­nas iš­ban­dy­mas. Vis­gi aki­mir­kai pra­švie­sė­jęs dan­gus lei­do vi­siems su­si­rink­ti į sto­vyk­los už­da­ry­mą.

Su­lau­kė­me ir gar­bių sve­čių. Sto­vyk­lą pa­rė­mė Sei­mo na­rys Al­gir­das But­ke­vi­čius, at­vy­kęs jo pa­dė­jė­jas Al­gir­das Nei­ber­ka pa­si­džiau­gė vai­kų iš­tver­me ir pa­trio­tiš­ku­mu. Taip pat sto­vyk­lo­je lan­kė­si Ma­ri­jam­po­lės rink­ti­nės va­das Rai­mun­das Mer­tin­kai­tis. Jis pa­kvie­tė vi­sus da­ly­vau­ti pra­si­de­dan­čio­se jau­nų­jų šau­lių sto­vyk­lo­se Kaz­lų Rū­dos miš­kuo­se.

Pas­ku­ti­nis sto­vyk­los ak­cen­tas – jau­nų­jų šau­lių prie­sai­kos. Sma­gu, kad šau­lių gre­tas pa­pil­dė bū­re­lis jau­nų ir veik­lių žmo­nių, at­si­da­vu­sių sa­vo ša­liai.

Sto­vyk­los or­ga­ni­za­to­riai pui­kiais pri­zais bei pa­dė­ko­mis ap­do­va­no­jo įvai­rių rung­čių nu­ga­lė­to­jus.Gre­ta ALI­ŠAUS­KAI­TĖ


Rank­dar­biuo­se – ne­ga­lios pa­lies­tų žmo­nių pa­sau­lis

Vil­ka­viš­kio vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je lan­ky­to­jai ga­li pa­si­gro­žė­ti Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­mų gy­ven­to­jų su­kur­tais rank­dar­biais.

Pa­ro­do­je „Aš toks esu – priimk ma­ne“ eks­po­nuo­ja­mi siu­vi­nė­ti pa­veiks­lė­liai, dar­be­liai iš vel­tos vil­nos, mo­lio, megz­tos lė­lės, ori­ga­mio lanks­ti­niai.

Rank­dar­biai gi­mė ten, kur lai­kas žings­niuo­ja lė­tai. Ku­riant to­kį dar­be­lį, ran­kos tar­si pa­si­duo­da ju­de­sio te­ra­pi­jai ir šo­ka tam tik­ru rit­mu, mąs­ty­mas tam­pa aiš­kes­nis, nuo­sek­les­nis.

Aki­vaiz­dus to re­zul­ta­tas – ran­kų dar­bo kū­ri­nė­lis, per ku­rį per­duo­da­mas šil­to bend­ra­vi­mo ma­lo­nu­mas, at­ra­di­mo džiaugs­mas ir, svar­biau­sia, ži­no­ji­mas, kad žmo­gus tik­rai ga­li kur­ti...

Did­vy­žių so­cia­li­nės glo­bos na­muo­se gy­ve­na ga­būs, kū­ry­bin­gi, tu­rin­tys daug įdo­mių idė­jų ir ta­len­tin­gi žmo­nės, ku­rių dar­buo­se at­si­spin­di iš­gy­ve­ni­mai, skaus­mas, džiaugs­mas ir vil­tis.

Di­džiau­sias pri­pa­ži­ni­mas šiems gy­ven­to­jams – kai jų dar­bus įver­ti­na ne tik glo­bos na­mų bend­ruo­me­nė, bet ir ra­jo­no žmo­nės. Ruoš­da­mie­si to­kioms pa­ro­doms, jie ne tik pa­ten­ki­na sa­vi­raiš­kos po­rei­kį, bet ir at­si­sklei­džia kaip as­me­ny­bės. Tad ne­nuos­ta­bu, kad pa­ro­do­je eks­po­nuo­ja­mi dar­bai yra uni­ka­lūs ir iš­skir­ti­niai.

Pa­ro­da veiks iki rug­sė­jo mė­ne­sio. Ma­lo­niai kvie­čia­me vi­sus su­si­do­mė­ju­sius ap­si­lan­ky­ti bib­lio­te­ko­je.Li­nu­tė TAR­TĖ­NIE­NĖ

Vil­ka­viš­kio vie­šo­sios bib­lio­te­kos Skai­ty­to­jų

ap­tar­na­vi­mo sky­riaus ve­dė­ja


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Rajono žmonės pasirinko valdžios stabilumą
* Už sudarkytą daugiabučio sieną turės sumokėti Savivaldybė
* Iš „Maisto banko“ reklamos šypsosi vilkaviškietis
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Kaip vertinate Savivaldybės tarybos ir mero rinkimų agitacijos kampanijas?
Buvo įdomiau negu 2015 m.
Vyko korektiška kova.
Perspausta su kritika, kaltinimais.
Rinkimais nesidomėjau.Kalbos patarimai

Klausytis ką ar ko?
Su veiksmažodžiu klausyti(s) galininkas nevartotinas objektui reikšti. Vartotinas kilmininkas klausyti(s) ko, pvz.: Netrukdyk, klausau(si) laidą (taisoma laidos ).


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas