„Santaka“ / Pareigūnų mąžta, o neišaiškintų vagysčių daugėja

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 5,50 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda 3 ha žemės už Uosijos miško, prie sandėlių (atlikti geodeziniai matavimai). Tel. 8 652 30 775.
Galioja iki: 2019-09-19 09:32:22

Parduoda 2 kambarių tvarkingą butą patogioje vietoje, Vilkaviškyje (IV a., 50 m², šalia yra mokykla, vaikų darželis). Tel. 8 685 69 145.
Galioja iki: 2019-09-19 09:33:21

Parduoda 5 durų didelę medinę spintą, šiaudapjovę („akselinę“) su vienfaziu vokišku varikliu, 4 vasarines padangas 185/70 R14. Tel. 8 670 49 964.
Galioja iki: 2019-09-19 09:34:21

Parduoda gyvenamąjį namą Vienybės g., Vilkaviškyje (yra 7,6 a žemės). Tel. 8 656 85 575.
Galioja iki: 2019-09-19 14:45:38

Parduoda 1 kambario butą Vilniaus g. 6, Vilkaviškyje (29,62 m², III a., vonia ir tualetas kartu, be balkono). Tel. 8 638 50 161.
Galioja iki: 2019-09-20 09:28:01

Parduoda savadarbį tvarkingą traktoriuką su žemės dirbimo padargais. Tel. 8 615 96 257.
Galioja iki: 2019-09-22 11:32:38

Parduoda tvarkingą, prižiūrėtą namą Virbalyje (70 m², mūrinis ūkinis pastatas, visi inžineriniai tinklai, šildymas kietuoju kuru, 7 a sklypas, sutvarkyta aplinka, šalia mokykla ir vaikų darželis, 10 000 Eur). Tel.: 8 616 72 266, 8 656 58 234.
Galioja iki: 2019-09-23 09:03:05Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-08-01 06:09

Dalinkitės:  


Pareigūnų mąžta, o neišaiškintų vagysčių daugėja

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų at­lik­ta šių me­tų I pus­me­čio re­zul­ta­tų ana­li­zė pa­ro­dė, jog ma­žė­ja išaiš­kin­tų nu­si­kal­ti­mų skai­čius, re­čiau su­lai­ko­mi ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jai. Pa­tys pa­rei­gū­nai dėl to kal­ti­na nuo­la­ti­nį eta­tų ma­ži­ni­mą, ne­pa­kan­ka­mą kie­kį de­ga­lų.


Iš­tir­ta ma­žiau


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Gy­lys ko­mi­sa­ria­to pa­si­ta­ri­me kons­ta­ta­vo fak­tą, jog pa­rei­gū­nų skai­čius po­li­ci­jo­je nuo­lat ma­ži­na­mas. Prieš po­rą me­tų čia bu­vo 138 dar­buo­to­jų eta­tai, šie­met yra 118. Tai­gi per dve­jus me­tus įstai­go­je su­ma­žė­jo 20 dar­buo­to­jų.

Šiuo me­tu po­li­ci­jo­je dir­ba 111 pa­rei­gū­nų, iš jų 95 – sta­tu­ti­niai. „Stip­riai ma­žė­ja žmo­nių skai­čius, de­ga­lų nu­per­ka­me vis ma­žiau. Šios ten­den­ci­jos, bend­ros vi­sai Lie­tu­vai, at­si­lie­pia ir mū­sų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veik­los re­zul­ta­tams“, – kal­bė­jo R. Gy­lys.

Jo žo­džius pa­tvir­ti­no Kri­mi­na­li­nio sky­riaus ata­skai­ta. Nors šių me­tų I pus­me­tį Vil­ka­viš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te nu­si­kal­ti­mų už­re­gist­ruo­ta sep­ty­niais ma­žiau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu, ta­čiau iš­tir­ta taip pat ma­žiau: iš už­re­gist­ruo­tų 275 nu­si­kals­ta­mų vei­kų iš­tir­ta 126, t. y. 45,8 pro­c.

Ma­žiau nei per­nai iš­tir­ta va­gys­čių: per­nai I pus­me­tį iš­tir­tos 37 va­gys­tės, o šie­met – tik 23.

Pa­rei­gū­nai pra­šė se­niū­nų pa­ra­gin­ti bend­ruo­me­nės na­rius bū­ti nea­be­jin­gus, ak­ty­viau pa­dė­ti po­li­ci­jai. Kaip pa­vyz­dį R. Gy­lys pa­tei­kė Pil­viš­kių kraš­tą, kur me­tų pra­džio­je ne­ri­mą kė­lė išau­gęs va­gys­čių skai­čius. Ta­čiau bend­ro­mis po­li­ci­jos ir pa­čių bend­ruo­me­nės na­rių pa­stan­go­mis si­tua­ci­ja ge­ro­kai pa­si­tai­sė.


Iš tuš­čių so­dy­bų


Kaip tei­gė Kri­mi­na­li­nio sky­riaus vir­ši­nin­kė Ing­ri­da Kriš­čiū­nai­tė, viena iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių, le­mian­čių su­ma­žė­ju­sį va­gys­čių iš­ty­ri­mą – su­si­lpnė­ju­si ope­ra­ty­vi­nė in­for­ma­ci­ja apie as­me­nis, vyk­dan­čius to­kius nu­si­kal­ti­mus. Be to, di­džio­ji da­lis va­gys­čių įvyk­do­mos iš nuo­lat ne­gy­ve­na­mų so­dy­bų. Dar vie­na pro­ble­ma – su­ma­žė­jęs ope­ra­ty­vi­nių dar­buo­to­jų skai­čius. Per­nai jų dir­bo 11, o šie­met li­ko tik 7, to­dėl žmo­nės ne­spė­ja at­lik­ti jiems pa­ves­tų už­duo­čių.

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai da­ly­vau­ja ir įvai­rio­se pre­ven­ci­nė­se prie­mo­nė­se. Per pus­me­tį jie kon­fis­ka­vo apie 1500 pa­ke­lių ci­ga­re­čių ir apie 3000 lit­rų dy­ze­li­nio ku­ro. Pra­dė­tas vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų įgi­ji­mo ir pla­ti­ni­mo.

Šie­met jau už­re­gist­ruo­ta bei iš­tir­ta 10 sun­kių ir la­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų: dėl di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, di­de­lės ver­tės tur­to iš­švais­ty­mo, ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų, dėl nu­žu­dy­mo ir kt.


Ne­pil­na­me­čiai – ra­mes­ni


Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kė Kris­ti­na Si­riū­nie­nė tei­gė, jog ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­žei­di­mų ra­jo­ne išaiš­kin­ta dau­giau: šie­met – 602, o per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 599. Kas­met išaiš­ki­na­ma vis dau­giau pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su ne­le­ga­liu al­ko­ho­lio bei ak­ci­zi­nių pre­kių lai­ky­mu, ga­be­ni­mu ar rea­li­za­vi­mu.

Dau­giau išaiš­kin­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su ne­di­de­liu chu­li­ga­niz­mu, gir­to pa­si­ro­dy­mu ar gė­ri­mu vie­šo­se vie­to­se. Pa­sak pa­rei­gū­nės, tam pa­si­tar­nau­ja il­ga­lai­kės pre­ven­ci­nės prie­mo­nės „Sau­gią ap­lin­ką kur­ki­me kar­tu“, „Jau­ni­mas“, sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių na­rių bei po­li­ci­jos rė­mė­jų pa­ra­ma per ma­si­nius ren­gi­nius ir šven­tes.

Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jai. Kar­tu su mo­ky­mo įstai­go­mis, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­mi, kai­mo bend­ruo­me­nė­mis ren­gia­mos įvai­rios pre­ven­ci­nės pro­gra­mos prieš al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, smur­tą, pa­ty­čias, ne­svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą. „Neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad vyk­do­ma ak­ty­vi pre­ven­ci­ja bei ne­pil­na­me­čių užim­tu­mas lė­mė, jog per pir­mą­jį pus­me­tį Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ne­pil­na­me­čiai nu­si­kal­to ma­žiau­siai vi­so­je Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je“, – tei­gė K. Si­riū­nie­nė.

Vir­ši­nin­kė pa­si­džiau­gė ga­na ak­ty­via 27 ra­jo­ne įkur­tų sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių veik­la, pa­mi­nė­jo, kad vyks­ta ir in­di­vi­dua­li pre­ven­ci­ja su as­me­ni­mis, grį­žu­siais iš įka­li­ni­mo vie­tų.


Žu­vo du žmo­nės


Eis­mo įvy­kių šie­met už­re­gist­ruo­ta 99, per­nai tuo pat me­tu bu­vo 133. Kiek dau­giau ke­liuo­se už­fik­suo­ta įskai­ti­nių ne­lai­mių (šie­met – 23, per­nai – 21).

Skau­džiau­si eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žūs­ta žmo­nės. Šie­met ke­liuo­se žu­vo du pi­lie­čiai (per­nai tuo pa­čiu me­tu – pen­ki). Va­sa­rio 14 d. ke­ly­je Vilkaviškis–Gražiškiai bu­vo par­trenk­ti iš au­to­bu­so iš­li­pę ir stai­ga į ke­lią išė­ję du mo­ki­niai, iš ku­rių vie­nas žu­vo, o ki­tas bu­vo su­ža­lo­tas. Dar vie­na skau­di ne­lai­mė įvy­ko ge­gu­žės 7 d. Geis­te­riš­kių kai­me (Bart­nin­kų sen.), kai grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lio su įjung­tais mė­ly­nos spal­vos švy­tu­rė­liais ne­pra­lei­do ki­ta trans­por­to prie­mo­nė. Per šį eis­mo įvy­kį žu­vo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­ly­je ve­ža­ma li­go­nė, bu­vo su­ža­lo­ti 3 žmo­nės.

Dėl ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kal­tės per še­šis mė­ne­sius įvy­ko 2 įskai­ti­niai ir 12 tech­ni­nių eis­mo įvy­kių.

Kaip tei­gė Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tas Eval­das Ra­gi­nis, pa­grin­di­nės eis­mo ne­lai­mių prie­žas­tys – vir­ši­ja­mas grei­tis, vai­ra­vi­mas iš­gė­rus, pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų da­ro­mi Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mai, taip pat vai­ruo­to­jų nea­ti­du­mas ir iš­si­blaš­ky­mas ke­ly­je.

Per še­šis mė­ne­sius bu­vo išaiš­kin­ti 1133 KET pa­žei­di­mai. Jų, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, nu­sta­ty­ta ge­ro­kai ma­žiau (per­nai – 1466).

Už­re­gist­ruo­tas 91 pės­čių­jų pa­da­ry­tas KET pa­žei­di­mas, su­lai­ky­ti 93 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai bei 35 as­me­nys, vai­ra­vę au­to­mo­bi­lius ne­tu­rė­da­mi tei­sės jų vai­ruo­ti, nu­sta­ty­ti 279 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai ir kt.

2011 me­tų I pus­me­tį or­ga­ni­zuo­ta 31 po­li­ci­nė prie­mo­nė, skir­ta vai­ruo­to­jų blai­vu­mui tik­rin­ti, pės­čių­jų, dvi­ra­ti­nin­kų, mo­pe­dų vai­ruo­to­jų ir va­de­lio­to­jų kont­ro­lei, ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ga­be­ni­mo kont­ro­lei ir kt. Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai kar­tu su Pat­ru­lių bū­rio pa­rei­gū­nais šie­met su­lai­kė Vo­kie­ti­jo­je pa­vog­tus au­to­mo­bi­lius „Au­di A4 Avant“ ir „BMW X5“, išaiš­ki­no du ne­le­ga­lius ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ga­be­ni­mo at­ve­jus (paim­ta 930 pa­ke­lių ci­ga­re­čių). Su­lai­ky­tas vai­ruo­to­jas, ku­rio au­to­mo­bi­ly­je „VW Sha­ran“ ras­ta, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­nės me­džia­gos.


Ra­gi­no ieš­ko­ti išei­čių


Pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me, be ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų, da­ly­va­vo ir pro­ku­ra­tū­ros, se­niū­ni­jų, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, dau­giau­siai klau­si­mų bei pa­ta­ri­mų pre­le­gen­tams tu­rė­jo lai­ki­nai Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis To­mas Ul­pis.

„Va­gys­tės – rykš­tė vi­so­je ap­skri­ty­je ir Lie­tu­vo­je. Rei­kia rim­tos pre­ven­ci­jos, nes vien kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bo neuž­teks“, – apie išau­gu­sį va­gys­čių skai­čių kal­bė­jo T. Ul­pis.

Pa­rei­gū­nas tei­gė, jog ar­ti­miau­siu me­tu nei di­des­nio dar­buo­to­jų skai­čiaus, nei dau­giau lė­šų po­li­ci­jos biu­dže­te ne­nu­ma­to­ma, tad rei­kia steng­tis pa­ge­rin­ti si­tua­ci­ją esa­mo­mis są­ly­go­mis. Jis ra­gi­no ieš­ko­ti bū­dų, kaip at­kreip­ti gy­ven­to­jų dė­me­sį, jog šie la­biau sau­go­tų sa­vo pa­čių tur­tą. Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nams T. Ul­pis siū­lė dau­giau pa­lai­ky­ti ry­šius su kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ir pa­tai­sos na­mų pa­rei­gū­nais, rink­ti in­for­ma­ci­ją apie as­me­nis, lin­ku­sius į nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ir ją for­ma­li­zuo­ti.

Ma­ri­jam­po­lės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas vil­ka­viš­kie­čius pa­rei­gū­nus ra­gi­no ska­tin­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą ir steng­tis vi­suo­met ak­ty­viai rea­guo­ti į jų pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vištyčio ūkininkams apsauga nuo vilkų pasiteisino
* Pakeitimai miesto gatvėse kelia vairuotojų diskusijas
* Nepagarbus elgesys su policijos pareigūnu gali kainuoti gana brangiai
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ką dažniausiai dovanojate eidami į vestuves, jubiliejus?
Pinigų.
Dovanų kuponą.
Nuperku kokį daiktą.
Apsiriboju gėlėmis.Kalbos patarimai

Ar vartotinas žodis „švogeris“?
Ne. Vietoj svetimybės švogeris (lenk. szwagier ) vartojamas žodis svainis. Švogerka keistina svaine, broliene.


ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2019 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas