„Santaka“ / Pareigūnų mąžta, o neišaiškintų vagysčių daugėja

santaka.info
Vilkaviškio krašto laikraštis

Orai Vilkaviškyje
Prenumeratos kaina 1 mėn. - 4,80 €!
Siūlykite temą

Fotografuokite, filmuokite ir atsiųskite mums savo medžiagą
Didesnes nei 10Mb dydžio bylas prašome siųsti per wetransfer.com.

Taip pat galite parašyti mums el. pašto adresu redakcija@santaka.info arba susisiekti tiesiogiai su mūsų žurnalistais.

Straipsnių paieška

Skelbimai

Internetu galite užsisakyti asmeninį skelbimą ne tik „Santakoje“, bet ir „Reklamos gide“.

Skelbimai svetainėje

Parduoda pilnai įrengtą, suremontuotą 1 kambario butą su rūsiu Pilviškių g., Vilkaviškyje (2/5 aukštas). Tel. 8 625 50 615.
Galioja iki: 2018-11-15 09:19:44

Vilkaviškyje remontuoja variklius, keičia dirželius, tikrina, šlifuoja variklių galvutes, atlieka lengvųjų automobilių kompiuterinę diagnostiką. Tel. 8 609 79 788.
Galioja iki: 2018-11-16 08:58:32

Parduoda traktoriaus MTZ priekinį varantyjį tiltą (naujai perrinktas), kombainą NIVA, traktorių MTZ-82 (geros būklės), keltuvą prie tratoriaus galo. Tel. 8 682 77 847.
Galioja iki: 2018-11-17 09:05:27

Parduoda garažą Vilkaviškyje, prie ligoninės (geras privažiavimas, yra elektra, ištinkuotas), 250 m² komercinės paskirties patalpas Giedriuose (už geležinkelio pervažos, yra aikštelė automobiliams, geras privažiavimas, vandens baseinas). Tel. 8 687 87 459.
Galioja iki: 2018-11-19 14:00:39Svečių knyga

Vieta ir darbo laikasRedakcijos darbo laikas:
Darbo dienomis - 8-17 val.
Pietų pertrauka - 12-13 val.

„Santaka“ / 2011-08-01 06:09

Dalinkitės:  


Pareigūnų mąžta, o neišaiškintų vagysčių daugėja

Eglė MIČIULIENĖ

Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų at­lik­ta šių me­tų I pus­me­čio re­zul­ta­tų ana­li­zė pa­ro­dė, jog ma­žė­ja išaiš­kin­tų nu­si­kal­ti­mų skai­čius, re­čiau su­lai­ko­mi ke­lių eis­mo tai­syk­lių pa­žei­dė­jai. Pa­tys pa­rei­gū­nai dėl to kal­ti­na nuo­la­ti­nį eta­tų ma­ži­ni­mą, ne­pa­kan­ka­mą kie­kį de­ga­lų.


Iš­tir­ta ma­žiau


Vil­ka­viš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Ro­lan­das Gy­lys ko­mi­sa­ria­to pa­si­ta­ri­me kons­ta­ta­vo fak­tą, jog pa­rei­gū­nų skai­čius po­li­ci­jo­je nuo­lat ma­ži­na­mas. Prieš po­rą me­tų čia bu­vo 138 dar­buo­to­jų eta­tai, šie­met yra 118. Tai­gi per dve­jus me­tus įstai­go­je su­ma­žė­jo 20 dar­buo­to­jų.

Šiuo me­tu po­li­ci­jo­je dir­ba 111 pa­rei­gū­nų, iš jų 95 – sta­tu­ti­niai. „Stip­riai ma­žė­ja žmo­nių skai­čius, de­ga­lų nu­per­ka­me vis ma­žiau. Šios ten­den­ci­jos, bend­ros vi­sai Lie­tu­vai, at­si­lie­pia ir mū­sų po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veik­los re­zul­ta­tams“, – kal­bė­jo R. Gy­lys.

Jo žo­džius pa­tvir­ti­no Kri­mi­na­li­nio sky­riaus ata­skai­ta. Nors šių me­tų I pus­me­tį Vil­ka­viš­kio po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­te nu­si­kal­ti­mų už­re­gist­ruo­ta sep­ty­niais ma­žiau nei per­nai tuo pa­čiu me­tu, ta­čiau iš­tir­ta taip pat ma­žiau: iš už­re­gist­ruo­tų 275 nu­si­kals­ta­mų vei­kų iš­tir­ta 126, t. y. 45,8 pro­c.

Ma­žiau nei per­nai iš­tir­ta va­gys­čių: per­nai I pus­me­tį iš­tir­tos 37 va­gys­tės, o šie­met – tik 23.

Pa­rei­gū­nai pra­šė se­niū­nų pa­ra­gin­ti bend­ruo­me­nės na­rius bū­ti nea­be­jin­gus, ak­ty­viau pa­dė­ti po­li­ci­jai. Kaip pa­vyz­dį R. Gy­lys pa­tei­kė Pil­viš­kių kraš­tą, kur me­tų pra­džio­je ne­ri­mą kė­lė išau­gęs va­gys­čių skai­čius. Ta­čiau bend­ro­mis po­li­ci­jos ir pa­čių bend­ruo­me­nės na­rių pa­stan­go­mis si­tua­ci­ja ge­ro­kai pa­si­tai­sė.


Iš tuš­čių so­dy­bų


Kaip tei­gė Kri­mi­na­li­nio sky­riaus vir­ši­nin­kė Ing­ri­da Kriš­čiū­nai­tė, viena iš pa­grin­di­nių prie­žas­čių, le­mian­čių su­ma­žė­ju­sį va­gys­čių iš­ty­ri­mą – su­si­lpnė­ju­si ope­ra­ty­vi­nė in­for­ma­ci­ja apie as­me­nis, vyk­dan­čius to­kius nu­si­kal­ti­mus. Be to, di­džio­ji da­lis va­gys­čių įvyk­do­mos iš nuo­lat ne­gy­ve­na­mų so­dy­bų. Dar vie­na pro­ble­ma – su­ma­žė­jęs ope­ra­ty­vi­nių dar­buo­to­jų skai­čius. Per­nai jų dir­bo 11, o šie­met li­ko tik 7, to­dėl žmo­nės ne­spė­ja at­lik­ti jiems pa­ves­tų už­duo­čių.

Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos sky­riaus pa­rei­gū­nai da­ly­vau­ja ir įvai­rio­se pre­ven­ci­nė­se prie­mo­nė­se. Per pus­me­tį jie kon­fis­ka­vo apie 1500 pa­ke­lių ci­ga­re­čių ir apie 3000 lit­rų dy­ze­li­nio ku­ro. Pra­dė­tas vie­nas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl nar­ko­ti­nių ar psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų įgi­ji­mo ir pla­ti­ni­mo.

Šie­met jau už­re­gist­ruo­ta bei iš­tir­ta 10 sun­kių ir la­bai sun­kių nu­si­kal­ti­mų: dėl di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo, di­de­lės ver­tės tur­to iš­švais­ty­mo, ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis, sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo, chu­li­ga­niš­kų pa­ska­tų, dėl nu­žu­dy­mo ir kt.


Ne­pil­na­me­čiai – ra­mes­ni


Pre­ven­ci­jos po­sky­rio vir­ši­nin­kė Kris­ti­na Si­riū­nie­nė tei­gė, jog ad­mi­nist­ra­ci­nių pa­žei­di­mų ra­jo­ne išaiš­kin­ta dau­giau: šie­met – 602, o per­nai per tą pa­tį lai­ko­tar­pį – 599. Kas­met išaiš­ki­na­ma vis dau­giau pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su ne­le­ga­liu al­ko­ho­lio bei ak­ci­zi­nių pre­kių lai­ky­mu, ga­be­ni­mu ar rea­li­za­vi­mu.

Dau­giau išaiš­kin­ta ir ad­mi­nist­ra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų, su­si­ju­sių su ne­di­de­liu chu­li­ga­niz­mu, gir­to pa­si­ro­dy­mu ar gė­ri­mu vie­šo­se vie­to­se. Pa­sak pa­rei­gū­nės, tam pa­si­tar­nau­ja il­ga­lai­kės pre­ven­ci­nės prie­mo­nės „Sau­gią ap­lin­ką kur­ki­me kar­tu“, „Jau­ni­mas“, sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių na­rių bei po­li­ci­jos rė­mė­jų pa­ra­ma per ma­si­nius ren­gi­nius ir šven­tes.

Di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas ne­pil­na­me­čių nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jai. Kar­tu su mo­ky­mo įstai­go­mis, Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riu­mi, kai­mo bend­ruo­me­nė­mis ren­gia­mos įvai­rios pre­ven­ci­nės pro­gra­mos prieš al­ko­ho­lio var­to­ji­mą, smur­tą, pa­ty­čias, ne­svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą. „Neat­me­ta­ma ga­li­my­bė, kad vyk­do­ma ak­ty­vi pre­ven­ci­ja bei ne­pil­na­me­čių užim­tu­mas lė­mė, jog per pir­mą­jį pus­me­tį Vil­ka­viš­kio ra­jo­no ne­pil­na­me­čiai nu­si­kal­to ma­žiau­siai vi­so­je Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ty­je“, – tei­gė K. Si­riū­nie­nė.

Vir­ši­nin­kė pa­si­džiau­gė ga­na ak­ty­via 27 ra­jo­ne įkur­tų sau­gios kai­my­nys­tės gru­pių veik­la, pa­mi­nė­jo, kad vyks­ta ir in­di­vi­dua­li pre­ven­ci­ja su as­me­ni­mis, grį­žu­siais iš įka­li­ni­mo vie­tų.


Žu­vo du žmo­nės


Eis­mo įvy­kių šie­met už­re­gist­ruo­ta 99, per­nai tuo pat me­tu bu­vo 133. Kiek dau­giau ke­liuo­se už­fik­suo­ta įskai­ti­nių ne­lai­mių (šie­met – 23, per­nai – 21).

Skau­džiau­si eis­mo įvy­kiai, ku­riuo­se žūs­ta žmo­nės. Šie­met ke­liuo­se žu­vo du pi­lie­čiai (per­nai tuo pa­čiu me­tu – pen­ki). Va­sa­rio 14 d. ke­ly­je Vilkaviškis–Gražiškiai bu­vo par­trenk­ti iš au­to­bu­so iš­li­pę ir stai­ga į ke­lią išė­ję du mo­ki­niai, iš ku­rių vie­nas žu­vo, o ki­tas bu­vo su­ža­lo­tas. Dar vie­na skau­di ne­lai­mė įvy­ko ge­gu­žės 7 d. Geis­te­riš­kių kai­me (Bart­nin­kų sen.), kai grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lio su įjung­tais mė­ly­nos spal­vos švy­tu­rė­liais ne­pra­lei­do ki­ta trans­por­to prie­mo­nė. Per šį eis­mo įvy­kį žu­vo grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­ly­je ve­ža­ma li­go­nė, bu­vo su­ža­lo­ti 3 žmo­nės.

Dėl ne­blai­vių vai­ruo­to­jų kal­tės per še­šis mė­ne­sius įvy­ko 2 įskai­ti­niai ir 12 tech­ni­nių eis­mo įvy­kių.

Kaip tei­gė Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio spe­cia­lis­tas Eval­das Ra­gi­nis, pa­grin­di­nės eis­mo ne­lai­mių prie­žas­tys – vir­ši­ja­mas grei­tis, vai­ra­vi­mas iš­gė­rus, pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų da­ro­mi Ke­lių eis­mo tai­syk­lių (KET) pa­žei­di­mai, taip pat vai­ruo­to­jų nea­ti­du­mas ir iš­si­blaš­ky­mas ke­ly­je.

Per še­šis mė­ne­sius bu­vo išaiš­kin­ti 1133 KET pa­žei­di­mai. Jų, pa­ly­gin­ti su praė­ju­sių me­tų tuo pa­čiu lai­ko­tar­piu, nu­sta­ty­ta ge­ro­kai ma­žiau (per­nai – 1466).

Už­re­gist­ruo­tas 91 pės­čių­jų pa­da­ry­tas KET pa­žei­di­mas, su­lai­ky­ti 93 ne­blai­vūs vai­ruo­to­jai bei 35 as­me­nys, vai­ra­vę au­to­mo­bi­lius ne­tu­rė­da­mi tei­sės jų vai­ruo­ti, nu­sta­ty­ti 279 grei­čio vir­ši­ji­mo at­ve­jai ir kt.

2011 me­tų I pus­me­tį or­ga­ni­zuo­ta 31 po­li­ci­nė prie­mo­nė, skir­ta vai­ruo­to­jų blai­vu­mui tik­rin­ti, pės­čių­jų, dvi­ra­ti­nin­kų, mo­pe­dų vai­ruo­to­jų ir va­de­lio­to­jų kont­ro­lei, ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ga­be­ni­mo kont­ro­lei ir kt. Ke­lių po­li­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nai kar­tu su Pat­ru­lių bū­rio pa­rei­gū­nais šie­met su­lai­kė Vo­kie­ti­jo­je pa­vog­tus au­to­mo­bi­lius „Au­di A4 Avant“ ir „BMW X5“, išaiš­ki­no du ne­le­ga­lius ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių ga­be­ni­mo at­ve­jus (paim­ta 930 pa­ke­lių ci­ga­re­čių). Su­lai­ky­tas vai­ruo­to­jas, ku­rio au­to­mo­bi­ly­je „VW Sha­ran“ ras­ta, kaip įta­ria­ma, nar­ko­ti­nės me­džia­gos.


Ra­gi­no ieš­ko­ti išei­čių


Pa­si­ta­ri­me, ku­ria­me, be ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nų, da­ly­va­vo ir pro­ku­ra­tū­ros, se­niū­ni­jų, Sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, dau­giau­siai klau­si­mų bei pa­ta­ri­mų pre­le­gen­tams tu­rė­jo lai­ki­nai Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­rei­gas ei­nan­tis To­mas Ul­pis.

„Va­gys­tės – rykš­tė vi­so­je ap­skri­ty­je ir Lie­tu­vo­je. Rei­kia rim­tos pre­ven­ci­jos, nes vien kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų dar­bo neuž­teks“, – apie išau­gu­sį va­gys­čių skai­čių kal­bė­jo T. Ul­pis.

Pa­rei­gū­nas tei­gė, jog ar­ti­miau­siu me­tu nei di­des­nio dar­buo­to­jų skai­čiaus, nei dau­giau lė­šų po­li­ci­jos biu­dže­te ne­nu­ma­to­ma, tad rei­kia steng­tis pa­ge­rin­ti si­tua­ci­ją esa­mo­mis są­ly­go­mis. Jis ra­gi­no ieš­ko­ti bū­dų, kaip at­kreip­ti gy­ven­to­jų dė­me­sį, jog šie la­biau sau­go­tų sa­vo pa­čių tur­tą. Pre­ven­ci­jos po­sky­rio pa­rei­gū­nams T. Ul­pis siū­lė dau­giau pa­lai­ky­ti ry­šius su kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos ir pa­tai­sos na­mų pa­rei­gū­nais, rink­ti in­for­ma­ci­ją apie as­me­nis, lin­ku­sius į nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ir ją for­ma­li­zuo­ti.

Ma­ri­jam­po­lės po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­sto­vas vil­ka­viš­kie­čius pa­rei­gū­nus ra­gi­no ska­tin­ti žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mą ir steng­tis vi­suo­met ak­ty­viai rea­guo­ti į jų pa­tei­kia­mą in­for­ma­ci­ją.


Komentarai:Atgal į pradžios puslapį

Šiame numeryje

* Vilkaviškyje kursis Prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovybė
* Trumpoje gatvėje – ilga nesutarimų gija
* Vis daugiau vilkaviškiečių atranda kalanetikos naudą
Laikraštis leidžiamas antradieniais
ir penktadieniais.


Apklausa


Ar rūpinatės savo įvaizdžiu socialiniuose tinkluose?
Informaciją skelbiu apgalvotai.
Dėl to visai nesuku galvos.
Neturiu socialinio tinklo paskyros.Kalbos patarimai

Ar taisyklinga „priimti dėmesin (domėn)“?
Ne, nes tai yra nevartotinas vertinys. Ne priimti dėmesin (domėn), o atsižvelgti, turėti galvoje, omenyje.ŠūksniaiNuorodos

StatistikaHey.lt - Interneto reitingai


„Santakos laikraštis“

Uždaroji akcinė bendrovė
Vilniaus g. 23, Vilkaviškis.
Tel./faks. (8 342) 20 805.
E-paštas: redakcija@santaka.info

© 2005-2018 Visos teisės saugomos.

Rekvizitai

ISSN 2538-8533
Įmonės kodas - 185137471
PVM kodas - LT851374716
a/s LT184010040100020347

soc. tinklai


Svetainės programavimas ir dizainas