„Santaka“ / Griūvantis kelias laukia remonto

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-08-01 06:50

Dalinkitės:  


Pil­viš­kie­tis Lai­mu­tis Kar­čins­kas bei ki­ti So­dų gat­vės gy­ven­to­jai skun­dė­si, kad griū­van­čiu ke­liu va­žiuo­ti su įvai­ria že­mės ūkio tech­ni­ka be­veik neį­ma­no­ma.

Autoriaus nuotr.


Griūvantis kelias laukia remonto

And­rius GRY­GE­LAI­TIS

Į re­dak­ci­ją krei­pė­si Pil­viš­kių gy­ven­to­jas Lai­mu­tis Kar­čins­kas. Vy­riš­kis skun­dė­si, kad jo mies­te­lio So­dų gat­vė­je dėl griū­van­čios me­lio­ra­ci­jos grio­vio pra­lai­dos ken­čia ir virš jos ei­nan­tis ke­lias.


Va­žiuo­ti neį­ma­no­ma


Kiek­vie­ną pa­va­sa­rį tirps­tant snie­gui ar tie­siog dau­giau pa­li­jus pro Pil­viš­kius te­kan­tis upe­lis už­tvin­do So­dų gat­vės te­ri­to­ri­ją. Iš upe­lio plūs­tan­tis van­duo iš­plau­na po ke­liu esan­tį žvy­rą ir taip pa­ma­žu ar­do as­fal­to dan­gą.

„Pro me­lio­ra­ci­jos grio­vio pra­lai­dą van­duo ne­ga­li nor­ma­liai pra­te­kė­ti, to­dėl nuo­lat su­si­du­ria­me su įvai­rio­mis pro­ble­mo­mis. Pat­vi­nęs van­duo jau suar­dė treč­da­lį ke­lio dan­gos – kraš­tuo­se at­si­vė­rė di­džiu­lės gi­lios duo­bės“, – pik­ti­no­si L. Kar­čins­kas.

Vy­riš­kis pa­sa­ko­jo, kad ši pro­ble­ma eg­zis­tuo­ja jau ne vie­nus me­tus. Pa­sak jo, So­dų gat­vės gy­ven­to­jai nuo­lat pra­šo mies­te­lio se­niū­ni­jos ir Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vų pa­gal­bos, ta­čiau nie­kuo­met konk­re­čios pa­gal­bos ne­su­lau­kia.

„Vi­si mus mai­ti­na pa­ža­dais, ta­čiau rea­lių dar­bų nie­kas ne­sii­ma. Ke­lias griū­va to­liau, va­žiuo­ti juo su dar­bi­ne tech­ni­ka jau neį­ma­no­ma, nes pa­si­da­rė per siau­ras. Ten­ka su­kti ra­tą už pu­sant­ro ki­lo­met­ro esan­čiu ap­link­ke­liu“, – pa­sa­ko­jo pa­šne­ko­vas.


Pa­vo­jin­ga vie­ta


Net­var­ko­ma me­lio­ra­ci­jos grio­vio pra­lai­da bei griū­van­čiu ke­liu pik­ti­no­si ir ki­ti mies­te­lio gy­ven­to­jai. Pa­sak jų, iki ne­lai­mės – vie­nas žings­nis.

„Ke­lias tik­rai pa­vo­jin­gas. Ka­dan­gi griū­van­ti dan­ga yra pa­kal­nė­je, to­dėl daž­nai ne­vie­ti­niai gy­ven­to­jai ne­pas­te­bi duo­bių ir į jas įva­žiuo­ja. Ge­rai, kad kol kas dar nie­kas neį­si­ver­tė į upe­lį“, – kal­bė­jo pil­viš­kie­tė.

Žmo­nės tvir­ti­no, jog di­džiau­sia grės­mė čia iš­ky­la nak­tį, nes gat­vė neapš­vies­ta, o va­žiuo­ti sau­gu tik ke­lio vi­du­riu.

„Kar­tais ten­ka kvies­ti grei­to­sios pa­gal­bos au­to­mo­bi­lį. Kas bū­tų, jei­gu jis va­žiuo­tų ne ke­lio vi­du­riu, o kelk­raš­čiu? Kai kiek­vie­na mi­nu­tė bran­gi, au­to­mo­bi­lio vai­ruo­to­jas bū­na pri­vers­tas sku­bė­ti ir ava­ri­ją pa­da­ry­ti la­bai leng­va, o jos pa­da­ri­niai ga­li bū­ti itin skau­dūs“, – nuo­gąs­ta­vo So­dų gat­vės gy­ven­to­jai.


Bu­vo pla­nuo­se


Dar 2007 me­tais bu­vo nu­ma­ty­ta So­dų gat­vė­je esan­čio me­lio­ra­ci­jos grio­vio bei pra­lai­dos re­mon­tą įtrauk­ti į pro­jek­tuo­ja­mų dar­bų są­ra­šą.

„2007 m. vi­siems ra­jo­no me­lio­ra­ci­jos dar­bams bu­vo skir­ta 1,8 mln. li­tų, ta­čiau jau ki­tą­met ši su­ma su­ma­žė­jo dau­giau nei dvi­gu­bai – iki 830 tūkst. li­tų. Šie­met mū­sų biu­dže­tas dar ma­žes­nis – vos 614 tūkst. li­tų. Dėl nuo­lat ma­žė­jan­čio fi­nan­sa­vi­mo mes bu­vo­me pri­vers­ti šiuos dar­bus ati­dė­ti atei­čiai“, – pa­sa­ko­jo Vil­ka­viš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Li­na Gal­vy­die­nė.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, ra­jo­ne yra per 1200 km me­lio­ra­ci­jos grio­vių. Da­ly­je jų esan­tis dre­na­žas vi­siš­kai ne­vei­kia, to­dėl pir­miau­siai lė­šos ski­ria­mos šių re­mon­tui.

„Pri­pa­žin­ki­me, juk su 50–60 me­tų se­nu­mo ma­ši­no­mis nie­kas ne­va­ži­nė­ja. Ta­čiau bū­tent to­kio am­žiaus yra mū­sų ra­jo­no me­lio­ra­ci­jos įren­gi­niai. Vi­sus juos jau se­niai rei­kė­jo pa­keis­ti, ta­čiau tam trūks­ta lė­šų“, – kal­bė­jo Že­mės ūkio sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Juo­zas Mu­raš­ka.


Tu­ri rū­pin­tis ir pa­tys


Pa­sak L. Gal­vy­die­nės, so­dų gat­vė­je pro­ble­mų ke­lia ne tik pra­lai­da, bet ir pa­ts me­lio­ra­ci­jos grio­vys. Jis yra be­veik ne­šie­nau­ja­mas, apau­gęs me­džiais, ten pri­mė­ty­ta daug stam­bių šiukš­lių, ta­čiau van­duo kol kas pra­te­ka.

„Mū­sų biu­dže­tas per ma­žas, kad ga­lė­tu­me vis­ką su­tvar­ky­ti. Vie­ti­niai gy­ven­to­jai ar se­niū­ni­jos at­sto­vai ga­lė­tų ir pa­tys nu­šie­nau­ti sa­vo te­ri­to­ri­jas. Aiš­ku, tik­rai yra žmo­nių, ku­rie ap­si­tvar­kę ša­lia sa­vo na­mų esan­tį grio­vį, bet to­kių – vie­ne­tai“, – pa­sa­ko­jo L. Gal­vy­die­nė.

Jai pri­ta­rė ir J. Mu­raš­ka, teig­da­mas, kad daž­nai gy­ven­to­jai pa­tys nie­ko ne­da­ry­da­mi ti­ki­si, jog vi­sus dar­bus už juos at­liks kas nors ki­tas.

„Be to, pa­gal įsta­ty­mus 15 met­rų at­stu­mu nuo upės va­gos ne­ga­li­ma nie­ko sta­ty­ti ar so­din­ti me­džių. Be­veik vi­si tos gat­vės gy­ven­to­jai nu­si­žen­gia šiems rei­ka­la­vi­mams: jų tvo­ros pa­sta­ty­tos nuo upe­lio ne di­des­niu kaip 5 met­rų at­stu­mu“, – tvir­ti­no J. Mu­raš­ka.


Ban­dys tvar­ky­ti


Pa­sak kal­bin­tų Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tų, jau rugp­jū­čio ga­le ar­ba rug­sė­jo pra­džio­je į So­dų gat­vę bus nu­siųs­ta rei­kia­ma tech­ni­ka ir ban­do­ma su­re­mon­tuo­ti me­lio­ra­ci­jos pra­lai­dą.

Tie­sa, jei­gu paaiš­kė­tų, kad pra­lai­dos su­re­mon­tuo­ti neį­ma­no­ma, o ją rei­kia keis­ti nau­ja, vi­sas pro­ce­sas ga­li už­truk­ti ga­na il­gai.

„Griū­van­čiu ke­liu taip pat pa­si­rū­pin­si­me: iš kraš­tų už­pil­si­me žvy­ro, su­tvir­tin­si­me kelk­raš­čius. Ta­čiau ar tu­rė­si­me lė­šų as­fal­ta­vi­mo dar­bams, kol kas neaiš­ku. Tuo ga­lė­tų pa­si­rū­pin­ti se­niū­ni­jos at­sto­vai“, – tvir­ti­no J. Mu­raš­ka.

Apie tai pa­si­tei­ra­vus Pil­viš­kių se­niū­no pa­va­duo­to­jos Ni­jo­lės Ju­rai­tie­nės, ši už­tik­ri­no, kad po to, kai bus su­tvar­ky­tas me­lio­ra­ci­jos grio­vys, se­niū­ni­ja ban­dys ieš­ko­ti pa­pil­do­mų lė­šų ir ke­liui as­fal­tuo­ti.

„Su­tin­ku, kad pro­ble­ma iš­ties eg­zis­tuo­ja. No­ri­si pa­dė­ti žmo­nėms, bet ne vis­kas nuo mū­sų pri­klau­so. Kai vis­kas bus baig­ta, pa­si­rū­pin­si­me nau­ja ke­lio dan­ga“, – už­tik­ri­no N. Ju­rai­tie­nė.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Kybartų „vaiduokliui“ Savivaldybė nutarė skirti administratorių
* Ispaniją palikusi siuvėja pamažu savo vietą atranda Vilkaviškyje
* Lopai ant lopų – ir tie patys banguoti
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar vartojate alkoholį prie savo nepilnamečių vaikų?
To niekada nedarau.
Išgeriu tiek, kad neapsvaigčiau.
Savęs neriboju.
Mano vaikai jau pilnamečiai.
Vaikų neturiu.Kalbos patarimai

Apkrikštyti ar pakrikštyti?
Bendrinėje kalboje teiktinesnis veiksmažodis pakrikštyti. Jis vartojamas ir Šventojo Rašto vertimuose į lietuvių kalbą.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas